เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ชุมชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง