เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ชุมชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชุมชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง
รหัสโครงการ 63-000161-0005
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชุมชนบ้านหน้าเขา
วันที่อนุมัติ 4 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 กรกฎาคม 2563 - 5 พ.ค. 2564
งบประมาณ 117,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธรรมรัตน์ ชื่นเดช
พี่เลี้ยงโครงการ นายธวัชชัย ล้วนแก้ว
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 5 ก.ค. 2563 4 ต.ค. 2563 5 ก.ค. 2563 4 ต.ค. 2563 46,800.00
2 5 ต.ค. 2563 4 เม.ย. 2564 58,500.00
3 5 เม.ย. 2564 5 พ.ค. 2564 11,700.00
4 0.00
รวมงบประมาณ 117,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

นับตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานและ นับวันยิ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทุกปีตามอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน ในขณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังประสบปัญหาในด้านการบริหารจัดการแยกขยะเช่นเดียวไม่ว่าจะปริมาณที่เพิ่มขึ้น การทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นเวลาและปัญหาตกค้างขยะต่างๆ ดังนั้นแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในนระยะยาวจะต้องให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชนเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน โดยหลัก 3R สร้างแรงจูงใจด้านรายได้ให้กับประชาชนและเยาวชนในการร่วมคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ครัวเรือน

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมจิตสำนึก ความรู้ความเข้าใจการคัดแยกขยะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ชาวบ้าน มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา สิ่งแวดล้อม

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

0.00
2 เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน

ร้อยละของจำนวนขยะที่ลดลง ครัวเรือนร้อยละ 50 สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง มีจำนวนครัวเรือนได้รับประกาศนียบัตรคัดแยกขยะดีเด่น อย่างน้อย 10 ครัวเรือน

0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 150
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ตัวแทนครัวเรือนในชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร โรงเรียน 100 -
รีสอร์ทในชุมชน เด็ก เยาวชน 50 -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
5 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 64 ส่วนที่ สสส. สนับสนุนเพิ่มเติม (เบิกจ่ายตามจริง และเมื่อเหลือจะต้องคืนให้กับ สสส. เมื่อสิ้นสุดโครงการ) 0.00 8,000.00 -
5 ก.ค. 63 - 5 พ.ค. 64 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน 10 ครั้ง 0.00 6,300.00 -
5 ก.ค. 63 - 5 พ.ค. 64 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมร่วมใจพัฒนาถนนสองข้างทาง 10 ครั้ง 0.00 16,800.00 -
5 ก.ค. 63 - 5 พ.ค. 64 กิจกรรมที่ 4 จัดทำเวทีประชาคม เพื่อสร้างความรู้ ตระหนัก กำหนดทิศทางการจัดการขยะของชุมชน 2 ครั้ง 0.00 8,000.00 -
5 ก.ค. 63 - 5 พ.ค. 64 กิจกรรมที่ 6 เด็ก เยาวชนมีกิจกรรมการจัดการขยะต้นทาง การแปรรูปขยะนำกลับมาใช้ใหม่ 2 ครั้ง 0.00 8,500.00 -
13 ก.ย. 63 กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน 100.00 17,900.00 17,900.00
13 พ.ย. 63 กิจกรรมที่ 3 ธนาคารขยะในชุมชน 150.00 15,700.00 -
12 ธ.ค. 63 กิจกรรมที่ 8 ถนนสายสีรุ้ง 30.00 4,300.00 -
20 ม.ค. 64 กิจกรรมที่ 7 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 50.00 17,700.00 -
17 ก.พ. 64 กิจกรรมที่ 9 สื่อประชาสัมพันธ์ 500.00 4,000.00 -
4 ส.ค. 63 กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่1 20.00 700.00 700.00
23 ส.ค. 63 กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 20.00 700.00 700.00
30 ก.ย. 63 กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 20.00 700.00 700.00
26 ต.ค. 63 กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4 20.00 700.00 700.00
20 พ.ย. 63 กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5 20.00 700.00 700.00
20 ธ.ค. 63 กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6 20.00 700.00 700.00
20 ก.พ. 64 กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 8 20.00 700.00 -
20 มี.ค. 64 กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 9 20.00 700.00 -
1 เม.ย. 64 กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 10 20.00 700.00 -
10 ส.ค. 63 กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมร่วมใจพัฒนาถนนสองข้างทาง ครั้งที่ 1 60.00 2,100.00 2,100.00
10 ก.ย. 63 กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมร่วมใจพัฒนาถนนสองข้างทาง ครั้งที่ 2 60.00 2,100.00 2,100.00
10 ต.ค. 63 กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมร่วมใจพัฒนาถนนสองข้างทาง ครั้งที่ 3 60.00 2,100.00 2,100.00
15 พ.ย. 63 กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมร่วมใจพัฒนาถนนสองข้างทาง ครั้งที่4 60.00 2,100.00 2,100.00
15 ธ.ค. 63 กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมร่วมใจพัฒนาถนนสองข้างทาง ครั้งที่5 60.00 2,100.00 2,100.00
13 ก.พ. 64 กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมร่วมใจพัฒนาถนนสองข้างทาง ครั้งที่8 60.00 2,100.00 -
13 มี.ค. 64 กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมร่วมใจพัฒนาถนนสองข้างทาง ครั้งที่9 60.00 2,100.00 -
31 มี.ค. 64 กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมร่วมใจพัฒนาถนนสองข้างทาง ครั้งที่10 60.00 2,100.00 -
13 ส.ค. 63 กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดทำเวทีประชาคม เพื่อสร้างความรู้ ตระหนัก กำหนดทิศทางการจัดการขยะของชุมชน ครั้งที่ 1 100.00 3,500.00 3,500.00
30 มี.ค. 64 กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดทำเวทีประชาคม เพื่อสร้างความรู้ ตระหนัก กำหนดทิศทางการจัดการขยะของชุมชน ครั้งที่ 2 100.00 4,500.00 -
12 พ.ย. 63 กิจกรรมย่อยที่ 6 เด็ก เยาวชนมีกิจกรรมการจัดการขยะต้นทาง การแปรรูปขยะนำกลับมาใช้ใหม่ ครั้งที่1 50.00 4,250.00 -
28 ม.ค. 64 กิจกรรมย่อยที่ 6 เด็ก เยาวชนมีกิจกรรมการจัดการขยะต้นทาง การแปรรูปขยะนำกลับมาใช้ใหม่ ครั้งที่ 2 50.00 4,250.00 -
5 ก.ค. 63 - 5 พ.ค. 64 ค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ 0.00 2,000.00 -
5 ก.ค. 63 - 5 พ.ค. 64 ค่าจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้ายชื่อโครงการ สสส. สำหรับติดในสถานที่จัดกิจกรรม 0.00 1,000.00 1,500.00
5 ก.ค. 63 - 5 พ.ค. 64 ค่าจัดทำชุดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ 0.00 2,000.00 -
21 ก.ค. 63 เวทีปฐมนิเทศคณะทำงานโครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ณ ภูผายอดรีสอร์ท 5.00 1,000.00 960.00
5 ส.ค. 63 ประชุมกลไกระดับจังหวัด การจัดการขยะอำเภอรัษฎา 0.00 1,000.00 600.00
9 ต.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงาน ส.1 ง.1 ผ่านระบบ www.happynetwork.org 3.00 1,000.00 500.00
รวม 1,798 107,200.00 17 39,660.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.docx) ธวัชชัย

โครงการเข้าสู่ระบบโดย chonpadae chonpadae เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 16:25 น.