directions_run

โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด

แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์

รายงานฉบับสมบูรณ์

Node Flagship จังหวัดพัทลุง


“ โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด ”

ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

หัวหน้าโครงการ
นางวิภาดา เต็มยอด

ชื่อโครงการ โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด

ที่อยู่ ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จังหวัด พัทลุง

รหัสโครงการ ุ65-00232-0004 เลขที่ข้อตกลง

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566


กิตติกรรมประกาศ

"โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด จังหวัดพัทลุง" สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจาก สมาชิกในชุมชน ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

คณะทำงานโครงการฯ ขอขอบคุณ Node Flagship จังหวัดพัทลุง ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายที่สำคัญระดับพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะ สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

คณะทำงานโครงการ
โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนดบทคัดย่อ

โครงการ " โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด " ดำเนินการในพื้นที่ ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสโครงการ ุ65-00232-0004 ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 55,000.00 บาท จาก Node Flagship จังหวัดพัทลุง เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในชุมชนจำนวน 0 คน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปรากฏดังนี้

โครงการนี้ยังไม่มีการเขียนหรือแก้ไขบทคัดย่อ

หมายเหตุ : รายละเอียดของบทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เขียนสรุปภาพรวมของโครงการใน "ผลลัพธ์โครงการ"


สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ»
บทคัดย่อ»
   ความเป็นมา/หลักการเหตุผล»
   วัตถุประสงค์โครงการ»
   กิจกรรม/การดำเนินงาน»
   กลุ่มเป้าหมาย»
   ผลลัพธ์ที่ได้»
   การประเมินผล»
   ปัญหาและอุปสรรค»
   ข้อเสนอแนะ»
   เอกสารประกอบอื่นๆ»

ความเป็นมา/หลักการเหตุผล

เทศบาลตำบลนาโหนด ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ตำบลนาโหนด มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 39.88 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,926 ไร่  มีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน มีครัวเรือนทั้งหมด 3,010 ครัวเรือน มีประชากรรวม 8,473 คน มีโรงเรียน 4 โรงเรียน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ มีวัด 4 วัด มีสำนักสงฆ์ 3 สำนักสงฆ์ มีมัสยิด 2 มัสยิด มีตลาดนัดเอกชน จำนวน 4 แห่ง มีคลอง 1 สายหลักคือคลองวัดหัวหมอน
สถานการณ์ปัญหาขยะของพื้นที่ตำบลนาโหนด ขยะที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นขยะในครัวเรือน ซึ่งมีการทิ้งโดยไม่มีการคัดแยกก่อนทิ้ง ขยะประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ เศษอาหาร หรือแม้กระทั่งชิ้นส่วนของวัสดุก่อสร้าง ก็นำมาทิ้งให้เทศบาลจัดเก็บ และอีกส่วนหนึ่ง เนื่องจากเทศบาลตำบลนาโหนดมีพื้นที่ เป็นทางผ่านของถนนสายหลัก มีประชาชนใช้เส้นทางสัญจรมาก และมีการนำขยะทิ้งไว้บริเวณเส้นทางที่ผ่าน ทำให้มีปริมาณขยะจากนอกพื้นที่มากขึ้น จากปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก ประชาชนขาดความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ความสะดวกซื้อสะดวกใช้ เจ้าของตลาดนัดไม่ให้ความร่วมมือ จำนวน 4 แห่ง แม่ค้าขาดความรับผิดชอบในการคัดแยกขยะ ชาวบ้านยังไม่นิยมนำถุงผ้าหรือตะกร้ามาจากบ้านในการจ่ายตลาด

เทศบาลตำบลนาโหนด ได้จัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลนาโหนด ทุกวัน จันทร์ – เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ ปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 2-3 ตัน/วัน โดยรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุ  12 ลบ.ม. จำนวน  1 คัน สถานที่กำจัด ขอใช้บริการสถานที่เทศบาลเมืองพัทลุงนอกตำบลนาโหนด ไม่มีถังขยะบริการ พนักงานเก็บขยะ จำนวน 2  คน พนักงานขับรถ 1 คน มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ เช่น ค่าน้ำมันรถ ค่าซ่อมแซมรถ ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าที่ทิ้งขยะ รวมค่าใช้จ่าย 650,000 บาทต่อปี ประชาชนในตำบลยังไม่มีการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน อย่างจริงจัง ทำให้เกิดปัญหาขยะมีปริมาณมากขึ้นทุกปี (ปริมาณขยะในปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 766.54 ตัน ปีงบประมาณ 2564 จัดเก็บได้ 775.4 ตัน ) และส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน จากสถิติการเจ็บป่วย เมื่อปี 2563 มีไข้เลือดออก จำนวน 12 คน  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เฉลี่ย 125 บาทต่อคน และมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมการระบาดของโรค ปีหนึ่งประมาณ 25,000 บาทต่อปี ในส่วนผลกระทบต่อสังคม มีเรื่องร้องเรียนการนำขยะจากนอกพื้นที่มาทิ้งที่ข้างทางถนน 3 ครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลนาโหนด ได้ให้ความสำคัญในการจัดการขยะ โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือปริมาณขยะลดลง โดยให้เกิดกลไกการจัดการขยะในระดับครัวเรือน/ระดับชุมชน และให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะ มีกติกาและเฝ้าระวังติดตามการจัดการขยะ โดยการดำเนินงานโครงการจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายของ Node Flagship ที่ขับเคลื่อนให้ประเด็นสุขภาวะในระดับจังหวัดตามกรอบเป้าหมายระยะยาว Phatthalung Green City ได้รับการแก้ไขอย่างมีส่วนร่วมสามารถบรรลุเป้าหมายการลดขยะในระดับภาพรวมของจังหวัดต่อไป

สถานการณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อให้เกิดกลไกขับเคลื่อนการจัดการขยะตำบลที่เข้มแข็ง
 2. เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนขยะมีความรู้ความตระหนักในการจัดการขยะ
 3. เพื่อให้เกิดการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการขยะ
 4. เพื่อให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง
 5. เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรม/การดำเนินงาน

 1. ประชุมปฐมนิเทศโครงการ
 2. รณรงค์ BIG CLEANING DAY
 3. อบรมคณะทำงาน( ครู ก.) ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะที่ถูกต้อง
 4. พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
 5. จัดทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และป้ายโครงการ
 6. ให้ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน
 7. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 4)
 8. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 2)
 9. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 10)
 10. คณะทำงานติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง(ก่อนและหลัง) ประเมินผล/จัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะ
 11. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 6)
 12. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 8)
 13. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 11)
 14. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 5)
 15. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 9)
 16. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 7)
 17. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 3)
 18. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 1)
 19. ถอนคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร
 20. คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน (ครั้งที่ 2)
 21. เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)ครั้งที่ 1
 22. คณะทำงานติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง(ก่อนและหลัง) ประเมินผล/จัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะ
 23. คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน
 24. เวทีประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก node flagship พัทลุง
 25. คณะทำงานติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง(ก่อนและหลัง) ประเมินผล/จัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะ
 26. คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน
 27. คณะทำงานติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง(ก่อนและหลัง) ประเมินผล/จัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะ
 28. คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน
 29. เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)ครั้งที่ 2
 30. คณะทำงานติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง(ก่อนและหลัง) ประเมินผล/จัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะ
 31. คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน
 32. เวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน
 33. คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้
ตัวแทนครัวเรือน/เจ้าของตลาดนัด/แม่ค้า 440
ประชาชนในชุมชน 1,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 


ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:30 น.

กิจกรรมที่ทำ

ลงทะเบียน
ชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสู่
Phattahlung Green City คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางการบริหารจัดการ การเงินและการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงานผ่านระบบHappy Network ปฏิบัติการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Happy Network และทดลองจัดทำรายงานผ่านระบบ
Happy Network ความสำคัญของการออกแบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลลัพธ์ แบ่งกลุ่มย่อยพื้นที่โครงการย่อย/พี่เลี้ยง ออกแบบการเก็บข้อมูลตัวชี้วัด กลุ่มที่ 1 ประเด็นการจัดการขยะ
กลุ่มที่ 2 ประเด็นการจัดการน้ำเสีย กลุ่มที่ 3 ประเด็นการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง กลุ่มที่ 4 ประเด็นการผลิตพืชอาหารปลอดภัยในสวนยางพารา กลุ่มที่ 5 ประเด็นนาปลอดภัย การลงนามสัญญาข้อรับทุน สรุปและประมวลผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ปิดการประชุม

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิต มีผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วม 3 คน ผลลัพธ์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการการเงินโครงการ สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกโครงการ กิจกรรมในระบบได้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

3 0

2. รณรงค์ BIG CLEANING DAY

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมที่ทำ

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาชนในชุมชนนาโหนด ทั้ง 30 คนช่วยกันทำความสะอาดบริเวณ 2 ข้างทางถนนสายหลัก บริเวณสองข้างทางหลวงชนบทสายสี่แยกนาโหนด บ้านคู โดยแบ่งเป็น 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 เริ่มจาก ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ถึง สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด จุดที่ 2 เริ่มจาก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด ถึง ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านที่ 2 จุดที่ 3 เริ่มจาก สี่แยกนาโหนด ถึง ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิต คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาชนในชุมชนนาโหนด ทั้ง 30 คนช่วยกันทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ ผลลัพท์ บริเวณ 2 ข้างทางถนนสายหลัก บริเวณสองข้างทางหลวงชนบทสายสี่แยกนาโหนด บ้านคู โดยแบ่งเป็น 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 เริ่มจาก ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ถึง สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด จุดที่ 2 เริ่มจาก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด ถึง ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านที่ 2 จุดที่ 3 เริ่มจาก สี่แยกนาโหนด ถึง ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด ชุมชนนาโหนด บริเวรดังกล่าวมีความสะอาด ลดขยะ บ้านเมืองน่าอยู่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 0

3. คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 น.

กิจกรรมที่ทำ

 1. คณะทำงานจำนวน 30 คน ที่คัดเลือกมาจากแกนนำในชุมชน 11 หมู่บ้าน
 2. คณะทำงานคัดเลือกครัวเรือน ร่วมปฏิบัติการจัดการขยะนำร่องจาก 11 หมู่บ้าน
 3. คณะทำงานแบ่งบทบาทหน้าที่กัน
 4. คณะทำงานจัดทำแผนการดำเนินงาน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน รับทราบรายละเอียดโครงการและบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน ผลลัพธ์ คณะทำงานจำนวน 30 คน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถนำไปใช้ในการทำกิจกรรมในโครงการได้ตามวัตถุประสงค์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 0

4. จัดทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และป้ายโครงการ

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น.

กิจกรรมที่ทำ

จัดทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และป้ายโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

จัดทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย -เพื่อการใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

 

0 0

5. อบรมคณะทำงาน( ครู ก.) ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะที่ถูกต้อง

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 น.

กิจกรรมที่ทำ

-คัดเลือกวิทยากรเป็นทีมสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ และสร้างการเรียนรู้ -จัดหาชุดวัสดุเพื่อการสาธิตการจัดการขยะแต่ละประเภท เพื่อสร้างการเรียนรู้
-สร้างการเรียนรู้ตามแนวทาง 3 R -ร่วมพิจาณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน รับทราบรายละเอียดโครงการและบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน -การเรียนรู้ตามแนวทาง 3 R
-ประเภทของขยะและการคัดแยกขยะ -การกำจัดขยะ ผลลัพธ์ -คณะทำงานจำนวน 30 คน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถนำไปใช้ในการทำกิจกรรมในโครงการได้ตามวัตถุประสงค์
-สามารถแยกประเภทของขยะได้ถูกต้อง -การจัดการขยะในชุดมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 0

6. พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมที่ทำ

1.ประสานพื้นที่ศึกษาดูงานที่มีความสำเร็จการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 2.นำคณะทำงานร่วมศึกษาดูงาน 3.สรุปผลการศึกษาดูงาน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลชะรัดและ เทศบาลตำบลโคกม่วง

ผลลัพธ์ 1.ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ เรื่องประเภทของขยะและความตระหนักในการจัดการขยะ
2.คณะทำงานรับทราบรายละเอียดการดำเนินโครงการและมีแผนการจัดการขยะรายครัวเรือน 3.คณะทำงานสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ครัวเรือนในเขตรับผิดชอบได้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 0

7. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 4)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมที่ทำ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 10 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน 7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 0

8. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 2)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมที่ทำ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 2 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 0

9. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 10)

วันที่ 2 สิงหาคม 2565

กิจกรรมที่ทำ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 2 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 0

10. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 6)

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 น.

กิจกรรมที่ทำ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 6 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 0

11. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 8)

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

กิจกรรมที่ทำ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 8 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 0

12. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 11)

วันที่ 17 สิงหาคม 2565

กิจกรรมที่ทำ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 11 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 0

13. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 5)

วันที่ 23 สิงหาคม 2565

กิจกรรมที่ทำ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 6 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน 7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 0

14. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 9)

วันที่ 25 สิงหาคม 2565

กิจกรรมที่ทำ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 9 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน 7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 0

15. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 7)

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

กิจกรรมที่ทำ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 7 จำนวน 50 คน 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน 7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 0

16. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 3)

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13:00 น.

กิจกรรมที่ทำ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 3 จำนวน 50 คน ผลลัพท์1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน 7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 0

17. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 1)

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13:00 น.

กิจกรรมที่ทำ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 1 จำนวน 50 คน ผลลัพท์1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน 7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 0

18. ถอนคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09:00 น.

กิจกรรมที่ทำ

ถอนคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ถอนคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

 • photo

 

0 0

19. คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน (ครั้งที่ 2)

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 น.

กิจกรรมที่ทำ

คณะทำงานทั้ง 30 คนลงทะเบียน ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในการทำกิจกรรม วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อปรับแผนในการทำกิจกรรมในครั้งถัดไป

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน รับทราบรายละเอียดผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์ คณะทำงานจำนวน 30 คน เข้าใจปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น นำไปปรับแผนการปฎิบัติงานในครั้งถัดไป เพื่อให้บรรลุตามวัตถุของโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 0

20. เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)ครั้งที่ 1

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 น.

กิจกรรมที่ทำ

คณะทำงานทั้ง 30 คน ลงทะเบียน ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 1เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการในรอบที่ 1 2.สรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว -คัดเลือกคณะทำงาน(ครู ก.) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน แบ่งบทบาทหน้าที่ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน -อบรมคณะทำงาน(ครู ก.)ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะที่ถูกต้อง -พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม -อบรมให้ความรู้ การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศพด. เจ้าของตลาดนัด ร้านค้า 3ประเมินผลลัพธ์กิจกรรมร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน รับทราบกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

คณะทำงานจำนวน 30 คน รับทราบบันไดผลลัพธ์โครงการจัดการขยะตำบลนาโหนด ดังนี้ ผลลัพธ์ที่ 1.เกิดกลไกขับเคลื่อนการจัดการขยะตำบลที่เข้มแข็ง -มีตัวแทนจากท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม. และโรงเรียน -มีข้อมูลขยะชุมชน -มีแกนนำในชุมชนจำนวน 473 คน ผลลัพธ์ที่2.นักเรียนของโรงเรียนขยะมีความรู้ความตระหนักในการจัดการขยะ -มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน(คัดแยก กำจัด ใช้ประโยชน์) -นักเรียนของโรงเรียนขยะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครัวเรือนในพื้นที่ ผลลัพธ์ที่3.เกิดการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการขยะ -เกิดมาตรการของชุมชน การกำหนดวันและเวลาในการทิ้งขยะ ผลลัพธ์ที่4.ปรอมาณขยะในชุมชนลดลง -ขยะครัวเรือนลดลง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 0

21. การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก node flagship พัทลุง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30 น.

กิจกรรมที่ทำ

1.คณะทำงานทั้ง 3 ท่านลงทะเบียน 2.แบ่งกลุ่มทบทวนผลลัพธ์รายประเด็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ -กลุ่มที่ 1 ประเด็นน้ำเสีย -กลุ่มที่ 2 ประเด็นการจัดการขยะ -กลุุ่มที่ 3 ประเด็นนาปลอดภัย -กลุ่มที่ 4 ประเด็นพืชร่วมยาง -กลุ่มที่ 5 ประเด็นการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินโครงการในประเด็น -การจัดทำรายงานผ่านระบบออนไลน์ -การบริหารจัดการทีมคณะทำงาน -การเชื่อมโยงการทำงานกับภาคี -การจัดการด้านการเงิน 4.สรุปผลการประชุม

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบโครงการ เลขานุการ และเหรัญญิก เข้าร่วมเข้าร่วมการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก node flagship พัทลุง ผลลัพธ์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการการเงินโครงการ สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกโครงการ กิจกรรมในระบบได้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

3 0

22. ให้ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 น.

กิจกรรมที่ทำ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ พิธีเปิดโครงการ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน แบ่งบทบาทหน้าที่ ขับเคลื่อนการจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือนแก่คณะทำงาน เพื่อติดตามผล

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน มีความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน ผลลัพธ์ คณะทำงานทั้ง 30 คน มีความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน (โดยใช้ขยะอินทรีย์ในครัวเรือน เช่น หยวกกล้วย ใบไม้ อาหารเปียก ทำปุ๋ยอินทรีย์จากการย่อยสลายของใส้เดือน) คณะทำงานทั้ง 30 คน รู้บทบาทหน้าที่ ขับเคลื่อนการจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือนแก่คณะทำงาน เพื่อนติดตามผล

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 0

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพธ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น


ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการในภาพรวม

ผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

ผลผลิตโครงการ

วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
1 เพื่อให้เกิดกลไกขับเคลื่อนการจัดการขยะตำบลที่เข้มแข็ง
ตัวชี้วัด : 1.เกิดกลไกคณะทำงานที่มีตัวแทนจากท้องถิ่น รพ.สต.แกนนำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น อสม. โรงเรียน 2.มีข้อมูลขยะชุมชนและข้อมูลพฤติกรรมการจัดการขยะ 3.มีกลไกนักเรียนแกนนำที่เป็นผู้นำท้องถิ่น 4.เกิดโรงเรียนขยะตำบล 5.มีครูขยะตำบลไม่น้อยกว่า 10 คน 6.มีการจัดทำแผนการสอนและกิจกรรมการสอนที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน
0.00

 

2 เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนขยะมีความรู้ความตระหนักในการจัดการขยะ
ตัวชี้วัด : 1.เกิดการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน(คัดแยก กำจัด ใช้ประโยชน์ 2.มีแผนการจัดการขยะรายครัวเรือน 3.มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 4.นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมขยะของครัวเรือนในชุมชนของนักเรียน 5.นักเรียนของโรงเรียนขยะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 10 คนต่อนักเรียน 1คน
0.00

 

3 เพื่อให้เกิดการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการขยะ
ตัวชี้วัด : 1.เกิดมาตรการของชุมชนเพื่อการจัดการขยะ เช่น ลดจำนวนถังขยะ ลดเวลาการจัดเก็บ 2.เกิดกลุ่มใช้ประโยชน์จากขยะ
0.00

 

4 เพื่อให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง
ตัวชี้วัด : 1.เกิดครัวเรือนคัดแยกขยะไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด 2.ขยะครัวเรือนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3.ปริมาณขยะในที่สาธารณะลดลง
0.00

 

5 เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตัวชี้วัด : สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
0.00

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 1440
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ตัวแทนครัวเรือน/เจ้าของตลาดนัด/แม่ค้า 440
ประชาชนในชุมชน 1,000

บทคัดย่อ*

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อให้เกิดกลไกขับเคลื่อนการจัดการขยะตำบลที่เข้มแข็ง (2) เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนขยะมีความรู้ความตระหนักในการจัดการขยะ (3) เพื่อให้เกิดการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการขยะ (4) เพื่อให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง (5) เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) ประชุมปฐมนิเทศโครงการ (2) รณรงค์ BIG CLEANING DAY (3) อบรมคณะทำงาน( ครู ก.) ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะที่ถูกต้อง (4) พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม (5) จัดทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และป้ายโครงการ (6) ให้ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน (7) อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 4) (8) อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 2) (9) อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 10) (10) คณะทำงานติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง(ก่อนและหลัง) ประเมินผล/จัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะ (11) อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 6) (12) อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 8) (13) อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 11) (14) อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 5) (15) อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 9) (16) อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 7) (17) อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 3) (18) อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 1) (19) ถอนคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร (20) คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน (ครั้งที่ 2) (21) เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)ครั้งที่ 1 (22) คณะทำงานติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง(ก่อนและหลัง) ประเมินผล/จัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะ (23) คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน (24) เวทีประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก node flagship พัทลุง (25) คณะทำงานติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง(ก่อนและหลัง) ประเมินผล/จัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะ (26) คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน (27) คณะทำงานติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง(ก่อนและหลัง) ประเมินผล/จัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะ (28) คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน (29) เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)ครั้งที่ 2 (30) คณะทำงานติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง(ก่อนและหลัง) ประเมินผล/จัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะ (31) คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน (32) เวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน (33) คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

หมายเหตุ *

 • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
 • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคสาเหตุข้อเสนอแนะ

 

 

 


ส่วนที่ 3 ประเมินคุณค่าโครงการ

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

ชื่อโครงการ โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด

รหัสโครงการ ุ65-00232-0004 ระยะเวลาโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่

1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. กระบวนการใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
99. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. การบริโภค

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. การออกกำลังกาย

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. อื่นๆ

 

 

 

โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด จังหวัด พัทลุง

รหัสโครงการ ุ65-00232-0004

ได้ดำเนินกิจกรรมตามที่เสนอไว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

................................
( นางวิภาดา เต็มยอด )
ผู้รับผิดชอบโครงการ
......./............/.......

vertical_align_topไปบนสุด