directions_run

โครงการโรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค) Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลบ้านนา

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค) Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลบ้านนา
ภายใต้องค์กร Node Flagship จังหวัดพัทลุง
รหัสโครงการ 65-00232-0005
วันที่อนุมัติ 28 เมษายน 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566
งบประมาณ 55,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สำนักธรรมนูญตำบลบ้านนา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพโรจน์ ราชเทพ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 1 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 22,000.00
2 1 ต.ค. 2565 31 มี.ค. 2566 27,500.00
3 1 เม.ย. 2566 30 เม.ย. 2566 5,500.00
รวมงบประมาณ 55,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลบ้านนา ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ตำบลบ้านนา มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 117 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน มีครัวเรือนทั้งหมด 3,137 ครัวเรือน มีประชากรรวม 7,470 คน มีโรงเรียน 3 โรงเรียน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ มีวัด 4 วัด มีถ้ำ 3 ถ้ำ มีตลาดนัดเอกชน จำนวน 1 แห่ง มีส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ),รพสต.บ้านลำใน , ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง, แขวงทางการศรีนครินทร์ มีคลอง 1 สายหลัก คือ คลองวงศ์ สถานการณ์ปัญหาขยะของพื้นที่ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา ได้จัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลบ้านนาทุกวัน จันทร์ – เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ ปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 2-3 ตัน/วัน โดยรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 6 ตัน จำนวน 1 คัน สถานที่กำจัดโดยวิธีฝังกลบ ขอใช้บริการสถานที่เอกชนภายนอกตำบลบ้านนา มีพนักงานเก็บขยะ จำนวน 2 คน พนักงานขับรถ 1 คน มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ เช่น ค่าน้ำมันรถ ค่าซ่อมแซมรถ ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าที่ทิ้งขยะ รวมค่าใช้จ่าย 954,392 บาทต่อปี ประชาชนในตำบลยังไม่มีการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน อย่างจริงจัง ทำให้เกิดปัญหาขยะมีปริมาณมากขึ้นทุกปี (ปริมาณขยะในปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 653.19 ตัน ปีงบประมาณ 2564 จัดเก็บได้ 682.87 ตัน ) มีผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน จากสถิติการเจ็บป่วย เมื่อปี 2563 มีไข้เลือดออก จำนวน 25 คน มีค่าใช้จ่ายในการควบคุมการระบาดของโรค ปีหนึ่งประมาณ 81,580 บาทต่อปี และ มีผลกระทบต่อสังคม เรื่องรถเก็บขนขยะ ไม่สามารถเก็บขนขยะได้ตามปกติ เนื่องจากเข้าซ่อมบำรุงรักษาเป็นประจำทุกเดือน จากปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก ประชาชนขาดความรู้ความตระหนักเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ยึดความสะดวกซื้อสะดวกใช้ ขาดการมีส่วนร่วม เจ้าของตลาดนัดไม่ให้ความร่วมมือ แม่ค้าขาดความรับผิดชอบในการคัดแยกขยะ ชาวบ้านยังไม่นิยมนำถุงผ้าหรือตะกร้ามาจากบ้านในการจ่ายตลาด
สำนักธรรมนูญตำบลบ้านนาได้ให้ความสำคัญในการจัดการขยะ โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือปริมาณขยะลดลง โดยให้เกิดกลไกการจัดการขยะในระดับครัวเรือน/ระดับชุมชน และให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะ มีกติกาและเฝ้าระวังติดตามการจัดการขยะ โดยการดำเนินงานโครงการจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายของ Node Flagship ที่ขับเคลื่อนให้ประเด็นสุขภาวะในระดับจังหวัดตามกรอบเป้าหมายระยะยาว Phatthalung Green City ได้รับการแก้ไขอย่างมีส่วนร่วมสามารถบรรลุเป้าหมายการลดขยะในระดับภาพรวมของจังหวัดต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้เกิดกลไกขับเคลื่อนการจัดการขยะตำบลที่เข้มแข็ง

1.เกิดกลไกคณะทำงานที่มีตัวแทนจากท้องถิ่น รพ.สต.แกนนำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น อสม. โรงเรียน 2.มีข้อมูลขยะชุมชนและข้อมูลพฤติกรรมการจัดการขยะ 3.มีกลไกนักเรียนแกนนำที่เป็นผู้นำท้องถิ่น 4.เกิดโรงเรียนขยะตำบล 5.มีครูขยะตำบลไม่น้อยกว่า 10 คน 6.มีการจัดทำแผนการสอนและกิจกรรมการสอนที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน

0.00
2 2.เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนขยะมีความรู้ความตระหนักในการจัดการขยะ

1.เกิดการจักการเรียนการสอนตามแผนการสอน(คัดแยก กำจัด ใช้ประโยชน์ 2.มีแผนการจัดการขยะรายครัวเรือน 3.มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 4.นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมขยะของครัวเรือนในชุมชนของนักเรียน 5.นักเรียนของโรงเรียนขยะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 10 คนต่อนักเรียน 1คน

0.00
3 3.เพื่อให้เกิดการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการขยะ

1.เกิดมาตรการของชุมชนเพื่อการจัดการขยะ เช่น ลดจำนวนถังขยะ ลดเวลาการจัดเก็บ 2.เกิดกลุ่มใช้ประโยชน์จากขยะ

0.00
4 4.เพื่อให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง

1.เกิดครัวเรือนคัดแยกขยะไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด 2.ขยะครัวเรือนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3.ปริมาณขยะในที่สาธารณะลดลง

0.00
5 5.เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

0.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 145
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
แกนนำครัวเรือน 145 -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 823 55,496.00 13 19,723.00
6 พ.ค. 65 ค่าเปิดบัญชีธนาคาร 0 0.00 500.00
9 พ.ค. 65 ประชุมปฐมนิเทศโครงการ 3 3,000.00 576.00
24 พ.ค. 65 ประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน 25 2,125.00 1,125.00
24 พ.ค. 65 ค่าจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้ายชื่อโครงการ สสส.สำหรับติดในสถานที่จัดกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
12 ก.ค. 65 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 25 7,025.00 6,525.00
19 ก.ค. 65 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 25 625.00 1,625.00
30 ก.ค. 65 - 9 ส.ค. 65 อบรม ครู ก. ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะที่ถูกต้อง 25 0.00 0.00
5 ก.ย. 65 - 10 ต.ค. 65 เรียนรู้การจัดการขยะผ่านโรงเรียนขยะตำบล (โรงเรียน,ศพด,วัด,ถ้ำ) 100 7,870.00 5,050.00
7 ก.ย. 65 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 25 625.00 625.00
12 ก.ย. 65 งานสมัชชา "พัทลุงมหานครแห่งความสุข" 0 0.00 576.00
11 ต.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) 25 625.00 625.00
1 - 30 พ.ย. 65 ให้ความรู้การคัดแยกขยะ/สิ่งประดิษฐ์แก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/วัด 145 27,980.00 -
2 พ.ย. 65 - 25 ธ.ค. 65 การติดตามประเมินผลเชิงรุก 145 0.00 -
10 พ.ย. 65 อินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ 5 1,000.00 1,000.00
10 พ.ย. 65 ประชุมประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาโครงการ 3 496.00 496.00
11 พ.ย. 65 - 3 ธ.ค. 65 การประชุมแกนนำขับเคลื่อนทางความคิดระดับตำบล 145 0.00 -
7 ธ.ค. 65 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4 25 625.00 -
8 ก.พ. 66 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5 25 625.00 -
15 มี.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) ครั้งที่2 25 625.00 -
7 เม.ย. 66 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6 25 625.00 -
21 เม.ย. 66 เวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน 0 0.00 -
25 เม.ย. 66 การประชุมติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการ 25 625.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 15:17 น.