stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการนาปลอดภัยที่ดอนทราย
ภายใต้องค์กร Node Flagship จังหวัดพัทลุง
รหัสโครงการ 65-00232-0034
วันที่อนุมัติ 28 เมษายน 2022
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2022 - 31 สิงหาคม 2023
งบประมาณ 104,620.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนทราย
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประสิทธิ์ ชูแก้ว
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0819680420
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายเสณี จ่าวิสูตร
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ค. 2022 30 ก.ย. 2022 1 พ.ค. 2022 30 ก.ย. 2022 41,848.00
2 1 ต.ค. 2022 31 มี.ค. 2023 1 ต.ค. 2022 31 ส.ค. 2023 52,310.00
3 1 เม.ย. 2023 31 ส.ค. 2023 10,462.00
รวมงบประมาณ 104,620.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานอาหารและโภชนาการ
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 กลุ่มทำนาดอนทรายมีพื้นที่รวมประมาณ 182 ไร่ สมาชิกส่วนใหญ่มีการไถกลบตอซัง มีการใช้ปุ๋ยหมักบ้างบางส่วน ทำนาปีละครั้ง และนิยมปลูกพืชหลังการเก้บเกี่ยว เช่น ปอเทือง ถั่วลิสง ฟักขแฟง ฯลฯ ต้นทุนการทำนาเฉลี่ย3,150บาท/ไร่ ซึ่งจำแนกค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าไถพรวน 900บาท
40.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ยกระดับเกษตรกรกลุ่มทำนาดอนทรายทำนาปลอดภัยสู่นาอินทรีย์ (นาต้นแบบ) อย่างครบวงจร กระบวนการต้นน้ำ ปัจจัยการผลิต กระบวนการกลางน้ำ การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว และกระบวนการปลายน้ำ การจัดการระบบตลาด ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ โดยจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจบริหารจัดการองค์กรภายในชุมชนเอง

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เกิดกลุ่มทำนาเข้มแข็ง

1.1 มีข้อมูลการทำนา
1.2 มีกลไกติดตามประเมินผล 1.3 มีการสนับสนุนจากภาคียุทธศาสตร์

40.00
2 สมาชิกมีความรู้เรื่องการทำนาและสามารถปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำนาปลอดภัยได้

2.1 เกิดกลุ่มผลิตสารทดแทน ปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืช/วัชพืช
2.2 มีการปรับปรุงดินร่วมกับ พด. 2.3 มีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวร่วมกับศูนย์วิจัย 2.4 มีความรู้ เข้าใจและให้ความร่วมมือในกระบวนการจัดตั้งวิสาหกิจและสร้างผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสู่ผู้บริโภค

40.00
3 มีกลไกขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล
  1. มีการติดตามประเมินผล ( ต้นทุน และผลผลิต) 2 การทำและใช้ปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืช/วัชพืช
  2. มีต้นแบบการทำนาประณีต และมีการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกและต้นแบบอย่างน้อย 3 ครั้ง
  3. มีการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
40.00
4 พื้นที่นาปลอดภัยเพิ่มขึ้น
  1. มีพื้นที่นาปลอดภัยเพิ่มขึ้น (ไม่เผาตอซัง  ไม่ใช้ยากำจัดศัตรูพืช/วัชพืช ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ต้องทำนาปีละครั้ง  ต้องปรับปรุงดิน ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ) ไม่น้อยกว่า 60 ไร่
  2. มีการบันทึกการจัดการนา (มีข้อมูลต้นทุน  มีข้อมูลผลผลิต)
  3. มีบทเรียนเรียนการทำนาปลอดภัย สู่นาประนีต (อินทรีย์ 10แปลง)
  4. มีบทเรียนการทำนาประณีต นาต้นแบบอินทรีย์
40.00
5 เกิดการยกระดับผลผลิตสู่ตลาด

1.ยกระดับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2. มีข้าวสู่ตลาด/ผู้บริโภคภาบใต้ตราของชุมชน 3. มีข้าวปลอดภัยของกลุ่ม ขายในชุมชน (ขายได้)

40.00
6 คนในชุมชนได้กินข้าวปลอดภัย
  1. คนในชุมชนยอมรับข้าวปลอดภัยและนิยมซื้อไปบริโภค และบอกต่อ(ขายดี)
40.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 50
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
เกษตรกรทำนาอินทรีย์ (นาปรานีต) 10 -
เกษตรกรทำนาในพื้นที่ ตำบลดอนทราย 40 -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66
1 ประชุมคณะทำงาน / สมาชิกร่วมโครงการ(9 พ.ค. 2022-30 เม.ย. 2023) 24,370.00                                
2 กิจกรรมที่ 4 ประชุมกลไก ติดตาม ประเมินผล(15 พ.ค. 2022-15 พ.ค. 2022) 1,950.00                                
3 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2(16 ก.ค. 2022-16 ก.ค. 2022) 0.00                                
4 กิจกรรม 3 การสร้างแปลงต้นแบบ การทำนาปรานีต (เยี่ยมแปลงนาต้นแบบ)(2 ก.ย. 2022-2 ก.ย. 2022) 5,000.00                                
5 กิจกรรมการเยี่ยมแปลงนา(2 ก.ย. 2022-11 ธ.ค. 2022) 3,900.00                                
6 อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก(28 ก.ย. 2022-29 ก.ย. 2022) 35,100.00                                
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ(10 ธ.ค. 2022-10 ธ.ค. 2022) 8,850.00                                
8 เรียนรู้ดูงาน(11 ม.ค. 2023-11 ม.ค. 2023) 19,600.00                                
9 ประชุมกรรมการกลุ่มวิสาหกิจ (3ครั้ง)(15 ม.ค. 2023-15 เม.ย. 2023) 3,900.00                                
รวม 102,670.00
1 ประชุมคณะทำงาน / สมาชิกร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 168 24,370.00 7 25,840.00
9 พ.ค. 65 ประชุมคณะทำงาน ร่วม สสส รับทราบโครงการพร้อมเซ็นสัญญา 15 5,000.00 500.00
15 พ.ค. 65 ประชุมคณะทำงานชี้แจงรายละเอียดโครงการ 15 0.00 2,490.00
20 พ.ค. 65 กิจกรรม 1 ประชุมคณะทำงานและสมาชิกเรียนรู้โครงการ การทำนาปลอดภัยสู่นาอินทรีย์ที่ดอนทราย 40 7,020.00 7,000.00
19 ก.ย. 65 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานและสมาชิกกลุ่ม ครั้งที่ 1 (ARE1) 40 5,200.00 5,200.00
11 ต.ค. 65 กิจกรรม 4 ประชุมกลไก ติดตาม ครั้งที่ 1 15 1,950.00 1,950.00
10 พ.ย. 65 การประเมินผลเรียนรู้และพัฒนา 3 0.00 1,000.00
19 มิ.ย. 66 กิจกรรมที่ 1ประชุมคณะทำงานและสมาชิกกลุ่ม ครั้งที่ 2(ARE2) 40 5,200.00 7,700.00
2 กิจกรรมที่ 4 ประชุมกลไก ติดตาม ประเมินผล กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 15 1,950.00 1 1,950.00
17 มิ.ย. 66 ประเมินผล ติดตามงาน ครั้งที่ 2 (ว 6) 15 1,950.00 1,950.00
3 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 0.00 1 1,950.00
20 มิ.ย. 65 ประชุมเตรียมงานประชุมชี้แจงโครงการคณะทำงาน/สมาชิก 40 0.00 1,950.00
4 กิจกรรม 3 การสร้างแปลงต้นแบบ การทำนาปรานีต (เยี่ยมแปลงนาต้นแบบ) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 25 5,000.00 1 5,000.00
2 ก.ย. 65 กิจกรรมที่ 3 การสร้างแปลงต้นแบบ ทานาปรานีต2 แปลง 25 5,000.00 5,000.00
5 กิจกรรมการเยี่ยมแปลงนา กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 30 3,900.00 3 3,900.00
2 ก.ย. 65 กิจกรรมที่ 5 การเยี่ยมแปลงนา ครั้งที่ 1 10 1,300.00 1,300.00
11 พ.ค. 66 เยี่ยมแปลงนา ครั้งที่ 2 10 1,300.00 1,300.00
12 พ.ค. 66 เยี่ยมแปลงนา ครั้งที่ 3 10 1,300.00 1,300.00
6 อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 134 35,100.00 5 37,570.00
21 พ.ค. 65 กิจกรรมที่ 2 อบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกกลุ่มทำนาปลอดภัย ครั้งที่ 1 (การจัดการแปลง เตรียมดิน การเก็บเมล็ดพันธ์) 40 9,700.00 9,720.00
28 - 29 มิ.ย. 65 อบรมสมาชิกพัฒนาศักยภาพการทำนา ครั้งที่ 2 (ปัจจัยการผลิต,การทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ) 45 15,700.00 15,700.00
12 ก.ย. 65 ประชุมสมัชชาสุขภาพ 5 0.00 500.00
12 พ.ค. 66 กิจกรรม 2 อบรมสมาชิกพัฒนาศักยภาพการทำนา ครั้งที่3 (การจัดตั้งวิสาหกิจ การสร้างแบรนด์ การขาย การทำบัญชี) 40 9,700.00 9,700.00
30 พ.ค. 66 ประชุมกิจกรรม ARE ครั้งที่2 ประเด็นอาหารปลอดภัยและการจัดการทรัพยากร 4 0.00 1,950.00
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 45 8,850.00 1 8,850.00
11 พ.ค. 66 ประชุมคณะทำงาน / สมาชิกร่วมโครงการ 45 8,850.00 8,850.00
8 เรียนรู้ดูงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 19,600.00 1 19,600.00
19 พ.ค. 66 ดูงานนอกสถานที่ 40 19,600.00 19,600.00
9 ประชุมกรรมการกลุ่มวิสาหกิจ (3ครั้ง) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 22 3,900.00 2 3,900.00
29 พ.ค. 66 ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 2 7 1,950.00 1,950.00
7 มิ.ย. 66 ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 3 15 1,950.00 1,950.00
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 2 2,500.00
10 พ.ค. 65 ค่าเปิดบัญชีธนาคาร 0 0.00 500.00
30 มิ.ย. 66 อินเตอร์เน็ต และบริการจัดทำเอกสาร 0 0.00 2,000.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2022 14:35 น.