stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชาวศรีฟาฯ ป้องกันและลดอุบัติภัยทางท้องถนน
ภายใต้โครงการ Node Flagship จังหวัดยะลา ปี 2565
ภายใต้องค์กร Node Flagship จังหวัดยะลา
รหัสโครงการ 65-01009
วันที่อนุมัติ 1 เมษายน 2022
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2022 - 31 มีนาคม 2023
งบประมาณ 108,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวฟาตีละห์ สะนิ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางพัฒมาณ แดวอสนุง
พื้นที่ดำเนินการ ม.1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.461669,101.328878place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 เม.ย. 2022 30 ก.ย. 2022 1 เม.ย. 2022 30 ก.ย. 2022 43,200.00
2 1 ต.ค. 2022 28 ก.พ. 2023 1 ต.ค. 2022 28 ก.พ. 2023 54,000.00
3 1 มี.ค. 2023 31 มี.ค. 2023 1 มี.ค. 2023 31 มี.ค. 2023 10,800.00
รวมงบประมาณ 108,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization--WHO) ระบุว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็ก ๆ และคนหนุ่มสาวทั่วโลกเสียชีวิตมากที่สุด ประเทศต่างๆในทุกภูมิภาคร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนให้ได้มากที่สุด ซึ่ง WHO เผย
9.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดยะลา

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน ในการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในบริเวณโรงเรียนและรอบนอก

ผลลัพธ์ที่ 1 เกิดแกนนำในโรงเรียนที่สามารถขับเคลื่อนงานได้ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1 มีโครงสร้างการดำเนินงานเกิดขึ้นในโรงเรียน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2 มีข้อมูล แผนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3 แกนนำทั้ง 15 คน มีทักษะการดำเนินงาน ผลลัพธ์ที่ 2 คนในโรงเรียนเกิดความตระหนักเรื่องอุบัติเหตุ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1 เกิดกติกาและข้อตกลงภายในโรงเรียน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 เกิดการปฏิบัติตามกฎวินัยจราจร ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.3 พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนลดลง ร้อยละ 50

90.00
2 เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังเรื่องอุบัติเหตุในโรงเรียนและบริเวณรอบนอกโรงเรียน

ผลลัพธ์ที่ 3 เกิดการเฝ้าระวังเรื่องอุบัติเหตุ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1 นักเรียน บุคลากร และคนในชุมชนรู้ข้อมูลอุบัติเหตุ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2 มีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน บุคลากรและคนในชุมชน ร้อยละ 80 ของจำนวน 550 คน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3 แกนนำมีการทบทวนแผนการทำงานอย่างต่อเนื่อง  ร้อยละ 80 ของจำนวนแกนนำ 15 คน
ผลลัพธ์ที่ 4 คนในโรงเรียนและชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสวมหมวกกันน็อค สภาพแวดล้อมได้รับการเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.1 นักเรียน บุคลากรและคนในชุมชนสวมหมวกกันน็อกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 จากประชากรผู้ขับขี่ 550 คน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.2 จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข ร้อยละ 50 ของจุดเสี่ยง 6 จุด ผลลัพธ์ที่ 5 การเกิดอุบัติเหตุของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครองในชุมชนลดลง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 5.1 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 50 ของจำนวนอุบัติเหตุ 20 ครั้ง/ปี ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 5.2 อัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บลดลง ร้อยละ 50 ของผู้ประสบอุบัติเหตุ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 5.3 อัตราการเกิดความรุนแรงทางอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 50 ของจำนวนอุบัติเหตุ 20 ครั้ง/ปี

80.00
3 เพื่อการบริหารจัดการโครงการ
  1. โครงการสามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การรายงานผลการดำเนินงานทันเวลา
  3. แกนนำคณะทำงานมีศักยภาพ สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้สำเร็จ
90.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณเม.ย. 65พ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66
1 การพัฒนาศักยภาพทีมจัดทำ โครงการย่อย(1 เม.ย. 2022-31 มี.ค. 2023) 87,200.00                        
2 การประชุมคณะทำงาน(1 เม.ย. 2022-31 มี.ค. 2023) 3,600.00                        
3 เวทีพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโดยหน่วยจัดการ(23 พ.ค. 2022-31 มี.ค. 2023) 10,000.00                        
4 เวที ARE(29 ก.ค. 2022-25 ก.พ. 2023) 7,200.00                        
รวม 108,000.00
1 การพัฒนาศักยภาพทีมจัดทำ โครงการย่อย กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 630 87,200.00 13 87,200.00
25 พ.ค. 65 - 30 มิ.ย. 65 เก็บข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุและจุดเสี่ยง 20 6,600.00 6,600.00
7 มิ.ย. 65 ความร่วมมือภาคีปฏิบัติการ 30 2,400.00 2,400.00
8 มิ.ย. 65 อบรมให้ความรู้คณะทำงาน 30 4,400.00 4,400.00
10 มิ.ย. 65 เวทีกำหนดกติกา ข้อตกลงและคืนข้อมูล 150 12,000.00 12,000.00
15 ก.ค. 65 อบรม สร้างความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ขับรถรับส่งนักเรียน 40 4,400.00 4,400.00
27 ก.ย. 65 ปรับเปลี่ยนจุดรับส่งนักเรียน 10 4,500.00 4,500.00
29 ก.ย. 65 สร้างสื่อออนไลน์ 20 3,000.00 3,000.00
19 ม.ค. 66 กิจกรรมฐานการเรียนรู้และสาธิตการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน 70 6,000.00 6,000.00
24 ม.ค. 66 อบรมเชิงปฏิบัติการ 30 4,400.00 4,400.00
25 ม.ค. 66 รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย 150 12,500.00 12,500.00
27 ม.ค. 66 การจัดการจุดเสี่ยง 20 11,300.00 11,300.00
7 ก.พ. 66 อบรมใบอนุญาตขับขี่ 30 5,300.00 5,300.00
12 - 13 มี.ค. 66 สังเกตการณ์ และบันทึกข้อมูล 30 10,400.00 10,400.00
2 การประชุมคณะทำงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 120 3,600.00 4 3,600.00
30 พ.ค. 65 การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 30 900.00 900.00
22 ต.ค. 65 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 30 900.00 900.00
21 ธ.ค. 65 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 30 900.00 900.00
22 ก.พ. 66 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4 30 900.00 900.00
3 เวทีพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโดยหน่วยจัดการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 23 10,000.00 10 10,000.00
5 พ.ค. 65 เวทีปฐมนิเทศโครงการย่อย 3 500.00 500.00
7 พ.ค. 65 ค่าจัดทำป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่และป้ายชื่อโครงการ 1 1,000.00 1,000.00
21 พ.ค. 65 เวทีเรียนรู้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฯ 2 600.00 600.00
8 ก.ค. 65 เวที ARE NODE ครั้งที่ 1 4 2,000.00 2,000.00
22 ต.ค. 65 เวทีพัฒนาศักยภาพโครงการย่อยฯ(การจัดการข้อมูลครั้งที่ 2) 2 500.00 500.00
22 ต.ค. 65 ค่าจัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 1 2 1,000.00 1,000.00
4 ก.พ. 66 เวที ARE NODE ครั้งที่ 2 2 1,200.00 1,200.00
1 - 10 มี.ค. 66 ติตต่อประสานงานหน่วยงานภาคีปฏิบัติการ 3 1,200.00 1,200.00
18 มี.ค. 66 เวทีติดตามรายงานโครงการย่อยฯ 2 1,000.00 1,000.00
29 มี.ค. 66 ค่าจัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 2 2 1,000.00 1,000.00
4 เวที ARE กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 90 7,200.00 3 7,200.00
16 ธ.ค. 65 เวทีประเมินผลเพื่อการพัฒนาและการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (ARE 2) 30 2,400.00 2,400.00
17 ม.ค. 66 เวทีประเมินผลเพื่อการพัฒนาและการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 (ARE 1) 30 2,400.00 2,400.00
14 มี.ค. 66 เวทีคืนข้อมูลและเวทีประเมินผลเพื่อการพัฒนาและการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 (ARE 3) 30 2,400.00 2,400.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2022 10:13 น.