directions_run

โครงการเด็กวัยใส ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเด็กวัยใส ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด
ภายใต้โครงการ แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ภายใต้องค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
รหัสโครงการ 65-P1-0068-006
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2566
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมฟุตบอลตำบลรูสะมิแล
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมูฮัมหมัด ดือราโอะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0623134334
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ tasneem_tr@hotmail.com
พี่เลี้ยงโครงการ น.ส.ไซนับ อาลี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.871948,101.219333place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ค. 2566 31 พ.ค. 2566 80,000.00
2 1 ม.ค. 2567 31 ม.ค. 2567 20,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานสารเสพติด
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

1.1 สถานการณ์/แนวโน้มปัญหา หมู่บ้านรูสะมิแล ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล บริเวณอ่าวปัตตานี และมีพื้นที่ติดกับเมืองปัตตานี ทำให้ชาวรูสะมิแลมีอาชีพหลัก คือ ประมงพื้นบ้าน รับจ้างทั่วไป และค้าขายตามลำดับ ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีจำนวนประชาชนทั้งสิ้น 5,570 คน เป็นชาย 2,669 คน เป็นหญิง 2,901 คน และ เด็กที่อายุระหว่าง 6 – 12 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 631 คน แยกเป็นชาย 321 คน เป็นหญิง 310 คน (ข้อมูล ณ. เดือนกุมภาพันธ์ 2566) ปัจจุบันหมู่บ้านรูสะมิแล ยาเสพติดที่นิยมมากสุด คือ ใบกระท่อม รองลงมา คือ ยาบ้า ซึ่งผลกระทบต่อเด็ก ครอบครัว และชุมชน เป็นอย่างมาก เด็กเกิดอาการทางจิตเพิ่มขึ้น มีปัญหาภายในครอบครัว ทำร้ายร่างกาย และเกิดการลักขโมยภายในชุมชน
สถานาการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากความตั้งใจ และเกิดจากการหลงผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อีกทั้งมีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ทำให้เด็กและเยาวชน มีโอกาสเข้าไปติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นอีก เช่น เด็กและเยาวชน เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ การสร้างการยอมรับ กล้าทำในสิ่งท้าทาย การชักจูง และสภาพแวดล้อภายในครอบครัว อันเกิดจากสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอันตรายที่ล้อมรอบตัวเด็ก จนพฤติกรรมเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตร่วมสมัยของเด็กและเยาวชนที่เติมโตขึ้นทุกวัน ด้วยนโยบายเสรีพืชกระท่อมและกัญชา เป็นความวิตกกังวลว่าเด็กจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นทางทีมงานจึงเล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการ เยาวชนวัยใส ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดขึ้น เพื่อที่จะป้องกันและสร้างองค์ความรู้เป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กในชุมชนรูสะมิแล ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจที่เข้มแข็ง อีกทั้งให้เด็กและเยาวชนมีร่างกายที่แข็งแรง มีสภาพจิตที่ดีและมีการพัฒนาสติปัญญารวมถึงให้เด็กตระหนักถึงอนาคตของตนเองและประเทศชาติ 1.2 สาเหตุของปัญหา เด็กเป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติดเนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจากหลายปัจจัย เช่น
1) นโยบายเสรีกระท่อม กัญชา ทำให้มีการแพร่ระบาดสูงมาก เนื่องจากหาได้ง่าย 2) จากตนเองคือเด็กขาดการศึกษา จากปัญหาก่อนที่เด็กจะติดยาเสพติดคือการที่เด็กขาดการศึกษา ไม่มีความสนใจเรื่องการเรียนผู้ ปกครองไม่ค่อยส่งเสริมด้านการศึกษา ไม่ให้ความสำคัญของการเรียน ไม่ค่อยมีเวลากับลูกเนื่องจากต้องทำงาน
3) เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้อยากลอง กลุ่มเพื่อนชักชวนให้สูบ สามารถหาซื้อง่าย ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีสูบให้เด็กดู เมื่อเด็กสูบตามไม่มีใครห้าม ผู้ปกครองไม่ค่อยสนใจกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเด็ก ไม่สั่งสอนแนะนำ ไม่กล้าห้ามปรามและตักเตือนเด็กในพื้นที่ สาเหตุของยาเสพติดเกิดจากเวลาว่างเยอะ จนเป็นทางนำสู่การยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
1.3 วิเคราะห์ปัจจัยเอื้อและปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดสำหรับการดำเนินงาน 1) ทุนเดิมและจุดแข็งของชุมชนบ้านรูสะมิแล คือมีคณะกรรมการการหมู่บ้าน ผู้นำด้านศาสนา มีสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลรูสะมิแล ผู้นำตามธรรมชาติ ที่มีความรู้สามารถดึงเข้ามาร่วมกิจกรรมและอบรมให้ความรู้แก่เด็กได้และคอยเป็นที่ปรึกษาแนะนำการทำงานด้านการพัฒนาเด็กในพื้นที่ 2) มีหน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาลตำบลรูสะมิแล) ให้การสนับสนุนกิจกรรมทุกๆด้าน 3) ผู้ปกครองส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเด็กเยาวชนพื้นที่

1.4 โอกาส/แนวทางแก้ไขปัญหา
ปัญหาของยาเสพติดกลายเป็นโอกาสที่สำคัญที่ทำให้คนในหมู่บ้านกลับมาให้ความสำคัญอีกครั้ง ต่อการดูแลรักษาและปกป้องลูกหลานของตนเอง ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่ามีรูปแบบและวิธีการดำเนินงานที่หลากหลายของกิจกรรม เช่น การอบรมให้ความรู้ รู้เท่าทันภัยยาเสพติด การออกดะห์วะเด็ก และการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล เป็นกิจกรรมหลักในโครงการเป็นกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ที่ทำให้ห่างไกลจากยาเสพติดและเพื่อเป็นการเอาชนะยาเสพติด การออกแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

-

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจ รู้เท่าทันภัยยาเสพติด และเกิดกลไกเผ้าระวังปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้ห่างไกลยาเสพติด

1.1 ผู้นำชุมชนและผู้ปกครอง ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด มีกลไกเฝ้าระวังปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด
1.2 เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทันภัยยาเสพติด
1.3 เด็กและเยาวชนตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด

1.00
2 2.เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถตามกิจกรรมที่สนใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

2.1 เด็กเข้าร่วมกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์จำนวน 2 กิจกรรมต่อปี (กิจกรรมฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลและการดะวะห์เด็ก) 2.2 เด็กจำนวน 40 คน มีศักยภาพด้านกีฬา

1.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 80
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครอบครัวเด็กเยาวชน 40 -
เด็กและเยาวชน อายุ 15-25 ปี 40 -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66พ.ย. 66ธ.ค. 66ม.ค. 67ก.พ. 67
1 สนับสนุนบริหารจัดการ(1 พ.ค. 2566-29 ก.พ. 2567) 10,000.00                    
2 ARE ร่วมกับพี่เลี้ยง(1 พ.ค. 2566-29 ก.พ. 2567) 0.00                    
3 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง(1 มิ.ย. 2566-31 ธ.ค. 2566) 1,800.00                    
4 กิจกรรมที่ 6 ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล(1 มิ.ย. 2566-31 ธ.ค. 2566) 0.00                    
5 กิจกรรมที่ 2 เวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหายาเสพติด(22 ก.ค. 2566-22 ก.ค. 2566) 6,500.00                    
6 กิจกรรมที่ 5 ดะวะห์เด็ก อบรมจริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด(4 ส.ค. 2566-6 ส.ค. 2566) 50,450.00                    
7 กิจกรรมที่ 3 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด(16 ก.ย. 2566-16 ก.ย. 2566) 12,000.00                    
8 กิจกรรมที่ 4 เปิดโลกทัศน์เพื่อการเรียนรู้(21 ต.ค. 2566-21 ต.ค. 2566) 18,800.00                    
9 กิจกรรมที่ 7 สรุปและถอดบทเรียน(2 ธ.ค. 2566-2 ธ.ค. 2566) 450.00                    
รวม 100,000.00
1 สนับสนุนบริหารจัดการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 3 10,000.00 3 1,255.00
6 มิ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67 ค่าจัดทำป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่และป้ายชื่อโครงการ 0 10,000.00 1,255.00
6 - 7 มิ.ย. 66 อบรมเวทีปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพผุ้รับทุน 3 0.00 0.00
15 ก.ย. 66 ARE แผนงานร่วมทุนกับผู้ร่วมทุน ครั้งที่ 1 0 0.00 0.00
22 ก.ย. 66 ค่าจัดป้ายบันไดผลลัพธ์ 0 0.00 -
1 ก.พ. 67 ค่าจัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบรายงานความก้าวหน้าออนไลน์ 0 0.00 -
1 ก.พ. 67 ARE แผนงานร่วมทุนกับผู้ร่วมทุน ครั้งที่ 2 0 0.00 -
2 ARE ร่วมกับพี่เลี้ยง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 0.00 1 0.00
11 ก.ย. 66 ARE ครั้งที่ 1 ร่วมกับพี่เลี้ยง 10 0.00 0.00
30 ก.ย. 66 ARE ครั้งที่ 2 ร่วมกับพี่เลี้ยง 10 0.00 -
1 ต.ค. 66 ARE ครั้งที่ 3 ร่วมกับพี่เลี้ยง 10 0.00 -
1 ม.ค. 67 ARE ครั้งที่ 4 ร่วมกับพี่เลี้ยง 10 0.00 -
3 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 15 1,800.00 2 900.00
1 ก.ค. 66 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ครั้งที่ 1/4 15 450.00 450.00
4 ก.ย. 66 ประชุมเตรียมความพร้อมเวทีประชาคทำความเข้าใจโคงการ 2/4 0 450.00 450.00
29 ก.ย. 66 ประชุมเตรียมความพร้อมเวทีประชาคทำความเข้าใจโคงการ 3/4 0 450.00 -
31 ต.ค. 66 ประชุมเตรียมความพร้อมเวทีประชาคทำความเข้าใจโคงการ 4/4 0 450.00 -
4 กิจกรรมที่ 6 ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 0.00 1 0.00
1 ก.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล 40 0.00 0.00
5 กิจกรรมที่ 2 เวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 50 6,500.00 0 0.00
23 ก.ย. 66 เวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหายาเสพติด 50 6,500.00 -
6 กิจกรรมที่ 5 ดะวะห์เด็ก อบรมจริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 50,450.00 1 50,450.00
1 - 3 ก.ย. 66 ดะวะห์เด็ก อบรมจริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด 40 50,450.00 50,450.00
7 กิจกรรมที่ 3 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 12,000.00 0 0.00
4 พ.ย. 66 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด 40 12,000.00 -
8 กิจกรรมที่ 4 เปิดโลกทัศน์เพื่อการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 18,800.00 0 0.00
1 ต.ค. 66 เปิดโลกทัศน์เพื่อการเรียนรู้ 40 18,800.00 -
9 กิจกรรมที่ 7 สรุปและถอดบทเรียน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 15 450.00 0 0.00
2 ธ.ค. 66 สรุปและถอดบทเรียน 15 450.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. เด็กและเยาวชนมีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ รู้เท่าทันภัยยาเสพติด และโทษภัยจากยาเสพติด
  2. เกิดดกลไกเฝ้าระวังปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด
  3. เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้บทบาทของตนเองที่มีต่อสังคม และการใช้ชีวิตตามหลักศาสนาที่ถูกต้อง
  4. เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมที่สนใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
  5. เด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากการออกกำลังกาย และมีทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้อง
stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2566 14:45 น.