นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงาน และถอดบทเรียน โครงการพัฒนาหมู่บ้านฯ

by Admin_ae @9 มี.ค. 61 12.51 ( IP : 202...10 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์ sbpac หมู่บ้านฯ , ยะลา
 • photo , 1000x667 pixel , 89,122 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 66,476 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 62,843 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 85,693 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 63,621 bytes.
 • photo , 1000x620 pixel , 83,866 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 96,555 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 84,066 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 80,378 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 251,671 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 84,273 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 282,635 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 269,652 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 281,299 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 254,698 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 243,506 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 263,227 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 272,303 bytes.
 • photo , 1108x1478 pixel , 236,438 bytes.
 • photo , 1108x1478 pixel , 232,663 bytes.
 • photo , 1108x1478 pixel , 235,898 bytes.

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. มอบมหมายให้ นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงาน และถอดบทเรียน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 โดยมี วิทยากร ครู ก. ครู ข. และประชาชนในพื้นที่ รวม 240 คน ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ เพื่อลดความรุนแรง  และสนับสนุนแนวทางสันติวิธี ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข รวมทั้งสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง และประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมทั้งต่างประเทศ มีความเข้าใจ และหันมาสนับสนุนแนวทางภาครัฐ

Relate topics