เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พอใจการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" 80 หมู่บ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุการสร้างชุมชน

by นายสะแปอิง ยะปา @28 มิ.ย. 61 18.07 ( IP : 119...249 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์ sbpac หมู่บ้านฯ , ปัตตานี
  • photo  , 1000x667 pixel , 105,417 bytes.
  • photo  , 1000x667 pixel , 55,776 bytes.
  • photo  , 1000x561 pixel , 40,876 bytes.
  • photo  , 1000x561 pixel , 72,949 bytes.

วันอังคารที่ 26  มิถุนายน 2561 พลเอก จำลอง คุณสงค์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนตามโครงการขยายผลการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประจำปี 2561 มีหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๘๐ หมู่บ้านเข้ารับเงินอุดหนุน หมู่บ้านละ 400,000 บาท โดยมี นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นาย ปรีชา  ชนะกิจกำจร  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร (ศอ.บต.) ผู้ใหญ่บ้าน ครู ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  ที่ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จ.ปัตตานี

สำหรับโครงการการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ?มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำ 4 เสาหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย?พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย? รวมทั้งเสริมสร้างการพัฒนาตามยุทธศาสตร์พระราชทาน ?เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา? หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการนำไปสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน และปลอดยาเสพติด โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลจะประเมินจากศักยภาพของกลไกและประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส จุดเด่นและจุดแข็งของหมู่บ้าน และความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน ในการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งจะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และต้นแบบหมู่บ้านเข้มแข็งต่อไป

Relate topics