โครงการแปรรูปข้าวโพด และ ฟักทองเป็นผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบ (จำนวน ๒ รุ่น ) ได้รับงบประมาณจากแผนงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งหมด

by กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ผลิตเส้นใยดาหลา บ้านนาโอน @30 ก.ค. 61 20.23 ( IP : 119...125 ) | Tags : นราธิวาส

กิจกรรมที่ ๑  ประชุมคณะทำงาน จำนวน ๒ ครั้ง - ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะทำงานโครงการ
จำนวน ๑๕ คนๆละ ๓๕ บาท  จำนวน  ๒ มื้อ เป็นเงิน ๑๐๕๐ บาท                         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงานโครงการ จำนวน ๑๕ คนๆละ ๒๕ บาท  จำนวน  ๒ มื้อ เป็นเงิน   ๗๕๐ บาท กิจกรรมที่ ๒ ค่าเดินทางและค่าติดต่อประสานงาน เป็นเงิน ๒๐๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๓ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เป็นเงิน            ๑๐๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๔ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
๑.กระดาษ A ๔ จำนวน ๒  รีมๆละ ๙๐ บาท เป็นเงิน    ๑๘๐ บาท ๒.ไม้บรรทัดเหล็ก  จำนวน ๓ เล่มๆละ ๒๐ บาท เป็นเงิน     ๖๐  บาท ๓.คลิบหนีบ    จำนวน ๕ กล่องละๆ ๘ บาท เป็นเงิน     ๔๐ บาท ๔.ตัวหนีบสีดำ จำนวน ๓ กล่องละๆ ๔๕ บาท  เป็นเงิน   ๑๓๕ บาท ๕.แม็ก  จำนวน ๒ ตัวละๆ  ๘๐ บาท เป็นเงิน   ๑๖๐ บาท ๖.ไส้แม็ก จำนวน จำนวน ๑๐ กล่องๆละ ๑๐ บาท เป็นเงิน   ๑๐๐ บาท รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน        ๖๗๕ บาท

 งบบริหารจัดการ&nbsp;      รวมเป็นเงิน ๕๔๗๕ บาท<br />-๗- งบกิจกรรม กิจกรรมที่ ๑  ประชุมคณะทำงานโครงการด้านบริหารจัดการ    รวมเป็นเงิน  ๖๖๑๐๐  บาท     -ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำเอกสาร รูปเล่มๆละ ๒๐ บาท  ๖๐ เล่ม เป็นเงิน ๑๒๐๐ บาท                 -ค่าป้ายไวนิล ขนาด ๑๐๐ * ๒.๕๐ จำนวน ๒ แผ่นๆละ ๑๐๐๐  เป็นเงิน ๒๐๐๐ บาท
    -ค่าอาหาร ๑ มื้อจำนวน ๑๕ คนๆละ ๓๕ บาท         เป็นเงิน ๕๒๕  บาท
  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๑ มื้อ จำนวน ๑๕ คนๆละ ๒๕ บาท  เป็นเงิน ๓๗๕  บาท -ค่าตอบแทนวิทยากร  ๑ คนๆละ ๕๐ ชม ๆละ ๑๒๐๐ บาท        เป็นเงิน ๖๐๐๐๐  บาท   - ค่าจัดทำเอกสารในการเตรียมโครงการ         เป็นเงิน  ๒๐๐๐  บาท กิจกรรมที่ ๒ เปิดกิจกรรมโครงการแปรรูปวัตถุดิบในพื้นที่  รวมเป็นเงิน  ๒๗๐๐ บาท -ค่าอาหาร ๑ มื้อจำนวน ๔๕ คนๆละ ๓๕ บาท เป็นเงิน              ๑๕๗๕บาท
            -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม๑ มื้อ จำนวน ๔๕ คนๆละ๒๕ บาทเป็นเงิน        ๑๑๒๕บาท

กิจกรรมที่ ๓&nbsp; กิจกรรมโครงการแปรรูปข้าวโพด&nbsp; รุ่นที่ ๑&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; รวมเป็นเงิน&nbsp; ๗๗๕๒๒&nbsp; บาท
   -ค่าอาหาร ๒ มื้อจำนวน ๓๐ คนๆละ ๓๕ บาท   เป็นเงิน&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ๒๑๐๐ บาท<br />

            -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๒ มื้อ จำนวน ๓๐ คนๆละ ๒๕ บาท
                                                                                                  เป็นเงิน          ๑๕๐๐  บาท -ค่าพาหานะ จำนวน ๓๐ คนๆละ ๑๐๐ ต่อวันจำนวน  ๓ วันเป็นเงิน        ๙๐๐๐  บาท -ค่าวัสดุสำนักงาน / อุปกรณ์ ๑.เครื่องบดเนื้อ จำนวน ๒  ตัวๆละ๔๘๐๐ บาท เป็นเงิน  ๙๖๐๐ บาท ๒.เครื่องตัด หั่นสไลด์เนื้อบาง  จำนวน ๒ ตัวละๆ ๔๙๕๐ เป็นเงิน ๙๙๐๐ บาท ๓.เตาอบเล็ก  จำนวน ๒ ตัวละๆ ๔๗๕๐ บาท เป็นเงิน ๙๕๐๐ บาท ๔.ถังแก๊ส ขนาด ๑๕ ก.ล. จำนวน ๒ ตัวละๆ ๒๔๐๐ บาท  เป็นเงิน ๔๘๐๐ บาท ๕.เตาแก๊ส จำนวน ๒ ตัวละๆ ๑๕๕๐ บาท เป็นเงิน ๓๑๐๐ บาท ๖.เครื่องนวดแป้ง จำนวน ๑ ตัวๆละ ๔๒๕๐ บาท เป็นเงิน ๔๒๕๐ บาท ๗.เครื่องซีนอาหาร จำนวน  ๑ ตัวๆละ ๓๙๘๐ บาท เป็นเงิน ๓๙๘๐ บาท ๘.ตาชั่ง  จำนวน ๒ ตัวๆละ ๕๙๐ บาท เป็นเงิน ๑๑๘๐ บาท


- ๘- ๙.ช้อนตวง จำนวน  ๑๐ ชุดๆละ ๔๕ บาท เป็นเงิน ๔๕๐  บาท ๑๐.กระช้อนร่อนแป้ง  จำนวน ๑๐ ชุดๆละ ๔๕ บาท เป็นเงิน ๔๕๐  บาท ๑๑.ลังถึงเบอร์  ๒๔  จำนวน  ๒ ชุดๆละ ๖๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๓๐๐ บาท ๑๒.ถาดสเตนเลสสี่เหลี่ยม จำนวน ๑๐ ชุดๆละ ๑๒๙ บาท เป็นเงิน ๑๒๙๐บาท ๑๓.กะละมังสเตนเลศ  จำนวน  ๑๐ ใบละๆ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๐๐ บาท ๑๔.ตะแกรง  จำนวน  ๕  ชุดๆละ ๑๑๕ บาท เป็นเงิน ๕๗๕  บาท ๑๕.ไม้พาย จำนวน    ๑๕ ชุดๆละ ๖๐ บาท เป็นเงิน ๙๐๐  บาท ๑๖.ถ้วยตวงของเหลว  จำนวน  ๑๕ ชุดๆละ ๔๕ บาท เป็นเงิน ๖๗๕  บาท ๑๗.ตะวัก จำนวน ๑๕ ชุดๆละ ๗๕ บาท เป็นเงิน ๑๑๒๕ บาท ๑๘.เขียง จำนวน  ๓ ชุดๆละ  ๘๙ บาท เป็นเงิน ๒๖๗  บาท ๑๙.มีด    จำนวน ๒๐ เล่มๆละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๗๐๐  บาท ๒๐.กระดาษซับน้ำมัน  จำนวน ๗๐ แผ่นๆละ ๗ บาท เป็นเงิน ๔๙๐    บาท ๒๑.ถุงบรรจุภัณฑ์  จำนวน ๕ แพ็คๆละ ๘๙ บาท เป็นเงิน ๔๔๕  บาท ๒๒.ตะหลิว จำนวน  ๕ เล่มๆละ ๖๕ บาท เป็นเงิน ๓๒๕  บาท ๒๓.น้ำมันพืช  จำนวน ๓๐ ลิตรๆละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๑๐๕๐ บาท ๒๔.แป้งมัน  จำนวน ๖๐ ก.ล.ๆละ ๑๘ บาท เป็นเงิน ๑๐๘๐ บาท ๒๕.น้ำตาลทราย จำนวน ๓๕ ก.ล.ๆละ ๒๔ บาท เป็นเงิน ๘๔๐  บาท ๒๖.กระเทียม จำนวน  ๕ ก.ล.ๆละ ๙๕ บาท เป็นเงิน ๔๗๕  บาท ๒๗.เกลือผง  จำนวน ๓๐ ถุงๆละ ๕ บาท เป็นเงิน ๑๕๐    บาท ๒๘.พริกไทยป่น  จำนวน ๓๐ ขวดๆละ  ๑๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐    บาท ๒๙.ผงฟู จำนวน  ๑๕ ถุงๆละ  ๓๕ บาท เป็นเงิน ๕๒๕  บาท ๓๐.ข้าวโพด  จำนวน ๘๐ ก.ล. ๆละ  ๑๕ บาท เป็นเงิน ๑๒๐๐ บาท ๓๒.น้ำเปล่า จำนวน  ๔๐๐ ลิตรๆละ ๕ บาท เป็นเงิน ๒๐๐๐ บาท

    รวมค่าวัสดุอุปกรณ์     เป็นเงิน  &nbsp; &nbsp; ๖๔๙๒๒&nbsp; &nbsp; บาท <br />-๙- กิจกรรมที  ๔  โครงการแปรรูปฟักทอง  รุ่นที่ ๒      รวมเป็นเงิน  ๑๙๐๘๐  บาท -ค่าอาหาร ๓ มื้อจำนวน ๓๐ คนๆละ ๓๕ บาท เป็นเงิน          ๓๑๕๐ บาท
            -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓ มื้อ จำนวน ๓๐ คนๆละ ๒๕ บาท
เป็นเงิน          ๒๒๕๐    บาท             - ค่าวัสดุ / วัตถุดิบ ๑.ฝักทอง  จำนวน ๘๐  ก.ล.ๆละ ๑๒ บาท เป็นเงิน ๙๖๐    บาท ๒.พริกไทยป่น  จำนวน ๓๐ ขวดๆละ  ๑๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐    บาท ๓.กระเทียม จำนวน ๕ ก.ล.ๆละ ๙๕ บาท เป็นเงิน ๔๗๕  บาท ๔. ผงฟู จำนวน  ๑๕ ถุงๆละ  ๓๕ บาท เป็นเงิน ๕๒๕  บาท ๕. น้ำตาลทราย จำนวน ๓๕ ก.ล.ๆละ ๒๔ บาท เป็นเงิน ๘๔๐  บาท๖. แป้งมัน  จำนวน ๖๐ ก.ล.ๆละ ๑๘ บาท เป็นเงิน ๑๐๘๐ บาท ๘.น้ำ เปล่า  จำนวน ๑๐๐ ลิตรๆละ ๕ บาท เป็นเงิน ๕๐๐  บาท   รวม เป็นเงิน              ๔๖๘๐  บาท -ค่าพาหานะ จำนวน ๓๐ คนๆละ ๑๐๐ ต่อวัน จำนวน  ๓ วัน                                                                                       เป็นเงิน            ๙๐๐๐  บาท กิจกรรมที่ ๕.จัดเวทีสรุปผลการจัดโครงการ และพิธีปิดโครงการ  รวมเป็นเงิน  ๑๔๕๐๐  บาท -ค่าอาหาร ๓ มื้อจำนวน ๗๕ คนๆละ ๓๕ บาท เป็นเงิน          ๗๘๗๕  บาท
            -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓ มื้อ จำนวน ๗๕ คนๆละ ๒๕ บาท
เป็นเงิน          ๕๖๒๕    บาท - ค่าเอกสารจัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน เป็นเงิน         ๑๐๐๐    บาท           งบกิจกรรม                                              เป็นเงิน        ๑๗๙๙๐๒  บาท

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;    รวมงบประมาณทั้งสิ้น&nbsp; เป็นเงิน&nbsp; ๑๗๙๙๐๒ บาท

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน)  ๑๗๙๙๐๒