เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

พัฒนาธุรกิจเยาวชนเพื่อชุมชนจะแหน “ปัรกาวี” เยาวชนสร้างตัว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กำไรสู่สังคม

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาธุรกิจเยาวชนเพื่อชุมชนจะแหน “ปัรกาวี” เยาวชนสร้างตัว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กำไรสู่สังคม
ภายใต้โครงการ โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
รหัสโครงการ 64-00214-0007
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 10 เมษายน 2564
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564
งบประมาณ 70,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวยูวารี หลีหะ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอุบัยดิลละห์ หาแว
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.537099,100.952886
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 12 เม.ย. 2564 31 ส.ค. 2564 12 เม.ย. 2564 31 ส.ค. 2564 40,000.00
2 1 ก.ย. 2564 30 พ.ย. 2564 25,000.00
3 1 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564 5,000.00
รวมงบประมาณ 70,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานอาหารและโภชนาการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ชุมชนตำบลจะแหนมีเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 5 หมู่บ้าน ม.1 บ้านสวนใน ม.2 บ้านตราย ม.3 บ้านวังโอ๊ะ ม.4 บ้านมุนี ม.5 บ้านนาจะแหน พื้นที่ของตำบลโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง และมีที่ลุ่มสำหรับทำนาบ้างเล็กน้อย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราและเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือนทำสวนผลไม้ เช่น ลองกอง ลางสาด ทุเรียน และ มีเขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ,ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา, ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา , ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จำนวนประชากรใน ตำบลจะแหน จำนวนหลังคาเรือน 1,242 หลังคาเรือน ,จำนวนประชากร 7,701 คน เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 มีการย้ายถิ่นกลับมาจากพื้นที่ทำงานจากประเทศมาเลเซียและจากจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย กลับมาสู่ภูมิลำเนาเดิม ซึ่งเกิดจากการวิกฤต COVID-19 ทำให้กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบและส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาล มีการสั่งหยุดกิจกรรมทั้งงานทั้งคน / ปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ คนก็ตกงาน เกิดการว่างงานและขาดรายได้ในการดำรงชีวิต ก่อให้เกิดปัญหาหลายๆด้านตามมาทั้งสุขภาพจิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ลำบากมากขึ้น ทำให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนที่ตกงานจากสถานการณ์โควิด -19 สร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างตัวที่บ้านเกิดและพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆกัน โดยคิดทำธุรกิจ ซึ่งผลผลิต/สินค้า ที่นำมาขายเกิดจากกลุ่มอาชีพต่างๆของเยาวชนในพื้นที่ตามความสามารถและมีความถนัดเฉพาะด้าน ซึ่งมีกลุ่มร้านน้ำชาเยาวชน กลุ่มทำขนม กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มซ่อมจักรยานยนต์ (ขับรถส่งของ) กลุ่มเกษตร กลุ่มขายของออนไลน์
ธุรกิจเยาวชนคือจุดเริ่มต้นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ในภาวะวิกฤต COVID-19 ยึดการทำงานที่ประสานงานกันทุกกลุ่มเยาวชนในชุมชนตามกิจกรรมตามความสามารถเพื่อสร้างธุรกิจเล็กๆที่สามารถต่อยอดจากกลุ่มเดิมที่มีและสร้างกลุ่มธุรกิจเยาวชนที่พร้อมนำกำไรส่วนหนึ่งกลับสู่ชุมชน เพื่อที่จะนำไปพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมในชุมชนด้านต่างๆ และกลุ่มธุรกิจเยาวชนก็อยู่รอดโดยมีรายได้แบ่งกับสมาชิกกลุ่มได้ด้วยเช่นกัน กลุ่มธุรกิจเยาวชน (Youth business) ที่จะจัดตั้งมีชื่อกลุ่มธุรกิจว่า “ปัรกาวี” بركاوي มาจากภาษาอาหรับแปลว่า ความจำเริญความผาสุก เพื่อต่อยอดทักษะเดิมของเยาวชนที่มีอยู่แล้วให้เป็นรูปแบบร้านค้าที่บริการเครื่องดื่ม อาหาร ขนม และสินค้าของฝากจากชุมชน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเยาวชนแต่ละกลุ่มที่ส่งมาเข้าในร้านส่วนกลางเพื่อวางจำหน่ายในร้านที่เป็นกึ่งร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ โดยมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษาและวัยทำงาน
โครงการธุรกิจเยาวชน “เยาวชนสร้างตัว” ชุมชนตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการสร้างอาชีพที่ส่องคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน โดยการนำกลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่มาต่อยอดการสร้างธุรกิจเล็กๆอี กช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งมีกระบวนการผลิตอาหารเองและขายเองทุกกระบวนการเพื่อการหมุนเวียนรายได้ในกลุ่ม และยังสามารถลดรายจ่าย และรายได้ส่วนหนึ่งสามารถนำมาพัฒนาชุมชนสามารถสร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มคนกลุ่มอาชีพและชุมชนต่อไป จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกลุ่มธุรกิจเยาวชน เยาวชนสร้างตัว “ปัรกาวี” بركاوي เห็นว่าโครงการธุรกิจเยาวชน เป็นโครงการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทางกุล่มเยาวชนชุมชนตำบลจะแหนประสบปัญหาอยู่ ณ ขณะนี้ ที่จะสามารถช่วยสร้างอาชีพเสริมรายได้ต่อกลุ่มเยาวชนที่ว่างงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือการงานงานทำโดยการสร้างธุรกิจของตนเองและเป็นเจ้านายตัวเองบริหารเองทุกกระบวนการ สร้างอาชีพที่มั่นคงและรายได้ที่ยั่งยืน สำเร็จก็ตอบแทนชุมชนด้วยการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งมาช่วยกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้มีความรู้และทักษะด้านการเงิน สุขภาพ และสังคม เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตวิถีใหม่

๑. มีการให้ความรู้และมาตรการเฝ้าระวัง มีการคัดกรองโรคทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน 30 คน ๒. มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน รายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน 15 ครัวเรือน

30.00
2 ๒. พัฒนากลุ่มอาชีพของเยาวชนให้กลายเป็น “ธุรกิจเยาวชน” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

๑. เกิดคณะทำงานที่มีองค์ประกอบหลากหลาย ที่มาจากกลุ่มอาชีพในชุมชน อย่างน้อย ๑๐ คน และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการทำงานอย่างชัดเจน ๒. มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ทุก ๒ เดือน ๓. มีข้อมูลกลุ่มอาชีพและทุนในชุมชน พร้อมข้อมูลกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับความช่วยเหลือในชุมชน ๔. มีมาตรการในการเฝ้าระวังโรคระบาดในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ๕. มีแผนในการดำเนินธุรกิจของเยาวชน และแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชนเพื่อคืนกำไรสู่สังคม
๖. กลุ่มเป้าหมายมีทักษะด้านอาชีพเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 30 คน ๗. มีการรวมตัวของกลุ่มอาชีพเยาวชนที่หลากหลาย เพื่อตั้งเป็นธุรกิจชุมชน อย่างน้อย ๕ กลุ่มอาชีพ ๘. กลุ่มเยาวชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพ 1,000 บาทต่อเดือน ๙. รายได้ช่วยเหลือสังคม 10 % จากกำไร ๑๐. กลุ่มเปราะบางได้รับการช่วยเหลืออย่างน้อย ๕ ราย

30.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 30
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มขายของออนไลน์ 4 -
กลุ่มซ่อมจักรยานยนต์(ขับรถส่งของ) 4 -
กลุ่มทำขนม 6 -
กลุ่มร้านน้ำชาเยาวชน 4 -
กลุ่มเกษตร 9 -
กลุ่มเลี้ยงปลา 3 -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
10 - 11 เม.ย. 64 กิจกรรมร่วมประชุมกับสสส.ครั้งที่1เวทีปฐมนิเทศ โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVIO-19 เพื่อการสร้างเสริมสุภาวะจังหวัดภาคใต้ 2.00 2,411.00 2,411.00
26 เม.ย. 64 กิจกรรมทำป้ายโครงการและป้ายรณรงค์ปลอดบุหรี่ 0.00 1,500.00 1,500.00
30 เม.ย. 64 เวที่ชี้แจงโครงการและจัดตั้งคณะทำงานพร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่ในการทำงาน 30.00 3,300.00 3,300.00
21 พ.ค. 64 ประชุมคณะทำงาน เพื่อติดตามและวางแผนการทำงาน 10.00 2,000.00 2,000.00
29 พ.ค. 64 การสำรวจข้อมูลกลุ่มอาชีพและทุนในชุมชนข้อมูลกลุ่มเปราะบางที่ต้องการช่วยเหลือพร้อมจัดทำแผนที่ทรัพยากรในชุมชน 30.00 7,000.00 7,000.00
23 มิ.ย. 64 เวทีคืนข้อมูลชุมชนพร้อมจัดทำแผนธุรกิจและแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชน 30.00 4,800.00 4,800.00
23 ก.ค. 64 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและวางแผนการทำงานและสื่อสารการทำงานผ่านกลุ่มไลน์อย่างสม่ำเสมอ 10.00 1,700.00 2,000.00
10 ส.ค. 64 กิจกรรมพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพด้านการผลิตสินค้า(การผลิต การบรรจุภัณฑ์) 15.00 5,000.00 5,000.00
11 ส.ค. 64 กิจกรรมพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพด้านการผลิตสินค้า(การผลิต การบรรจุภัณฑ์) 15.00 5,000.00 5,000.00
18 ส.ค. 64 กิจกรรมพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพด้านการจำหน่ายสินค้าและการจัดการร้านค้า 30.00 7,211.00 7,211.00
25 ส.ค. 64 การเปิดธุรกิจร้านปัรกาวีและอบรมด้านธุรกิจ 30.00 12,000.00 12,000.00
26 ส.ค. 64 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและวางแผนการทำงานและสื่อสารการทำงานผ่านกลุ่มไลน์อย่างสม่ำเสมอ 10.00 2,000.00 2,094.00
24 ก.ย. 64 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและวางแผนการทำงานและสื่อสารการทำงานผ่านกลุ่มไลน์อย่างสม่ำเสมอ 10.00 2,000.00 -
26 พ.ย. 64 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและวางแผนการทำงานและสื่อสารการทำงานผ่านกลุ่มไลน์อย่างสม่ำเสมอ 10.00 2,000.00 -
24 ธ.ค. 64 วิธีถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานโครงการธุรกิจเยาวชน 30.00 6,458.00 -
24 ธ.ค. 64 กิจกรรมทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 5.00 500.00 -
31 ธ.ค. 64 กิจกรรมร่วมประชุมกับ สสส.ครั้งที่2-3 ฯลฯ 2.00 5,120.00 -
รวม 269 70,000.00 12 54,316.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 ได้พัฒนากลุ่มอาชีพต่างในชุมชนให้เป็นธุรกิจชุมชน/เยาวชน เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านอาชีพและสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในกระบวนการผลิตสินค้า ให้กับสมาชิกในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2. ได้ส่งเสริมความรู้ เทคนิคการสร้างธุรกิจสร้างตัวให้กับเยาวชนและคนในชุมชนและความรอบรู้ด้านทักษะการบริหารเงิน เพื่อสร้างกำไรในธุรกิจ และส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน 3. สนับสนุนให้สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการธุรกิจเยาวชนสร้างตัว มีความรู้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการทำธุรกิจและเพิ่มรายได้ (กำไร) ของร้านซึ่งมีความสำคัญในการสร้างความมั่นคงของอาชีพและรายได้ของกลุ่มและการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับชุมชนในมิติต่างๆ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุวิทย์ หมาดอะดำ สุวิทย์ หมาดอะดำ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 14:47 น.