วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น(ภาคีท้องถิ่น ภาคีสุขภาพ และภาคีภาคประชาชน)มี ศักยภาพในการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยให้กับประชาชนในตำบล

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : 1.1 เกิดกลไกการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยให้มีความเข้มแข็ง

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : 2.เกิดสภาพแวดล้อมเตรียม รองรับสังคมสูงวัย

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : 3.เกิดพฤติกรรมสำคัญเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 4 มิติได้รับการเตรียมความพร้อม

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 : 4.เกิดคุณภาพชีวิตเตรียมรองรับสังคมสูงวัย

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 : 5.เกิดนโบบายแผนงานโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยของตำบล

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 พัฒนากลไกเตรียมรองรับสังคมสูงวัยให้มีความเข้มแข็ง 0.00 29,850.00 -
1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 การส่งเสริมการรับรู้เรื่องเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 4 มิติแก่ กลุ่มเป้าหมาย 0.00 27,050.00 -
1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 พฤติกรรมสำคัญเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 4 มิติ แก่กลุ่มเป้าหมาย 0.00 20,950.00 -
1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 คุณภาพชีวิตเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 0.00 20,800.00 -
1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 พัฒนานโยบายแผนงานโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยของตำบล 0.00 1,350.00 -
1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 ส่วนที่ สสส. สนับสนุนเพิ่มเติม 0.00 20,000.00 -
1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 บัญชีธนาคาร 0.00 0.00 -
1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 30.00 750.00 -
1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 0.00 750.00 -
1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 ค่าประสานงานและค่าจัดทำรายงานโครงการ 2.00 3,000.00 -
1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 จัดทำบัญชี 1.00 2,000.00 -
1 มิ.ย. 65 - 31 ส.ค. 65 จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้ายชื่อโครงการ สสส 200.00 1,000.00 -
1 - 15 มิ.ย. 65 ปฐมนิเทศโครงการย่อย และเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินโอนของโครงการ 6.00 1,700.00 -
1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 ค่าเปิดบัญชีธนาคาร 0.00 0.00 -
6 ก.ค. 65 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการ ครั้งที่1 (อบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสังคมสูงวัย : การเตรียมรองรับสังคมสูงวัยใน 4 มิติ) 6.00 1,700.00 -
25 ก.ค. 65 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องLong term Care จากพื้นที่ต้นแบบ 25.00 9,350.00 -
26 ก.ค. 65 ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมiMed@homeของคณะทำงาน 25.00 6,250.00 -
6 - 7 ส.ค. 65 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับสภาพแวดล้อมบ้าน พื้นที่สาธารณะ สำหรับ ช่างอบต. ช่างชุมชนและคณะทำงาน 20.00 10,400.00 -
1 - 30 ก.ย. 65 สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเก็บข้อมูลสถานการณ์เตรียมรองรับสังคมสูงวัย 4 มิติ 200.00 2,400.00 -
17 ก.ย. 65 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการ ครั้งที่2 (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการย่อยในการใช้โปรแกรม canva และรายงานกิจกรรมและบันทึกรายงานการเงินในระบบ www.happynetwork.org) 6.00 1,700.00 -
1 ต.ค. 65 - 31 ก.ค. 66 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 0.00 750.00 -
1 ต.ค. 65 - 31 ก.ค. 66 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4 0.00 750.00 -
1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 5 0.00 750.00 -
1 ต.ค. 65 - 28 พ.ย. 66 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 8 0.00 750.00 -
1 - 31 ต.ค. 65 จัดประชุม กลุ่มเป้าหมาย 4 หมู่บ้าน 200.00 15,650.00 -
1 - 31 ต.ค. 65 จัดประชุมคณะทำงานหมู่บ้าน 25.00 1,000.00 -
1 ต.ค. 65 - 1 มี.ค. 66 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 100.00 7,500.00 -
1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 ประชุมการออมสถาบันการเงิน(ธกส.) พร้อมเปิดบัญชีธนาคาร 100.00 1,250.00 -
1 ต.ค. 65 - 28 ก.พ. 66 อบรมการรู้ทันสื่อดิจิทัลและการผลิตสื่อ 200.00 12,200.00 -
1 ต.ค. 65 - 31 พ.ค. 66 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียน คืนข้อมูลสู่ชุมชน นำเสนอและประกวดผลงาน นวัตกรรม ของหมู่บ้าน 4 มิติ 0.00 20,800.00 -
1 ต.ค. 65 - 31 ก.ค. 66 การถอดบทเรียนชุดความรู้เตรียมรองรับสูงวัย 0.00 1,350.00 -
1 ต.ค. 65 - 31 พ.ค. 66 ค่าจัดทำชุดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ 200.00 2,000.00 -
1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 พัฒนาศักยภาพ ครั้งที่3 6.00 1,700.00 -
1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 เวทีสะท้อนผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (ARE)ระดับจังหวัด ครั้งที่1 6.00 1,700.00 -
1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 เวทีสะท้อนผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (ARE)ระดับจังหวัด ครั้งที่2 6.00 1,700.00 -
1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 เวทีแลกเปลี่ยนรู้กับทาง สสส. 6.00 1,800.00 -
6 ต.ค. 65 อบรมให้ความรู้คณะทำงานเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 25.00 5,850.00 -
1 ก.พ. 66 - 31 มี.ค. 66 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 6 0.00 750.00 -
1 ก.พ. 66 - 31 มี.ค. 66 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 7 0.00 750.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้