คนสร้างสุข

directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2565 โครงการตัวอย่าง สำหรับโหนด จ.ชุมพร (สำหรับการสอน ค่อยลบ) 150,000.00 1/6
2565 (25)โครงการ พัฒนาคณะทำงานเกษตรสุขภาวะเพื่อขยายกิจกรรมเกษตรและอาหาปลอดภัย นิคมสหกรณ์ท่าแซะ 100,000.00 0/3
2565 (24)โครงการ ขยายผลการผลิตพืชผักผลไม้ปลอดภัยบ้านคลองขนาน 80,000.00 0/18
2565 (23)โครงการ พัฒนาการผลิตและแปรรูปข้าวไร่ชุมพรด้วยเกษตรทันสมัย 110,000.00 0/13
2565 (22)โครงการ พัฒนาต้นแบบเกษตรกร (YOU MODEL) ผู้นำเกษตรและอาหารสุขภาพ จังหวัดชุมพร ปีที่ 2 190,000.00 0/0
2565 (21)พัฒนาเครือข่ายสวนยางยั่งยืนจังหวัดชุมพร 100,000.00 1/6
2565 (20)ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์แบบมีมาตรฐานในพื้นที่ สวี - ทุ่งตะโก 170,000.00 0/4
2565 (19)พัฒนามาตรฐานสินค้าปลอดภัยสู่การตลาดสีเขียวอำเภอละแม 170,000.00 0/4
2566 (18)การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะคนหลังสวน 170,000.00 3/8
2565 (17)ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยสู่การท่องเที่ยวชุมชนตำบลบางน้ำจืด 130,000.00 0/0
2565 (16)ยกระดับการจัดการสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยตำบลบ้านควน 130,000.00 2/12
2565 (15)ยกระดับการผลิตและการตลาดคลังอาหารและยาตำบลนาชะอัง 130,000.00 0/0
2566 (14)ยกระดับการจัดการตลาดสินค้าและอาหารเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนตำบลปากทรง 130,000.00 2/5
2565 (13)พัฒนาการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัในพื้นที่ คทช.สปก.ต.หงษ์เจริญ 130,000.00 6/16
2565 (12)โครงการพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดสารอย่างเป็นระบบและมีตลาดรองรับอย่างยั่งยืน 80,000.00 0/4
2565 (11)ชุมชนบ้านเกาะเสม็ดส่งเสริมกิจกรรมเกษตรยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร 80,000.00 0/6
2565 (10)บ้านห้วยตาอ่อน ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร 80,000.00 0/6
2565 (09)ส่งเสริมการจัดการสุขภาพบ้านห้วยไทร 80,000.00 0/0
2565 (08)บ้านวัดประเดิมมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการการจัดการโรคเรื้อเรื้อรังแนวใหม่ 80,000.00 0/9
2565 (07)ชุมชนวัดโพธิการามใส่ใจคนสูงวัยห่างไกลโรคเรื้อรัง 80,000.00 0/15
2565 (06)ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโรคเรื้อรังในชุมชนตำบลบางหมาก 130,000.00 2/15
2565 (05)โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง.ตำบลเขาค่าย 130,000.00 3/11
2565 (04)“บวร”รักษ์สุขภาพตำบลนาขา 130,000.00 1/10
2565 (03)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการจัดการโรคเรื้อรังแนวใหม่ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 130,000.00 0/0
2565 (02)พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 130,000.00 1/7
2565 (01)ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 130,000.00 7/29
2565 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะระดับพื้นที่เพื่อชุมพรน่าอยู่ 5,000,000.00 0/3
8,150,000.00 29/210
info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร Node Flagship จังหวัดชุมพร
ที่อยู่
โทรศัพท์ 0951047227
อีเมล์
group
เจ้าหน้าที่องค์กร

Who has access

somjai somjai TRAINER
m_cefa m_cefa TRAINER
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน Is ADMIN
tanky tanky TRAINER
Pallapa Pallapa ADMIN
รดาณัฐ สินสมบุญ รดาณัฐ สินสมบุญ TRAINER
แสงนภา. หลีรัตนะ แสงนภา. หลีรัตนะ TRAINER
นิฮาฟีซา นิมะมิง นิฮาฟีซา นิมะมิง MEMBER
วิรงค์รอง เอาไชย วิรงค์รอง เอาไชย MEMBER
อรวรรณ  มาอยู่ อรวรรณ มาอยู่ MEMBER
65-00-0152-0003 65-00-0152-0003 MEMBER
65-00-0152-0004 65-00-0152-0004 MEMBER
65-00-0152-0005 65-00-0152-0005 MEMBER
นางสาววราภรณ์  ซื่อสัตย์ นางสาววราภรณ์ ซื่อสัตย์ MEMBER
65-00-0152-0007 65-00-0152-0007 MEMBER
สุภาวดี นนทรี สุภาวดี นนทรี MEMBER
65-00-0152-0009 65-00-0152-0009 MEMBER
65-00-0152-0010 65-00-0152-0010 MEMBER
65-00-0152-0011 65-00-0152-0011 MEMBER
65-00-0152-0012 65-00-0152-0012 MEMBER
65-00-0152-0013 65-00-0152-0013 MEMBER
นิตยา  พรหมเจริญ นิตยา พรหมเจริญ MEMBER
65-00-0152-0015 65-00-0152-0015 MEMBER
เบญจมาศ ทองมณี เบญจมาศ ทองมณี MEMBER
เรณู  ยุติมิตร เรณู ยุติมิตร MEMBER
65-00-0152-0018 65-00-0152-0018 MEMBER
65-00-0152-0019 65-00-0152-0019 MEMBER
65-00-0152-0020 65-00-0152-0020 MEMBER
65-00-0152-0021 65-00-0152-0021 MEMBER
65-00-0152-0022 65-00-0152-0022 MEMBER
65-00-0152-0023 65-00-0152-0023 MEMBER
ธนกานต์ พละสกุล ธนกานต์ พละสกุล MEMBER
65-00-0152-0025 65-00-0152-0025 MEMBER