เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

โครงการพัฒนากลไกหน่วยประสานจัดการและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะพื้นที่จังหวัดชุมพร

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนากลไกหน่วยประสานจัดการและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะพื้นที่จังหวัดชุมพร
รหัสโครงการ 63-00203
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สมาคมประชาสังคมชุมพร
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ - 31 กรกฎาคม 2564
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทวีวัตร เครือสาย
พี่เลี้ยงโครงการ ดร.ฐิระ ทองเหลือ ดร.ชุมพล แก้วสม นางสาวแสงนภา หลีรัตนะ นางรดาณัฐ สินสมบุญ นางชิดสุภางค์ ชำนาญ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์ นางพัลลภา ระสุโส๊ะ นางสาวกรวรรณ ไกรวิลาศ นางอรวรรณ นาคเกษม
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Pallapa Pallapa เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 09:57 น.