คนสร้างสุข

directions_run

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 28 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ เครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวยะห์ อาลี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านบางปู ม.3 ตำบล บางปู อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 28 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 250,000.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 250,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ชุมชนบ้านบางปู หมู่ 3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เป็นหมู่บ้านที่ติดกับ อ่าวปัตตานีมีประชากร ชาย 2,615 คน หญิง 2,632 คน รวมเป็น 5,247 คน ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธันวาคม 2557 เทศบาลตำบลบางปู
ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงน้ำตื้น รับจ้างทั่วไปและค้าขายอาศัยบริเวณป่าชาเลนเป็นที่ทำกิน เดิมทำการประมงในพื้นที่ประมาณ 70% เลี้ยงเป็ด30% แต่ปัจจุบันอาชีพหลักได้แก่ ค้าขายสินค้ามือสอง ยังคงเหลือประมงพื้นบ้านประมาณ 30% เป็นชุมชนที่ไม่มีของมึนเมา ชาวบ้านแต่งกายสุภาพ ทรัพยากรภายในชุมชน มีป่าชายเลน อ่าวปัตตานี ที่ยังอุดมสมบูรณ์ และเหมาะกับการท่องเที่ยว ได้แก่ • ล่องเรือชมป่าชายเลน และ ป่าโบราณ • ลอดอุโมงค์โกงกาง • ตกปลา และเก็บหอยในอ่าวปัตตานี • ชมนกนานาชนิด ชมพระอาทิตย์และหิ่งห้อย ยามเย็นและยามค่ำคืน
จากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่า ชุมชนบ้านบางปู หมู่ 3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานียังขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณะเท่าที่ควร ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าชุมชนอย่างเป็นระบบ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ต้องคำนึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์และลดผลกระทบในเชิงลบ มีกฎ กติกาที่เห็นร่วมจากชุมชน สำหรับการจัดการท่องเที่ยวที่ชัดเจน และสามารถกำกับดูแลให้เป็นไปตามกติกาที่วางไว้ ชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว สมาชิกในชุมชน ชาวบ้านทั่วไปและนักท่องเที่ยว ควรมีกระบวนการเรียนรู้ระหว่างกันและกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ถูกต้องเหมาะสม และยั่งยืน
เครือข่ายวิทยุชุมชน จ.ปัตตานี เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงขอเสนอ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อให้ชุมชนบ้านบางปูเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเพื่อให้ชุมชนบ้านบางปูสามารถจัดการตนเองด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้เพิ่มมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนรู้เรียนระหว่างสื่อมวลชนกับชุมชน เพื่อให้สื่อมวลชนได้นำเรื่องราวของชุมชนบ้านบางปูเผยแพร่สู่สาธารณะ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ชุมชน และจังหวัดชายแดนใต้ตลอดจนสร้างเยาวชนให้เป็นนักสื่อสารชุมชน อบรมผลิตคลิบวีดีโอสั้นด้วยมือถือให้กับเยาวชนในชุมชน และผลิตรายการวิทยุ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สู่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

4.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ชุมชนบ้านบางปูเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2. เพื่อให้ชุมชนบ้านบางปูสามารถจัดการตนเองด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ สร้างอาชีพ สร้างรายได้
3. เพื่อให้สื่อมวลชนได้นำเรื่องราวของชุมชนบ้านบางปูเผยแพร่สู่สาธารณะ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ชุมชน และจังหวัดชายแดนใต้ 4. เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นนักสื่อสารชุมชน

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 140,856.00 24 250,000.00
30 ส.ค. 57 การอบรมบันทึกข้อมูล โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. 0 0.00 0.00
28 ก.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60 บริหารจัดการ 0 18,000.00 18,000.00
16 ต.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 0 2,020.00 2,020.00
21 ต.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 0 19.00 2,020.00
21 ต.ค. 60 - 21 ก.ค. 61 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพชุมชน 0 19,000.00 19,000.00
23 - 25 ต.ค. 60 กิจกรรมอบรมเยาวชนผลิตคลิปสั้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 0 85,950.00 85,950.00
21 พ.ย. 60 ประชุมทีม เพื่อจัดทำบทวิทยุ 0 690.00 690.00
21 พ.ย. 60 ผลิตรายการวิทยุ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนมีส่วนร่วม 6 ตอน ตอนที่ 1 บทบาทสื่อมวลชนกับการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 0 3.00 3,800.00
22 พ.ย. 60 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนกิจกรรมครั้งที่ 3 0 2,020.00 2,020.00
24 พ.ย. 60 ประชุมทีม เพื่อจัดทำบทวิทยุ ครั้งที่ 1 0 690.00 690.00
24 พ.ย. 60 ผลิตรายการวิทยุ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนมีส่วนร่วม 6 ตอนตอนที่ 2 เยาวชนชะบ้าบกับการท่องเที่ยวชุมชนบางปู 0 3.00 3,800.00
28 - 29 พ.ย. 60 สรุปเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสื่อมวลชน/สื่อชุมชนกับชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านบางปู 0 54.00 54,380.00
4 ธ.ค. 60 สำรวจข้อมูลชุมชนแหล่งท่องเที่ยว 0 6.00 6,800.00
9 ธ.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4 0 2,020.00 2,020.00
11 ธ.ค. 60 ผลิตรายการวิทยุ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนมีส่วนร่วม 6 ตอนที่ 3 บางปูอะเมซิ่ง ชุมชนท่องเที่ยว 0 3.00 3,800.00
16 ธ.ค. 60 ประชุมทีม เพื่อจัดทำบทวิทยุ ครั้งที่ 4 0 690.00 690.00
16 ธ.ค. 60 ผลิตรายการวิทยุ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนมีส่วนร่วม 6 ตอนตอนที่ 4 เยาวชนชะบ๊าบบางปูกับการทำงานเพื่อชุมชน 0 0.00 3,800.00
17 ธ.ค. 60 ประชุมทีม เพื่อจัดทำบทวิทยุ ครั้งที่ 5 0 690.00 690.00
17 ธ.ค. 60 "ผลิตรายการวิทยุ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนมีส่วนร่วม 6 ตอน ตอนที่ 5 บทบาทเยาวชนหญิงชะบ้าบ กับการทำงานเพื่อสังคม 0 3,800.00 3,800.00
26 ธ.ค. 60 ประชุมทีม เพื่อจัดทำบทวิทยุ ครั้งที่ 6 0 690.00 690.00
26 ธ.ค. 60 ผลิตรายการวิทยุ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนมีส่วนร่วม 6 ตอนตอนที่ 6 มัสยิดศูนย์กลางการพัฒนา และประวัติศาสตร์บางปู 0 3,800.00 14,600.00
30 ธ.ค. 60 สรุปผลการดำเนินงาน 0 0.00 2,000.00
20 ก.ค. 61 ประชุมทีม เพื่อจัดทำบทวิทยุ ครั้งที่ 3 0 690.00 690.00
20 ก.ค. 61 เวทีประเมินและถอดบทเรียนกิจกรรมโครงการ 0 18.00 18,050.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 17:33 น.