directions_run

โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
9 พ.ค. 65 ประชุมปฐมนิเทศโครงการ 3 5,000.00 300.00
25 พ.ค. 65 รณรงค์ BIG CLEANING DAY 30 0.00 0.00
8 มิ.ย. 65 คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน 30 1,350.00 1,350.00
15 มิ.ย. 65 อบรมคณะทำงาน( ครู ก.) ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะที่ถูกต้อง 30 2,950.00 2,930.00
22 มิ.ย. 65 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 30 10,300.00 10,300.00
28 มิ.ย. 65 จัดทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และป้ายโครงการ 0 0.00 1,000.00
29 มิ.ย. 65 ให้ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน 30 8,850.00 8,850.00
12 ก.ค. 65 อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 4) 50 1,200.00 1,200.00
27 ก.ค. 65 อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 2) 50 0.00 0.00
2 ส.ค. 65 อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 10) 50 0.00 0.00
3 ส.ค. 65 คณะทำงานติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง(ก่อนและหลัง) ประเมินผล/จัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะ 30 0.00 -
4 ส.ค. 65 อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 6) 50 100.00 100.00
10 ส.ค. 65 อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 8) 50 0.00 0.00
17 ส.ค. 65 อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 11) 50 0.00 0.00
23 ส.ค. 65 อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 5) 50 0.00 0.00
25 ส.ค. 65 อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 9) 50 0.00 0.00
30 ส.ค. 65 อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 7) 50 0.00 0.00
2 ก.ย. 65 อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 3) 50 0.00 0.00
5 ก.ย. 65 อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 1) 50 0.00 0.00
30 ก.ย. 65 ถอนคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร 0 0.00 500.00
19 ต.ค. 65 คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน (ครั้งที่ 2) 30 830.00 750.00
19 ต.ค. 65 เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)ครั้งที่ 1 30 2,500.00 1,684.00
26 ต.ค. 65 คณะทำงานติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง(ก่อนและหลัง) ประเมินผล/จัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะ 30 0.00 -
26 ต.ค. 65 คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน 30 830.00 -
10 พ.ย. 65 การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก node flagship พัทลุง 3 0.00 840.00
14 ธ.ค. 65 คณะทำงานติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง(ก่อนและหลัง) ประเมินผล/จัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะ 30 0.00 -
14 ธ.ค. 65 คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน 30 830.00 -
15 ก.พ. 66 คณะทำงานติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง(ก่อนและหลัง) ประเมินผล/จัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะ 30 0.00 -
15 ก.พ. 66 คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน 30 830.00 -
5 เม.ย. 66 เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)ครั้งที่ 2 30 1,250.00 -
7 เม.ย. 66 คณะทำงานติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง(ก่อนและหลัง) ประเมินผล/จัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะ 30 0.00 -
7 เม.ย. 66 คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน 30 830.00 -
18 เม.ย. 66 เวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน 130 18,600.00 -
รวม 1,196 56,250.00 22 29,804.00