เฌอบูโดถ่ายทอดความรู้การสื่อสารสู่ชุมชนผ่านนวัตกรรม MOJO

  • photo  , 720x540 pixel , 50,393 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 121,156 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 64,325 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 100,868 bytes.

กลุ่มเฌอบูโดได้รัับเชิญเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้การสื่อสารเรื่องราวชุมชนผ่านนวัตกรรม MOJO ภายใต้โครงการรู้เท่าทันเพื่อสร้างสื่อปลอดภัยกับชุมชนชายแดนใต้ จัดโดย เครือข่ายสื่อชุมชนชายแดนใต้ สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยจัดการอบรม 2 วัน 1 คืน  จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้าอบรมคือเยาวชนจากชุมชนลุโบะยิไร และรุ่นที่ 2 วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้าอบรมเยาวชนจากชุมชนแหลมโพธิ์และชุมชนบางปู กลุ่มเป้าหมายรุ่นละ 30 คน สถานที่จัดอบรม ณ บักกะห์แลนด์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และ Patani Artspace อำเภอหนองจิก จังหวัีดปัตตานี

Relate topics