เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ดีเจประชาธิปไตย

photo  , 960x639 pixel , 50,985 bytes.

ดีเจ (Disc Jockey)  หรือ นักจัดรายการ  เป็นกลุ่มบุคคลที่มีพลังในการสร้างสรรค์สังคมเป็นสื่อกลางทำหน้าที่ให้ความ รู้เกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง วิถีชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ สุขภาพอนามัย การบันเทิง และนันทนาการต่างๆๆ ตลอดจนปลูกฝังค่านิยม ประเพณีวัฒนธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ ให้แก่กลุ่มผู้ฟัง

          ดังนั้นดีเจจึงทำหน้าที่เสมือนครูของแผ่นดินในฐานะครูของแผ่นดินการทำ หน้าที่ของดีเจอย่างภาคภูมิใจและมีพลังจึงมีผลดีต่อวิถีชีวิตของประชาชนทุก เพศทุกวัยเพราะผู้ฟังที่ที่รับฟังข่าวสารบ้านเมืองทางวิทยุสถานีหลักหรือ วิทยุชุมชนตลอดจนรับชมทางเคเบิ้ลทีวีจะเกิดการเรียนรู้และนำข่าวสารไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสมทันต่อสถานการณ์หรือนำไปปฏิบัติให้เกิด คุณประโยชน์แก่ตนเองได้

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความหวังว่าการทำหน้าที่ของดีเจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาประชาชน ให้เป็นพลเมืองที่ดีในวิถีประชาธิปไตยและมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของการ เลือกคนดีบริหารบ้านเมืองด้วยกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม  ไม่จำนนต่อการซื้อสิทธิ ขายเสียง และไม่สยบยอมต่อการฉ้อฉลปล้นชิงเอาอำนาจอธิปไตยของปวงชนในวิถีทางที่ผิด กฏกติกาของบ้านเมือง

            ปัจจุบันสื่อสารมวลชน นับว่ามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของประชาชนทุกหมู่เหล่าในสังคมไทยให้เจริญ ก้าวหน้า การได้ร้บรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เท่าเทียมกันของประชาชน  ย่อมส่ง ผลให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีโลกทัศน์ มีทัศนคติ และการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนเกิดการพัฒนาที่ไม่ทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่แตก ต่างกัน เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าสังคมที่มีสื่อมวลชนทำหน้าที่สื่อข้อมูลข่าวสารให้ กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมจะทำให้คนในสังคมนั้นรู้เท่าทันสามารถ นำข้อมูลที่ได้จากสื่อมวลชนต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดคุณประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
                  สื่อวิทยุและโทรทัศน์นับเป็นช่องทางที่ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารใน ชีวิตประจำวันและมีความ ใกล้ชิดมากที่สุดเนื่องมาจากประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร หรือดีเจที่ทำหน้าที่พูดคุยหรือสื่อสารกับประชาชนนับว่ามีบทบาทสำคัญอย่าง ยิ่งในฐานะผู้ส่งสารถ้าผู้ส่งสารมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้นได้ดี ย่อมจะทำให้ระชาชนผู้รับสารมีโอกาสรับสารที่ เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

          พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 มาตรา 31 (3) กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่เผยแพร่วิชาการ ให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนรวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับการ พัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ เมืองของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต และเที่ยงธรรม

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง