info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร สมาคมรักษ์ทะเลไทย
ที่อยู่ 57/219-220 หมู่บ้านเคหะสถานครูไทย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์ 089 466 6063
อีเมล์ raktalaethai@yahoo.co.th, thaisea.2550@gmail.com
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะชุมชนประมงพื้นบ้านใน 5 จังหวัดชายฝั่งทะเล 2566 1,500,000.00 1/2 paid1
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลและเสริมสร้างรายได้แก่ชุมชนบ้านหลอมปืนอย่างสมดุลยั่งยืน 2566 179,100.00 0/16
การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งสู่การจัดการเขตอนุรักษ์บันเบ๋อในตำบลขอนคลาน 2566 194,900.00 0/19
การพัฒนากลไกเพื่อการบังคับใช้กติกาชุมชนในการจัดการทัพยากรประมงของชุมชนบ้านใหม่ อำเภอสิงหนคร จังหวัด 2566 200,000.00 1/1
ทำซั้งกอบ้านปลาและพัฒนาอาชีพ แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านตะเสะ 2566 0.00 0/0
พัฒนาศักยภาพแกนนําการจัดการทรัพยากรและการจัดการผลผลิตประมงพื้นบ้าน บ้านเกาะลอย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 99,650.00 5/6 paid1
ส่งเสริมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลปลอดภัยเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 2566 102,250.00 3/3 paid1
การจัดการทรัพยากรประมงเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนบ้านคลองขุด 2566 100,000.00 7/7
โครงการฟื้นฟูส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและพัฒนาอาหารทะเลแปรรูปบ้านนาทับ ที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะต่อผู้บริโภค 2566 98,960.00 1/2
การจัดการทรัพยากรประมงเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 2566 100,000.00 0/0
โครงการฟื้นเลเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรชุมชนบ้านปากคลอง 2566 0.00 0/0
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพิ่มแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ(ซั้งกอบ้านปลา) บ้านเจ้าไหม 2566 86,400.00 0/4
ส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรและการจัดการกองทุนเครื่องมือประมงพื้นบ้าน ตำบลปากน้ำ และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืนและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 2566 98,450.00 4/8
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งเพื่อความยั่งยืนของชุมชนบ้านสุโสะ 2566 80,000.00 0/1
โครงการฟื้นเลหน้าบ้าน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชุมชนบ้านแหลมไทร 2566 0.00 0/0
รักษ์เกาะมุกด์ สร้างบ้านให้ปลา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2566 93,500.00 0/0
ฟื้นฟูป่าชายเลนสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและเพิ่มแหล่งอาศัยสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน 2566 79,950.00 0/6
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศอ่าวปากพนังเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะบ้านปากพญา 2566 80,000.00 0/2
เสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนประมงพื้นบ้าน สู่สุขภาวะชุมชนบ้านตะเคียนดํา 2566 80,000.00 0/4
เขตอนุรักษ์ชุมชน สู่ความมั่นคงทางอาหาร 2566 80,250.00 2/2
สานพลังชุมชนประมงพื้นบ้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทะเลหน้าบ้านอย่างยั่งยืน 2566 83,200.00 3/6 paid1
ชุมชนประมงพื้นบ้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทะเลหน้าบ้านบางปออย่างยั่งยืน 2566 86,750.00 2/3
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำอ่าวบ้านสะทัง 2566 0.00 0/0
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลชุมชนปากพะยูนของคนทุกช่วงวัยด้วยการเรียนแบบปฏิบัติการ (Active Learning) 2566 79,950.00 0/3
ฟื้นเลด้วยเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำคืนวิถีชุมชนปากประ 2566 0.00 0/0
ส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืนและการพัฒนาศักยภาพเพื่อจัดตั้งองค์กรชาวประมงพื้นบ้าน 2566 80,000.00 1/3
อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อ สร้างความยั่งยืนแก่ทรัพยากรทางทะเลริมชายฝั่ง ( บ้านท่าหิน ) 2566 0.00 0/0
สร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ทำซั้งกอ(บ้านปลา) หมู่ที่ 1 บ้านทะเลนอก ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 2566 81,800.00 7/13 paid1
การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลด้วยกลไกชุมชนบ้านแหลมคูลา 2566 0.00 0/0
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำบ้านบ่อแดง 2566 79,110.00 1/2
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำทะเลอ่าวไทย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 2566 80,000.00 3/4