เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เพิ่มและขยายแหล่งผลิตอาหารชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ภายใต้โครงการ โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 12 เมษายน 2564
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เมษายน 2564 - 30 ธันวาคม 2564
งบประมาณ 70,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเจนฤทธิ์ รอเกตุ
พี่เลี้ยงโครงการ นางนฤมล ฮะอุรา
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 12 เม.ย. 2564 31 ส.ค. 2564 12 เม.ย. 2564 31 ส.ค. 2564 40,000.00
2 1 ก.ย. 2564 30 พ.ย. 2564 25,000.00
3 1 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564 5,000.00
รวมงบประมาณ 70,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานป้องกัน แก้ปัญหา และฟื้นฟู ในสถานการณ์โควิด-19

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น และประเทศไทยอาจเข้าสู่การระบาดในระยะที่ 3 โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลก เปรียบได้กับการทำสงครามโลกครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นสงครามระหว่างคนกับไวรัส คู่ต่อสู้ที่จับต้องไม่ได้ มองไม่เห็น และปราศจากรูปแบบการรบตามตำราที่ผ่านมา หากผลกระทบที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงแรก คือ การบริการสุขภาพที่ต้องปรับตัว ไม่เพียงแค่การดูแลรักษาสำหรับโควิด-19 หากระบบสุขภาพทั้งมวลกลับต้องเปลี่ยนแนวทางการบริการ เนื่องจากเกิดข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น การอยู่บ้าน การเว้นระยะห่างทางกายภาพ  อีกทั้งมีผลกระทบต่อเนื่องถึงวิถีการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงานของประชาชนทุกคนอย่างเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและอาหาร มีการกักตุนอาหาร ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด ปิดให้บริการ โรงงานหยุดประกอบกิจการ การขาดแคลนแรงงาน ประชาชนตกงาน มาตรการกักกันโรคส่งผลกระทบต่อการทำงาน และการขนส่งและกระจายผลิตผล ไปจนถึงผู้บริโภคไม่สามารถเดินทางได้โดยสะดวก การมีอาหารไม่หลากหลาย ในขณะที่ผู้มีรายได้น้อยและคนตกงานไม่มีเงินพอที่จะซื้อหาอาหารได้อย่างเพียงพอ ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางออกนอกพื้นที่ได้อย่างสะดวก และชุมชนก็ไม่ได้เตรียมตัว ไม่ปรับตัว จนเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอก 2 ในสภาวการณ์เช่นนี้ พวกเราทุกคนต้องเรียนรู้ในการปรับตัวและวางแผนต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะสามารถปรับตัวได้ สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะช่วยให้เราได้โอกาสในการเตรียมตัวรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยชุมชนบ้านทุ่ง 275 ครัวเรือน มีประชากร จำนวน 1,015 คน เพศชาย 507 เพศหญิง 508  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 95 ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ร้อยละ 80 อาชีพค้าขาย ร้อยละ 15 และอาชีพอื่นๆร้อยละ 5  ชุมชนบ้านทุ่งเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยตั้งแต่ต้นปี 2564 มีประชากรในหมู่บ้านกลับมาจากมาเลย์เซียจำนวน 18 คน จาก 18 ครัวเรือน การจัดการด้านอาหารของชุมชน ประชาชนในชุมชนมีการปลูกผัก เลี้ยงปลาดุกในบ่อดินและบ่อซิเมนต์ เลี่ยงไก่พื้นเมือง  เลี้ยงเป็ด เลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ เพื่อบริโภคและจำหน่ายแก่หมู่บ้านใกล้เคียงและส่งขายในตลาดสดในตัวเมืองละงู หลังจากการระบาดของโรคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกแรกคลี่คลาย ประชาชนยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิม ไม่มีการปรับเปลี่ยนและเตรียมพร้อมในการดำรงชีวิตหากมีการระบาดระลอกใหม่ขึ้นมา จนกระทั้งมีการระบาดระลอก 2 ทำให้ชุมชนเกิดความตระหนัก ให้ความสำคัญในการจัดการ การดำรงชีวิตประจำวัน การจัดการด้านอาหารที่มีอยู่ในชุมชน จึงมีความคิดที่จะจัดการให้ชุมชนและครัวเรือนมีอาหารในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ ไม่ต้องพึ่งพาสังคมภายนอก เมื่อชุมชนบ้านทุ่งมีทรัพยากรในการดำรงชีวิตในชุมชนอยู่แล้ว ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มต่างๆมากมาย เช่น กลุ่มแม่อาสา กลุ่มขนมพื้นบ้าน กลุ่มเลี้ยงปลาดุก กลุ่มน้ำยาง กลุ่มรักสุขภาพ กลุ่มเยาวชนและกลุ่มสวัสดิการชุมชน มีตลาดนัดในชุมชน มีร้านชำ ร้านอาหาร และมีพื้นที่ในการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอแต่ชุมชนยังไม่การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ยังคงมีการใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม มีการเลี้ยงสัตว์ที่ปล่อยให้เติบโตเองตามธรรมชาติ ไม่มีการจัดการเกี่ยวกับขยะและมูลสัตว์ ไม่มีการแปรรูปอาหารที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อใช้บริโภคและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอละงู และคณะการหมู่บ้านชุมชนบ้านทุ่ง จึงมีแนวคิดที่จะให้ชุมชนมีการจัดการด้านอาชีพ รายได้และความมั่นคงด้านอาหาร เป็นแหล่งอาหารทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปอาหารและเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น พชอ.ละงู จึงประสงค์ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการ เพิ่มและขยายแหล่งผลิตอาหารชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเกิดการรวมตัวกันพัฒนา ปลูกผักสวนครัวชุมชน เลี้ยงสัตว์ผลผลิตที่ได้นำมาแบ่งปันหรือจำหน่ายในราคาถูกและแปรรูปอาหารเพื่อเก็บไว้บริโภคและจำหน่าย เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน พัฒนาต่อยอดตลาดปันสุขชุมชน เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายพืชผักสวนครัวของชุมชน ช่วยส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความสามัคคีในชุมชนต่อไป

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอละงู และคณะการหมู่บ้านชุมชนบ้านทุ่ง จึงมีแนวคิดที่จะให้ชุมชนมีการจัดการด้านอาชีพ รายได้และความมั่นคงด้านอาหาร เป็นแหล่งอาหารทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปอาหารและเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น พชอ.ละงู จึงประสงค์ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการ เพิ่มและขยายแหล่งผลิตอาหารชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเกิดการรวมตัวกันพัฒนา ปลูกผักสวนครัวชุมชน เลี้ยงสัตว์ผลผลิตที่ได้นำมาแบ่งปันหรือจำหน่ายในราคาถูกและแปรรูปอาหารเพื่อเก็บไว้บริโภคและจำหน่าย เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน พัฒนาต่อยอดตลาดปันสุขชุมชน เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายพืชผักสวนครัวของชุมชน ช่วยส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความสามัคคีในชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงิน สุขภาพ และสังคม แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาด โควิด 19

1.1 เกิดคณะทำงานที่ประกอบไปด้วยกรรมการ พชอ. ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรเกษตรกร จิตอาสา จำนวน 20 คน 1.2 คณะทำงานมีการจัดโครงสร้าง แบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงานชัดเจน ตลอดจนมีแผนการทำงาน 1.3 เกิดข้อตกลงร่วมของคณะทำงาน
1.4 คณะทำงานมีข้อมูลของแหล่งอาหารในชุมชน

0.00
2 2. เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

2.1 มีกติกาชุมชนในการกำหนดพื้นที่ใหม่ผลิตอาหาร พื้นที่ขยายการผลิตอาหาร 2.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้การเงิน สุขภาพ สังคม เพิ่มขึ้น มีการป้องกันตนเองทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้านและเข้าสังคม 2.3 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำบัญชีครัวเรือนได้ 2.4 เกิดแหล่งผลิตอาหารใหม่ 15 ครัวเรือน ขยายแหล่งผลิตเดิม 15 ครัวเรือน 3.1 ครัวเรือนในชุมชนเข้าถึงอาหารปลอดภัย 200 ครัวเรือน 3.2 เกิดตลาดแลกเปลี่ยนอาหารปลอดภัย 1 แห่ง 3.3 เกิดเวทีแลกเปลี่ยนกลุ่มผลิตอาหาร 2 ครั้ง 4.1 มีฐานข้อมูลแหล่งผลิตอาหารของชุมชนทั้งระบบ

0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 30
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโควิท 30 -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
12 เม.ย. 64 ประชุมคณะทำงาน การติดตามแหล่งผลิตอาหาร และติดตามบัญชีครัวเรือน 0.00 7,250.00 -
12 เม.ย. 64 อบรมการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ตามวิถีเดิมให้ครัวเรือน 0.00 18,600.00 -
12 เม.ย. 64 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผลิตอาหาร 0.00 4,550.00 -
12 เม.ย. 64 กิจกรรมร่วมกับ สสส. 0.00 10,000.00 -
20 เม.ย. 64 เวทีชี้แจงโครงการ จัดตั้งคณะทำงานสำรวจข้อมูล และกำหนดแหล่งผลิต 50.00 6,700.00 6,700.00
12 มิ.ย. 64 การอบรมทักษะการเงิน บัญชีครัวเรือนสุขภาพ สังคม 40.00 8,650.00 8,650.00
27 มิ.ย. 64 จัดการช่องทางการตลาด 35.00 4,550.00 4,550.00
9 ธ.ค. 64 เวทีถอดบทเรียน 50.00 9,700.00 -
30 เม.ย. 64 ประชุมคณะทำงาน การติดตามแหล่งผลิตอาหาร และติดตามบัญชีครัวเรือน 1/9 15.00 1,250.00 1,250.00
16 พ.ค. 64 ประชุมคณะทำงาน การติดตามแหล่งผลิตอาหาร และติดตามบัญชีครัวเรือน 2/9 15.00 750.00 750.00
19 มิ.ย. 64 ประชุมคณะทำงาน การติดตามแหล่งผลิตอาหาร และติดตามบัญชีครัวเรือน 3/9 15.00 750.00 750.00
10 ก.ค. 64 ประชุมคณะทำงาน การติดตามแหล่งผลิตอาหาร และติดตามบัญชีครัวเรือน 4/9 15.00 750.00 750.00
8 ส.ค. 64 ประชุมคณะทำงาน การติดตามแหล่งผลิตอาหาร และติดตามบัญชีครัวเรือน 5/9 15.00 750.00 750.00
11 ก.ย. 64 ประชุมคณะทำงาน การติดตามแหล่งผลิตอาหาร และติดตามบัญชีครัวเรือน 6/9 15.00 750.00 750.00
23 ต.ค. 64 ประชุมคณะทำงาน การติดตามแหล่งผลิตอาหาร และติดตามบัญชีครัวเรือน 7/9 15.00 750.00 -
13 พ.ย. 64 ประชุมคณะทำงาน การติดตามแหล่งผลิตอาหาร และติดตามบัญชีครัวเรือน 8/9 15.00 750.00 -
1 ธ.ค. 64 ประชุมคณะทำงาน การติดตามแหล่งผลิตอาหาร และติดตามบัญชีครัวเรือน 9/9 15.00 750.00 -
22 พ.ค. 64 อบรมการปลูกผัก เลี้ยงตามวิถีเดิมให้ครัวเรือน 1/2 35.00 12,550.00 13,050.00
29 พ.ค. 64 อบรมการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ตามวิถีเดิมให้ครัวเรือน 2/2 35.00 6,050.00 5,550.00
25 ก.ค. 64 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผลิตอาหาร 1/2 18.00 2,340.00 2,340.00
18 ก.ย. 64 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผลิตอาหาร 2/2 17.00 2,210.00 -
11 เม.ย. 64 ปฐมนิเทศโครงการ 2.00 2,500.00 2,572.00
15 เม.ย. 64 กิจกรรมทำป้ายโครงการและรณรงค์สถานที่ปลอดบุหรี่ 2.00 1,500.00 1,500.00
30 เม.ย. 64 พบพี่เลี้ยงเพื่อรวบรวมข้อมูลก่อนดำเนินโครงการ 3.00 300.00 300.00
30 พ.ค. 64 พบพี่เลี้ยงเพื่อกำหนดเนื้อหาการอบรม 3.00 300.00 300.00
31 ก.ค. 64 พบพี่เลี้ยงเพื่อสรุปผลการทำงาน 3.00 300.00 300.00
29 ส.ค. 64 พบพี่เลี้ยงเพื่อ ARE ครั้งที่ 1 3.00 300.00 0.00
17 ธ.ค. 64 กิจกรรมทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ 5.00 500.00 -
25 ธ.ค. 64 พบพี่เลี้ยงเพื่อ ARE ครั้งที่ 2 3.00 300.00 -
30 ธ.ค. 64 เวทีสรุปผลและถอดบทเรียนโครงการร่วมกับโหนด 2.00 4,000.00 -
รวม 441 70,000.00 18 50,812.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. เวทีชี้แจงโครงการ จัดตั้งคณะทำงาน สำรวจข้อมูล และกำหนดแหล่งผลิต -พชอ.ละงูจัดประชุมแกนนำครัวเรือนและประชาชนในพื้นที่ ใช้เวลา 1 วัน -ภาคเช้า ชี้แจงที่มา วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมโครงการ รับสมัครครัวเรือนแกนนำ 30 ครัวเรือน ในการเป็นแหล่งผลิตอาหารใหม่/ขยายฐานการผลิตเดิมสร้างข้อตกลงกลุ่ม
  -ภาคบ่าย คัดเลือกคณะทำงาน กำหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ สำรวจข้อมูลการผลิตอาหารที่มีอยู่เดิม กำหนดพื้นที่ ชนิดในการผลิตอาหาร ใหม่และเพิ่มเติม
 2. การอบรมทักษะการเงิน บัญชีครัวเรือน สุขภาพ สังคม -คณะทำงานจัดการอบรมแกนนำครัวเรือน โดยเชิญวิทยากรจาก ธกส. สสอ.ละงู และ พมจ.สตูล มาให้ความรู้เรื่อง 1)การทำบัญชีครัวเรือน การจัดการเงินในครัวเรือน วิเคราะห์สถานการณ์การเงินของครัวเรือนตนเอง 2)การรักษาสุขภาพและป้องกันโควิท 19
  3)การสนับสนุนของ พมจ.ต่อชุมชนท้องถิ่น
 3. อบรมการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ตามวิถีเดิมให้ครัวเรือน -คณะทำงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นการผลิตอาหารที่ปลอดภัย โดยจัดกลุ่มครัวเรือนที่สนใจไปเรียนรู้แหล่งผลิตอาหารในชุมชน จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ไก่ไข่ ปลาดุก ปลูกผัก กลุ่มละ 10 ครัวเรือน นำความรู้กลับมาฝึกทำอีก 1วัน -คณะทำงานสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์ พันธุ์ผัก พันธุ์ปลา และดำเนินการขอสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจัดซื้อในการณีที่ไม่มีสนับสนุน -แกนนำครัวเรือนลงมือผลิตอาหารตามความเหมาะสมกับครัวเรือนของตนเอง มีกรรมการติดตามเดือนละ 1 ครั้ง
 4. จัดการช่องทางการตลาด คณะทำงานจัดเวทีปรึกษาหารือร่วมกับแกนนำและภาคีเครือข่ายภายนอก เพื่อกำหนดช่องการการตลาดภายในชุมชน ภายนอกชุมชน โดยกำหนดสดส่วนให้ขายในชุมชนร้อยละ 80 และขายภายนอกร้อยละ 20 และกำหนดสถานที่ในการทำตลาดชุมชน 1 แห่ง ร้านค้าในชุมชนที่รับสินค้าไปขายอย่างน้อย 2-3 ร้าน
 5. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผลิตอาหาร -คณะทำงานจัดประชุมแกนนำครัวเรือน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานผลิตอาหารและการจำหน่าย โดยนำข้อมูลมาจากบัญชีครัวเรือนด้วยส่วนหนึ่ง -ร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 1) เราผลิตอาหารได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ 2) ปัญหาอุปสรรคที่เราเจอคืออะไรบ้าง 3) เรามีวิธีแก้ปญหาอย่างไร 4) เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม รายได้ อย่างไรบ้าง
 6. ประชุมคณะทำงาน การติดตามแหล่งผลิตอาหาร และติดตามบัญชีครัวเรือน -คณะทำงานประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และเตรียมการจัดกิจกรรม -กรรมการที่รับผิดชอบแต่ละเรื่อง มารายงานผลการดำเนินงาน ได้แก่ ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ ปลาดุก ปลูกผัก การถนอมอาหาร การทำบัญชีครัวเรือน และพฤติกรรมการป้องกันโควิท 19 -กรรมการเก็บข้อมูลจากแนวทางการติดตามประเมินผล เมื่อนำเสนอข้อมูลให้คณะทำงานช่วยกันวิเคราะห์ช่องว่าง และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป
 7. เวทีถอดบทเรียน -คณะทำงานจัดประชุมแกนนำครัวเรือน ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงาน -โดยร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 1)เป้าหมายของโครงการหรือสิ่งที่คาดหวังคืออะไร 2) สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไรบ้าง 3) มีอะไรแตกต่างจากเป้าหมายที่วางไว้ อะไรเป็นสาเหตุ 4) ถ้ามีโอกาสทำใหม่ เราจะทำอะไรให้ดีขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เกิดกลไกการทำงานในรูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างพชอ.และชุมชน 2.กลุ่มผลิตอาหารเกิดข้อตกลง มีความรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สังคม และความรู้ในการลงมือผลิต
3.ชุมชนเข้าถึงอาหารปลอดภัย มีกลไก พชอ.ร่วมกับชุมชน ติดตามการทำงานต่อเนื่อง 4.เกิดเครือข่ายอาหารของชุมชน

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.doc) narumon Satun
2 บันได มั่นคงอาหาร 2.docx (.docx) narumon Satun

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุวิทย์ หมาดอะดำ สุวิทย์ หมาดอะดำ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 14:45 น.