รายชื่อแกนนำ/ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

select y
select p
select s
submit
ชื่อ-สกุลที่อยู่จังหวัดเลขที่ข้อตกลง-ชื่อโครงการสถานะโครงการ
1 - ...- ชุมพร 55-00-0417
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนเพื่อชุมชนอำเภอปะทิว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
-
2 - - สตูล 58-00-2187
ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
-
3 - - สตูล 58-00-2194
หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
-
4 - - สตูล 58-00-2188
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
-
5 - - นราธิวาส 58-00-2218
คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
-
6 - - นราธิวาส 58-00-2215
ชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
-
7 - - นราธิวาส 58-00-2176
หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
-
8 - นางอำน๊ะ ดอเลาะ 2 ม.7 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส/089-5966243 นราธิวาส 56-00-0045
ฟื้นฟูความรู้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชนและสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรสู่เยาวชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำกลุ่มวานีตาที่ร่วมศึกษาและเผยแพร่การใช้สมุนไพรในชุมชน
9 - นางเจ๊ะซีตี บือราเฮง 18 ม.7 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส /082-8336885 นราธิวาส 56-00-0045
ฟื้นฟูความรู้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชนและสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรสู่เยาวชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำกลุ่มวานีตาที่ร่วมศึกษาและเผยแพร่การใช้สมุนไพรในชุมชน
10 - นางเจ๊ะมีเนาะ สะมะแอ 48/3 ม.3 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส/ 086-2856783 นราธิวาส 56-00-0045
ฟื้นฟูความรู้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชนและสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรสู่เยาวชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำกลุ่มวานีตาที่ร่วมศึกษาและเผยแพร่การใช้สมุนไพรในชุมชน
11 -นางศศิธร สตอปา 9/9 ม.2 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส/ 086-2987827 นราธิวาส 56-00-0045
ฟื้นฟูความรู้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชนและสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรสู่เยาวชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำกลุ่มวานีตาที่ร่วมศึกษาและเผยแพร่การใช้สมุนไพรในชุมชน
12 -นางอานีตา เตะ 31/2 ม. 5 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส /093-6370174 นราธิวาส 56-00-0045
ฟื้นฟูความรู้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชนและสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรสู่เยาวชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำกลุ่มวานีตาที่ร่วมศึกษาและเผยแพร่การใช้สมุนไพรในชุมชน
13 -นายสมชาย สเหล่ราษฎร์... 11/1 หมู่4 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา... พังงา 55-00-0976
สร้างพลังด้วย 2 มือ เพื่อลดขยะชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
-เป็นผู้นำที่มีความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ ในเรื่องที่เป็นการพัฒนาหมู่บ้าน
14 -นายสมโภช เจริญจิตร์... 45/3... หมู่4 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พังงา 55-00-0976
สร้างพลังด้วย 2 มือ เพื่อลดขยะชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
-เป็นผู้นำที่มีความเข้มแข็งและผู้นำในการพัฒนา
15 . นายจรัญกัณถาวร ม.8 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ชุมพร 58-00-0096
บ้านห้วยใหญ่ วิถีชุมชนพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บุคคลต้นแบบด้านการลดละเลิก ยาเสพติด ประเภท บุหรี่
16 . นายดล ทองสีสัน... สตูล 55-00-1054
โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชน ขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะพื้นบ้าน (สีละ) เป็นนักรำ นักแสดง
17 ... 3. นางหม้าเนาะ โคแหละ ...บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 5 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0868
จัดการขยะชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านชะรัด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครัวเรือนคัดแยกขยะ จัดการขยะด้วยวิธี 3R ทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะ ทำผลิตภัณฑ์จากขยะ
18 ... นางอุพิไร บ้านนบ 61/3 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวลึกน้อย กระบี่ 55-00-0945
โครงการชีวินทรีย์ เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำด้านการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะด้านสุขภาพและเป็นคนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้มาตั้แต้ต้น
19 ...- นครศรีธรรมราช 55-00-1073
ประเพณีเชื่อมร้อยจิตใจสร้างสายใยชุมชน(การทำกระจาด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
20 ...- นครศรีธรรมราช 55-00-1030
โครงการชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
21 ...- นครศรีธรรมราช 55-00-1025
โครงการเยาวชนตลาดใน-จานเรียวรักครอบครัวรักษ์ชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
22 ......นางสาวกาญนิกา เลิศไกร .........79 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-1073
ประเพณีเชื่อมร้อยจิตใจสร้างสายใยชุมชน(การทำกระจาด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ถ่ายทอดศิลปะการทำสิ่งประดิษฐ์องค์ประกอบการทำกระจายในรายละเอียดประยุกต์การทำดอกไม้ ทาสี ซึ่งสามารถหนุนเสริมส่วนที่คุณพ่อทำ ทำให้เด็กและเยาวชนมีความสุขความภาคภูมิใจที่สามารถมีส่วนร่วมในการทำกระจาดโบราณด้วย
23 ......นายยวง อุปฐาก ... หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำะรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-1073
ประเพณีเชื่อมร้อยจิตใจสร้างสายใยชุมชน(การทำกระจาด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นคนที่ขยันซื่อสัตย์ เป็นคนที่คนใุมชนเชื่อถือมีจิตใจโอบอ้อมอารี ชักชวนวัยรุ่นออกกำลังกายโดยทำสนามเบตองให้วัยรุ่นมาเล่นกีฬาแข่งขันกีฬาอบตฺฺ ที่สำคัญเยาวชนที่รวมกลุ่มเล่นกีฬาไม่ให้มั่วสุมอบายมุขและยาเสพติดได้
24 ....นางสมศรี เรืองชรักษ์ ......138/6 ม.5 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0970
ปลูกผักปลอดสารพิษพิชิตโรค บ้านสำนักขัน หมู่ที่ 5 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำชุมชนที่เสียสละ เป็นปราชญ์ชาวบ้าน และเป็นวิทยากรได้
25 ....นายธรรมนูญ วีระพันธุ์ .......บ้านทุ่งคา ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0939
บ้านทุ่งคาเรียนรู้บัญชีวิถีพ่อ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปราชญ์ชุมชน มีความรู้เรื่องต้นไม้ และการจัดทำบัญชีครัวเรือน เสียสละมาก อุทิศเวลาให้กับส่วนรวม
26 ....นายวินัย วงศ์ขาว ...215…หมู่ที่.11…ตำบลคลองน้อย……อำเภอปากพนัง…จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0619
ริมบาทวิถีสองฝั่งนทีเพื่อชีวีลูกเกาะเสือ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้นำเรื่องสุขภาาวะ นำชาวบ้านให้ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอนุรักษ์ สอนลูกหลาน และชุดความรู้ของบ้านเกาะเสือ จนสามารถผลักดันนโยบายการพัฒนาสุขภาวะชุมชน ให้เป็นนโยบายของท้องถิ่น ทั้งในระดับตำบล และอำเภอ
27 ...1. นางไหมหล้าหมะ โคแหละ บ้านเลขที่ 54/1 ม. 9 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 2. นางไหวหยะ วงค์นิรัตน์ บ้านเลขที่ 13 ม. 9 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 3. นางอ่าหมีหน๊ะ เหรียญนุ้ย บ้านเลขที่ 81 ม. 9 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 4. น ... บ้านเลขที่ 54/1 ม. 9 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง พัทลุง 55-00-0902
จัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
คัดแยกขยะในครัวเรือน ทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ มีสวนครัวปลอดภัย
28 ...1.นางอำนวย สุขหวาน ...267 หมู่ที่ 4 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 55-00-1015
สานสัมพันธ์คนสามวัยสืบสานตำรับสมุนไพรพื้นบ้าน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.กล้าคิด กล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง 2.พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา และมีการคิดบวกในการทำงาน 3.กิจกรรมที่ทำไปต้องสืบทอดภูมิปัญญาก่อนที่จะสูญหายไป
29 ...2. นางระระขอ หัดดลหละ ...บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 5 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0868
จัดการขยะชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านชะรัด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครัวเรือนคัดแยกขยะ จัดการขยะด้วยวิธี 3R ทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะ ทำผลิตภัณฑ์จากขยะ
30 ...2. นางไหวหยะ วงค์นิรัตน์ ...บ้านเลขที่ 13 ม. 9 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง พัทลุง 55-00-0902
จัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
คัดแยกขยะในครัวเรือน ทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ มีสวนครัวปลอดภัย
31 ...2.นางสายชล เพ็งตุก ...1 หมู่ที่ 4 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 55-00-1015
สานสัมพันธ์คนสามวัยสืบสานตำรับสมุนไพรพื้นบ้าน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.ปลูกสมุนไพรไว้ที่บ้านและที่ดินว่างเปล่า 2.เรียนรู้การทำชุดอบสมุนไพร และรักษาตัวเอง จนอาการดีขึ้นและให้การยอมรับ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และบอกต่อ
32 ...3. นางอ่าหมีหน๊ะ เหรียญนุ้ย ... บ้านเลขที่ 81 ม. 9 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง พัทลุง 55-00-0902
จัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
คัดแยกขยะในครัวเรือน ทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ มีสวนครัวปลอดภัย
33 ...3.นางชะอ้อน สารักษ์ ...หมู่ที่ 4 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 55-00-1015
สานสัมพันธ์คนสามวัยสืบสานตำรับสมุนไพรพื้นบ้าน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นแกนนำหลักในการพัฒนาโครงการ 2.ที่บ้านปลูกสมุนไพรเกือบทุกชนิด 3.มีภาวะเจ็บป่วยในขณะทำกิจกรรม ได้รักษาโดยการอบสมุนไพร และอาการดีขึ้น จนหายจากอาการวัยทอง เป็นที่เลื่องลือเกี่ยวกับการอบสมุนไพรของวัยทองแล้วหาย ผู้ป่วยใช้แล้วบอกต่อ จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นด้วย
34 ...4. นายสน ยาชะรัด บ้านเลขที่ 73 ม. 9 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 2. นายฝีน ยาชะรัด บ้านเลขที่ 48 ม. 9 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา หวัดพัทลุง ...บ้านเลขที่ 73 ม. 9 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง พัทลุง 55-00-0902
จัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
คัดแยกขยะในครัวเรือน ทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ มีสวนครัวปลอดภัย
35 ...4.อาจารย์วาสนา คงกิ่ง ...โรงเรียนวัดพระบาท นครศรีธรรมราช 55-00-1015
สานสัมพันธ์คนสามวัยสืบสานตำรับสมุนไพรพื้นบ้าน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.นำนักเรียนและครู เข้าร่วมกิจกรรมปลุกสมุนไพรในชุมชน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 2.วาดการ์ตูน สมุนไพร เพื่อใช้ในการสอนนักเรียน 3.นำสมุนไพรมาประยุกต์ทำเป็นดอกไม้ สอนกลุ่มนักเรียน เป็นการเพิ่มคุณค่าและรายได้
36 ...5. นายฝีน ยาชะรัด ...บ้านเลขที่ 48 ม. 9 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา หวัดพัทลุง พัทลุง 55-00-0902
จัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
คัดแยกขยะในครัวเรือน ทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ มีสวนครัวปลอดภัย
37 ...น.ส.ธิภาภรณ์ สำมะเนี้ยะ ...โรงเรียนบ้านสายควน ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล สตูล 55-00-0960
ร่วมด้วยช่วยกัน สานฝัน พัฒนาบ้านเรา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- มีความคิดสร้างสรรค์ - มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก
38 ...นางขวัญเรือน บุญมี ...18/1 หมู่ที่7 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0897
บ้านเปี๊ยะหัวเนินน่าอยู่สะอาดตาปลอดภัยปลอดโรค
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำกลุ่มบ้าน สามารถจัดการขยะได้ บ้าน เป็นบ้านตัวอย่างในการจัดการขยะ
39 ...นางขิ้น ราชรักษ์ ...38 ม. 7 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0935
อาหารดีสุขภาพแข็งแรง สู่ชุมชนน่าอยู่บ้านควนขี้แรด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นครัวเรือนต้นแบบสุขภาพดี ปลูกพืชผักที่ปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเืรือนไม่ต่ำกว่า 15 ชนิด มีผลการตรวจเลือดของคนในครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ทุกคนออกกำลังกายสม่ำเสมอ และมีการทำบัญชีครัวเรือน
40 ...นางจารี เวชพฤกษ์ไพบูลย์ ...85 ม.8 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 56-00-0306
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร และผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- นักประสานงาน - นักเชื่อมโยงกิจกรรม และองค์ความรู้ในชุมชน
41 ...นางจิรพันธ์ สงดำ ...106 หมู่ 7. ตำบลหินตก นครศรีธรรมราช 55-00-1030
โครงการชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ด้านภูมิปัญญาด้านสุขภาพ ทำบายศรี พิธีกรรมสำคัญของชุมชน
42 ...นางจุฑารัตน์ โสเสมอ .1894/1 1894/1.หมู่ที่ 17 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86190 ชุมพร 55-00-1205
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำอย่างไม่เป็นทางการ กระทำตนเป็นแบบอย่าง เสียสละ และสามารถประสานงานกับทุกกลุ่มได้
43 ...นางชะอ้อน สารักษ์ ...7 หมู่ที่ 4 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 55-00-1015
สานสัมพันธ์คนสามวัยสืบสานตำรับสมุนไพรพื้นบ้าน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นแกนนำหลักในการพัฒนาโครงการ 2.ที่บ้านปลูกสมุนไพรเกือบทุกชนิด 3.มีภาวะเจ็บป่วยในขณะทำกิจกรรม ได้รักษาโดยการอบสมุนไพร และอาการดีขึ้น จนหายจากอาการวัยทอง เป็นที่เลื่องลือเกี่ยวกับการอบสมุนไพรของวัยทองแล้วหาย ผู้ป่วยใช้แล้วบอกต่อ จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นด้วย
44 ...นางปฏิมากร จงรอด ...33 ม.4 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0915
สุขภาพดีด้วยวิถีมุสลิม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีแผนและปฏิบัติตามแผนในการลดน้ำหนักอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ (ลดอาหารที่กินแล้วสะสมใขมัน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดละเลิกสารเมีในการเกษตร)
45 ...นางประทีป รักสกุล ...103 ม. 7 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0935
อาหารดีสุขภาพแข็งแรง สู่ชุมชนน่าอยู่บ้านควนขี้แรด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นครัวเรือนต้นแบบสุขภาพดี ปลูกพืชผักที่ปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเืรือนไม่ต่ำกว่า 15 ชนิด มีผลการตรวจเลือดของคนในครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ทุกคนออกกำลังกายสม่ำเสมอ และมีการทำบัญชีครัวเรือน
46 ...นางปัทมา หัดดลหละ ..20/1 หมู่ที่ 5 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0868
จัดการขยะชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านชะรัด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครัวเรือนคัดแยกขยะ จัดการขยะด้วยวิธี 3R ทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะ ทำผลิตภัณฑ์จากขยะ
47 ...นางปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์ ...104 ม.9 ต.คลองกระบือ.อ.ปากพนัง.จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0900
บางสระสัมพันธ์ออกกำลังกายร่วมกันผูกพันครอบครัว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำออกกำลังกาย และผู้สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนที่มาร่วมออกกำลังกาย ผู้นำด้านการปรับพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ออกกำลังกาย อาหาร และการจัดการความเครียด แกนนำคนบางสระไร้พุง
48 ...นางพนารัตน์ คำทรา ...183 ม.4 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0915
สุขภาพดีด้วยวิถีมุสลิม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีแผนและปฏิบัติตามแผนในการลดน้ำหนักอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ (ลดอาหารที่กินแล้วสะสมใขมัน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดละเลิกสารเมีในการเกษตร)
49 ...นางพรพิมล เจียมสวัสดิ์ ...187 หมู่ที่ 12 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93160 พัทลุง 55-00-0888
ฐานทรัพยากรมั่นคง ชุมชนในโป๊ะท่าน้ำ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
คัดแยกขยะในครัวเรือน ทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากขยะในครัวเรือน เป็นครัวเรือนนำร่องในการกำจัดน้ำเสียจากครัวเรือน เป็นแกนกลางในการจัดกระบวนการตามโครงการ
50 ...นางพวงน้อย พิพัฒน์ผล ...161 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0955
พัฒนาอาชีพเกษตรผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้บ้านกะโสม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นำการพูดคุยเพื่อสรุปความรู้ใหม่จากการทำกิจกรรม สรุปประเด็น และมีเทคนิคในการจัดกระบวนการกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยดี ค้นหาสิ่งใหม่ๆ และสิ่งดีดี มาบอกให้สมาชิกทำได้ สมาชิกให้ความเคารพนับถือ เพราะมีการศึกษาสูง
51 ...นางพวงน้อย พิพัฒนผล 161 หมู่ี่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 55-00-0955
พัฒนาอาชีพเกษตรผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้บ้านกะโสม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การทำน้ำยาเร่งราก โดยใช้ส่วนผสมของน้ำส้มควันไม้ ลดมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อม
52 ...นางภูษณิศา แก้วเนิน 233 หมู่ที่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0714
มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสวัสดิการ
53 ...นางยุพา ช่วยศรีนวล ...18ม.1ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-1050
ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตบ้านสมควร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำปฏิบัติวิถีคนสุขภาพดี และเป็นวิทยากรสอนเพื่อได้
54 ...นางละออง สุวรรณวงศ์ ...ม.4 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0915
สุขภาพดีด้วยวิถีมุสลิม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีแผนและปฏิบัติตามแผนในการลดน้ำหนักอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ (ลดอาหารที่กินแล้วสะสมใขมัน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดละเลิกสารเมีในการเกษตร)
55 ...นางวันดี อักษรคง ...50/2 หมู่ที่ 9 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 55-00-0964
สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ชีวิตที่ปลอดโรค
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.กล้าที่คิด กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง 2.กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง และมองบวกตลอดเวลา มีความคิดที่จะลดสารเคมีในชีวิตให้ได้
56 ...นางวิไลรัตน์ รองเดช ...159 ม.4 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0915
สุขภาพดีด้วยวิถีมุสลิม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีแผนและปฏิบัติตามแผนในการลดน้ำหนักอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ (ลดอาหารที่กินแล้วสะสมใขมัน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดละเลิกสารเมีในการเกษตร)
57 ...นางสายชล เพ็งตุก ..1 หมู่ที่ 4 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 55-00-1015
สานสัมพันธ์คนสามวัยสืบสานตำรับสมุนไพรพื้นบ้าน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.ปลูกสมุนไพรไว้ที่บ้านและที่ดินว่างเปล่า 2.เรียนรู้การทำชุดอบสมุนไพร และรักษาตัวเอง จนอาการดีขึ้นและให้การยอมรับ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และบอกต่อ
58 ...นางสาวกรรณิการ์ แพแก้ว ....58/14 ม.5 ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 56-00-0115
โครงการพลังจิตอาสา เพื่อสวนสาธารณะสีขาว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- นักประสานงาน การเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย - นักออกแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรคค์
59 ...นางสาวกาญนิกา เลิศไกร ...79 หมู่ 2 นครศรีธรรมราช 55-00-1073
ประเพณีเชื่อมร้อยจิตใจสร้างสายใยชุมชน(การทำกระจาด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ถ่ายทอดศิลปะการทำสิ่งประดิษฐ์องค์ประกอบการทำกระจายในรายละเอียดประยุกต์การทำดอกไม้ ทาสี ซึ่งสามารถหนุนเสริมส่วนที่คุณพ่อทำ ทำให้เด็กและเยาวชนมีความสุขความภาคภูมิใจที่สามารถมีส่วนร่วมในการทำกระจาดโบราณด้วย
60 ...นางสาวจงใจ ปานซัง ...84 หมู่ที่ 4 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 55-00-0843
โครงการการจัดการป่าชุมชนบ้านควนยูงแบบมีส่วนร่วม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ - สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์หรือกิจกรรมที่ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม
61 ...นางสาวจิตตนันท์ ชูศรีแพปลาชุมชนบ้านช่องฟืน ตำเหน่ง ฝ่ายรับซื้อ/จำหน่าย ...192 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93120 พัทลุง 55-00-0925
สร้างการสุขภาวะชุมชนโดยการ"กวาดเกาะเพื่อให้ทะเลสะอาดที่บ้านช่องฟืน"
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีทักษะและความรู้ในการคัดแยกขยะ การทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากขยะ การจัดการขยะที่ผ่านการรวบรวมมาเป็นธนาคารขยะ การบริหารจัดการโครงการ
62 ...นางสาวรัชฎาภรณ์ ลิมปนันทพงศ์ ...61 หมู่ที่ 2 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220 สุราษฎร์ธานี 55-00-0859
โครงการชุมชนบ้านดอนหารเพื่อการจัดการทรัพยากรมะพร้าว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- การประสานงานเพื่อให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วม - มีการจัดการข้อมูล การใช้ข้อมูลในการทำงาน - ความสามารถในการวางแผนการทำงาน
63 ...นางสาววิภาดา วาสินธุ์ ...261/2 หมู่ที่ 4 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 55-00-0843
โครงการการจัดการป่าชุมชนบ้านควนยูงแบบมีส่วนร่วม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - คิดรูปแบบกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ - มีความสามารถในการประสานงาน
64 ...นางสาวสุภาภรณ์ พรรณราย ตำแหน่ง ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ บ้านช่องฟืน ...67/1หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93120 พัทลุง 55-00-0925
สร้างการสุขภาวะชุมชนโดยการ"กวาดเกาะเพื่อให้ทะเลสะอาดที่บ้านช่องฟืน"
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีทักษะและความรู้ในการคัดแยกขยะ การทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากขยะ การจัดการขยะที่ผ่านการรวบรวมมาเป็นธนาคารขยะ การบริหารจัดการโครงการ
65 ...นางสาวอารมณ์. กอบอำไพ ...194 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0897
บ้านเปี๊ยะหัวเนินน่าอยู่สะอาดตาปลอดภัยปลอดโรค
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำกลุ่มบ้าน และสามารถจัดกาขยะได้บ้านเป็นบ้านตัวอย่างการจัดกาขยะ
66 ...นางสาวอิทธิยา สังข์ธรรม ...73 หมู่ 10 ต.ดอนสัก อ. ดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 55-00-1008
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านนางกำ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- การประสานงานที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานได้ - การบริหารจัดการโครงการ
67 ...นางสาวเกษสุวรรณ ชัชวาล เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก 5-9306-00003-87-9 องค์กร กลุ่มผู้หญิงพัฒนาบ้านช่องฟืน ตำแหน่งคณะกรรมการกลุ่มฯ ...82/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93120 พัทลุง 55-00-0925
สร้างการสุขภาวะชุมชนโดยการ"กวาดเกาะเพื่อให้ทะเลสะอาดที่บ้านช่องฟืน"
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีทักษะและความรู้ในการคัดแยกขยะ การทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากขยะ การจัดการขยะที่ผ่านการรวบรวมมาเป็นธนาคารขยะ การบริหารจัดการโครงการ
68 ...นางสุนีย์ อักษรคง ...50/1 หมู่ที่ 9 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 55-00-0964
สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ชีวิตที่ปลอดโรค
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.กล้าที่คิด กล้าที่จะทำ และกล้าที่่จะพูด 2.ทำเป็นตัวอย่าง และเป็นต้นแบบที่ดี
69 ...นางอารี ควรเนตร ....277 ถ.ชัยชุมพล ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0550
ทุ่งสงรักษ์สะอาดลดโลกร้อน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖. บุคลากรของโรงพยาบาลทุ่งสงก็มีประสบการณ์เรื่องการประสานงานเชื่อมร้อยเครือข่ายในพื้นที่มาร่วมพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ได้มากขึ้น บุคลากรเกิดการเรียนรู้และดำเนินงานเรื่องสุขภาวะชุมชนได้ดียิ่งขึ้น เข้าใจกระบวนการทำงานกับชุมชนเพื่อสงเสริมสุขภาวะ
70 ...นางอำนวย สุขหวาน ...267 หมู่ที่ 4 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 55-00-1015
สานสัมพันธ์คนสามวัยสืบสานตำรับสมุนไพรพื้นบ้าน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.กล้าคิด กล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง 2.พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา และมีการคิดบวกในการทำงาน 3.กิจกรรมที่ทำไปต้องสืบทอดภูมิปัญญาก่อนที่จะสูญหายไป
71 ...นางอำภา วัชริรโสภณ ...บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 5 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0868
จัดการขยะชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านชะรัด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครัวเรือนคัดแยกขยะ จัดการขยะด้วยวิธี 3R ทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะ ทำผลิตภัณฑ์จากขยะ
72 ...นางเกษร ตุ่นคง ...73 ม.5 ต.บางจาก องเมือง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-1067
โครงการชุมชนน่าอยู่เรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ชักชวนเพื่อเกษตรกรมาร่วมเวทีพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพปาล์ม มะพร้าว และนาข้าว ทำงานที่ลานเทปาล์มบ้านบางใหญ่
73 ...นางแดง โต๊ะปังหลู ...10 ม.4 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0915
สุขภาพดีด้วยวิถีมุสลิม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีแผนและปฏิบัติตามแผนในการลดน้ำหนักอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ (ลดอาหารที่กินแล้วสะสมใขมัน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดละเลิกสารเมีในการเกษตร)
74 ...นางโฉมพยงค์ ชูแก้ว ..203 หมู่ที่ 9 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 55-00-0964
สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ชีวิตที่ปลอดโรค
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นผู้นำ พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชน 2.ประชาชนเสนอความคิด กล้าที่จะเติมเต็มและให้ความร่วมมือ
75 ...นางไรหนับ เจริญวงศ์ .. 249 .ม.3 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 พัทลุง 55-00-0993
สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อชุมชนม่วงทวนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนประสานคนในชุมชนให้เข้ามาเรียนรู้เรือ่งการจัดการขยะโดยชุมชน/คัดแยกขยะ ทำและใช้น้ำหมักชัวภาพ ครัวเรือนนำร่องในการจัดการขยะระดับครัวเรือน
76 ...นาย จำรัส ปานซัง ...88 หมู่ที่ 4 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรานี สุราษฎร์ธานี 55-00-0843
โครงการการจัดการป่าชุมชนบ้านควนยูงแบบมีส่วนร่วม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ภูมิปัญญาที่มีให้เกิดประโยชน์กับชุมชน - เป็บแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีสู่คนอื่นได้
77 ...นาย วิชาญ สุวรรณภักดี ...12 หมู่ที่ 3 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0981
คนวังฆ้องร่วมใจพัฒนาคลองสองสายน้ำเกิดสายน้ำแห่งความสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการปรับสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ ชวนกลุ่มประชาชน เยาวชน ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น มาร่วมทำความสะอาดคลอง จัดริมคลองให้เป็นสวนครัวกินได้ และนำการอนุรักษ์คลองเข้าแผนของ อบต.
78 ...นาย. วิศรุต เหรบราเย็น ...โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล สตูล 55-00-0960
ร่วมด้วยช่วยกัน สานฝัน พัฒนาบ้านเรา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- มีความเป็นผู้นำ ดำเนินกิจกรรมของสภาเด็กได้โดยกลุ่มของเด็ก - เป็นที่ไว้วางใจและยอมรับของเพื่อนและรุ่นน้อง กล้าแสดงความคิดเห็น
79 ...นายจันทรัตน์ รู้พันธ์ ...93/ 2 หมู่ที่2 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130 สุราษฎร์ธานี 55-00-0864
โครงการชุมชนคนไทดำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- นักประสานงาน - นักจัดการความรู้ ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีในการทำงานด้านข้อมูล
80 ...นายฉัตรชัย รักษาสี ...ศูนย์เรียนรู้อั้งโล่นาโหรง สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-1059
คนนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ถเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนได้ วิทยากรชุมชนรุ่นใหม่สามารถ ผลิตเตาเผาถ่าน ได้ด้วย ตนเอง และสามารถปั้นเตาซุปเปอร์ ฮั่งโล่ได้ และสามารถ ใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่ผลิตขึ้นมาได้ด้วยตนเอง อย่างรู้ค่า และคุ้มค่า สามารถสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี
81 ...นายชนินทร์ ย่าหลี ...34/4 ม.4 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 55-00-0866
โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านเหนือน้ำให้น่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- มีความสามารถในการประสานงาน การเชื่อมองค์กร ภาคีเครือข่าย - สามารถสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมในการพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็นรูปแบบ
82 ...นายชัยณรงค์ นวลจันทร์ ...78 หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 55-00-0984
โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก ด้วยผักพื้นบ้าน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- ความสามารถในการการประยุกต์ความรู้ การถ่ายทอดความรู้
83 ...นายชัยวัฒน์ ศรีสุวรรณ ...117 หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180 สุราษฎร์ธานี 55-00-0984
โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก ด้วยผักพื้นบ้าน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- ความสามารถในการประสานงานโครงการ ประสานงานภาคเครือข่ายการทำงาน - กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น - สามารถออกแบบกิจกรรมและนำกิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์
84 ...นายดลฮอหนี สุวาหลำ ...24 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91000. สตูล 55-00-1057
โตดนุ้ยรักษ์ถิ่น - เล - ป่า
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- เสียสละ - เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและยอมรับข้อเสนอแนวคิดของผู้อื่น - ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี
85 ...นายน้อม เลิศไกร ......79 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-1073
ประเพณีเชื่อมร้อยจิตใจสร้างสายใยชุมชน(การทำกระจาด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ เป็นผู้ใหญ่บ้านมากว่า 30 ปี ริเริ่มตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ดูแลทุกข์สุขของคนในชุมชน ออกกำลังกายต่อเนื่อง ขยันทำไร ทำข้าวไร่อินทรีย์ ไม่ใช้รถไถใช้การถางถากขุด หยอดเมล็ดลงหลุมกลบ(แทงสัก) ปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพรประจำบ้าน สืบสานการทำข้าวม่าวที่เกิดจากการปลูกข้าวของตนเอง
86 ...นายนิติภูมิ หลงเก ......56 ม.8 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล... สตูล 55-00-1041
พลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์ ชีวียั่งยืนกลับคืนวิถีชีวิต
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- มีความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างดี - ปฏิบัติทดลองผลิตปุ๋ย สารต้านแมลงด้วยตนเอง - เป็นผู้นำศาสนา ทำให้ผู้อื่นเชื่อมั่น ศรัทธา
87 ...นายบุญธรรม สังข์ผอม ...154 ม.4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0714
มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู
ดำเนินการเสร็จสิ้น
...ผู้นำเกษตรยั่งยืน
88 ...นายบุญรัตน์ หนูด้วง ...99 ม. 5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 พัทลุง 55-00-0715
รักษ์นาต้องรักษ์คลอง ชวนน้องมาช่วยทำ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นคณะทำงานในการดูแลรักษาพันธ์พืชและพันธ์สัตว์น้ำในเขตสงวน โดยสลับกันเป็นเวรยามในดูแลการทำประมงให้ถูกกฏหมายและให้เป็นไปตามกฏกติกาที่วางไว้ของหมูบ้าน เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ทำนาอินทรีย์ ทำและผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้ในหมู่บ้าน ดูแลและจัดการโรงสีข้าวชุมชน ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายทั้งในและนอกชุมชน เป็นวิทยากรประจำโรงเรียนชาวนาบ้านท่าชาง
89 ...นายบุญเศียร รอดยัง ... ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 พัทลุง 55-00-0715
รักษ์นาต้องรักษ์คลอง ชวนน้องมาช่วยทำ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นคณะทำงานในการดูแลรักษาพันธ์พืชและพันธ์สัตว์น้ำในเขตสงวน โดยสลับกันเป็นเวรยามในดูแลการทำประมงให้ถูกกฏหมายและให้เป็นไปตามกฏกติกาที่วางไว้ของหมูบ้าน
90 ...นายปการ หนูเสน ...168 หมู่ที่ 12 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93160 พัทลุง 55-00-0888
ฐานทรัพยากรมั่นคง ชุมชนในโป๊ะท่าน้ำ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
คัดแยกขยะในครัวเรือน ทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากขยะในครัวเรือน เป็นครัวเรือนนำร่องในการกำจัดน้ำเสียจากครัวเรือน เป็นแกนกลางในการจัดกระบวนการตามโครงการ
91 ...นายประจวบ โมราสิก ..377 ม. 5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 พัทลุง 55-00-0715
รักษ์นาต้องรักษ์คลอง ชวนน้องมาช่วยทำ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นคณะทำงานในการดูแลรักษาพันธ์พืชและพันธ์สัตว์น้ำในเขตสงวน โดยสลับกันเป็นเวรยามในดูแลการทำประมงให้ถูกกฏหมาย และให้เป็นไปตามกฏกติกาที่วางไว้ของหมูบ้าน
92 ...นายประยูร เจริญขุน ...129 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0043
บ่อกุ้งร้างสร้างสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ศรัทธาในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นำมาพัฒนาด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ตนเอง ครอบครัว และชุมชนเป็นตัวตั้ง จนประสบความสำเร็จ สามารถเป็นวิทยากรชุมชน เป็นปราชญ์ชุมชนได้
93 ...นายประเสริฐ ถือทอง ...63/1 หมู่ที่7 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 55-00-1030
โครงการชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำด้านเกษตรอินทรีย์ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายระดับอำเออ สามารถเป็นวิทยากรและเป็นที่ดูงานสวนผสมผสาน
94 ...นายปิยวิทย์ จันทร์เสถียร ...44 หมู่ที่ 1ตำบลนาหมอบุญ อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-1059
คนนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
วิทยากรฐานเรียนรู้เตาอั้งโล่ลดพลังงาน
95 ...นายพิงค์พงค์ วิชัยดิษฐ ...47 หมู่ ๑๐ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 55-00-1008
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านนางกำ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- การจัดการความคิด จัดระบบการทำงานที่เป็นระบบ - ความคิดเชิงสร้ิางสรรค์ เชิงระบบในการบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรม
96 ...นายภานุพงศ์ คงโต ...184 ม. 5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 พัทลุง 55-00-0715
รักษ์นาต้องรักษ์คลอง ชวนน้องมาช่วยทำ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นคณะทำงานในการดูแลรักษาพันธ์พืชและพันธ์สัตว์น้ำในเขตสงวน โดยสลับกันเป็นเวรยามในดูแลการทำประมงให้ถูกกฏหมาย และให้เป็นไปตามกฏกติกาที่วางไว้ของหมูบ้าน
97 ...นายมูฮัมหมัด ขุนล่ำประมงอาสาฯ ตำแหน่ง คณะกรรมการประมงอาสา ...18/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93120 พัทลุง 55-00-0925
สร้างการสุขภาวะชุมชนโดยการ"กวาดเกาะเพื่อให้ทะเลสะอาดที่บ้านช่องฟืน"
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีทักษะและความรู้ในการคัดแยกขยะ การทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากขยะ การจัดการขยะที่ผ่านการรวบรวมมาเป็นธนาคารขยะ การบริหารจัดการโครงการ
98 ...นายยวง อุปฐาก ... หมู่ที่2ตำบลคลองเส นครศรีธรรมราช 55-00-1073
ประเพณีเชื่อมร้อยจิตใจสร้างสายใยชุมชน(การทำกระจาด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นคนที่ขยันซื่อสัตย์ เป็นคนที่คนใุมชนเชื่อถือมีจิตใจโอบอ้อมอารี ชักชวนวัยรุ่นออกกำลังกายโดยทำสนามเบตองให้วัยรุ่นมาเล่นกีฬาแข่งขันกีฬาอบตฺฺ ที่สำคัญเยาวชนที่รวมกลุ่มเล่นกีฬาไม่ให้มั่วสุมอบายมุขและยาเสพติดได้
99 ...นายยุสบ โส๊ะขาว ...2 หมู่ที่ 8 ถนนชะรัด-ไร่เหนือ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93180 พัทลุง 55-00-0891
การมีส่วนร่วมป้องกันภัยยาเสพติดเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านหูเล่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำในการประสานงานเพื่อจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยชุมชน จัดตั้งด่านตรวจ จัดชุดลาดตระเวณในหมู่บ้านตามจุดเสี่ยง
100 ...นายยุสุบ ฤทธิ์โต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ...347 ม.3 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 พัทลุง 55-00-0993
สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อชุมชนม่วงทวนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนประสานคนในชุมชนให้เข้ามาเรียนรู้เรือ่งการจัดการขยะโดยชุมชน/คัดแยกขยะ ทำและใช้น้ำหมักชัวภาพ ครัวเรือนนำร่องในการจัดการขยะระดับครัวเรือน
101 ...นายยูโสบ ทิ้งน้ำรอบ ....40 ม.5 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150... สตูล 55-00-0958
จูงมือลูก จูงมือหลาน สร้างสำนึกอนุรักษ์ป่าชายเลน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- มีความเป็นผู็้้นำ ชาวบ้านเชื่อมั่น ศรัทธา - ขยัน อดทน สามารถจัดการทำกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นความเข้มแข็งของชุมชน - สามารถประสานงานต่อรองกับหน่วยป่าชายเลนได้เป็นอย่างดี
102 ...นายรัตตะพันธ์ แท่นนาค ...9/1 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180 สุราษฎร์ธานี 55-00-0984
โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก ด้วยผักพื้นบ้าน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ใช้ภูมิปัญญาที่มี และการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
103 ...นายลัทธพล ชอบงาม ...125 หมู่ 5 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สตูล 55-00-0006
บ้านสวนเทศน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ด้วยสองมือเรา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ - มุ่งมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
104 ...นายวรรณศักดิ์ พิชัยยุทธ์ ...ศูนย์เรียนรู้อั้งโล่นาโหรง สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-1059
คนนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ถเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนได้ วิทยากรชุมชนรุ่นใหม่สามารถ ผลิตเตาเผาถ่าน ได้ด้วย ตนเอง และสามารถปั้นเตาซุปเปอร์ ฮั่งโล่ได้ และสามารถ ใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่ผลิตขึ้นมาได้ด้วยตนเอง อย่างรู้ค่า และคุ้มค่า สามารถสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี
105 ...นายวิชาญ สุวรรณภักดี ...12 หมุ่ีที่3 ตำบลสามตำบล อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0981
คนวังฆ้องร่วมใจพัฒนาคลองสองสายน้ำเกิดสายน้ำแห่งความสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำชาวบ้านช่วยพัฒนาคลองให้ใช้ประโยชนืได้ สองฝั่งคลองปลูกผักลดรายจ่าย
106 ...นายวินัย วงศ์ขาว ...215…หมู่ที่.11…ตำบลคลองน้อย……อำเภอปากพนัง…จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0619
ริมบาทวิถีสองฝั่งนทีเพื่อชีวีลูกเกาะเสือ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้นำเรื่องสุขภาวะ นำชาวบ้านให้ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอนุรักษ์ สอนลูกหลาน และชุดความรู้ของบ้านเกาะเสือ จนสามารถผลักดันนโยบายการพัฒนาสุขภาวะชุมชน ให้เป็นนโยบายของท้องถิ่น ทั้งในระดับตำบล และอำเภอ
107 ...นายวินัย อนุวัฒนวงศ์ ....281/1 ม.3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-0283
ชุมชนคลายทุกข์ร่วมสร้างสุขคนปากเหมือง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นศิลปิน และสถาปนิกด้านการออกแบบ มีความรู้และทักษะการทำหัวโขนหนังตะลุง สามารถถ่ายทอดให้ลูกหลานได้
108 ...นายวิรยุทธ หวังแก้ว ...11/3 หมู่ที่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0714
มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู
ดำเนินการเสร็จสิ้น
...ผู้นำด้านวัฒนธรรม
109 ...นายวุฒิชัย ขนอม ...71 หมู่ ๑๐ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 55-00-1008
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านนางกำ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- ความกล้าแสดงออก - ความสามารถในการประสานงาน
110 ...นายศักรินทร์ ทิพย์พินิจ ...24/30 ถนนมหาไทย-พุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 55-00-0864
โครงการชุมชนคนไทดำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- นักประสานงาน - ความสามารถในการเชื่อมโยงองค์กรภาคีเครือข่ายการทำงาน
111 ...นายสถิต เลิศลัพย์ ...102 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีฯ นครศรีธรรมราช 55-00-0969
เรียนรู้อยู่ได้ห่างไกลโรคอ้วน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นปราชญ์ชุมชนที่มีความรู้ด้านภูมิปัญญาและเป็นผู้นำในการทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สมุนไพรท้องถิ่น
112 ...นายสถิตย์ เลิศลัพย์ ...102 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีฯ นครศรีธรรมราช 55-00-0969
เรียนรู้อยู่ได้ห่างไกลโรคอ้วน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นปราชญ์ชุมชนที่มีความรู้ด้านภูมิปัญญาและเป็นผู้นำในการทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สมุนไพรท้องถิ่น
113 ...นายสมบัติ เกื้อสุทธิ์ ...73/1 ม. 7 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0935
อาหารดีสุขภาพแข็งแรง สู่ชุมชนน่าอยู่บ้านควนขี้แรด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นครัวเรือนต้นแบบสุขภาพดี ปลูกพืชผักที่ปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเืรือนไม่ต่ำกว่า 15 ชนิด มีผลการตรวจเลือดของคนในครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ทุกคนออกกำลังกายสม่ำเสมอ และมีการทำบัญชีครัวเรือน
114 ...นายสมาน พนจันทร์ ...181 ม.4 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0915
สุขภาพดีด้วยวิถีมุสลิม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีแผนและปฏิบัติตามแผนในการลดน้ำหนักอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ (ลดอาหารที่กินแล้วสะสมใขมัน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดละเลิกสารเมีในการเกษตร)
115 ...นายสัมพันธ์ พูลเสน ...28 หมู่ที่ 9 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 55-00-0964
สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ชีวิตที่ปลอดโรค
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็น สอบต. พร้อมที่จะร่วมพัฒนา และร่วมที่คิดทำสิ่งใหม่ 2.อยากเห็นหมู่บ้านของตนเอง พัฒนา ประชาชนมีสุขภาพดี คิดบวก เสียสละ 3.มีความพร้อมตลอดเวลา ขอความร่วมมือได้ทุกเวลา 4.เสียสละ และให้ความช่วยเหลือได้ทุกเวลา
116 ...นายสาโรจ หอยเขียว ...79 ม. 7 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0935
อาหารดีสุขภาพแข็งแรง สู่ชุมชนน่าอยู่บ้านควนขี้แรด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปลูกพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยโดยไม่ใช้สารเคมีเพียงพอที่จะบริโภคในครัวเรือน เหลือเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกในชุมชน
117 ...นายสิทธิศักดิ์ ไพชำนาญ ...47 หมู่ที่ 8 ถนนชะรัด-ไร่เหนือ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93180 พัทลุง 55-00-0891
การมีส่วนร่วมป้องกันภัยยาเสพติดเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านหูเล่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำในการประสานงานเพื่อจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยชุมชน จัดตั้งด่านตรวจ จัดชุดลาดตระเวณในหมู่บ้านตามจุดเสี่ยง
118 ...นายอดุลย์ แก้วคงธรรม ...192/1 หมู่ที่ 12 ตำบลตะโหหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93160 พัทลุง 55-00-0888
ฐานทรัพยากรมั่นคง ชุมชนในโป๊ะท่าน้ำ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
คัดแยกขยะในครัวเรือน ทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากขยะในครัวเรือน เป็นครัวเรือนนำร่องในการกำจัดน้ำเสียจากครัวเรือน เป็นแกนกลางในการจัดกระบวนการตามโครงการ
119 ...นายอับดลหร้อหีม แก้วฉาง ...28 หมู่ที่ 8 ถนนชะรัด-ไร่เหนือ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93180 พัทลุง 55-00-0891
การมีส่วนร่วมป้องกันภัยยาเสพติดเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านหูเล่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำในการประสานงานเพื่อจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยชุมชน จัดตั้งด่านตรวจ จัดชุดลาดตระเวณในหมู่บ้านตามจุดเสี่ยง
120 ...นายอำมร สุขวิน ...400 ม. 5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 พัทลุง 55-00-0715
รักษ์นาต้องรักษ์คลอง ชวนน้องมาช่วยทำ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นคณะทำงานในการดูแลรักษาพันธ์พืชและพันธ์สัตว์น้ำในเขตสงวน โดยสลับกันเป็นเวรยามในดูแลการทำประมงให้ถูกกฏหมายและให้เป็นไปตามกฏกติกาที่วางไว้ของหมูบ้าน เป็นประธานกลุ่มผู้ทำนาอินทรีย์ ทำและผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้ในหมู่บ้าน ดูแลและจัดการโรงสีข้าวชุมชน ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายทั้งในและนอกชุมชน เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรประจำดรงเรียนชาวนาบ้านท่าช้าง
121 ...นายอูสัน แหละหีม ตำแหน่ง นายกสมาคมชาวประมงรักษ์เลสาบ อ.ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ...76 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93120 พัทลุง 55-00-0925
สร้างการสุขภาวะชุมชนโดยการ"กวาดเกาะเพื่อให้ทะเลสะอาดที่บ้านช่องฟืน"
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีทักษะและความรู้ในการคัดแยกขยะ การทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากขยะ การจัดการขยะที่ผ่านการรวบรวมมาเป็นธนาคารขยะ การบริหารจัดการโครงการ
122 ...นายเจ๊ะหมัด ฤทธิ์โต ...172/1 ม.3 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 พัทลุง 55-00-0993
สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อชุมชนม่วงทวนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนประสานคนในชุมชนให้เข้ามาเรียนรู้เรือ่งการจัดการขยะโดยชุมชน/คัดแยกขยะ ทำและใช้น้ำหมักชัวภาพ ครัวเรือนนำร่องในการจัดการขยะระดับครัวเรือน
123 ...นายเนติภูมิ หลงเก ....56 ม.8 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล สตูล 55-00-1041
พลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์ ชีวียั่งยืนกลับคืนวิถีชีวิต
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- มีความรู้และประสบการณืด้านเกษตรอินทรีย์ ผ่านการลองผิดลองถูกในการทำปุ๋ยใช้เองจึงสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นนำไปใช้ได้จริง
124 ...นายเลือดไทย ไหมนวล สมาชิกเทศบาล นครศรีธรรมราช 55-00-0938
สินสืบสุขร่วมใจทำบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค
ดำเนินการเสร็จสิ้น
จิตอาสา ทำงานเพื่อชุมชน
125 ...นายเสกสรร แหละหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงทวน ... โรงเรียนบ้านม่วงทวน ม.3 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 พัทลุง 55-00-0993
สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อชุมชนม่วงทวนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนประสานคนในชุมชนให้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนม่วงทวน/เขียนบทละครเรื่องคนรุ่นใหม่หัวใจสะอาด/ฝึกหัดเด็กเล่นละครหุ่นมือ/คัดแยกขยะระดับครัวเรือน
126 ...นายไชยา นุ่นสังข์ ... ม.4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0714
มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการสร้างสุขภาวะเรื่องวัฒนธรรม
127 ...นายไพโรจน์ ชูวงศกร .....ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0057
สวนพ่อเฒ่าสร้างสุขภาวะชุมชน
ยุติโครงการ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาพื้นที่ให้มีรูปแบบสวนพ่อเฒ่า คือมีพืชทุกชนิดที่เอื้อต่อกัน มีสมุนไพรหายากในท้องถิ่นไว้ให้ลูกลานได้เรียนรู้ และยังเป็นปราชญ์ชุมชนที่มีความสามารถในการถ่ายทอดบทกลอนเล่าให้คนอื่นฟังได้ดีมาก (พูดเป็นกลอนสอนได้ดีมาก)
128 ...นิตยา กล้ากิจ ...087-2649939 พังงา 56-00-0005
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ รู้เท่าทันไข้เลือดออก และมาลาเรีย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความรู้ความสามารถ แนะนำข้อมูลได้ดี
129 ...นิรมล อาจกิจ ...088-4409276 พังงา 56-00-0005
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ รู้เท่าทันไข้เลือดออก และมาลาเรีย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ถ่ายทอดความรู้เก่ง
130 ..1. นางหนูขิ้ม เหล็มนุ้ย ...80 หมู่ที่ 5 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0868
จัดการขยะชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านชะรัด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครัวเรือนคัดแยกขยะ จัดการขยะด้วยวิธี 3R ทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะ ทำผลิตภัณฑ์จากขยะ
131 ..นางเจียมจิตร์ เมตตาจิต ...196 ม.1 ต.ปากพนังฝั่่งตะวันตก นครศรีธรรมราช 55-00-0938
สินสืบสุขร่วมใจทำบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นคนมีโรคเบาหวาน ความดัน และไขมันรักษาต่อเนื่องแต่อาการไม่ดีขึ้น ริเริ่มทำน้ำหมักจากลูกยอและมะขามป้อม เพื่อรับประทานเพื่อสุขภาพและพบว่าทำให้คุมน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตได้ดีกว่าเดิม ไม่ต้องเพิ่มขนาดยา และบอกต่อผู้ที่เป็นโรคเดียวกัน แบ่งปันน้ำหมักให้ผู้สนใจและฝึกวิธีทำ จนเป็นที่รู้และเรียกกันว่า เจ้าแม่น้ำหมัก
132 ..นายน้อม เลิศไกร ...79 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเส นครศรีธรรมราช 55-00-1073
ประเพณีเชื่อมร้อยจิตใจสร้างสายใยชุมชน(การทำกระจาด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ เป็นผู้ใหญ่บ้านมากว่า 30 ปี ริเริ่มตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ดูแลทุกข์สุขของคนในชุมชน ออกกำลังกายต่อเนื่อง ขยันทำไร ทำข้าวไร่อินทรีย์ ไม่ใช้รถไถใช้การถางถากขุด หยอดเมล็ดลงหลุมกลบ(แทงสัก) ปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพรประจำบ้าน สืบสานการทำข้าวม่าวที่เกิดจากการปลูกข้าวของตนเอง
133 ..นายสุรพงษ์ พรรณราย ...14/2 ม.3 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 พัทลุง 55-00-0993
สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อชุมชนม่วงทวนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนประสานคนในชุมชนให้เข้ามาเรียนรู้เรือ่งการจัดการขยะโดยชุมชน/คัดแยกขยะ ทำและใช้น้ำหมักชัวภาพ ครัวเรือนนำร่องในการจัดการขยะระดับครัวเรือน
134 ..ปลัดเพชร ...อบต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0550
ทุ่งสงรักษ์สะอาดลดโลกร้อน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
...ผู้นำการเปลี่ยนแปลง นำเรื่องการจัดการขยะไปขยายผลในหมู่บ้านอื่นๆ ในเขตรับผิดชอบของ อบต.ชะมาย
135 .1.นายอิสมาแอ มาแต 88/2ม.4ต.เกาะจัน อ.มายอจ.ปัตตานี ปัตตานี 55-00-1065
โครงการตาดีกายุคใหม่ ใส่ใจพัฒนาสุขภาวะเยาวชนมุสลิมอย่างยั่งยืน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประธานสภาเยาวชนตำบลเกาะจัน
136 .นางลำยอง บัวผัน ...21/6 หมู่ 7 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ชุมพร 55-00-0924
โครงการชุมชนบ้านเจริญทรัพย์ปลอดหนี้สิน ทำกินกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นสมาชิกเทศบาล (สามี) มีความขยัน อดทน มีความพยายามสูง ตลอดจนต้องประสานงานกับหน่วงงานอื่น ๆ ในพื้นที่
137 .นายกอเดช หมื่นอาจ... สตูล 55-00-1054
โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชน ขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะพื้นบ้าน (สีละ) เป็นนักรำ นักแสดง
138 “ทีมอาสาสมัครเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรป่าไม้และสัตว์น้ำ” บ้านท่าพะยอม หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล สตูล 55-00-0978
โครงการท่าพยอมร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ได้รับการยอมรับจากประชาชน ได้รับการคัดเลือกจากประชาชน
139 1. นางสาวอรพินจองหวัง ประธานกลุ่ม2. นางสาวดาวราตรีพรมแก้วรองประธาน3. นางสาวชาริณี งามระบำเลขานุการ4. นางจุรีย์ทองพรมแก้วเหรัญญิก5. นางสาวยุพาพร บุญพรัด กรรมการ6. นางแช่มบัวศรี กรรมการ7. นางพัฒนาพรเส้งทับ กรรมการ 8. นางวรรณาส่งศรี กรรมการ9. นางโชติ นวลนาค บ้านมะนัง หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล สตูล 58-00-1987
บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีการรวมกลุ่มเพื่อทำขนมเค้ก คุกกี้ และขนมอบรอบต่างๆ เพื่อส่งขาย เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพ ในหมู่บ้าน โดยมีสมาขิกกลุ่ม จำนวน 10 คน
140 1. นางสุจินต์ ไข่ริน 31/1 หมู่ที่ 5 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง ตรัง 55-00-0865
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สิทธิชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1. เสียสละ และอดทน เนื่องจากการออกมาขับเคลื่อนโครงการเรื่องสิทธิชุมชนของพื้นที่ในสถานการณ์การจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทำให้พื้นที่ค่อนข้างมีความขัดแย้งทางความคิดทั้งผู้นำทางการ และผู้นำธรรมชาติ
141 1. นางอนงค์ เสียงใหญ่ .2 หมู่ที่ 1 ต.ขันเงิน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ชุมพร 55-00-0650
โครงการเครือข่ายสามแกนขับเคลื่อน"หลังสวนเมืองน่าอยู่"
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นต้นแบบของการจัดการขยะ ทำนำ้หมักชีวภาพ/ ทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้(ร่วมกันรณรงค์และปลูกผักกองกลาง/ใช้หมดก็ปลูกทดแทน)
142 1. นางอรสา เจริญผล ม.4 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2112
บ้านโปนปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิตพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1. มีบทบาทหน้าที่หลายหน้าที่ในชุมชน เช่น ประธานอสม. เจ้าหน้าที่กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เป็นต้น ทำให้การประสานงานมีความคล่องตัว 2. เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี ขยันทำงาน 3. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน
143 1. นายจรัญกัณถาวร ม.8 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ชุมพร 58-00-0096
บ้านห้วยใหญ่ วิถีชุมชนพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บุคคลต้นแบบด้านการลดละเลิก ยาเสพติด ประเภท บุหรี่
144 1. นายจรัญจอมแก้ว 2. นายโสภณถึงเกื้อ 3. นายยุวเรศ ทองเนียม 4. นายสมศักดิ์ชมเชย 5. นายจักรกฤษ กลับวุ่น6. นายธีรภาพหวานแก้ว 7. นายวันทา ถึงเกื้อ 8. นายสมเกียรติ อ่อนมาก9. นายสุกฤษดิ์ทองเนียม 10.นายอาคม สุวรรณโณ 11. นายปัญญา ปัญจะเภรี 12. นายวรวุฒิเกื้อหน่วย นิคมพัฒนา หมู่ 8 อ.ควนกาหลง สตูล 58-00-1986
ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำเยาวชนในการทำกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านและเข้าร่วมสภาของหมู่บ้าน
145 1. นายดล ทองสีสัน สตูล 55-00-1054
โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชน ขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะพื้นบ้าน (สีละ) เป็นนักรำ นักแสดง...
146 1. นายทำนอง ทองพรมแก้ว - 2. นางจุรีย์ ทองพรมแก้ว - 3. นายสมนึก พันธเสน- 4. นายเจียมจองหวัง- 5. นายชัยยาน้อยหนู- 6. นายทิพย์ผอมสวัสดิ- 7. นางฐิตารีย์เหลาทอง - 8. นายย่องรามริน- 9. น.ส.ดาวราตรี พรมแก้ว- 10. นายสมชายเส้งทับ- 11. นางสาวอุทัย เกตุแก้ว- 12.นางส บ้านมะนัง หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล สตูล 58-00-1987
บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีการออมอย่างสม่ำเสมอ มีกิจกรรมการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ โดยการปลูกพืช ผัก มากกว่า 3 ชนิดขึ้นไปมีการจัดทำบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
147 1. นายวิทยา/นางขวัญใจไชยยศ 18/1 ม. 15ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร86180 เบอร์โทร 086 2673597 /087274 1829 ชุมพร 58-00-2075
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่และสุรา ที่บ้านปลูกผักปลอดสารพิษ และมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน
148 1. นายสุรเชษฐ์ ชูเมือง ...70 หมู่ที่ 7 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-1030
โครงการชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นวิทยากรการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และนำไปใช้การปลูกผัก ใช้ในสวนยาง สวนปาล์ม มะนาว ฯลฯ
149 1. ลุงประเสริฐ วงค์ชื่่น 49 หมู่ที่ 11 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ชุมพร 55-00-0885
โครงการบ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ลุงเป็นคนแรกที่ลุกขึ้นมาเลิกบุหรี่ และชักชวนสมาชิกคนอื่นๆเลิกด้วย
150 1.น.สฟานาดีย สาและ 10/6 ถนนนาเกลือตรอก1 ต.อาเนาะรู อ.เมืองจ.ปัตตานี ปัตตานี 56-00-0479
ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
รับการคัดเลือกจากลุ่มเด็กเยาวชนเป็นประธานกลุ่ม
151 1.นางกมลรัศมิ์ ลิ่มเถาว์ โรงเรียนบ้า กระบี่ 58-00-1896
Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิก
ยุติโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
152 1.นางขวัญยืน สะนนท์ ... โทร 0862779744 ... พังงา 55-00066
ฝึกอบรมเทคนิคสร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ได้รับคัดเลือกบุคคลต้นแบบ สุขภาพดีดูแลตนเอง...
153 1.นางจิราพร รักตน ... 23 หมู่ 1 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา... พังงา 55-00-0855
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
-เป็นผู้นำที่มีความเข้มแข็ง และมุ่งมั่นที่พัฒนาหมู่บ้าน
154 1.นางจิราภร พลประมวล 115/1 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2042
สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำที่มีความสามารถในการประสานงานทำโครงการและจดบันทึกเอกสารข้อมูล และส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลเรื่องสมุนไพรไปใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง
155 1.นางชะอ้อน สารักษ์ 58 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1077
บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.มีความเสียสละ และตั้งใจที่สืบทอดภูมิปัญญา 2.มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3.ซื่อตรง โปร่งใส 4.รักความยุติธรรม
156 1.นางดารุณี ศักดิ์เจริญณนครพนม 6ม.5 ต.แป้น อ.สายบุรี ปัตตานี 58-00-2211
โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การออกกำลังกาย
157 1.นางพยอม อมรวิริยะชัย 256 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พัทลุง 57-00-0737
สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นแกนนำการออกกำลังกายในชุมชน
158 1.นางสาวนูฮาฟียะ เจ๊ะเงาะ 265 ถนนสายบุรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุนร จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 55-00-1027
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ด้านศิลปวัฒนธรรมและเป็นแกนนำกลุ่มเยาวชนมุสลิมของชุมชบ
159 1.นางสาวฟานาเดีย สาและ 10/6 ถนนนาเกลือ ตรอก 1 ตำบลอาเนาะรู อำเมือง จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 56-00-0479
ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
กล้าคิดกล้าแสดงออก รับการคัดเลือกเป้นประธานกลุ่ม
160 1.นางสาวสุภากร ป้อมภา 9ชุมชนโรงภาษีเก่า ถนนสายบุรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 55-00-1027
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1ผู้นำในการกระบวนคิด และวงในการดำเนินกิจกรรม
161 ๑.นางสาวสุภากร ป้อมภา วัดเลียบ ตำบลตะลุบัน อำเอภสายบุรี จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 58-00-0095
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประธานกลุ่มเยาวชน
162 1.นางหนูฟอง หนูทอง 135 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2043
คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำที่มีความเสียสละ มีความคิดที่กว้าง มีจิตอาสา คิดบวก และคิดเรื่องพัฒนาแบบโปร่งใส
163 1.นายขนบ แท่นประมูล 16 หมู่ 3 ตำบลคลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา สงขลา 55-00-0633
ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำขับเคลื่อนการคัดแยกขยะและจัดการขยะฐานศูนย์
164 1.นายซินซุ้ย แซ่ซิ่น 81/1ถนนช่องเขตอ.สายบุรี จ.ปัตตานี ปัตตานี 58-00-2179
โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำเรื่องการทำปุ๋ยหมัก /ยาสมุนไพรรักษาโรค
165 1.นายพงศธร ศรีระพันธ์ 48ม.5 ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปัตตานี 56-00-0512
โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่5บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีปี2(โรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนลดเสี่ยงบ้านโคกวัดอบอุ่น)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำเรื่องการใช้เครื่องดนตรีมโนราห์
166 1.นายมะรูดิน ดาโอ๊ะ 29 ม.4 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี ปัตตานี 58-00-2210
สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การแข่งขันกีฬาของเยาวชนในหมู่บ้าน
167 1.นายมะอะฮูมือรี ยูนุ๊ 60/1 ม.5. ต.โล๊ะจูด อ.อำเภอแว้ง จ.นราธิวาส นราธิวาส 58-00-2177
ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมในชุมชน
168 1.นายสมศักดิื ปิติสุก 7/4 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2044
วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นจิตอาสาและมีความตั้งใจในการพัฒนา 2.มีความเสียสละ อยากพัฒนาและมีเป้าหมายการทำงานร่วมกันกับทีมงาน 3.ยินดีให้รถยนต์ของตนเอง ใช้ในกิจกรรมส่วนรวม
169 1.นายสมศักดิ์ ปิติสุก 7/4 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2044
วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นจิตอาสาและมีความตั้งใจในการพัฒนา 2.มีความเสียสละ อยากพัฒนาและมีเป้าหมายการทำงานร่วมกันกับทีมงาน 3.ยินดีให้รถยนต์ของตนเอง ใช้ในกิจกรรมส่วนรวม
170 1.นายสมาน ปาเก 93ม.2 ต.พิเทน ปัตตานี 58-00-0097
สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์/ผู้ใหญ่บ้าน
171 1.นายสุทัศน์ ไชยเดช 82 ม.6 ต.ท่าประจะอ.ชะอวด จ.นครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-0098
บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถทุกด้าน สามารถให้คำแนะนำกับทีมงานและประชาชนได้
172 1.นายอายุ ยูโซีะ 23/3ม.7ต.กรุบีอ.กะพ้อ ปัตตานี 58-00-2212
สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
กีฬาเปตองส่งเสริมสุขภาพ
173 1.นายอิสมาแอ มาแด 88/2ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี ปัตตานี 55-00-1065
โครงการตาดีกายุคใหม่ ใส่ใจพัฒนาสุขภาวะเยาวชนมุสลิมอย่างยั่งยืน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประธานสภาเยาวชน
174 10. นายเรวัตรทองเขียว 8/2 ม. 15ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 เบอร์โทร 084746 7615 ชุมพร 58-00-2075
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่และสุรา
175 10.นางปราณี พรหมมณี 24/1 หมู่ 1 ตำบลคลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา สงขลา 55-00-0633
ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำขับเคลื่อนการคัดแยกขยะและจัดการขยะฐานศูนย์
176 ๑๐.นายอำพล อนุปราโมท วัดเลียบ ตำบลตะลุบัน อำเอภสายบุรี จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 58-00-0095
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
คณะทำงาน
177 11.นางจันทร ชัยแก้ว 18/1 หมู่ 2 ตำบลคลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา สงขลา 55-00-0633
ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำขับเคลื่อนการคัดแยกขยะและจัดการขยะฐานศูนย์
178 12. นายบุญรอด อินทร์มิตร 6/6 ม. 15ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 ชุมพร 58-00-2075
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะในครัวเรือน
179 12.นายสันติ อนันตพันธ์ 42 หมู่ 3 ตำบลคลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา สงขลา 55-00-0633
ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำขับเคลื่อนการคัดแยกขยะและจัดการขยะฐานศูนย์
180 13. นางธานี ใยบัว 38 ม.15 ต.พะโต๊ะอ. พะโต๊ะจ.ชุมพร86180เบอร์โทร0810870433 ชุมพร 58-00-2075
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะในครัวเรือน
181 13.นางลัดดาวัลย์ แสงประดับ 15/3 หมู่ 4 ตำบลคลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา สงขลา 55-00-0633
ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำขับเคลื่อนการคัดแยกขยะและจัดการขยะฐานศูนย์
182 14. นางอรณี เศรษฐเสนา 66 ม.15ต.พะโต๊ะอ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร86180 เบอร์โทร 0610690561 ชุมพร 58-00-2075
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะในครัวเรือน
183 14.นางสหัส ชูแสง 14 หมู่ 5 ตำบลคลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา สงขลา 55-00-0633
ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำขับเคลื่อนการคัดแยกขยะและจัดการขยะฐานศูนย์
184 15. นางทิพวรรณ เมืองเบี้ย 64 ม.15 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะจ.ชุมพร86180 เบอร์โทร 0892354396 ชุมพร 58-00-2075
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะในครัวเรือน
185 15.นางจุฑาทิพย์ ประทุมวัลย์ 16 หมู่ 6 ตำบลคลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา สงขลา 55-00-0633
ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำขับเคลื่อนการคัดแยกขยะและจัดการขยะฐานศูนย์
186 16. นางวันเพ็ญ ครวนพัด 8/2 ม.15ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180เบอร์โทร 094 315 3870 ชุมพร 58-00-2075
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะในครัวเรือน
187 16.นางเฉลิม นัครามนตรี 55 หมู่ 7 ตำบลคลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา สงขลา 55-00-0633
ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำขับเคลื่อนการคัดแยกขยะและจัดการขยะฐานศูนย์
188 17. นางสุชาดา ภูมิดี 55 ม.15 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 เบอร์โทร 099 8084186 ชุมพร 58-00-2075
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะในครัวเรือน
189 17.นางจรรยา จรรทิพย์ 37/3 หมุ่ 8 ตำบลคลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา สงขลา 55-00-0633
ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำขับเคลื่อนการคัดแยกขยะและจัดการขยะฐานศูนย์
190 18. นางพุทธ อินลอ 15/1 ม.15 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 ชุมพร 58-00-2075
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะในครัวเรือน และการปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง
191 18.นางอุไรวรรณ สุวรรณละออง 61/1 หมู่ 9 ตำบลคลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา สงขลา 55-00-0633
ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำขับเคลื่อนการคัดแยกขยะและจัดการขยะฐานศูนย์
192 19. นางสาวรุ่งฤดี ศรีสมยศ 11 ม.15 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 เบอร์โทร 097 3063754 ชุมพร 58-00-2075
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะในครัวเรือน และการปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง
193 ๒, นา่ยพงศธร มะสะอะ วัดเลียบ ตำบลตะลุบัน อำเอภสายบุรี จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 58-00-0095
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
รองประธาน
194 2. คุณบำรุง ฉัตรบรรยงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ชุมพร 55-00-0885
โครงการบ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นบุคคลต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทำปุ๋ยใช้เองทั้งในสวนปาล์มและสวนยาง รวมทั้งการปลูกผักปลอดสารพิษที่เริ่มมาก่อนเข้าโครงการจนเมื่อมีโครงการก็เป็นต้นแบบให้สมาชิกชุมชนได้เรียนรู้
195 2. นางวิรัตน์ ทรงช่วง ...56/1 หมู่ที่ ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-1030
โครงการชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นต้นแบบในการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยทำบัญชีครัวเรือน การทำน้ำเอนกประสงค์ ปลูกผัก ทำปุ๋ยหมัก เป็นแกนนำกลุ่มสตรีหมู่บ้าน และนำออกกำลังกายหลากหลายวัย
196 2. นายณรงค์ แก้วจินดา 40หมู่ที่ 9 ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง ท้องลำเจียก อำเภอ/เขต เชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80190 นครศรีธรรมราช 58-00-2153
พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลท้องลำเจียกแกนนำชุมชน แกนนำในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ
197 2. นายประทีป/นางสาวอารีย์ ครามพัด ดิษพิณรัมย์ 8/1 ม. 15ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 เบอร์โทร 062 075 2497/061 430 6672 ชุมพร 58-00-2075
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่และสุรา และมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน
198 2. นายพิกุลลาหนองแคน ม.8 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ชุมพร 58-00-0096
บ้านห้วยใหญ่ วิถีชุมชนพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บุคคลต้นแบบด้านการลดละเลิก ยาเสพติด ประเภท สุรา
199 2. นายวาเหลด หมื่นอาจ... สตูล 55-00-1054
โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชน ขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะพื้นบ้าน (สีละ) เป็นมือโทน
200 2. นายสมปอง แซ่ออ๋ง... 14/5 ม.2 ต.ท้ายเหมือง... พังงา 55-00066
ฝึกอบรมเทคนิคสร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
201 2. เด้กหญิงนุรอัยนี สาและ 2/110/6 ถนนนาเกลือ ตรอก 1 ตำบลอาเนาะรู อำเมือง จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 56-00-0479
ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
รับฟังความเห็นคิดผุ้อื่น รับการคัดเลือกเป็นรองประธาน
202 2.ด.ญ นุรอัยนี สาและ 2/110/6ถนนนาเกลือตรอก1 ต.อาเนาะรู อ.เมืองจ.ปัตตานี ปัตตานี 56-00-0479
ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
รองประธานกลุ่ม
203 2.น.ส.ยุสนีรา อุเซ็ง 90 ม.5. ต.โล๊ะจูด อ.อำเภอแว้ง จ.นราธิวาส นราธิวาส 58-00-2177
ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมในชุมชน
204 2.นางขวัญใจ ชูทอง 19 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2042
สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำที่ช่วยในเรื่องการบันทึก การเก็บข้อมูล และการสรุปรายงานผลกิจกรรม มีความสามารถในการประสานงาน
205 2.นางคณิต ไทยเกื้อ 110หมู่ที่ 9 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2042
สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
จากเดิมไม่เคยมาประชุม ขัดแย้งในเวลาประชุม ตอนนี้สมัครใจเข้าประชุม และเป็นแกนนำ และมาร่วมสอนทำยาหม่อง และร่วมทำกิจกรรม
206 2.นางปราณี นะสงคราม 12/1 ม.6 ต.ท่าประจะอ.ชะอวด จ.นครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-0098
บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นแกนนำท่ี่มีึความรู้ในการทำเกษตรพอเพียง จากเดิมไม่ชอบปลูกต้นไม้ ปัจจุบันเป็นแกนนำในการปลูกผัก 2.เป็นบุคคลที่มีิจิตอาสา เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีความพร้อมที่จะพัฒนาบ้านตนเอง 3.เป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้ตลอดเวลา และศึกษาค้นคว้าหาแนวทางพัฒนากิจกรรมตลอดเวลา 4.เป็นบุคคลที่คิดบวก และมีพลังต่อสู่้ในการทำกิจกรรม
207 2.นางมาซีเระ สือนิ 3 ม.4 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี ปัตตานี 58-00-2210
สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นักปั่นจักรยาน
208 2.นางวราภรณ์ พรหมา หมู่ที่ 1 ต.ขันเงิน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ชุมพร 55-00-0650
โครงการเครือข่ายสามแกนขับเคลื่อน"หลังสวนเมืองน่าอยู่"
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นต้นแบบของการจัดการขยะ ทำนำ้หมักชีวภาพ/ ทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน (ร่วมกันรณรงค์และปลูกผักกองกลาง/ใช้หมดก็ปลูกทดแทน)
209 2.นางสมสวย ภูแข็ง 278 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1077
บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.มีความตั้งใจในหน้าที่ ที่ได้รับผิดชอบ 2.มองเห็นคุณค่าภูมิปัญญาที่มีต่อสุขภาพ 3.ทำงานด้วยใจ และเสียสละ โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 4.ชักชวนลูกสาว เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เรียนรู้และมีการสืบทอด
210 2.นางสาวจำปี เกิดแก้ว 144/1 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2043
คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำที่มีความเสียสละ ให้การช่วยเหลือส่วนร่วมเป็นอย่างดี ไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ ให้ความสำคัญกับชุมชน ทำตนเเป็นแบบอย่าง
211 2.นางสาวนันทวัน แสงอรุณ 9/5ชุมชนโรงภาษีเก่า ถนนสายบุรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 55-00-1027
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.แกนนำในการประสานกลุ่มเยาวชนในการเข้าร่วมกิจกรรม
212 2.นางสาวบงกช โจมสว่าง 11/2ถนนสายบุรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุนร จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 55-00-1027
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ด้านศิลปวัฒนธรรมและเป็นแกนนำกลุ่มเยาวชนไทยพุทธของชุมชบ
213 2.นางสาวหัฤดี แก้วใส 33ม.5 ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปัตตานี 56-00-0512
โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่5บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีปี2(โรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนลดเสี่ยงบ้านโคกวัดอบอุ่น)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
พิธีกรชุมชน
214 2.นางสิริพร เกิดลาภ... 9/5 หมู่1 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา... พังงา 55-00-0855
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
-เป็นผู้นำที่มีความเข้มแข็ง และมุ่งมั่นที่พัฒนาหมู่บ้าน
215 2.นางสุนีย์ ยกสกล 68/1ม.5 ต.แป้น อ.สายบุรี ปัตตานี 58-00-2211
โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
216 2.นายชาติ พฤษศรี 46 หมู่ 8 ตำบลคลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา สงขลา 55-00-0633
ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำขับเคลื่อนการคัดแยกขยะและจัดการขยะฐานศูนย์
217 2.นายดอเลาะ วิชา 61/1ม.2ต.พิเทน ปัตตานี 58-00-0097
สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
รองประธานกลุ่มฯ/ผู้ช่วยผู้ใหญ่
218 2.นายสมนึก กังพานิช 52ถ.สะพานม้า อ.สายบุรีจ.ปัตตานี ปัตตานี 58-00-2179
โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
219 2.นายอาหมัด สะมาแอ 70 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี ปัตตานี 55-00-1065
โครงการตาดีกายุคใหม่ ใส่ใจพัฒนาสุขภาวะเยาวชนมุสลิมอย่างยั่งยืน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำเยาวชน
220 2.นายอาหมัด สะมาแอ 70 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอจ.ปัตตานี ปัตตานี 55-00-1065
โครงการตาดีกายุคใหม่ ใส่ใจพัฒนาสุขภาวะเยาวชนมุสลิมอย่างยั่งยืน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำเยาวชนตำบลเกาะจัน
221 2.นายแวอูเซ็ง แต 15/1ม.7 ต.กรุบีอ.กะพ้อ ปัตตานี 58-00-2212
สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลสุขภาพคนในชุมชน
222 2.พระเกียรติศักดิ์ สายพือ พระวัดทองพุน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 58-00-2044
วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นพระนักพัฒนา มีความตั้งใจในการพัฒนาและเป็นพระที่มีแนวคิดดีมาก 2.เป็นพระที่มีความรุู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3.ท่านยินดีที่จะให้วัดเป็นฐานเรียนรู้และมีการเปิดวัด ตลอด 24 ชั่วโมง
223 20. นางจรรยา พรหมคณะ 67 ม.15 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 เบอร์โทร084840 8892 ชุมพร 58-00-2075
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะในครัวเรือน
224 21. นางพรพนา เกิดสมบัติ 14 ม.15 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะจ.ชุมพร86180 เบอร์โทร 062081 4782 ชุมพร 58-00-2075
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง
225 22. นางสมบัติ พะวัตทะ 6/5 ม.15 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะจ.ชุมพร86180 เบอร์โทร 087 881 9448 ชุมพร 58-00-2075
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง
226 23. นางวรรณี แสงสวัสดิ์ 35 ม.15 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะจ.ชุมพร 86180 ชุมพร 58-00-2075
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง
227 24. นางเพ็ญพร สิงค์พร 16/1ม.15 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180เบอร์โทร 0950934663 ชุมพร 58-00-2075
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง
228 3. นางดรุณี เศียรประดับ 24 หมู่ที่ 9 ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง ท้องลำเจียก อำเภอ/เขต เชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80190 นครศรีธรรมราช 58-00-2153
พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครูแกนนำในการให้ความรู้และร่วมแก้ปัญหายาเสพติดของชุมชน/อำเภอ
229 ๓. นางสาววรดา จันประดา วัดเลียบ ตำบลตะลุบัน อำเอภสายบุรี จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 58-00-0095
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
คณะทำงาน
230 3. นายทองพูนรุ่งรัตน์ ม.8 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ชุมพร 58-00-0096
บ้านห้วยใหญ่ วิถีชุมชนพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บุคคลต้นแบบด้านการลดละเลิก ยาเสพติด ประเภท กระท่อม
231 3. นายประมวล/นางรินทร์ดา แสงเพชร 27 ม. 15ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 เบอร์โทร0822775715 ชุมพร 58-00-2075
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่และสุรา และมีการปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง
232 3.ด.ช.เด่นชัย อุตรนคร 8ถนนนาเกลือตรอก1 ต.อาเนาะรู อ.เมืองจ.ปัตตานี ปัตตานี 56-00-0479
ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลขานุการกลุ่ม (การจดบันทึก)
233 3.นส.อรุณี ทองกุล... โทร.08627698... พังงา 55-00066
ฝึกอบรมเทคนิคสร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
234 3.นางซอฟียะห์ ยานา 9ม.2ต.พิเทน ปัตตานี 58-00-0097
สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลขานุการ/บัณฑิณอาสา
235 3.นางสายชล เพ็งตุก 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1077
บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.นำสมุนไพรไปใช้ในการดูแลตนเอง 2.มีความตั้งใจ และยอมรับในวิถีภูมิปัญญา 3.เรียนรู้ และเข้าใจ และเปิดใจกว้าง
236 3.นางสุปรียา ฉายแสง 3/2 หมู่1 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พังงา 55-00-0855
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
-เป็นผู้นำที่มีความเข้มแข็ง เป็นแกนนำที่มีความสามารถ และมุ่งมั่นที่พัฒนาหมู่บ้าน
237 3.นางแดง ลอยลม 120 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2042
สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปลูกสมุน ทำใช้เองและมาช่วยสอน คนในหมู่บ้าน มีสมุนไพรเยอะ สอนเพื่อนๆในหมู่บ้าน
238 3.นางไพฑูรย์ หวานทอง 135 หมู่ที่ 2 ต.เขาพระบาท นครศรีธรรมราช 58-00-2044
วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นบุคคลที่นำแนวคิดการพัฒนาไปใช้ในบ้านของตนเอง ตอนนี้ี่ที่บ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ มีการเพาะปลานิล ปลูกผัก และมีการเผาถ่าน ทำให้เกิดรายได้ต่อครัวเรือน
239 3.นายกอเดช หมื่นอาจ... สตูล 55-00-1054
โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชน ขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะพื้นบ้าน (สีละ) เป็นนักรำ นักแสดง
240 3.นายมะซูดิง ซีปะ 24/1ม.7ต.กรุบีอ.กะพ้อ ปัตตานี 58-00-2212
สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปราชญ์ชุมชน
241 3.นายวาด โวหาร 58/1 หมู่ 7 ตำบลคลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา สงขลา 55-00-0633
ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำขับเคลื่อนการคัดแยกขยะและจัดการขยะฐานศูนย์
242 3.นายสมนึก ศรีนคร 27 ซอย 3 ต.ขันเงิน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพ ชุมพร 55-00-0650
โครงการเครือข่ายสามแกนขับเคลื่อน"หลังสวนเมืองน่าอยู่"
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นต้นแบบของการจัดการขยะ ทำนำ้หมักชีวภาพ/ ทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน (ร่วมกันรณรงค์และปลูกผักกองกลาง/ใช้หมดก็ปลูกทดแทน)
243 3.นายอัครเดช วัฒนเสรีกุล 139/5 ม.2 ต.ฆอเละ อ.อำเภอแว้ง จ.นราธิวาส นราธิวาส 58-00-2177
ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การจัดการขยะ
244 3.นายเฉลิมพล สบาย 72/1ม.5 ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปัตตานี 56-00-0512
โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่5บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีปี2(โรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนลดเสี่ยงบ้านโคกวัดอบอุ่น)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
วิทยากรเยาวชนในการรำมโนราห์
245 3.เด็กชายเด่นชัย อุตรนคร 8ถนนนาเกลือ ตรอก 1 ตำบลอาเนาะรู อำเมือง จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 56-00-0479
ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ความละเอียดอ่อนและชอบการจดบันทึก
246 36/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 36/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-1109
หมอชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.มีส่วนร่วมในการจัดทำศูนย์เรียนรู้ และเป็นแกนนำในการนำสมุนไพรมาใช้ดูแลสุขภาพ
247 4. นางเพ็ญแข เดชเรือง 8 ซอย 3 ต.ขันเงิน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ชุมพร 55-00-0650
โครงการเครือข่ายสามแกนขับเคลื่อน"หลังสวนเมืองน่าอยู่"
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นต้นแบบของการจัดการขยะ ทำนำ้หมักชีวภาพ/ ทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน (ร่วมกันรณรงค์และปลูกผักกองกลาง/ใช้หมดก็ปลูกทดแทน)
248 ๔. นายฐานกร โดมสว่าง วัดเลียบ ตำบลตะลุบัน อำเอภสายบุรี จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 58-00-0095
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
คณะทำงาน
249 4. นายสมศักดิ์ คำประสงค์ 18/3 ม. 15ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 เบอร์โทร 090171 2251 ชุมพร 58-00-2075
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่และสุรา และมีการปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง
250 4.ด.ญ.ธัญญยาลักษณ์ ขุนศรี 44ม.5 ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปัตตานี 56-00-0512
โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่5บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีปี2(โรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนลดเสี่ยงบ้านโคกวัดอบอุ่น)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำมโนราห์
251 4.นางจินตนา เลาะนะ 127/18 ม.2. ต.แว้ง อ.อำเภอแว้ง จ.นราธิวาส นราธิวาส 58-00-2177
ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
วิทยากรให้ความรู้เรื่องแกนนำกับการพัฒนา
252 4.นางสาวจันจิรา กิ่งแก้ว.. 24/1 หมู่1 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา... พังงา 55-00-0855
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
--เป็นผู้นำที่มีความเข้มแข็ง มีความสามารถหลายด้าน
253 4.นางสุทิพย์ ชนะกิจ... โทร. 0872660716... พังงา 55-00066
ฝึกอบรมเทคนิคสร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
254 4.นางเสถียรสินธุพาชี 132 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2042
สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เดิมไม่ตอบรับโครงการ และชอบแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน และสร้างความขัดแย้ง ตอนนี้ แกเห็นเราทำจริง ตอบรับและเข้ามาช่วย ถ้าแกไม่มาให้ลูกสาว มาช่วยทำงาน
255 4.นายโรจน์ศักดิ์ วิรุณสาร 31/1 หมู่ 5 ตำบลคลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา สงขลา 55-00-0633
ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำขับเคลื่อนการคัดแยกขยะและจัดการขยะฐานศูนย์
256 5. นางชนาภา ชุมวิสูตร 166/5 ถนนลูกเสือ ต.ขันเงิน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพ ชุมพร 55-00-0650
โครงการเครือข่ายสามแกนขับเคลื่อน"หลังสวนเมืองน่าอยู่"
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นต้นแบบของการจัดการขยะ ทำนำ้หมักชีวภาพ/ ทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน (ร่วมกันรณรงค์และปลูกผักกองกลาง/ใช้หมดก็ปลูกทดแทน)
257 ๕. นางสาวขวัญพร ศรีสุวรรณ วัดเลียบ ตำบลตะลุบัน อำเอภสายบุรี จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 58-00-0095
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
คณะทำงาน
258 5. นายสุริยา สิงห์ไชย 47/1 ม. 15 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 เบอร์โทร 087 268 7035 ชุมพร 58-00-2075
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่และสุรา
259 5.ด.ช.อภิวัฒน์ ดิษถวงศ์ 101ม.5 ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปัตตานี 56-00-0512
โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่5บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีปี2(โรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนลดเสี่ยงบ้านโคกวัดอบอุ่น)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำการจัดการขยะ
260 5.นางประภาพร เชาว์ปัญญา... โทร.0854752986... พังงา 55-00066
ฝึกอบรมเทคนิคสร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
261 5.นายเสถียร ชูโชติ 100 หมู่ 9 ตำบลคลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา สงขลา 55-00-0633
ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำขับเคลื่อนการคัดแยกขยะและจัดการขยะฐานศูนย์
262 ๖. นางสาวมณีรัตน์ คงคา วัดเลียบ ตำบลตะลุบัน อำเอภสายบุรี จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 58-00-0095
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
คณะทำงาน
263 6. นายสุวินิจ แพศักดิ์ 37 ม. 15ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 เบอร์โทร 099 809 5868 ชุมพร 58-00-2075
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่และสุรา
264 6.นายมานพ อัตตะ 20 หมู่ 6 ตำบลคลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา สงขลา 55-00-0633
ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำขับเคลื่อนการคัดแยกขยะและจัดการขยะฐานศูนย์
265 7. นายคำรณ แสงศิริ 3 ม. 15 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 เบอร์โทร 087 882 8523 ชุมพร 58-00-2075
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่และสุรา
266 ๗.นางสาวนิสานาถ ป้อมภา วัดเลียบ ตำบลตะลุบัน อำเอภสายบุรี จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 58-00-0095
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
คณะทำงาน
267 7.นายไพรี แก้วพิบาล 15 หมู่ 6 ตำบลคลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา สงขลา 55-00-0633
ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำขับเคลื่อนการคัดแยกขยะและจัดการขยะฐานศูนย์
268 ๘. นางสาววรรธนา อุ๋ยตระกูล วัดเลียบ ตำบลตะลุบัน อำเอภสายบุรี จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 58-00-0095
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
คณะทำงาน
269 8. นายสมร/ขวัญหทัย เจริญราษฎร์ 17 ม. 15 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 เบอร์โทร 087 3911078 ชุมพร 58-00-2075
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่และสุรา และมีการปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง
270 8.นางชะอ้อน โชติช่วง 45/3 หมู่ 2 ตำบลคลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา สงขลา 55-00-0633
ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำขับเคลื่อนการคัดแยกขยะและจัดการขยะฐานศูนย์
271 9. นายสมพงษ์/นางกาญจนาสายมั่น 38 ม. 15ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร86180เบอร์โทร 087 895 6941/ 080717 3082 ชุมพร 58-00-2075
ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่และสุรา และมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน
272 9.นางวิไลวรรรณ สิงห์ทอง 20/1 หมู่ 1 ตำบลคลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา สงขลา 55-00-0633
ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำขับเคลื่อนการคัดแยกขยะและจัดการขยะฐานศูนย์
273 ๙.นายเอกรินทร์ กุณโรจร วัดเลียบ ตำบลตะลุบัน อำเอภสายบุรี จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 58-00-0095
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
คณะทำงาน
274 กลุ่มบุคคลต้นแบบรวม 36 คน หมู่2 บ้านบางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา พังงา 57-00-1071
สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
-มีความตั้งใจในการปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงามจนได้รับการคัดเลือกจากชุมชนซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านแห่งนี้
275 การุณ นาคพันธ์ 139 หมู่ที่่ 3 ตำบลเขาขาวอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2022
บ้านสหกรณ์ เรียนรู้วิธีลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เดิมมั่วสมุยาเสพติดมาเข้ากลุ่มปลูกผักช่วยงานสังคมมากขึ้น ทั้ง 3 คน เป็นการพัฒนาริมขอบสระ
276 กำนันสุทัศน์ ปานจีน 53 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2020
บ้านห้วยแหยง สืบสานภูมิปัญญา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นกำนันนักพัฒนา รักความยุติธรรม 2.เป็นบุคคลที่เสียสละ 3.ชอบคิดและทำส่ิงใหม่ๆ ตลอดเวลา 4.มีความกล้าที่จะเสี่ยง กล้าที่จะปรับปรุง และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
277 คณะทำงานโครงการ หมู่ 14 บ้านหลอมปืน ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล สตูล 55-00-0950
โครงการการจัดการอ่าวทุ่งนุ่ย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชน และให้ความสนิทสนม ความเข้าใจ ความเชื่อใจ ทำให้กลุ่มเยาวชนกล้าที่จะเข้ามาปรึกษาปัญหาในทุก ๆ ด้าน จนคณะทำงานโครงการกลายเป็นที่ปรึกษาปัญหาของเยาวชน สำหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงก็หันมาสนใจทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงลดลง
278 ครูโรงเรียนเกาะบุโหลนทุกคน... โรงเรียนบ้านเกาะบุโหลน... สตูล 55-00-0980
โครงการเกาะบุโหลนเลปลอดขยะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.ชาวบ้าน รวมถึงผู้ประกอบการให้ความนับถือ เห็นได้จากการมาร่วมงานวันเด็ก จำนวน 250 คนทั้งสองเกาะได้แก่ เกาะบุโหลนเลและเกาะบุโหลนดอน 2.สามารถนำชาวบ้านในการทำกิจกรรมได้ดี 3. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 4. เครือข่ายมาก
279 จริยาฮั่นพิพัฒน์ 123 ม.8ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-1934
ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สมาชิกแกนนำ/ผู้นำบทบาทสตรี
280 จิราภรพงษ์ชู 104ม.8 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-1934
ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สมาชิกแกนนำ
281 ชื่อ นายมะอีซอ ปะมูดอ นายอิสยัส ดอแมกลุ่มแกนนำเยวชนรักจริยธรรมและศาสนา บ้านนากอฮูแต ต กะลุวอเหนือ จ นราธิวาส นราธิวาส 57-00-0928
โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีความรู้เรื่องศาสนา
282 ณภัทร เครือแป้น 15 ม.9 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนังจ.นคราศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-0964
บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางด้าการคิด อารมณ์ และสังคม มีสติปัญญาในการจัดการ และสามารถนำข้อมูลสุขภาพที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม มีภาวะผู้นำ และมัทักษะ ประสบการณ์ในการจัดการข้อมูล จัดกิจกรรมตามแผน โดยใช้เทคนิคกาคิดวิเคาะห์วิจารณ์ และ การประสานงานกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่
283 ด.ญ.อาทิตย์ตญาพิทยา เลิศตระกูล 31 ม.3 ต.คีรีเขตอ.ธารโตจ.ยะลา ยะลา 57-00-0932
โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำนักเรียนที่ชักชวนนักเรียนด้วยกันจัดการขยะในโรงเรียน
284 ด.ญ.อาทิตย์ตญาพิทยาเลิศตระกูล 31 ม.3 ต.คีรีเขตอ.ธารโตจ.ยะลา ยะลา 57-00-0932
โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำนักเรียนที่ชักชวนนักเรียนด้วยกันจัดการขยะในโรงเรียน
285 ด.ต.ไชยยงค์ เรืองขนาบ 5 ม. 2 ต.คลองน้อย อ.ปากพนั จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-0977
ร่วมอนุรักษ์คลองบางไทร ล้อมรั้วด้วยใจ ถักทอสวนสายใยด้วยภูมิปัญญา นำพาสุขภาวะชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้มีความมุ่งมั่น กล้าแสดงความคิเดเห็นกล้าตัดสินใจ มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถ ความรู้ในการจัดการคน จัดการวางแผน และลงมือทำเอง และเป็นที่รักของคนในชุมชน
286 ดต สุชาติ สิทธิสมบรูณ์ 49 หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2202
บ้านห้วยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เศรษฐกิจพอเพียง
287 ดลเสด สันเกาะ 57/1 หมู่ที่6 ตำบลแประ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สตูล 59-00-0002
เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด ที่มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์โครงการชุมชนน่าอยู่ จึงลงมือประชาสัมพันธ์โครงการด้วยตนเอง พูดเล่าเรื่องการจัดการขยะช่วงหลังละหมาดวันศุกร์ที่มีคนมาร่วมละหมาดกันทั้งหมู่บ้าน สอนเด็กๆโรงเรียนตาดีกาให้คัดแยกขยะ โดยการเชื่อมโยงกับหลักศาสนาอิสลาม
288 ตาเยื้องศรีแสง หมู่12 บ้านสวนใหม่ ต.คุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พังงา 57-00-1025
ปลุกพลังสังคมคนสวนใหม่ชุมชนในเกาะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีภูมิปัญญาด้านการปลูกข้าวไร่
289 ธนเสฏฐ์อาภารส 103/1 ม.2 ต.ปากพุน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-0171
เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
รักษาการผัดหมี่แบบโบราณและใช้ใบตองแทนถุงพลาสติกในการบรรจุหีบห่อ
290 ธรรมรงค์ สงขาว 4 หมู่ที่2 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2154
เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การจัดการทรัพยากร
291 น.ส ประเทือง แก้วมณี 137 ม.4 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-0858
ชุมชนบ้านห้วยไทร นำขยะสร้างอาชีพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
292 น.ส สุวิมล ส่งเสริม 112 หมู่ที่ 4 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2252
บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เศรษฐกิจพอเพียง
293 น.ส. นิยม ณ พัทลุง บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอยถนนตำบล/แขวง ฝาละมี อำเภอ/เขต ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93120 พัทลุง 58-00-2240
ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
294 น.ส. อุษา วารีเขต 3/1 ม.9 ต. ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ชุมพร 56-00-0388
โครงการอนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นช่างทำผม ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความุ่งมั่นจริงจังและซื่อสัตย์ สามารถประสานงานกับปราชญ์ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการในการขอความช่วยเหลือด้านวิชาการได้ดี
295 น.ส.จารุวรรณ เจริญสุข 15/2 ม.2 ต.บางเตย พังงา 55-00-1055
สำนึกรักบ้านเกิด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำเยาวชนที่สามารถสืบทอดวิธีการทำเครื่องแกงได้
296 น.ส.จินต์จุฑา ผดุงกิจ 1/4 ม.7 ต.บางเตย พังงา 55-00-0992
ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าชุมชน ลำคลอง และเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
กล้าแสดงออก มีความพร้อมในการเป็นแกนนำ
297 น.ส.จุลีพร นาโค 100 ม.5 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง ตรัง 55-00-0865
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สิทธิชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความเสียสละ มีความกล้า และทักษะในการสร้างความเข้าใจในสิทธิชุมชน การบริหารจัดการด้านการเงิน
298 น.ส.ฉวีวรรณ เนตรสุวรรณ ศรียาภัยชอย 3 ชุมชนศรียาภัย ชุมพร 56-00-0478
โครงการถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ศรียาภัยน่าอยู่(ปี2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
พี่เปี๊ยบหรือป้าเปี๊ยบเป็นข้าราชการบำนาญ(พยาบาล) ชักชวนเพื่อนบ้านเดินออกกำลังกายในชุมชนจากช่วงแรกมีเพียง 3 คน แต่เมื่อทำทุกวัน ทำให้เกิดสมาชิกเพิ่มขึ้นจนปัจจุบันมีสมาชิกเกือบสิบคน
299 น.ส.ซอฟียะห์ ยามา 9ม.2ต.พิเทน ปัตตานี 58-00-0097
สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลขานุการ
300 น.ส.ซูไลฮะห์ บาฮะ 95/1 หมู่ 1 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา ยะลา 58-00-2029
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำเยาวชนในหมู่บ้านเข้ามาเรียนรู้และทำความเข้าใจกิจกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
301 น.ส.อัยซะห์ อาลีราฮีม ยะลา 58-00-0123
มัสยิดกุนุงจนองสร้างสุข สู่สองวัยใส่ใจสุขภาพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำเด็กและเยาวชนในโรงเรียนในการละเล่นกุมปัง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น จนได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อไปประกวด
302 น.ส.อุวนิช สบเหมาะ 111/1 ม.13 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-1885
ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำด้านการปลูกผักใช้น้ำน้อย
303 น.ส.อุษา วารีเขต 3/1 ม.9 ต. ท่าแซะ …อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ชุมพร 56-00-0388
โครงการอนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความมุ่งมั่นตั้งใจอนุรักษ์ป่าเพื่อคนรุ่นใหม่ทั้งๆที่ตนเองเป็นสะใภ้ของพื้นที่และเป็นช่างเสริมสวย มีความคิดทันสมัยและมองการณ์ไกล
304 นส พรทิพย์สูญพันธ์ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-0099
ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สามารถนำวิธีการจัดการขยะอย่างครบวงจรถ่ายทอดไปยังสมาชิกในกลุ่มบ้าน และขยายเครือข่ายไปยังครัวเรือนอื่นที่ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
305 นส วารุณีมองโกเลีย 146 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-0099
ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สามารถนำวิธีการจัดการขยะอย่างครบวงจรถ่ายทอดไปยังสมาชิกในกลุ่มบ้าน และขยายเครือข่ายไปยังครัวเรือนอื่นที่ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
306 นส.นภารัตน์ เพชรทอง 21/2 ม.6 ต.ท่าประจะอ.ชะอวด จ.นครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-0098
บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้และเป็นแกนนำด้านเกษตรพอเพียงและบัญชีครัวเรือน
307 นส.วรนิษฐา ศรีพุมระ 62 ม. 2 ต.บ้านชะอวด อ.จุฬาภารณ์ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-1930
ตู้เย็นข้างเรินบ้านชายควน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลี้่ยงไก่พื้นเมือง ลูกผสมคอล่อนกับไก่บ้าน 30 ตัวให้ไข่เฉลี่ยวันละ 25 ฟอง พอบริโภค ทำนาพอบริโภคในครัวเรือน
308 นส.ศรวณีย์ หนูชูสุข 71 ม.5 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150 สตูล 55-00-0958
จูงมือลูก จูงมือหลาน สร้างสำนึกอนุรักษ์ป่าชายเลน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- เป็นบัณฑิตอาสาช่วยกิจกรรมของชุมชน เป็นหัวเรียวหัวแรงในการทำเอกสาร หลักฐานทางการเงินและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - มีความเสียสละ อัธยาศัยดี มีความเป็นผู้นำ
309 นส.ศรวณีย์ หนูชูสุข 71 ม.5 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล สตูล 57-00-0734
จากผืนนา สู่ผืนป่าชายเลนที่ควนโต๊ะเจ๊ะ (ต่อเนื่อง)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- ความสามารถในการประสานความร่วมมือจากภายนอก
310 นาง กฤษณา รักษายศ 2 หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2202
บ้านห้วยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
311 นาง จินดา ทองขาว 4 หมู่ที่ 6 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2161
คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เศรษฐกิจพอเพียง
312 นาง ฉวีวรรณ พลมานพ บ้านเลขที่ 112/3 หมู่ที่ 9 ตรอก/ซอย ถนน นครศรีฯ-บ้านส้อง ตำบล/แขวง นาแว อำเภอ/เขต ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80260 นครศรีธรรมราช 58-00-2183
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้บ้านควนยูง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำในการรวมกลุ่มทำกิจกรรม และหาอาชีพเสริมในชุมชน มาให้กับชาวบ้านทดลองทำ โดยการใช้วัสดุที่มีอยุ่ในชุมชนเป็นหลักในการส่งเสริม และเป็นผู้สร้างการตลาด นำสินค้าที่ที่ผลิตในชุมชนส่งขาย หรือ แนะนำให้กับส่วนราชการ ทำให้การเพิ่มของจำนวนกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้านของตนเองมีมากขึ้น ชาวบ้านมีรายได้จาการขายสินค้า และผลิตเองได้
313 นาง ชื่อ ปราณี นามสกุล พาวัน บ้านเลขที่ 238/3 หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย - ถนน ราชดำเนิน ตำบล/แขวง ปากพูน อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 โทร 084 0543120 นครศรีธรรมราช 58-00-2206
ชุมชนบ้านชะเอียนยิ้มได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำชุมชน ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านรักษ์สุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย และการรณรงค์การกินผักปลอดสารพิษ การรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
314 นาง นาตยาเจ๊ะอาสาร 112 หมู่ที่ 8ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล สตูล 57-00-1035
เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชุมชน คนปาล์มทอง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้ประสานงานของหมู่บ้านและฝ่ายต้อนรับ
315 นาง นิรมล ราชผล ม 1 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สงขลา 58-00-2119
สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สร้างเสริมอาชีพ เป็นกลุ่มเกษตรที่นำปรัชญา ศก.พอเพียงมาปรับใช้ เช่น การปลูกผักกินเองในครัวเรือน การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปอาหาร
316 นาง บ่วย สระเพชร 20/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-2081
ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การดูแลระบบสุขภาพ/โรคเรื้อรัง
317 นาง ปริชาติ อุปลา 95 หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2197
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้บ้านทุ่งกระจูด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เศรษฐกิจพอเพียง
318 นาง พรรณี เพาะพืช 148/1 หมู่ที่ 6 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-2081
ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การจัดการขยะ
319 นาง พิชญา ดวงจันทร์ 17 ม.7 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-0923
ปลุกพลังผู้สูงวัยบ้านลำคลอง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำหมู่บ้านที่สามารถนำกลุ่มผู้สูงอายุให้มาร่วมกิจกรรมได้ พร้อมช่วยผู้สูงอายุทุกเรื่อง ผู้สูงอายุขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา
320 นาง รัชนี ทิมขำ 131 หมู่ที่ 4 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2252
บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
321 นาง รำเพยแก้วไสยพอน 45 ม.6 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมาราช นครศรีธรรมราช 58-00-2161
คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรอินทรีย์
322 นาง วรรณีฉิมเมือง ม.5 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2158
โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปลูกผักปลอดสารพิษ
323 นาง วัลภา สุขาพันธ์ 51/1 หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2197
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้บ้านทุ่งกระจูด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นต้นแบบในการทำเกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
324 นาง วาสนา คงไสยะ 34 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2201
กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การดูแลระบบสุขภาพ/โรคเรื้อรัง
325 นาง วาสนา วงศ์กลาง บ้านเลขที่ 142/1 หมู่ที่ 3 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 58-00-2245
สวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
326 นาง วิธัญญา กิ้มเส้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรทอง สุราษฎร์ธานี 58-00-0093
อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- การประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถในการทำงาน
327 นาง ศิริรัตน์ ขุนรัง 4/3 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2208
สายน้ำสร้างสุขณ บ้านทุ่งโชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นต้นแบบจัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน
328 นาง สมเด็จ เกื้อกูล 256/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2208
สายน้ำสร้างสุขณ บ้านทุ่งโชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
329 นาง สมเพียง บุญเซียม 41 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-2081
ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สร้างเสริมคุณค่าผู้สูงอายุเป็นสุข
330 นาง สายใจ จีนพานิช 185/3 หมู่ที่ 2 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สงขลา 58-00-2111
ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สร้างเสริมกลุ่มออมทรัพย์ และการออมเงินของสมาชิกในชุมชน
331 นาง สุดใจ ยกเลื่อน 35/1 หมู่ที่ 2 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2199
บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สร้างเสริมกลุ่มออมทรัพย์
332 นาง อนงค์ เนตรใจบุญ เลขที่ 2/6 หมู่ที่ 10 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ชุมพร 56-00-1407
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ำตกผานาง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นบุคคลต้นแบบหลังจากได้รับความรู้นความรู้เรื่องการปลูกผักไปดำเนินงานในพื้นที่ตนเอง เพื่อให้ตนเองได้บริโภคที่ปลอดภัย ทำให้คนอื่นๆ เข้ารวมกลุ่มและนำไปดำเนินการ นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากคนการเคยเสพอบายมุขเป็นลด ละและเลิกได้ในที่สุด
333 นาง อรุณทวีลาภ 291 ม.2 ต.ปากพุน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-0171
เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน ทั้งในด้านการให้ความรู้และคำปรึกษา
334 นาง อรุณี สับปานา เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 10 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ชุมพร 56-00-1407
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ำตกผานาง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำด้านการบริโภคปลอดภัยและมีการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคเป็นประจำ
335 นาง อารมย์ ตรีแก้ว 1/3 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2208
สายน้ำสร้างสุขณ บ้านทุ่งโชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นต้นแบบการดูแลระบบสุขภาพ/โรคเรื้อรัง
336 นาง อุบลรัตน์ นรินทร์ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2197
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้บ้านทุ่งกระจูด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นบุคคลต้นแบบในการทำเศรษฐกิจพอเพียง
337 นาง เตือนใจ พุ่มจันทร์ 26/2 ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-0857
บ้านป่าไหม้ร่วมใจนำป่าสาคูสร้างสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเลี้ยงด้วงปลอดสารพิษ
338 นาง เบญจมาศภารเพิง 43 หมุ่ที่ 2 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 โทร. 084-6287325 นครศรีธรรมราช 58-00-0171
เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การปลูกผักกินเอง และทำน้ำยาล้างจานใช้เอง คัดแยกขยะ โดยทำเป็นประจำสามารถเป็นต้นแบบได้ และเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มเกลียวทอง
339 นางกมลวรรณ อุปมา,นายสนธยา สุขคงมิตร ชุมชนท่านางสังข์ ชุมพร 56-00-0883
ชุมชนท่านางสังข์น่าอยู่ เคียงคู่คลองสะอาด ชีวิตสดใส
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลิกเล่นการพนัน
340 นางกรรณพร ตองติรัมย์... 16/1 ม.4 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา... พังงา 54-00-0580
โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นคณะกรรมการ อสม....
341 นางกรรณิการ์ อินทรสุวรรณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอยถนนตำบล/แขวง ฉลอง อำเภอ/เขต สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80120 นครศรีธรรมราช 57-00-0962
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในดอน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นปราชญ์เรื่องการจัดฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของตำบล
342 นางกรรนิฐาจันทร์เพ็ง 36 ม.8 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-1934
ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สมาชิกแกนนำ/อสม
343 นางกฤษณา จิตต์เรืองรอง 20/2 ม. 13 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร... ชุมพร 55-00-1016
โครงการร่วมสร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำในการจัดการขยะในชุมชน
344 นางกฤษณา จิตเรืองรอง 20/1 ม.13 ต.ชุมโค ชุมพร 58-00-0082
สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2)
ระงับโครงการ
เป็นผู้นำท้องที่
345 นางกอบกุล ชุติมันต์ 88/3 หมู่ที่ 3 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 57-00-0936
บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ - การตัดสินใจ และการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
346 นางกอบกุล ชุมติมันต์ 88/3 หมู่ที่ 3 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 57-00-0936
บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- การวางแผนการทำงาน - การเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมลดขยะ
347 นางกัญญา วิเชียรรัตน์ บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ที่ 14 ตำบล ครน ชุมพร 56-00-1076
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครัวเรือนเกษตรอินทรีย์
348 นางกัณหา จงไกรจักร 152 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1029
บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นผู้นำชุมชน ที่มีแนวคิดในการพัฒนา 2.มีความเสียสละ 3.เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยเข้าร่วมกิจกรรมตามความสามารถของตนเอง 4.ทุ่มเททั้งแรงกาย และเวลา
349 นางกาญจนา วันริโก บ้านเลขที่ หมู่ที่14 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-2080
ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำด้านการออกกำลังกาย
350 นางกานดา บุญทรง ชุมพร 55-00-1034
โครงการสุขภาวะชุมชนหน้าสวนสาธารณะน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นต้นแบบในการปฏิบัติตนในการดูแลและเฝ้าระวังการใช้สวนสาธารณะ
351 นางกิตติมา รอเกต 356/1 หมู่ที่ 6 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สตูล 56-00-1074
นาโต๊ะขุนน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความรับผิดชอบ สามารถประสานงานกับทุกเครือข่ายในชุมชน ชุมชนไว้วางใจ
352 นางกิตติมา รอเกตุ 356/1 หมู่ที่ 6 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สตูล 56-00-1074
นาโต๊ะขุนน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- ทำงานจริงจัง อดทน - ดึงการมีส่วนร่วมได้ - เป็นที่ไว้ใจของชุมชน
353 นางกุลรัตน์แก้วกวน 186 ม.8 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-1934
ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สมาชิกแกนนำ/อสม
354 นางขจัด ดำระหงษ์ 123 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190 ชุมพร 56-00-0473
โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข(ปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นบุคคลต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์
355 นางขวัญเรือนบุญศรี 18/1 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-0099
ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สามารถนำวิธีการจัดการขยะอย่างครบวงจรถ่ายทอดไปยังสมาชิกในกลุ่มบ้าน และขยายเครือข่ายไปยังครัวเรือนอื่นที่ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
356 นางขวัญใจ เนาว์สุวรรณ 17/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2027
บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.รักที่จะทำงานเพื่อส่วนร่วม 2.เห็นความสำคัญของส่วนร่วมมากกว่าส่วนตัว 3.มีส่วนร่วมในกิจกรรมของทุกองค์กร 4.เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชาวบ้าน
357 นางขำ คงนาสร 112 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190 ชุมพร 56-00-0473
โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข(ปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นบุคคลต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์
358 นางคอเดียะอะสมาน 138 สตูล 58-00-2181
หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรสุขภาพและวิทยากรการทำยาสระผมเถาสะบ้า
359 นางจตุพร วงศ์บุญ 197 หมู่ที่ 7 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 พัทลุง 55-00-0936
ชุมชนสีเขียวบรรยากาศสีขาว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรกรต้นแบบผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เองในพืชไร่
360 นางจรรจิรา เกตุแก้ว 236 หมู่ที่่ 3 ตำบลเขาขาวอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2022
บ้านสหกรณ์ เรียนรู้วิธีลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีจิตอาสา เสียสละทั้งเวลา เงินทอง มีความรับผิดชอบทุกกิจกรรม มีความรอบคอบในการทำกิจกรรมและมีใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้สำเร็จ
361 นางจรวยสุวรรณรัตน์ 76/1 หมู่ที่ 2 ซอย 1ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล สตูล 57-00-1037
ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำด้านการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน
362 นางจวน บัวศรี 15 ม.6 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-2241
ร่วมใจคืนสุขบ้านเกาะเหรียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สร้างเสริมคุณค่าผู้สูงอายุเป็นสุข
363 นางจัน พรมบังเกิด 20 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190 ชุมพร 56-00-0473
โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข(ปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นบุคคลต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์
364 นางจารีย์ เวชพฤกษ์ไพบูลย์ เทศบาลตำบลบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี 56-00-0306
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร และผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- วางแผนการจัดกิจกรรมโครงการอย่างเป็นระบบ - มีแนวคิดในการพัฒนา
365 นางจิญณัญบัวสม 108/1 ม.4 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา สงขลา 57-00-1063
บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปราชญ์ชุมชนด้านมโนราห์
366 นางจิตรา ชูไทย ม.10 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1033
บ้านศาลาบางปู พัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพเพาะเห็ดสู่สวัสดิการชุมชน ( ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผูันำการเปลี่ยนแปลงเพาะเห็ดปลอดสารพิษและเป็นวิทยากรได้
367 นางจินดา ธานีรัตน์ 119ม.1ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-1050
ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตบ้านสมควร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้ที่มีความคิด หรือแนวคิดที่แปลกใหม่ รู้จักประยุกต์สิ่งรอบข้างให้มีความสมดุลกัน
368 นางจินตนาตั้งคำ 6 หมู่ที่ 1 ตในาทุ่งอ.เมืองจ.ชุมพร ชุมพร 58-00-2081
ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความรู้ในศิลปการสานตะกร้าลดภาวะโลกร้อนและศิลปการแสดงรำกลองยาว
369 นางจิม เทียมทัน บ้านเลขที่ หมู่ที่ 14 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-2080
ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำด้านการออกกำลังกาย
370 นางจิรนันท์ แปะก่งเส้ง 31/6หมู่ที่ 1 ถนน บ่อล้อ - ลำทับ ตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2028
ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บ้านกาโห่ใต้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.มีความตั้งใจที่จะทำโครงการ 2.มองเห็นผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน 3.มีความสำนึกรักบ้านเกิด เป็นข้าราชการ อยากพัฒนาบ้านเอง
371 นางจิราพร รักตน... 23 หมู่1 ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ. พังงา... พังงา 55-00-0855
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำกลุ่มสตรี
372 นางจิราพรช่วยรักษ์ 105 ม.8 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-1934
ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สมาชิกแกนนำ/อสม
373 นางจีรวรรณ แน่นอุดร 1/10 หมู่ที่ 1 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2021
คนเอาถ่านบ้านวัดโหนด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ และเป็นคนที่คิดบวก มีความเสียสละ
374 นางจุฑาทิพย์ บริเพชร 5 หมู่ท่ี่ 1 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1030
คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม 2.มีความสามารถเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติประหยัดต้นทุน 3.เรียนรู้ในการทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ และได้เรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง เกษตรปลอดภัย
375 นางจุฑาทิพย์บริเพชร 5 หมุ่ที่ 1 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1030
คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม 2.มีความสามารถเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติประหยัดต้นทุน 3.เรียนรู้ในการทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ และได้เรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง เกษตรปลอดภัย
376 นางจุฑารัตน์ โสเสมอ .1894/1 หมู่ที่ 17 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86190 ชุมพร 55-00-1205
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำอย่างไม่เป็นทางการ กระทำตนเป็นแบบอย่าง เสียสละ และสามารถประสานงานกับทุกกลุ่มได้
377 นางจุฑารัตน์ โสเสมอ 1894/1 หมู่ที่ 17 ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง รับร่อ อำเภอ/เขต ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร ชุมพร 57-00-0943
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการประสานกระตุ้นและเป็นต้นแบบให้กับทุกคนในชุมชนและนอกชุมชนในการทำกิจกรรม แกนนำกลุ่มอาชีพ เป็นต้น และยังเป็นเลขาฯกองทุนเงินล้านที่ขณะนี้มีเงินหลายล้าน
378 นางจุรีย์ คงแก้ว บ้านเลขที่21 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-2080
ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำด้านการบริโภคที่ปลอดภัยและการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย(เศรษฐกิจพอเพียง)
379 นางฉวีวรรณ แก้วเขียว นายก อบต.เขาพระบาท (อบต.เขาพระบาท ม.6 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ) นครศรีธรรมราช 56-00-0934
ชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ร่วมใจลดอุบัติเหตุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.ให้ความช่วยเหลือประชาชนและโครงการอย่างเต็มที่ พร้อมที่จะยืนเคียงบ่า เคียงไหล่ในการพัฒนา 2.ร่วมประกาศนโยบาย สถานที่ราชการสวมหมวกกันน้อค 3.ช่วยแก้ไขปัญหาและจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำโครงการ 4.ช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและตักเตือนลูกบ้านทุกครั้งที่ไม่สวมหมวก 5.รับบทบาทเป็นประธานของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
380 นางฉิ้ม มูสิกะ 101 ม. 2 ต.บ้านชะอวด อ.จุฬาภารณ์ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-1930
ตู้เย็นข้างเรินบ้านชายควน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปลูกผักปลอดภัยพอกินในครวเรือนเหลือขาย เนื้อที่ประมาณ 2 งาน ใช้น้ำขี้หมูเป็นปุ๋ย
381 นางชมเดือนมณีน้อย 160 หมู่ที่ 9ตำบล ท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัด ชุมพร ชุมพร 58-00-2072
อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การจัดการหนี้สิน
382 นางชลี คล้ายแก้ว 156 ม,7 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0871
ร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่ ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นครัวเรือนนำร่องในการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะ และ3R
383 นางชวนพิศ มาลาวงศ์ 24หมู่1บ้านสมควรต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-1050
ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตบ้านสมควร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความเป็นผู้นำ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมๆของชุมชน
384 นางชะอ้อน สารักษ์ 58 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1077
บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.มีความเสียสละ และตั้งใจที่สืบทอดภูมิปัญญา 2.มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3.ซื่อตรง โปร่งใส 4.รักความยุติธรรม
385 นางชิต ทุมรัตน์ 12/2 ม.5 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-216
ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำด้านการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์โดยไม่ใช้สารเคมี
386 นางชูชีพไกรวงค์ 53 หมู่ที่3 ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-0077
เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
รับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคโดยปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเองในครัวเรือนที่เหลือแจกจ่ายให้ญาติๆและคนในชุมชน และปลูกติดต่อมาตลอดโครงการและปลูกอย่างต่อเนื่อง
387 นางชใบพร เรืองจรัส 109/1 หมู่ 6 บ้านปลักจอก ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-1897
เกษตรอินทรีย์บ้านปลักจอกเสริมรายได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำด้านปลูกผักปลอดสารพิษ
388 นางซากีนะ ดอกา 20/27ม.4ต.รยะรังอ.ยะรัง ปัตตานี 58-00-2220
โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว"
ยุติโครงการ
ปลูกผักสวนครัวบริเวณบ้านพักอาศัย
389 นางซารปะ มะรีเยาะ ๘๑ม.๗ตำบลนาเกตุ ปัตตานี 58-00-0083
พลังชุมชน สร้างสัมพันธ์ สู่ฝันคนคลองช้าง ปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มนุษยสัมพันธ์ดี
390 นางดวงฤดีอิ่มอวยพร 46 ม.4 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-1886
เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน
391 นางดวงแขสุขศิล 21/2 ม.4 ต.บางกะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรี นครศรีธรรมราช 58-00-2157
บ้านโคกใหญ่ร่วมใจส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ครอบครัว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
จากภาวะสูญเสียผู้ใหญ่บ้านนายปรีชาสุขศิล ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนภาวะจากเลขาโครงการ มาเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโครงการ และการรับบทบาทเป็นผุ้ใหญ่บ้านโคกใหญ่แทนสามี ทำให้ นางดวงแข ปรับเปลี่ยนทั้งภาระรับผิดชอบ ในบ้านเรือน ลาออกจากพนักงาน อบต.บางศาลา มาเป็นผู้ใหญ่บ้าน และขับเคลื่อน นำประชุมสภาผู้นำต่อเนื่อง ในตอนแรกล่าช้าไป ต้องเพิ่มระยะขยายเวลาดำเนินการในงวดที่ 1 ต่อมาหลังจากปรับตัวได้ ก็สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการได้ตามแผน
392 นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์ 147 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-1109
หมอชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมาเข้าร่วมกิจกรรม โดยพูดคุยให้ประชาชนได้ฟังทุกวันประชุมประจำเดือน 2.เปลี่ยนตัวเอง โดยใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลตัวเอง เมื่อก่อนใช้แต่ยาแผนปัจจุับัน ตอนนี้ไมใช้แล้ว
393 นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์ 147 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-1109
หมอชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมาเข้าร่วมกิจกรรม โดยพูดคุยให้ประชาชนได้ฟังทุกวันประชุมประจำเดือน 2.เปลี่ยนตัวเอง โดยใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลตัวเอง เมื่อก่อนใช้แต่ยาแผนปัจจุับัน ตอนนี้ไมใช้แล้ว
394 นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์ 147 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2255
ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นจิตอาสาและมีความตั้งใจในการพัฒนา 2.มีความเสียสละ อยากพัฒนาและมีเป้าหมายการทำงานร่วมกันกับทีมงาน
395 นางตรุษสดี อ่อนไทย ยะลา 58-00-2030
บ้านปากบางจัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดสารพิษ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
วิทยากรด้านการคัดแยกขยะ และการทำรีไซเคิลขยะจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน เช่น ซองกาแฟ
396 นางตีเมาะ ม่วงดี 105 ม.13 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร ชุมพร 58-00-0082
สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2)
ระงับโครงการ
เลิกบุหรี่
397 นางถนอม ชูฟอง 45 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-0970
ดอนโรงสร้างสุข ด้วยวิถีเกษตรพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.พัฒนาบ้านตนเองก่อน ให้เป็นการเปลี่ยนแปลง แล้วจึงชวนเพื่อนมามาดุบ้านตนเอง ซึ่งทำไว้เป็นแบบอย่าง 2.มีความเสียสละ 3.เป้นคนทีีคิดบวก 4.เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน
398 นางถนอมศรี มณีโรจน์ หมู่ที่ 2 ซอย 1 ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล สตูล 57-00-1037
ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำชวนเยาวชนและชาวบ้านทำอาชีพเสริมสร้างรายได้
399 นางทองจันทร์ ทันนาเขตต์ 102 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190 ชุมพร 56-00-0473
โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข(ปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นบุคคลต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์
400 นางทัศนีย์จีนเยี้ยน 172 ม.8 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-1934
ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สมาชิกสภา/อสม
401 นางทิพย์ นิหะ 18015 หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0973
คูเชื่อมคนกองพลน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจครอบครัว ระดับพอเพียง
402 นางทิศารัตน์ เรืองพุธ ุ62 ม.6 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-2241
ร่วมใจคืนสุขบ้านเกาะเหรียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สร้างเสริมครอบครัวอบอุ่น
403 นางธัญพร ดำเอี่ยม 217 ม,7 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0871
ร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่ ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นครัวเรือนนำร่องในการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะ และ3R
404 นางนรีรัตน์ เบญสลามหมัน รพ.สต.ห้วยน้ำดำ สตูล 58-00-2186
เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้แกนนำโครงการ มีความเสียสละ ตั้งใจจริงให้งานโครงการสำเร็จ พยายามเรียนรู้ข้อกำหนดของสสส. ระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แกนนำโครงการได้ทำงานสะดวกและราบรื่น
405 นางนวลจันทร์คงสุด 11 ม.2 ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง พัทลุง 58-00-1935
ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การผลิตข้าวเมล็ดพันธ์ุตามหลักวิชาการ
406 นางนิยม ชูสุวรรณ 36 ม.3 ต.คีรีเขตอ.ธารโตจ.ยะลา ยะลา 57-00-0932
โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นเจ้าของร้านค้าในชุมชนที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการรักษาความสะอาดบริเวณร้านค้า การรู้จักคัดแขกขยะ
407 นางนิยมชูสุวรรณ 36 ม.3 ต.คีรีเขตอ.ธารโตจ.ยะลา ยะลา 57-00-0932
โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นเจ้าของร้านค้าในชุมชนที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการรักษาความสะอาดบริเวณร้านค้า การรู้จักคัดแขกขยะ
408 นางนิรมล อาจกิจ 13/6 ม.5 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด พังงา 56-00-0005
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ รู้เท่าทันไข้เลือดออก และมาลาเรีย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
กล้าแสดงออก มีภาวะผู้นำ
409 นางบังอร ทองหัตถา บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 14ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-2080
ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำด้านสุขภาพ(หมอพื้นบ้าน) การบริโภคที่ปลอดภัย การออกกำลังกายและการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย(เศรษฐกิจพอเพียง)
410 นางบุญธรรมศรีบริรักษ์ 76 ม.8 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-1934
ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สมาชิกสภาแกนนำ
411 นางบุญพิณ คงสิงห์ 153/1 ม.13 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-1885
ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำด้านการทำบัญชีครัวเรือน
412 นางบุญสิทธิ์ ช่วยชู 62/1 ม.10 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-1887
ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำด้านการทำปุ๋ยหมัก
413 นางบุญเรือง แสงจันทร์ 89/1 ม.8 ต.นาท่อม ด.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 56-00-0474
ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ในการเลี้ยงผึ้งแก่คนทั้งในและนอกชุมชน
414 นางบุญเรืองแสงจันทร์ 49/2 ม.8 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-1934
ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สมาชิกแกนนำ/เจ้าของแหล่งเรียนรู้กลุ่มผึ้ง
415 นางบุญเรือน แสงจันทร์ พัทลุง 56-00-0474
ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
วิทยากรกระบวนการเรื่องการเลี้ยงผึ้ง มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการเลี้ยงผึ้งเป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างเป็นกระบวนการ
416 นางบุปผา ชูเมือง 74 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1077
บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.จัดทำเป็นฐานสมุนไพรในครัวเรือน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านไกรไทย
417 นางบุปผาชูเมือง 74 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราฃ นครศรีธรรมราช 57-00-1077
บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.จัดทำเป็นฐานสมุนไพรในครัวเรือน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านไกรไทย
418 นางประคอง ฤทธิเรือง 81 หมู่ที่ 7 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 พัทลุง 55-00-0936
ชุมชนสีเขียวบรรยากาศสีขาว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรกรต้นแบบใช้ปุ๋ยชีวภาพในการทำเกษตรสวนยางพารา ผักสวนครัว
419 นางประคอง หนูคง 63 หมู่ที่ 12 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-1907
สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครัวเรือนผลิตอาหารปลอดภัย...ปลูกผักปลอดภัย
420 นางประคิ่น ชูแก้ว 11/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2025
คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ช่วยติดตามกลุ่มเป้าหมาย ประสานงานในพื้นที่
421 นางประจวบ เศียรอุ่น 45/1 หมู่ที่ 7 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 พัทลุง 55-00-0936
ชุมชนสีเขียวบรรยากาศสีขาว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรกรต้นแบบผลิตน้ำหมักและปุ๋ยชีวภาพในนาข้าวและยางพารา
422 นางประทีป เมฆฉาย 104/2 ม.10 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-1887
ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำด้านการทำบัญชีครัวเรือน
423 นางประทุม เพ็ชรนิล 120 ...120หมู่ 5 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86160 ชุมพร 55-00-0934
โครงการบ้านปากบ่อชุมชนต้นแบบสร้างสุขภาพเข้มแข็งแบบยั่งยืน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นครอบครัวตัวอย่างของการรณรงค์การปลุกพืชผักทุกชนิดด้วยปุ๊ยอินทรีย์ มีการปลูกเพื่อแจกจ่าย ไม่ขาย และเป็นครอบครัวอบอุ่นปลอดสิ่งเสพติด
424 นางประทุม เพ็ชรนิล 120หมู่ 5 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86160 ชุมพร 55-00-0934
โครงการบ้านปากบ่อชุมชนต้นแบบสร้างสุขภาพเข้มแข็งแบบยั่งยืน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้ที่มีความตั้งใจสูง รับผิดชอบและดำเนินการอย่างต่อเนื่องสามารถเป็นวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ และเป็นบุคคลต้นแบบทั้งสุขภาพและความประพฤติปฏิบัติอย่างสมำ่เสมอ
425 นางประนอม นาดกายสิทธิ์ ม.4 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรืธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-0858
ชุมชนบ้านห้วยไทร นำขยะสร้างอาชีพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
426 นางประพิทธแซ่บาง 160 หมู่ที่ 6ตำบล นาทุ่ง อำเภอ เมือง จังหวัด ชุมพร ชุมพร 58-00-2074
ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำชุมชนที่มีศักยภาพ เข็มแข็ง เสียสละ และยืดหยุ่น เป็นต้นแบบของผู้นำชุมชนได้เป็นอย่างดี
427 นางประพิทธ์ แซ่บาง 160 ม. 6 ต.นาทุ่ง องเมือง จ.ชุมพร ชุมพร 56-00-1060
ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ป้าหนูเป็นคนใจเย็น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ครอบครัวอบอุ่น (อยู่สองคนสามี ไม่มีลูก) เกรงใจและอยากให้ทุกคนมีความสุข เป็นจิดอาสาที่ไม่หวังผลตอบแทน (ตนเองมีเพียงพอแล้ว)
428 นางประพิทธ์ แซ่บาง 160 หมู่ที่ 6 ตำบล นาทุ่ง อำเภอ เมือง จังหวัด ชุมพร ชุมพร 56-00-1060
ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ป้าหนูเป็นคนใจเย็น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ครอบครัวอบอุ่น (อยู่สองคนสามี ไม่มีลูก) เกรงใจและอยากให้ทุกคนมีความสุข เป็นจิดอาสาที่ไม่หวังผลตอบแทน (ตนเองมีเพียงพอแล้ว)
429 นางประพิทธ์แซ่บาง 160 หมู่ที่ 6 ตำบล นาทุ่ง อำเภอ เมือง จังหวัด ชุมพร ชุมพร 58-00-2074
ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำที่มีความยืดหยุ่น เสียสละ เข็มแข็งและอดทน มีน้ำใจและใผ่รู้
430 นางประไพ หอยจันทร์ 30 หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000 พังงา 55-00-1056
งานสร้างคน เพื่อ พัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้ที่กระตือรือร้น ตอบรับกิจกรรมของโครงการและเป็นผู้ที่คอยผลักดันให้เกิดการคล้อยตามในชุมชน
431 นางปราณี ทวีรส ... 15/2 ม.2 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา.. พังงา 55-00-1055
สำนึกรักบ้านเกิด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
-เป็นผู้นำที่มีความเข้มแข็ง มีความเสียสละ มีความขยันขันแข็ง เป็นปราชญ์คนหนึ่งของหมู่บ้าน และมีความทุ่มเทให้กับหมู่บ้านมาก
432 นางปราณี วางกลอน 164 หมู่ที่ 4 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-1066
ศาลาเสวนาปลดหนี้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็น อสม ประจำหมู่บ้าน ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและ เปิดใจเรื่องภาระหนี้สินในครอบครัวคนแรก เป็นตัวอย่างให้ครัวเรือนอื่น ๆ หันมาให้ข้อมูลที่เป็นจริง
433 นางปราณี วางกลอน 168 หมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงขาว ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-0025
ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ การปลูกผักกินเอง การทำบัญชีครัวเรือน การลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกจากรายจ่ายหลักของครอบครัว
434 นางปราณี พาวัน บ้านเลขที่ 238/3 หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย - ถนน ราชดำเนิน ตำบล/แขวง ปากพูน อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 084-0543102 นครศรีธรรมราช 58-00-2206
ชุมชนบ้านชะเอียนยิ้มได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ และเป็นผู้รับผิดชอบโครงการด้วยในฐานะคณะกรรมการ คุณปราณีได้นำชาวบ้านในชึมชนบ้านชะเอียนหันมาออกกำลังกาย โดยทำตนเป็นตัวอย่าง จนเกิดกลุ่มออกกำลังกายในชุมชน มีกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวัน มีการตรวจสุขภาพของเพื่อสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ จนทำให้ผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงเบาหวาน อยุ่ในระดับปกติได้
435 นางปราณี วางกลอน 168 หมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงขาว ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-0025
ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงขาว ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้นำในการดำเนินงานตามโครงการคือ 1. เป็นผู้ริเริ่มคิดแก้ปัญหาของชุมชน โดยการส่งเสริมให้คนในชุมชนได้หันมาคุยกัน โดยนำปัญหาการเป็นหนี้ของภาคครัวเรือนมาคุย วิเคราะห์หาสาเหตุของการเป็นหนี้ ว่าเกิดจากอะไร และจะหาวิธีแก้ปัญหาอย่างไร 2. เป็นผู้นำที่ดำเนินการประสานงานกับ สสส เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมองชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 3.เป็นผู้นำในการดูแลสุภาพ โดยการสร้างกลุ่มออกกำลังกายในชุมชน และมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 4. เป็นผู้นำในการส่งเสริมให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการหันมาปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อครัวเรือนในการบริโภค 5. เป็นผู้กำหนดจุดสาธิตทางการตลาดของผักปลอดสารพิษในชุมชน
436 นางปราณี. วางกลอน 168 หมู่ที่ 4 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-1066
ศาลาเสวนาปลดหนี้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู่ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็น อสม ประจำตำบล เป็นผู้ที่ใฝ่หาการเรียนรู้โดยการไปสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี สถาบันเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)เป็นนักขับเคลื่อนชุมชน ในการหากิจกรรมดี ๆ ที่เป็นประโน์ต่อชุมชนมาเผยแพร่ในชุมชนเสมอ ๆ
437 นางปราณีณะสงคราม 12/1 ม.6 ต.ท่าประจะอ.ชะอวด จ.นครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-0098
บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นแกนนำท่ี่มีึความรู้ในการทำเกษตรพอเพียง จากเดิมไม่ชอบปลูกต้นไม้ ปัจจุบันเป็นแกนนำในการปลูกผัก 2.เป็นบุคคลที่มีิจิตอาสา เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีความพร้อมที่จะพัฒนาบ้านตนเอง 3.เป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้ตลอดเวลา และศึกษาค้นคว้าหาแนวทางพัฒนากิจกรรมตลอดเวลา 4.เป็นบุคคลที่คิดบวก และมีพลังต่อสู่้ในการทำกิจกรรม
438 นางปราณีบัวแก้ว 29 ม.8 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-1934
ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สมาชิกแกนนำ/อสม
439 นางปราณีเลื่อนจันทร์ พัทลุง 57-00-0737
สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บุคคลต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
440 นางปริงมาศเมฆ 22 ม.5 ต.ช้าง๙้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-216
ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปราชญ์ด้านการทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่
441 นางปรีญา สินธุพาชี ...363/7…หมู่ที่ 1 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช… นครศรีธรรมราช 55-00-0938
สินสืบสุขร่วมใจทำบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชนด้านการประหยัด การใช้ชีวิตแบบปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง ลดรายจ่ายจำเป็นเช่นค่ากับข้าวได้ทุกเดือน รายจ่ายค่าอาหารปลา ปุ๋ยเป็นต้น ได้สัมพันธ์เพื่อนบ้าน
442 นางปรีดา รวดเร็ว บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 14 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-2080
ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำด้านการบริโภคที่ปลอดภัยและการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย(เศรษฐกิจพอเพียง)
443 นางปรีดา สว่างรัตน์ 69 ม.6 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-2241
ร่วมใจคืนสุขบ้านเกาะเหรียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การจัดการขยะ
444 นางปรีดาสินสุพันธ์ พัทลุง 57-00-0737
สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บุคคลต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
445 นางปิยวรรณน้อยมุสิก พัทลุง 57-00-0737
สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บุคคลต้นแบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
446 นางปิยะนันท์ นกเพชร ม.2 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2254
บ้านไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สามารถรวมกลุ่มคนที่มีความชำนาญในด้านต่าง ๆ มาร่วมกันทำกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้น่าอยู่มากขึ้น
447 นางผ่องศรี นวลวัฒน์ 100/1 หมู่ที่ 4 ซอยหนองค้อ ถนนซอยสิบ-กงตาก ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี 58-00-2242
วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- ครูภูมิปัญญามโนราห์ ถ่ายทอดการรำ และการทำชุดมโนราห์
448 นางฝาตีม๊ะปะดุกา 3 สตูล 58-00-2181
หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
449 นางฝาตีม๊ะพุ่มโพธิ 91 หมู่ที่7 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สตูล 58-00-2246
รวมใจ สานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- เป็นแกนนำสตรีและ อสม. มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำกิจกรรมให้ได้ตามวัตถุประสงค์ - มีความเข้าใจในการเตรียมเอกสารการเงิน ละเอียด รอบคอบ ทำเอกสารได้เรียบร้อย ถูกต้อง
450 นางพยอม อมรวิริยะชัย 256 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พัทลุง 57-00-0737
สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนการออกกำลังกายแบบโยคะ และบุคคลต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
451 นางพยอม อมรวิริยะชัย 256 ม.8 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-2209
รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การดูแลระบบสุขภาพ โรคเรื้อรัง
452 นางพยอมขุขันทอง 63 ม.9 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2153
พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ลดการใช้สารเคมี
453 นางพรทิพย์ คงนก 142 ม.9 ต.คลองกระบือ.อ.ปากพนัง.จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0900
บางสระสัมพันธ์ออกกำลังกายร่วมกันผูกพันครอบครัว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
454 นางพรทิพย์ ชูชิต... 8/1 ม.4 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ... พังงา 54-00-0580
โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้รักความสะอาดเป็นแบบอย่างของชาวบ้าน...
455 นางพรพรรณ ลิ่มสกุล... 14/7 ม.4 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา... พังงา 54-00-0580
โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็น อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด...
456 นางพรรณี เพาะพืช 148/1 ม.6 ต.นาทุ่ง องเมือง จ.ชุมพร ชุมพร 56-00-1058
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นประธานชุมชน ที่ทำตนเองให้เป็นแบบอย่างของคนในชุมชน
457 นางพรรณี วิเชียร ม.10 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1033
บ้านศาลาบางปู พัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพเพาะเห็ดสู่สวัสดิการชุมชน ( ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผูันำการเปลี่ยนแปลงเพาะเห็ดปลอดสารพิษและเป็นวิทยากรได้
458 นางพรรณี เพาะพืช 148/1 ม.6 ต.นาทุ่ง องเมือง จ.ชุมพร ชุมพร 56-00-1058
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความมุ่งมั่น เสียสละและเข้มแข็ง สามารถประสานงานกับคนในชุมชนและเครือข่ายได้ดี
459 นางพรรณี เพาะพืช 148/1 ม.6 ต.นาทุ่ง องเมือง จ.ชุมพร ชุมพร 56-00-1058
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความมุ่งมั่น เสียสละและเข้มแข็ง สามารถประสานงานกับคนในชุมชนและเครือข่ายได้ดี
460 นางพรหมลี ฮั่นโตน 155/1 ม.1 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 56-00-1361
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแหลมโพธิ์ (พุมเรียง) สวนสาธารณะสีขาว ปลอดเหล้า ปลอดภัย
ยุติโครงการ
-
461 นางพร้อยศรีจันทร์ ม.6 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-1897
เกษตรอินทรีย์บ้านปลักจอกเสริมรายได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำด้านการปลูกผักปลอดสารเคมี
462 นางพวงน้อยจันทร์เอียด พัทลุง 57-00-0737
สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บุคคลต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
463 นางพอตีเม๊าะ ล่อเต๊ะ 43/8 หมู่ที่ 2 ตำบล ทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90210 สงขลา 58-00-0067
ตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ชุมชนบ้านสนี ปี 3 : ชุมชนท้องถิ่่นจัดการตนเอง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประธานกรรมการพัฒนาสตรีตำบลทุ่งพอ
464 นางพัชรี เชียงพิมาย บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 14 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-2080
ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำด้านการบริโภคที่ปลอดภัยและการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย(เศรษฐกิจพอเพียง)
465 นางพิกุล จุลบุษย์ บ้านเลขที่ 80/4 หมู่ที่ 14 ตำบลครน ชุมพร 56-00-1076
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครัวเรือนเกษตรอินทรีย์
466 นางพิมพา นาคมุสิก 26 ถนนประสาทนิกร ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ชุมพร 55-00-0650
โครงการเครือข่ายสามแกนขับเคลื่อน"หลังสวนเมืองน่าอยู่"
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นต้นแบบของการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจรตั้งแต่การเพาะพันธุ์ การปลูกพืชผักกินเองโดยใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ และการแบ่งปันให้กับคนในชุมชน
467 นางพิศมัย ลายสันทัด บ้านเลขที่ 59/2 หมู่ที่ 14 ตำบลครน ชุมพร 56-00-1076
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครัวเรือนเกษตรอินทรีย์
468 นางพิไลวรรณ พรายชุม 83 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-1427
สร้างคน สร้างชุมชนทองพูนตามรอยพ่อ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นแกนนำชุมชนที่ร่วมกิจกรรมและมีจิตอาสา 2.จัดทำเป็นฐานเรียนรุ้ในบ้านและเป็นจุดสาธิต 3.นำสิ่งที่ได้ทดลองนำไปใช้ในการปลูกผัก ได้ผลผลิตดี กำไรดี
469 นางฟื้น มากทอง 1 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1029
บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นแกนนำของผู้สูงอายุ 2.มีความรักที่จะพัฒนาชุมชน 3.มีความสามารถในการรวมกลุ่มผุู้สุงอายุ
470 นางภัชรณัญ มณีเพชร 71 หมู่ที่ 2 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-0924
เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำชุมชนแบบมีส่วนร่วม
471 นางภูริตา ขิมทองคอมดู่... 25 ม.7 ต.บางเตย อ.เมือง... พังงา 55-00-0992
ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าชุมชน ลำคลอง และเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความสามารถเฉพาะตัว ฝึกอาชีพผ้าบาติก เป็นคนในหมู่บ้านแต่ไปฝึกอาชีพผ้าบาติกจากที่อื่นจนมีร้านเป็นของตนเอง ต้องการกลับมาพัฒนาบ้านเกิด
472 นางภูษณิศา แก้วเนิน 233 หมู่ที่ 4 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-0991
ปฏิรูปหัวลำภูสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นพี่เลี้ยงชุมชนได้ มีทักษะการสอนงานเชิงกระบวนการ
473 นางมณีรัตน์ สีปูน 4 หมู่ที่่ 3 ตำบลเขาขาวอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2022
บ้านสหกรณ์ เรียนรู้วิธีลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความเสียสละ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ตนเองกระทำ
474 นางมลทิพย์ สิทธิสังข์ 162/5 ม.4 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-1886
เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำด้านปลูกผักปลอดสารพิษ
475 นางมะลิวรรณ แสงจันทร์ 35/1 หมู่ที่ 7 ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง ท่าแซะ อำเภอ/เขต จังหวัด ชุมพร ชุมพร 57-00-0941
บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความเสียสละ จิตอาสาในทุกเรื่อง มีความเข็มแข็ง อดทน และมีศักยภาพการเป็นผู้นำสูง
476 นางมะลิวรรณแสงจันทร์ 35/1 หมู่ที่ 7 ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง ท่าแซะ อำเภอ/เขต จังหวัด ชุมพร ชุมพร 57-00-0941
บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้ที่เข้มแข็ง เสียสละ อดทน กล้าได้กล้าเสีย ไม่เกรงกลัวกับอิทธิพลมืด มีความจริงจังกับงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประชาชนส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน(ยกเว้นฝ่ายตรงกันข้ามที่พลาดตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน:โครงการสสส.มีส่วนทำให้ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านจากเวทีประชุมชาวบ้าน)
477 นางมารีย๊ะ หลงกอหราบ 373 หมู่ที่ 1 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สตูล 56-00-1054
ควนเก รีไซเคิล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เสียสละ สามารถดึงการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชน และแกนนำ
478 นางมาเรี๊ยะ เศษระนำ 164 หมู่ที่1ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล สตูล 58-00-2186
เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นอสม.ที่มีความขยัน มุ่งมั่นในการทำกิจกรรมโครงการให้สำเร็จ มีความรู้ด้านการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
479 นางยุพา รวดเร็ว บ้านเลขที่ 23/2 หมู่ที่ 14 ตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-2080
ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำด้านการบริโภคที่ปลอดภัยและการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย(เศรษฐกิจพอเพียง)
480 นางรวงทิพย์ ทองคำ บ้านเลขที่ 23/1 หมู่ที่ 14 ตำบลครน ชุมพร 56-00-1076
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครัวเรือนเกษตรอินทรีย์
481 นางรอกีเยา๊ะ หะยียูนุ๊ 3 ม.7 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส นราธิวาส 58-00-0149
ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความรู้ด้านเกษตรอินทรย์ และเป็นแบบอย่างในการลดใช้สารเคมีในการปลูกผัก
482 นางรอฮานี วุฒิศาสนตร์ นราธิวาส 58-00-0251
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน บ้านสูแกเราเปลี่ยนได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สามารถควบคุมความดันโลหิตและน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ
483 นางระเบียบ บัวเนียม 178/1 ม.8 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-2209
รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เศรษฐกิจพอเพียง
484 นางรัชฎาภรณ์ จันทร์ศร 15 หมู่ ตำบลท่างิ้ว อ.เมือง จ.นคราศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-0857
บ้านป่าไหม้ร่วมใจนำป่าสาคูสร้างสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำใหม่ในกลุ่ม คือนางรัชฦาภรณ์ จันทร์ศร และนาย ยุทธนา จงจิตร ซึ่งมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ ในการอนุรักษ์ป่าสาคู ทุกครั้งในการมีการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน ได้ชักจูงและสนับสนุนการกำหนดกฎกติกาในการอนุรักษ์ป่าสาคูอย่างชัดเจนในหมู่บ้าน
485 นางรัชดาพรรุยวิชิต 179/1 ม.1 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง พัทลุง 57-00-0965
180 วัน สลัดมันเอาอยู่ ชาวต้นประดู่สู้สู้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำในการออกกำลังกาย
486 นางรัชนู มีชนะ 25/2 หมู่ที่ 3 ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2027
บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.มีความเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อส่วนรวม 2.จิตใจดีและตั้งใจที่จะทำงานเพื่อสังคม 3.เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นต้นแบบที่ดี
487 นางราตรี เมฆมุสิก 203 หมู่ที่ 7 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 พัทลุง 55-00-0936
ชุมชนสีเขียวบรรยากาศสีขาว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรกรต้นแบบการปลูกพืชไร่ โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ
488 นางราตรี แผ้วสมุทร 23/2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร 08 5782 0227 ชุมพร 55-00-0920
โครงการชุมชนท่าแขกน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำการจัดตั้งศูนย์รับซื้อขยะชุมชน จากการใช้เงินเป็นกลไกในการให้เด็กและเยาวชนในชุมชนรู้จักการจัดเก็บขยะ การคัดแยกขยะ จากพฤติกรรมเก็บขยะที่ทำซ้ำๆ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งสมาชิกชุมชนในการจัดการขยะมีการจัดเก็บและคัดแยกอย่างถูกต้องก่อนนำมาขาย ในส่วนของเด็กและเยาวชนให้นำขยะมาใส่ในภาชนะที่จัดไว้(แบ่งเป็นประเภื)ซึ่งใหม่ๆเด็กอาจไม่ทราบว่าเป็นการคัดแยกแต่เมื่อทำไประยะหนึ่งป้าราตรีจะแจ้งให้เด็กได้รับทราบ(ศูนย์รับซื้อขยะชุมชนจึงเปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้แหล่งหนึ่งของชุมชน
489 นางราตีเปาะ เจ๊ะนุ ๕๐/๓ม,๔ตำบลนาเกตุ ปัตตานี 58-00-0083
พลังชุมชน สร้างสัมพันธ์ สู่ฝันคนคลองช้าง ปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แบบอย่างเรื่องศาสนา เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน
490 นางรำไพ สตันน๊อต 97หมู่ที่6 ตำบลแประ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สตูล 59-00-0002
เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแม่บ้านที่จบปริญญา เสียสละเวลาช่วยโครงการในเรื่องการเตรียมหลักฐานการเงินและการรายงานผ่านเวปไซด์ ทำให้โครงการมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทำตัวเป็นตัวอย่างในชุมชนเรื่องการคัดแยกขยะ หน้าบ้านมีแปลงผักที่ใช้ปุ๋ยจากการหมักเอง
491 นางรุ่งไพลิน รอดบุญ บ้านเลขที่ 40/12 หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง อำเภอ/นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160 นครศรีธรรมราช 58-00-2257
ร่วมสร้างผลไม้อินทรีย์จากสวนสมรมบ้านห้วยพาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ตัวแทนเกาตรกร เป็นวิทยากรเรื่องการจัดการพื้นที่เพื่อเกษตรยั่งยืน ที่ศูนย์เรียนรู้คุ้มตาหนุ่ย
492 นางละมัย ช่วยบำรุง 86 หมู่ 5 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1078
บ้านไม้มูกปลอดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ด้วยสมุนไพร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ติดต่อประสานงานคนในหมู่บ้านการทำกิจกรรม
493 นางละมุล แก้วสม 36 ม,7 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0871
ร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่ ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นครัวเรือนนำร่องในการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะ และ3R
494 นางลัดดา เจริญยศ 24/1 ถ.เทศบาล 1 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ยะลา 57-00-0931
คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำ สตรี ในชุมชน ที่ชวนคนอื่นมาร่วมกิจกรรม
495 นางลัดดาวรรณ ผุดปลอด 217 หมู่ที่ 12 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-1907
สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครัวเรือนผลิตอาหารปลอดภัย...ปลูกผักปลอดภัย
496 นางลาวัลย์ มนนิมิตร 68/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ชุมพร 55-00-0996
โครงการร่วมปลูกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ใช้มะรุมดื่มแทนน้ำจากการเป็นเบาหวาน ปัจจุบันน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติ
497 นางลำยอง บัวผัน 21/6 ม.7 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ชุมพร 55-00-0924
โครงการชุมชนบ้านเจริญทรัพย์ปลอดหนี้สิน ทำกินกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ตนเองต้องสละเวลาของครอบครัว(ปกติมีอาชีพค้าขายที่ต้องส่งหมูชาแหละให้กับลูกค้าประจำและลูกกำลังเป็นวัยรุ่น)ร่วมงานชุมชนอย่างสมำ่เสมอ และเป็นนักศึกษาต่อเนื่องของม.ราชภัฎเพชรบุรีอีกด้วยในวันเสาร์และอาทิตย์
498 นางลำไยเกลี้ยงเกลา บ้านเลขที่ 76/1 หมู่ที่ 8 ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง นาแว อำเภอ/เขต ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80260 นครศรีธรรมราช 58-00-2204
สุขสวรรค์ ที่ บ้านควนสวรรค์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการออกกำลังกาย เป็นผู้ริเริ่มในการตั้งกลุ่มออกกำลังกาย และแกนนำในการออกกำลังกายในชุมชน โดยการนัดแนะตัวแทนครัวเรือนที่สนใจในการออกำลังกายมาออกกำลังกายทุกวัน ส่งผลให้สุขภาพของตนเองดีขึ้น สุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานดีขึ้นจนแทบไม่ต้องกินยา จำนวนหลายราย
499 นางลินดา จัตุรงค์ 7/1 ม.5 ต.บางเหรียงอ.ทับปุด พังงา 56-00-0005
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ รู้เท่าทันไข้เลือดออก และมาลาเรีย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นคนมีทักษะในการพูด
500 นางลิลัย เพชรนิล 107 ม.10 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-1887
ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำการจัดทำบัญชีครัวเรือน
501 นางลี บุญสุวรรณ์ 227/7หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-1067
สุขพอดีชีวิตพอเพียงกับเกษตรครัวเรือนผสมผสานวิถีชุมชนคนแพรกจูด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บ้านตัวอย่างเลี้ยงปลาได้ผลผลิตดีมีรายได้เพิ่มขึ้น
502 นางวงเดือน ศรีสุเทพ 117 หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-0126
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความเข็มแข็ง ทุ่มเทเวลา เสียสละให้กับชุมชนเป็นอย่างดีเยี่ยม
503 นางวงเดือน ศรีสุเทพ 117 หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86140 ชุมพร 55-00-0943
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำแม่บ้านที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนตั้งแต่การทำบัญชีครัวเรือน การใช้นำ้หมักชีวภาพและการปลูกพืชผักปลอดสารภิษ สามารถเป็นแบบอย่างกับผู้อื่นได้
504 นางวงเดือน ศรีสุเทพ 117 ม.2 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ชุมพร 55-00-0943
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำแม่บ้านที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและครอบครัวตั้งแต่การทำบัญชีครัวเรือน การใช้น้ำหมักชีวภาพและการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ สามารถเป็นแบบอย่างกับผู้อื่น ได้
505 นางวงเดือน ศรีสุเทพ 117 หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-0126
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้ที่มีความขยัน อดทน อดกลั้น อดออม มีความสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับชุมชน และเครือข่ายในเรื่องเกษตรอินทรีย์
506 นางวรรณานิลแก้ว 33 ม.8 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-1934
ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สมาชิกแกนนำ
507 นางวรรณาบ่มไล่ 50 หมู่3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-0077
เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคโดยปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเองในครัวเรือนที่เหลือแจกจ่ายให้ญาติๆและคนในชุมชน และปลูกติดต่อมาตลอดโครงการและปลูกอย่างต่อเนื่อง
508 นางวราภรณ์ อินทรสุวรรณ 18/2 ม.14 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1087
เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สามารถรวบรวมกลุ่มเยาวชน คนว่างงาน สตรี และผู้สนใจ มาร่วมทำกิจกรรมภายใต้โครงการได้เป็นอย่างดี แกนนำมีความรู้เกี่ยวกับการทำแพปลูกข้าวและผักอินทรีย์ และการเลี้ยงปลาในกระชังเพิ่มขึ้น เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากภัยธรรมชาติ
509 นางวันดี อักษรคง 33 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1031
บ้านอู่แก้วเป็นหมู่บ้านวิถีพอเพียง (ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการที่เสียสละ พัฒนาบ้านตนเอง ให้เป็นศูนย์เรียนรุ้ มีการพูดคุย และปรึกษางานกันตลอดเวลา และยังนำสมาชิกในคร้วเรือน เข้าร่วมกิจกรรมตลอดเวลา ซึ่งเป็นแรงหนุนเสริมที่ดี
510 นางวันดี อินทรพกษ์ 21 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2024
ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมตามโครงการ ในการกวนข้าวอาซูรอ
511 นางวันทนา เส้งทั่น 23 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-1427
สร้างคน สร้างชุมชนทองพูนตามรอยพ่อ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นแกนนำกลุ่มในการทำกิจกรรมตามโครงการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรุ้และทดลองปฏิบัติ 2.นำส่ิงที่ผลิตได้ไปทดลองใช้จนเกิดเห็นผลจริง 3.เป้นครู ก ที่จะขยายผลต่อไป
512 นางวัลลี ลายสันทัด บ้านเลขที่ 80/3 หมู่ 14 ตำบลครน ชุมพร 56-00-1076
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครัวเรือนเกษตรอินทรีย์
513 นางวาสนาด้วงวงค์ 106 ม.8 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-1934
ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สมาชิกสภา
514 นางวิน ปักษีสิงห์ 178/1 หมู่ที่ 7 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 พัทลุง 55-00-0936
ชุมชนสีเขียวบรรยากาศสีขาว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรกรต้นแบบการปลูกผักสวนครัวโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ
515 นางวิภา พรหมแท่น 6 ม,7 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0871
ร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่ ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นครัวเรือนนำร่องในการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะ และ3R
516 นางวีรวรรณ วัฒนพงศ์ ร้านวัชรินทร์การไฟฟ้า ถ.สุนอนันต์ ม.1 ฝั่งตก อ.ปากพนัง จ.นครศรี นครศรีธรรมราช 56-00-1063
นาควารีคนสุขภาพดีชุมชนสีเขียว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สามารถประสานงานกับหน่วยงานราชการ และเอกชนในพี้นที่อย่างทั่วถึง และมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจกันในทีม และมีคุณสมบัติเป็นผู้นำชุมนที่กล้าตัดสินใจและเกิดการยอมรับในหน่วยงานต่างๆ
517 นางวุฒิชัย หวังบริสุทธิ์ 43 หมู่ที่ 5 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง ตรัง 55-00-0865
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สิทธิชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความรู้เข้าใจและสามารถอธิบายในเรื่องสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ / คณะทำงานในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน 4 มิติ
518 นางศรีวิไล ทองใสพร 10/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-0934
ชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ร่วมใจลดอุบัติเหตุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.มีความเสียสละ กล้าคิด กล้าทำ และเริ่มตันพัฒนาโครงการ เพื่อต้องการให้สังคมบ้านปากคลองวัดแดง น่าอยู่ 2.มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ให้เข้าร่วมกิจกรรมได้
519 นางศรีวิไล ทองใสพร 10/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2025
คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความเป็นผู้นำ และรับผิดชอบกิจกรรม
520 นางศรีเวียงดวงใส 5 ม.8 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ชุมพร 58-00-2079
บ้านวังทองน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นกลุ่มแม่บ้านที่สำคัญ ดำเนินการแทนผู้ใหญ่บ้านได้(ภรรยาผู้ใใหญ่บ้าน)มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
521 นางศศิวรรณ จันทร์สอน 3 หมู่ 9 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-0279
โคกเหล็กสะอาดจัดการขยะดีทุกชีวีมีสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำจัดการขยะกลุ่มบ้าน สอนการทำแก็สชีวมวลได้ ปฏิบัติเป็นตัวอย่างของครัวเรือนอื่นๆ ได้ดี
522 นางศศิวรรณ จันทร์สอน 3 หมู 9 ตำบล ไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1024
บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด )
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบา้นพอเพียง ปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีได้
523 นางศิริพร ผลพานิช 15 หมู่ที่ 3ตำบล หาดพันไกร อำเภอ เมือง จังหวัด ชุมพร ชุมพร 58-00-2084
บ้านนาเหนือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
ยุติโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
524 นางศิริเพ็ญ ฮะอุรา 307 หมู่ที่5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สตูล 58-00-2185
คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นสจ.อำเภอเมืองสตูล กลุ่มแม่บ้าน อสม. ท่านทำงานเข้มแข็ง เอาจริงเอาจัง ประสานงานได้ทุกเครือข่ายในหมู่บ้านและภายนอก ช่วยหาทุน หาทรัพยากรมาสนับสนุนกิจกรรมโครงการเป็นอย่างดี พร้อมทั้งนำแกนนำบริหารของ อบจ.มาร่วมชื่นชมกิจกรรมของโครงการด้วย ทำให้ทีมงานมีกำลังใจและฮึดสู้เมื่อท้อแท้
525 นางศิวพร สุภาผล 92/2 หมู่ 1 เทศบาล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-0857
บ้านป่าไหม้ร่วมใจนำป่าสาคูสร้างสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความรู้และประสบการณ์ในกิจกรรมงานที่ทำ และประสบผลสำเร็จระดับหนึ่ง มีความเสียสละเวลาส่วนตนของครอบครัว และ ส่วนตัวในการพัฒนากลุ่ม มีความใจกว้างและมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นที่ยอมรับและนับถือของผู้ร่วมโครงการ
526 นางศุภกรหมวดมณี พัทลุง 57-00-0737
สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บุคคลต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
527 นางสมจิตรพรหมอักษร พัทลุง 57-00-0737
สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บุคคลต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
528 นางสมทรง ตันติวิวัฒน์... 23 ม.4 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา... พังงา 54-00-0580
โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นประธาน อสม. และเป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน...
529 นางสมบูรณ์ เมืองจันทร์ 43 ม.4 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-1886
เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำด้านเศรษฐกิจพอเพียง
530 นางสมพร ถึงพร้อม 287 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2023
ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เดิมทำอยู่คนเดียว ตอนนี้ มาทำเป็นกลุ่มนำสิ่งที่หมดอายุ มาทำให้เกิดประโยชน์ ทำปุ๋ย ทำสบู่ เดิมซื้อปุ่ย แต่อตนนี้ทำเอง
531 นางสมมารถ ทองเอียด 42 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-0970
ดอนโรงสร้างสุข ด้วยวิถีเกษตรพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นบุคคลที่ดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจริง 2.ทำบ้านของตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 3.เป็นคนพูดจริง ทำจริง ปฏิบัติจริง
532 นางสมศรี ด้วงทอง 181 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-1427
สร้างคน สร้างชุมชนทองพูนตามรอยพ่อ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.ได้นำความรุ้ที่มีการถ่ายทอดจากฐานเรียนรู้ นำไปปรับใช้เองที่บ้าน 2.วัสดุเหลือใช้จากครัวเรือน นำไปทำปุ่๋ยหมักและน้ำหมัก 3.ลดต้นทุนด้านการเกษตร และลดการใช้สารเคมี 4.ตั้งใจ เสียสละ และยังมี่ช่วยทำฐานเรียนรู้หมู่บ้านอีกด้วย
533 นางสมสวย ภูแข็ง 278 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1077
บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.มีความตั้งใจในหน้าที่ ที่ได้รับผิดชอบ  2.มองเห็นคุณค่าภูมิปัญญาที่มีต่อสุขภาพ 3.ทำงานด้วยใจ และเสียสละ โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 4.ชักชวนลูกสาว เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เรียนรู้และมีการสืบทอด
534 นางสมหมาย หมั่นถนอม 15 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-0099
ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สามารถนำวิธีการจัดการขยะอย่างครบวงจรถ่ายทอดไปยังสมาชิกในกลุ่มบ้าน และขยายเครือข่ายไปยังครัวเรือนอื่นที่ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
535 นางสมหมาย เรืองลักษณ์ 2/2 หมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงขาว ตำบลนาสารอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-0025
ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้ที่มีความสามาถ ในการทำบัญชีครวัเรือน การคิดต้นทุนนการผลิตและช่วยส่งเสริมให้ครัวเรือนหันมาให้ความสำคัญกับรายจ่ายที่ไม่จำเป็นของครัวเรือน และการเคราะห์ต้นทุนในการผลิต เพื่อประหยัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นให้กับถาคครัวเรือน และที่สำคัญเป็นผู้กระตุ้นเตือนให้ครัวเรือนมีการบันทึกทำกิจกรรมบัญชีครัวเรือนอย่างสม่ำเสมอ
536 นางสมเด็จเกื้อกูล นครศรีธรรมราช 58-00-2208
สายน้ำสร้างสุขณ บ้านทุ่งโชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการรักษาน้ำโดยกระบวนการฝายมีชีวิตโดยยึดหลักใช้ธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันได้กับคน รณรงค์ให้เกิดความตระหนักเรื่องดังกล่าวในชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
537 นางสมเพียง บุญเซียม 41 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-2081
ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำอย่างไม่เป็นทางการที่มีความสามารถและมีศักยภาพในการโน้มน้าวคนในชุมชนที่มีหัวใจเดียวกันร่วมทำกิจกรรมดีๆที่เป็นแบบอย่างของการเป็นผู้สูงอายุกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเสียสละ และมีความเข็มแข็ง
538 นางสะกีนะ ลือแบซา 143 ม.1 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา ยะลา 58-00-2029
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีการปรับสภาพพื้นที่ว่างเปล่าข้างบ้าน มาทำแปลงผักเพื่อบริโภค โดยนำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นแปลงเล็กๆ และเป็นแกนนำขับเคลื่อนการทำบัญชีครัวเรือนของบ้านยือเราะ
539 นางสะยะปะดุกา 121 สตูล 58-00-2181
หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรสุขภาพ
540 นางสาคร ดำใส 136 หมู่ที่ 11 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 58-00-1927
สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- สามารถเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เรื่องสมุนไพร และการแปรรูปสมุนไพรสู่คนอื่นๆ ได้
541 นางสายชล เพ็งตุก 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1077
บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.นำสมุนไพรไปใช้ในการดูแลตนเอง 2.มีความตั้งใจ และยอมรับในวิถีภูมิปัญญา 3.เรียนรู้ และเข้าใจ และเปิดใจกว้าง
542 นางสายใจ ปราบภัย 30 ม.6 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ชุมพร 55-00-0914
โครงการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำการอนุรักษ์ป่าชายเลน/เป็นวิทยากรด้านการจัดการป่าชายเลน
543 นางสายใจ ปราบภัย 30 ม.6 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ชุมพร 58-00-0127
พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 )
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นวิทยากรประจำฐานเรียนรู้พื้นที่ป่าชายเลน
544 นางสายใจปราบภัย 30 ม.6 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ชุมพร 58-00-0127
พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 )
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นวิทยากรประจำฐานเรียนรู้พื้นที่ป่าชายเลน
545 นางสาว กัญญา โต๊ะประดู่ 31 ม 2 สตูล 58-00-2203
ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การจัดการขยะ
546 นางสาว กานต์ชนก กิตยาการ 191 หมู่ที่ 5 ถนน เพชรเกษม ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร ชุมพร 59-00-0003
สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ส่งเสริมสุขภาพ
547 นางสาว จรีญา สาลี 117 หมู่ที่ 3 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ระนอง 58-00-0040
เยาวชนบางกล้วยนอกนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- ความเป็นผู้นำ - ความกล้าแสดงออก - การจัดการตนเองและผู้เข้าร่วมประชุม
548 นางสาว จิตรลัดดา วงศ์ศิลป์ บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง บ้านส้อง อำเภอ/เขต เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84190 สุราษฎร์ธานี 58-00-0045
คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- การประสานงานหน่วยงานจากภัยใน และภายนอกชุถมชนเข้ามาหนุนเสริมการทำกิจกรรมในพื้นที่ - การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ - การประยุกต์ใช้จุดเด่นของชุมชนเข้ามาหนุนเสริมการพัฒนาชุมชน
549 นางสาว จิรา สาคร 35 หมู่ที่ 2 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 58-00-2249
ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- ความสามารถในการจดบันทึก การจัดการข้อมูล
550 นางสาว ชื่อ บุษยาภรณ์ นามสกุล วิเชียรมณี บ้านเลขที่ 271/195 หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย - ถนน ราชดำเนิน ตำบล/แขวง ปากพูน อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 โทร 085 5725341 นครศรีธรรมราช 58-00-2206
ชุมชนบ้านชะเอียนยิ้มได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นสมาชิกเทศบาล เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในชุมชน ส่งเสริมให้คนปลูกผัก กินผักที่ปลูก ปลูกที่กิน โดยกระบวนการปลอดสารพิษ
551 นางสาว นาดียะห์ แมลอก โครงการบัณฑิตอาสา มอ. สุราษฎร์ธานี ระนอง 58-00-0040
เยาวชนบางกล้วยนอกนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- นักสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน - ผู้นำการเปลี่ยนแปลง - การจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน
552 นางสาว ยุพิน ประแจ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน นครศรีธรรมราช 58-00-2158
โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
553 นางสาว ศศิกานต์ รักสง 48 หมู่ที่ 5 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช 58-00-2158
โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
554 นางสาว สาลาโสม หมัดร่าหมาน 59 ถนนสมานมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สงขลา 58-00-0066
พลังเยาวชนร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชน: คนบ้านปริก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
555 นางสาว สุรีภรณ์ อรุณรุงเรือง หมู่ที่ 4 ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สงขลา 58-00-0066
พลังเยาวชนร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชน: คนบ้านปริก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
556 นางสาว สุวรรณา สง่าบ้านโคก 54 ม 2 สตูล 58-00-2203
ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การจัดการขยะ
557 นางสาว อาตีก๊ะ หวังกุหลำ 280 ม 2 สตูล 58-00-2203
ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การจัดการขยะ
558 นางสาวกรรณิการ์ แพแก้ว 58/14 ม.5 ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 56-00-0115
โครงการพลังจิตอาสา เพื่อสวนสาธารณะสีขาว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- นักประสานงาน - นักกิจกรรม - แบบอย่างในการเปลี่ยนแปลง
559 นางสาวกัญญา วาสนา 139 ม.2 ต. ปากพนังฝั่งตะวันออก อ. ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-0480
สามประสานร่วมพัฒนาองค์ความรู้นำสู่การแลกเปลี่ยนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
พัฒนาความรู้การเลี้ยงปลานิลในบ่อกุ้งร้าง
560 นางสาวกัญญา วาสนา 139 ม.2 ต. ปากพนังฝั่งตะวันออก อ. ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-0480
สามประสานร่วมพัฒนาองค์ความรู้นำสู่การแลกเปลี่ยนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
พัฒนาความรู้การเลี้ยงปลานิลในบ่อกุ้งร้าง
561 นางสาวกัญญาโต๊ะประดู สตูล 58-00-2203
ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การจัดการขยะ
562 นางสาวกาญดี ชัยมงคล 9 หมู่ที่ 2 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร ชุมพร 56-00-1073
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ศาลาขาวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เต้นแอโรบิค
563 นางสาวจันจิรา กิ่งแก้ว... 24/1...หมู่1 ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ. พังงา พังงา 55-00-0855
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เจ้าหน้าที่ รพสต ตากแดด
564 นางสาวจันทร์ทิพย์ จินดาวงศ์ สุราษฎร์ธานี 59-00-0001
ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- การประสานงาน - การจัดการข้อมูล
565 นางสาวจำปี เกิดแก้ว 144/1 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-0970
ดอนโรงสร้างสุข ด้วยวิถีเกษตรพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.มีความกล้าที่จะชวน พูดคุยให้ประชาชนฟัง และเข้าร่วมกิจกรรม 2.มีการทดลองที่บ้านตนเอง ใช้ แล้วบอกต่อ ทำให้เห็นจริง
566 นางสาวจุฑารัตน์ใจแผ้ว 90 ม.10 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-1887
ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำด้านสุขภาพ
567 นางสาวชยาพร สบู่ม่วง 465 ถนนฝั่งบางใบไม้ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 57-00-0935
พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- สามารถประสานงานกลุ่มองค์กรในชุมชนได้อย่างทั่วถึง
568 นางสาวชยาพร สะบู่ม่วง 465 ถนนฝั่งบางใบไม้ ต.ตลาด อ.เมือง จ.กระบี่ สุราษฎร์ธานี 56-00-0115
โครงการพลังจิตอาสา เพื่อสวนสาธารณะสีขาว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- เข้าใจระบบการทำงาน และสามารถวางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสิ่งที่ทำ - เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ
569 นางสาวชยาพร สะบู่ม่วง 465 ถนนฝั่งบางใบไม้ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 57-00-0935
พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- เป็นนักออกแบบกิจกรรม - มีทักษะความเป็นผู้นำ - เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ
570 นางสาวธัญวรัตน์ ฐิตะโชติการ 103/159 ม.3 ถนนนาเนียน ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 56-00-0115
โครงการพลังจิตอาสา เพื่อสวนสาธารณะสีขาว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- นักประสานงาน - นักกิจกรรม - แบบอย่างการเปลี่ยนแปลง
571 นางสาวธัญวรัตน์ ฐิตะโชติการ 465 ถนนฝั่งบางใบไม้ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 57-00-0935
พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- มีทักษะในการทำงานชุมชน - มีความสามารถด้านศิลปะ สามารถถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนได้
572 นางสาวนฤพร คล้ายพิชัย 37/3 ม.4 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 55-00-0866
โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านเหนือน้ำให้น่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- ดูแลเรื่องการจัดการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
573 นางสาวนฤมล ประดิษฐ์... ...45/8 หมู่4 ตำบลตากแดด อ.เมือง จ.พังงา... พังงา 55-00-0976
สร้างพลังด้วย 2 มือ เพื่อลดขยะชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
อสม.
574 นางสาวบานชื่น วันริโก เลขที่ หมู่ที่ 14ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-2080
ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำด้านการออกกำลังกาย
575 นางสาวประภา แก้วสม 16 ม,7 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0871
ร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่ ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นครัวเรือนนำร่องในการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะ และ3R
576 นางสาวปราณี นะสงคราม 12/1 หมูู่ที่ 6 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-0098
บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นบุคคลที่มีิจิตอาสา เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีความพร้อมที่จะพัฒนาบ้านตนเอง 2.เป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้ตลอดเวลา และศึกษาค้นคว้าหาแนวทางพัฒนากิจกรรมตลอดเวลา 3.เป็นบุคคลที่คิดบวก และมีพลังต่อสู่้ในการทำกิจกรรม
577 นางสาวพลอยปวีร์ เกลี่ยงณรงค์ 139/7 หมู่ที่ 3 ถนน ชายทะเล ตำบล ปากพนัง อำเภอ ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1022
สามวัยสานใจดูแลชุมชนสนามกีฬา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นำกลุ่มคนสามวัยมาจัดกิจกรรมกลุ่มให้มีความสุขได้โดยใช้การทำสิ่งประดิษฐ์ และทำงานด้วยใจ เอื้เฟื้อต่อเพื่อนบ้านในชุมชน
578 นางสาวพิน บัวศรี 45 หมู่ที่ 7 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 พัทลุง 55-00-0936
ชุมชนสีเขียวบรรยากาศสีขาว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรกรต้นแบบผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เองในนาข้าวและผักสวนครัว
579 นางสาวพิศมัย สีไร 113 หมู่ที่่ 3 ตำบลเขาขาวอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2022
บ้านสหกรณ์ เรียนรู้วิธีลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นคนที่มีการเรียนรุ้และวิเคราะห์กิจกรรมได้ดีไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ไม่ยอมถอยต่อกิจกรรมที่ไม่ประสบความสำเร็จ และตั้งใจทำให้ดีที่สุด
580 นางสาวมาลัย คงนาน 152/1 ม.13 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-1885
ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำการทำปุ๋ยชีวภาพ
581 นางสาวยามีลา สาเม๊าะ บัณฑิตอาสา มอ. กระบี่ 58-00-0079
เกษตรพอเพียงตามวิถีมุสลิมบ้านคลองยาง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- นักพัฒนาโครงการ - นักสรา้างเสริมสุขภาวะชุมชน - การออกแบบกิจกรรมในการพัฒนา - การประวานงานโครงการ
582 นางสาวรอยะ อาแว ๑๐๒/๕ม.๗ ตำบลนาเกตุ ปัตตานี 58-00-0083
พลังชุมชน สร้างสัมพันธ์ สู่ฝันคนคลองช้าง ปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
กล้าแสดงและให้ความร่วมทุกกิจกรรม
583 นางสาวรัชฎาภรณ์ ลิมปนันทพงษ์ 61 ม.2 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 55-00-0859
โครงการชุมชนบ้านดอนหารเพื่อการจัดการทรัพยากรมะพร้าว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- สามารถประสานงานการประชุม ทั้งภายในและภายนอกชุมชนได้เป็นอย่างดี
584 นางสาวลภัสดาวารีเขต 3/1หมู่ที่ 9ตำบล ท่าแซะ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร ชุมพร 58-00-2072
อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำแบบไม่เป็นทางการทางด้านสุขภาพ เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์นอกกรอบเพื่อการพัฒนา
585 นางสาววณิชญา ฉันสำราญ 341/3 หมู่ที่ 5 ตำท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160 นครศรีธรรมราช 58-00-2116
ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำนักพัฒนา ประเด้นเด็กและเยาวชน ประธานเครือข่ายยุวทัศน์
586 นางสาววนิชา สุพรรณพงศ์ 34/1 ม.3 บ้านท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พังงา 56-00-1768
ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน ป่าชายเลน ลำคลองและเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำชุมชนบ้านท่าจูด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีจิตอาสา เป็นแกนนำเยาวชน เป็นผู้จัดทำรายงานของโครงการ ช่วยเหลือชุมชนทุกอย่างที่ชุมชนจัดขึ้น
587 นางสาววรรณเพ็ญสาริกา 89 หมู่ที่ 8ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล สตูล 57-00-1035
เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชุมชน คนปาล์มทอง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำสตรีในหมู่บ้าน
588 นางสาววลัยลักษณ์สุวรรณมณี 601/4 หมู่ที่ 1 ซอย ปลักควาย ตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220 สงขลา 58-00-2120
ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความรู้ในการทำบัญชีครัวเรือน
589 นางสาววันดี ปิละวัฒน์ นครศรีธรรมราช 55-00-1066
ศาลาเสวนาปลดหนี้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็น อสม ประจำหมู่บ้าน ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและ เป็นบุคคลที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนบ้าน เป็นตัวอย่างให้ครัวเรือนอื่น ๆ ในเรื่องสุขภาพ การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
590 นางสาววันดี ปิละวัฒน์ 55/1 หมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงขาว ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมร่าช นครศรีธรรมราช 58-00-0025
ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นประธาน อสม ของตำบลนาสาร มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชุมชน ในเรื่องของการดำเนินงานตามรอยพระราชดำหริ เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ สารไล่แมลง เพื่อลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรในการใช้สารเคมี และเป็นการส่เสริมสุขภาพของสมาชิกครัวเรือนด้วยเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นปัญหาของชุมชน จนไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ ในรอบ เดือน
591 นางสาววันเพ็ญ ประการแก้ว 451 หมู่ 20 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ชุมพร 56-00-1068
กลุ่มชุมชนพันวาลร่วมใจพัฒนาอาชีพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความตั้งใจในการทำงานสูง อยากให้ชุมชนมีสุข คนมีรายได้เสริม เยาวชนไม่ติดสิ่งเสพติด ไม่คิดหวังผลตอบแทนและไม่ต้องการทำร้ายใคร
592 นางสาววันเพ็ญ ประการแก้ว -451 หมู่ 20 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ชุมพร 56-00-1068
กลุ่มชุมชนพันวาลร่วมใจพัฒนาอาชีพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความตั้งใจในการทำงานสูง อยากให้ชุมชนมีสุข คนมีรายได้เสริม เยาวชนไม่ติดสิ่งเสพติด ไม่คิดหวังผลตอบแทนและไม่ต้องการทำร้ายใคร
593 นางสาววิภาดา วาสินธุ์ 261/2 ม.4 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 55-00-0843
โครงการการจัดการป่าชุมชนบ้านควนยูงแบบมีส่วนร่วม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
089-1942892
594 นางสาวสายป่าน หนูน้อย ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านคอกช้าง ยะลา 57-00-0931
คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำเยาวชนในหมู่บ้าน รณรงค์เรื่องการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
595 นางสาวสุนีย์สงแสง 47 ม.8 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-1934
ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สมาชิกแกนนำ
596 นางสาวสุภา เรืองรักษ์... 138 ม.5 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช.. นครศรีธรรมราช 55-00-0970
ปลูกผักปลอดสารพิษพิชิตโรค บ้านสำนักขัน หมู่ที่ 5 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้สนใจในสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และของบุคคลใกล้ชิด มีวิถีชีวิตประจำวันแบบเรียบง่าย ปลูกผักทานเองที่บ้านอย่างมีคุณภาพ คือ การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ครอบครัวและตนเองทำขึ้นเองอย่างจริงจัง มีความสามารถประดิษฐ์ ดัดแปลงวัตถุต่างๆที่ใช้แล้วมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ เช่น การใช้แก้วน้ำที่ทิ้งแล้ว มาเพาะเมล็ดพันธ์ การปลูกผักในกระสอบ ตอไม้ พาชนะต่างๆอย่างจริงจัง จนสามารถนำมาขาย มีรายได้ในครอบครัวเพิ่มขึ้น เป็นคนชอบทำอาหารดัดแปลงโดยใช้ผักที่ปลูกเองมาประกอบอาหาร เช่น การทำน้ำจากใบย่านางเพื่อปรับสมดุลร่างกายซึ่งต้องใช้ผักหลายชนิด และผลิตสบู่เหลว ยาสระผม น้ำยาล้างจาน จากน้ำยาเอนกประสงค์ใช้เองที่บ้าน พร้อมคิดค้นสูตรการผลิต และบันทึกการผลิตทุกครั้ง เพื่อจะนำมาปรับเปลี่ยน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนในชุมชนต่อไป
597 นางสาวสุภาพร เอี่ยมอักษร บ้านเลขที่ 64/8 หมู่ที่ 4 ตำบลบางสักอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 9211 ตรัง 58-00-0109
โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านน้ำราบ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1. ได้รับการพัฒนาทักษะในการจัดทำรายงานและรายงานทางการเงินในลักษณะที่เป็นโครงการต่อเนื่องมากขึ้น จากที่เคยทำในระดับกิจกรรม
598 นางสาวสุภาพรณ์ ชูช่วย 80/1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2067
กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำด้านเศรษฐกิจพอเพียง
599 นางสาวสุรัสวดี กังสนันท์ 150 ม.1 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1080
สินสืบสุขร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ต่อยอด)
กำลังดำเนินโครงการ
600 นางสาวสุวรรณา อภิญญานินท์ สุราษฎร์ธานี 58-00-2253
สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- การติดต่อประสานงาน
601 นางสาวสุวิมล ทองเอื้อ 176/1 ม.13 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา สงขลา 58-00-2120
ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การทำขนมไทย
602 นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์ 37/2. หมู่ที่ 1 ซอยปลักควาย ตำบล รัตภูมิ อำเภอ/เขต ควนเนียง จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220 สงขลา 58-00-2120
ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1มีความรู้ ทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการเข้ามาดำเนินกิจกรรมในพื้นที่โครงการ 2.มีความรู้ ทักษะในการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สบู่ แซมพู จากสมุนไพร
603 นางสาวอิทธิยา สังข์ธรรม 73 ม.10 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 55-00-1008
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านนางกำ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
081-5363691
604 นางสาวอุทัยวรรณกาญจนปัทม์ 59 หมู่ที่ 9ตำบล ท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัด ชุมพร ชุมพร 58-00-2072
อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สภาผู้นชุมชน
605 นางสาวอุวนิช สบเหมาะ 111/1 หมู่ที่ 13 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-1885
ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรอินทรีย์
606 นางสาวฮาซีเตาะ ชะยานัย 10 หมู่ที่ 4 ตำบลแประ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150 สตูล 58-00-2182
เยาวชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนประสานระหว่างชุมชนและพี่เลี้ยง เป็นคนบริหารจัดการกิจกรรม ว่าควรทำเมื่อไหร่ อย่างไร จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน และรายงานผ่านเวปไซด์
607 นางสาวิตรี ตุ๊กสุวรรณ 265 หมู่ที่ 11 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 58-00-1927
สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- นักประสานงาน เชื่อมโยงการทำงาน - นักบริหารจัดการ
608 นางสาวเจ๊ะบาหนี สุวาหลำ 6 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์91000 สตูล 55-00-1057
โตดนุ้ยรักษ์ถิ่น - เล - ป่า
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- มีความใจบริบทชุมชน มีความสามารถในการประสานงานกับแกนนำชุมชนแม้จะเป็นเพศตรงข้าม - มีความคิดเชิงระบบ สามารถวางแผน ติดตาม ประเมินผลการทำงานเป็นระยะๆ - มีความรับผิดชอบ
609 นางสาวเบญจมาศ ทวีรส... ..15/2 ม.2 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา... พังงา 55-00-1055
สำนึกรักบ้านเกิด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
-เป็นผู้ที่มีความสามารถในการรวบรวมความคิดและสรุปเป็นบทเรียนให้กับชุมชน มีความอดทนและมีความเสียสละ
610 นางสาวเรวดี รัตนเทพี 20 หมู่ที่ 2 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร ชุมพร 56-00-1073
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ศาลาขาวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เต้นแอโรบิค
611 นางสาวแสงจันทร์ เลิศไล 23 หมู่ที่ 2 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร ชุมพร 56-00-1073
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ศาลาขาวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เต้นแอโรบิค
612 นางสาวไดเซาะ บือราเฮง ๕๔/๑ม.๔ตำบลนาเกตุ ปัตตานี 58-00-0083
พลังชุมชน สร้างสัมพันธ์ สู่ฝันคนคลองช้าง ปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
กล้าแสดงออก
613 นางสำราญทองหวาน 7/1 หมู่ที่ 2 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พัทลุง 58-00-1935
ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นปราชญ์ชุมชนด้านการเกษตรอินทรีย์ เป้นผู้นำในการทำปุ๋ยหมักแห้ง ปุ๋ยน้ำหมัก สูตรโบกาฉิเป็นผู้ผลักดันผู้ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาการใช้ปุ่ยหมักในนาข้าว
614 นางสิ้น เนียมรัตน์ 147 หมู่ที่ 7 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 พัทลุง 55-00-0936
ชุมชนสีเขียวบรรยากาศสีขาว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรกรต้นแบบการปลูกผักสวนครัวโดยไม่ใช่สารเคมี
615 นางสิริพร เกิดลาภ... 9/5 ..หมู่1 ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ. พังงา. พังงา 55-00-0855
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำกลุ่มสตรี
616 นางสีด้า เด่นมาลัย... ...11 หมู่4 ตำบลตากแดด อ.เมือง จ.พังงา... พังงา 55-00-0976
สร้างพลังด้วย 2 มือ เพื่อลดขยะชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครูผู้ดูแลเด็ก
617 นางสีด้า เด่นมาลัย ... 11...1หมู่4 ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ. พังงา พังงา 55-00-0976
สร้างพลังด้วย 2 มือ เพื่อลดขยะชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
-เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสรุปผลการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
618 นางสีด้า เด่นมาลัย... ... หมู่4 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พังงา 55-00-0976
สร้างพลังด้วย 2 มือ เพื่อลดขยะชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
-เป็นผู้นำที่มีความเข้มแข็งและผู้นำในการพัฒนา
619 นางสุปรียา ฉายแสง... 3/2...หมู่1 ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ. พังงา พังงา 55-00-0855
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครู
620 นางสุพรรณ อับดุลลา 18/2 หมู่ 3 ตำบลอ่าวลึกน้อย กระบี่ 55-00-0945
โครงการชีวินทรีย์ เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี และเป็นคนที่พิถีพิถันเรื่องความปลอดภัยในการบริโภค
621 นางสุพิชยา เสาวคนธ์ บ้านเลขที่ 4/4 หมู่ที่ 14 ตำบลครน ชุมพร 56-00-1076
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครัวเรือนเกษตรอินทรีย์
622 นางสุพิศ แสงจันทร์ 116 ม.8 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-2238
เกษตรอินทรีย์บนความพอเพียง บ้านสหกรณ์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีจิตอาสา ทำเพื่อส่วนร่วมนำคนทำถุงผักพื้นบ้านอินทรีย์ ทำเป็นตัวอย่างให้ได้เห็น ชวนเพื่อนมาร่วมกันทำ
623 นางสุภาพ พรหมเอียด 11/11ถ.ช่องเขต ต.ตะลุบันอ.สายบุรี ปัตตานี 58-00-2179
โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การำนคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชน
624 นางสุภาพร เหล็มและ บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบล ลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สงขลา 55-00-0985
โครงการมุสลิมะห์ประสานใจต้านภัยยาเสพติดด้วยวิถีชีวิตพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงที่มีความเข้มแข็ง สามารถดึงลูกบ้านให้เข้าร่วมกิจกรรม และยังเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการชุมชนโดยมีการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม/เครือข่ายทั้งในและนอกชุมชน เช่น เจ้าหน้าที่รพ.สต.ช่วยคัดกรองกลุ่มเสี่ยง, โต๊ะอิหม่ามให้ความรู้เรื่องศาสนากับยาเสพติด เป็นต้น นอกจากนี้ทุกวันที่15 ของเดือนก็จะมีการเรียกลูกบ้านเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข่าวสาร ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมที่ได้ทำไปแล้วด้วย
625 นางสุภาพร ศรีเพิ่ม 268 หมู่ที่ 3 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-0892
ตู้เย็นข้างบ้านปลอดสารพิษภัย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.มีความตั้งใจที่จะทำโครงการ 2.มองเห็นผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน 3.มีความสำนึกรักบ้านเกิด เดิมเป็นอดีตข้าราชการ เมื่อกลับมาอยู่บ้าน อยากพัฒนาบ้านเอง
626 นางสุภาพร ศรีเพิ่ม 268 หมู่ที่ 3 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-0892
ตู้เย็นข้างบ้านปลอดสารพิษภัย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.มีความตั้งใจที่จะทำโครงการ 2.มองเห็นผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน 3.มีความสำนึกรักบ้านเกิด เดิมเป็นอดีตข้าราชการ เมื่อกลับมาอยู่บ้าน อยากพัฒนาบ้านเอง
627 นางสุภาพร ศรีเพิ่ม 268 หมู่ที่ 3 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2026
ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผุ้รับผิดชอบโครงการที่มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละและมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับภูมิปัญญา และให้ความช่วยเหลือคนในชุมชน และยังเป็นปราชญ์ชุมชนอีกด้วย
628 นางสุภาพรรณเลี่ยมแก้ว 86/1 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-0099
ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สามารถเป็นวิทยากรและเล่าถึงการทำงานในการขับเคลื่อนและจัดการขยะในชุมชนได้
629 นางสุภิญญา ไวยกาญจ บ้านเลขที่ 590/1 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย - ถนน นครศรี - ท่าศาลา ตำบล/แขวง ปากพูน อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 นครศรีธรรมราช 58-00-2069
ปรับพื้นที่ว่างปลดหนี้บ้านท่าม่วง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปราชญ์ชุมชน
630 นางสุมณฑา ทองนาคขาว 100 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93210 พัทลุง 58-00-1907
สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- วิทยากรกระบวนการการบริหารจัดการชุมชน / การจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ อาหารปลอดภัย
631 นางสุมาลีศรีโดน 104/1 ม.8 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-1934
ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สมาชิกแกนนำ/สมาชิกสภาเทศบาล
632 นางสุวณัฐ พูลสิงห์ 141 /5 หมู่ 10 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-0281
เห็ดศาลาบางปู ลดหนี้ ลดขยะ สร้างอาชีพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ชอบการเรียนรู้ มีความสามารถเรื่องการทำเห็ด
633 นางสุวรรร ยายมาก หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา... พังงา 55-00-1056
งานสร้างคน เพื่อ พัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- เป้นกลุ่มแกนนำคนพิการในชุมชน - มีส่วนร่มในกิจกรรมดีเด่น - เป็นกระบอกเสียงความต้องการของคนพิการในชุมชน - เป็นผู้เข้าใจปัญหาและเข้าใจการมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี - เป็นผู้รักชุมชนในถิ่นที่อยู่อาศัย
634 นางหนูกลีบเทพขาว พัทลุง 57-00-0737
สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บุคคลต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
635 นางหนูขาว พลายด้วง 104 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2043
คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นครัวเรือนในการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ และสอนเพื่อนได้
636 นางหนูฟอง หนูทอง 135 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-0970
ดอนโรงสร้างสุข ด้วยวิถีเกษตรพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.กล้าที่คิด กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง 2.กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง 3.มีทัศนคติเป็นบวกและมองบวกตลอดเวลา 4.มุ่งมั่นที่จะลดสารเคมีที่ปนเปื้อนในชีวิตให้ได้
637 นางหนูเอียดภิรมย์ 111 ม.8 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-1934
ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สมาชิกแกนนำ
638 นางห้วน ขุนพิชัย 37 ม.2 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ตรัง 55-00-0890
บ้านบางนาวจัดการแหล่งอาหารชุมชนสร้างสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- การปลูกพืชผักอินทรีย์ และจัดสวนเป็นระเบียบ
639 นางหาตีย๋า ชายเขาทอง บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ที่ 3 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85120 ระนอง 58-00-0040
เยาวชนบางกล้วยนอกนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- วิทยากรการเรียนรู้
640 นางหีด ช่วยรักษ์ 74 ม.7 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0871
ร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่ ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นครัวเรือนนำร่องในการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะ และ3R
641 นางอนงค์ เทียมทัน บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 14 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-2080
ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำด้านการบริโภคที่ปลอดภัย การออกกำลังกายสม่ำเสมอ และการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย(เศรษฐกิจพอเพียง)
642 นางอรทัยฮะยีบิลัง ม 4 ต.ควนโดน จ.สตูล สตูล 58-00-2194
หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บุคคลต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
643 นางอรอุมา ดาราไก 86/4 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2024
ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำในการเปลี่ยนแปลง การสร้างกลุ่ม เป็นผุ้นำ ผลักดันให้เกิดกลุ่ม ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเป็นตัวเชื่อมประสานกับเยาชนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยน
644 นางอรอุมา ดาราไกร 86/4 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2024
ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำในการเปลี่ยนแปลง การสร้างกลุ่ม เป็นผุ้นำ ผลักดันให้เกิดกลุ่ม ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเป็นตัวเชื่อมประสานกับเยาชนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยน
645 นางอ้อย นกศรีแก้ว 117 ม.6 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ตรัง 55-00-1046
โรงเรียนชุมชนจัดการตนเองบ้านสวนป่า
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การปลูกพืชผักอินทรีย์ใช้บริโภคในครัวเรือนและสำหรับจำหน่าย และสามารถถ่ายทอดวิธีการปลูกพืชผักอินทรียืได้
646 นางอาภาแก้วมณี 9 หมู่ 5 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สตูล 57-00-0736
หุ่นกระบอก ออกเดิน ที่บ้านสวนเทศ(ต่อเนื่อง)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- เสียสละเวลาซ้อมมโนราห์ให้เยาวชน
647 นางอารี นาคัน 84/1 ม.10 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-1887
ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ
648 นางอารี โต๊ะกานี 90 ม.5 ต.ท่าศาลา องท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-0282
ขยะสร้างคนข้างถนนกินได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประสานงานกับหน่วยงานได้ดี นำพัฒนาพื้นที่กงขยะให้ปรับเปลี่ยนเป็นข้างถนนกินได้ และมีการพัฒนาความรู้ไปสู่การจัดการขยะในครัวเรือนได้อย่งต่อเนื่อง
649 นางอารีย์ เลื่อนแก้ว 144 หมู่ที่ 7 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 พัทลุง 55-00-0936
ชุมชนสีเขียวบรรยากาศสีขาว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรกรต้นแบบในการปลูกพืชไร่โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ
650 นางอารีย์ กรรมแต่ง 24 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1029
บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นแกนนำที่มีความเสียสละ และเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ติดตามสมาชิกกลุ่ม ให้ทำกิจกรรมต่อเนื่อง
651 นางอารีย์ เนาว์สุวรรณ 44 หมู่ที่ 1 ถนน บ่อล้อ - ลำทับ ตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2028
ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บ้านกาโห่ใต้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปราชญ์ชุมชน ที่สอนแนะนำให้ชุมชนได้รู้จักทำยาเหลือง
652 นางอำนวย คชหาญ บ้านเลขที่ 15/2 หมู่ที่ 14 ตำบลครน ชุมพร 56-00-1076
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครัวเรือนเกษตรอินทรีย์
653 นางอำนวย ชูเจริญ บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง นาแว อำเภอ/เขต ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2198
คนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำจุดประกายในการสร้างครัวเรือนต้นแบบด้านการทำแปลงผักปลอดสารพิษ โดยใช้บ้านตนเองเป็นแบบอย่างก่อน แล้วขยายสู่ครัวเรืออื่น พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับบ้านอื่น
654 นางอำนวย สมพงศ์ 36 หมู่ที่ 7 ตำบลไทยบุรีอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1032
บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ติดต่อประสานงานคนในหมู่บ้านการทำกิจกรรม เป็นครัวเรือนบ้านต้นแบบ
655 นางอำภาแก้วมี 9 ม. 5 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สตูล 57-00-0736
หุ่นกระบอก ออกเดิน ที่บ้านสวนเทศ(ต่อเนื่อง)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- ความสามารถด้านการแสดงมโนราห์ และปรับใช้กับการทำบทละครแสดงโรงละครหุ่นของเยาวชนนักจัดการขยะบ้านสวนเทศ
656 นางอำร่วน หลีมานัน 78 หมู่ที่ 9 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สตูล 56-00-1062
เยาวชนรักถิ่น บ้านหัวเขา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- ความเสียสละ - ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ - ความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งแนวราบแนวดิ่ง - ความสามารถในการวางแผนการทำงาน
657 นางอำร่วน หลีมานัน 78 หมู่ที่ 9 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สตูล 56-00-1062
เยาวชนรักถิ่น บ้านหัวเขา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- ความเสียสละ - ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ - ความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งแนวราบแนวดิ่ง - ความสามารถในการวางแผนการทำงาน
658 นางอิทธิยา สังข์ธรรม 73 ม.10 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราศฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 55-00-1008
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านนางกำ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- แกนประสานงานภาคเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชนในการดำเนินกิจกรรม
659 นางอุไร นาคัน 104/1 ม.10 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-1887
ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำด้านการด้านการจัดการของชุมชน
660 นางอุไรรัตน์ สังข์ดี บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ที่14 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-2080
ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำด้านการบริโภคที่ปลอดภัย และการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย(เศรษฐกิจพอเพียง)
661 นางฮัมเศาะ อุมารี 66 หมู่ที่ 8 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สตูล 56-00-1056
คลองสองปากน่าอยู่ ลูกหลานปลอดยา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- ความสามารถบริหารจัดการ - ความสามารถดึงการมีส่วนร่วม - ความสามารถประสานงานทั้งภาครัฐ ประชาชน
662 นางฮามีด๊ะตาเดอิน ม 4 ต.ควนโดน จ.สตูล สตูล 58-00-2194
หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บุคคลต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
663 นางเกศินี สุวรรณรัตน์ 89 หมู่ที่ 6 ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง สลุย อำเภอ/เขต ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร ชุมพร 57-00-0940
ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมทั้งใจและกาย ครอบครัวเห็นความสำคัญของการเป็นคนจิตอาสา มีความเสียสละ
664 นางเกศินี สุวรรณรัตน์ 89 หมู่ที่ 6 ตำบล สลุย อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร ชุมพร 58-00-2073
ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เศรษฐกิจพอเพียง
665 นางเกศินีสุวรรณรัตน์ 89 ม.6ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ชุมพร 58-00-2073
ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้มีความรู้ด้านสมุนไพรและแพทย์แผนโบราณ เป็นผู้นำกลุ่มอสม.ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
666 นางเกษร พานทอง 129 ม.13 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-1885
ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำด้านการปลูกผักใช้น้ำน้อย
667 นางเจ๊ะตอฮีเราะ พงพืช 40/27ถ.สะพานม้า ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี ปัตตานี 58-00-2179
โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การออกกำลังกายปั่นจักรยาน
668 นางเจียมจิตต์ เมตตาจิต ...195…หมู่ที่ 1 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช… นครศรีธรรมราช 55-00-0938
สินสืบสุขร่วมใจทำบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแบบอยางที่ดีของชุมชนในการทำน้ำหมักเพื่อสุขภาพ และควบคุมโรคเรื้อรังที่เป็นได้ดี มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่พึงประสงค์มากขึ้น ไม่พึ่งหมอ พึ่งตนเองได้
669 นางเจียร นิ่มโอ 135 หมู่ที่ 7 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 พัทลุง 55-00-0936
ชุมชนสีเขียวบรรยากาศสีขาว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรกรต้นแบบผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เองในนาข้าวและผักสวนครัว
670 นางเจียร เลื่อนแก้ว 40/1 หมู่ที่ 7 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง 9300 พัทลุง 55-00-0936
ชุมชนสีเขียวบรรยากาศสีขาว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรกรต้นแบบในการปลูกพืชไร่ ผักสวนครัว โดยใช้น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตเอง
671 นางเตือนใจ สงแสง 178 ม.8 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-2209
รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้
672 นางเนตรนรินทร์ แซ่ลิ่ม 47/1 หมู่ที่ 9 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2153
พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
673 นางเบญจวรรณ ชูเอียด 109 ม.9 บ้านบางสระ ต.คลองกระบือ องปากพนังจงนคร นครศรีธรรมราช 57-00-0964
บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความสามารถและทักษะในการนำไม้พลอง
674 นางเพ็ญพร โอชาพงศ์ ชุมชนนาควารี ต.ปากพนัง องปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-1063
นาควารีคนสุขภาพดีชุมชนสีเขียว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้มีประสปการณ?ด้านการปลูกพืชผักกินเอง การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ และมีคุณสมบัติเป็นนักพูดและประสานงานและประชาสัมพันธ์ที่ดี สามารถชักชวนเพื่อนร่วมโครงการได้พอสมควร
675 นางเยาวภา คำแหง 6/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2023
ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นบุคคลที่เสียสละ มีความตั้งใจ และเป็นผู้กล้านำการเปล่ี่ยนแปลง
676 นางเรวดี รักษาเมือง 77/1 ม.10 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-1887
ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ
677 นางเรียม จันทร์ลอย หมู่12 บ้านสวนใหม่ ต.คุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พังงา 57-00-1025
ปลุกพลังสังคมคนสวนใหม่ชุมชนในเกาะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีภูมิปัญญาด้านการทำพิธี "รวบข้าว"เป็นการเเรกเริ่มเกี่ยวข้าว
678 นางเสงี่ยมช่วยนะ 43 ม.8 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-1934
ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สมาชิกแกนนำ
679 นางเสน ไชยพลบาล 19ม.1ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-1050
ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตบ้านสมควร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นบุคคลที่ยึดหลักความพอเพียง ในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นแบบอย่างของความพอเพียงทั้งเลี้ยงสุกร สีข้าวรับประทานเอง ใช้ถ่านไม้แทนการใช้แก๊สหุงต้มในการประกอบอาหาร เป็นผู้ที่คอยแนะนำเพื่อนบ้าน บอกต่อถึงสิ่งดีๆที่ได้กระทำ
680 นางเอื้อมพร ขุนอินทร์ 105 ม.13 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร ชุมพร 58-00-0082
สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2)
ระงับโครงการ
เลิกการพนัน/หวย
681 นางแจ่มจันทร์ พิชัยยุทธ 174 ถ.กรมหลวง ม.10 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร ชุมพร 55-00-1034
โครงการสุขภาวะชุมชนหน้าสวนสาธารณะน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำในกลุ่มผู้สูงอายุและการประชาสัมพันธ์ในชุมชน มีจิตสาธารณะ
682 นางแถลงบัวคำ 86 หมู่ที่3ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-0077
เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคโดยปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเองในครัวเรือนที่เหลือแจกจ่ายให้ญาติๆและคนในชุมชน และปลูกติดต่อมาตลอดโครงการและปลูกอย่างต่อเนื่อง
683 นางแพรว สิทธิสถิตย์ ป หมู่ที่ 2 ซอย 1 ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล สตูล 57-00-1037
ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำจัดการหนี้สินในหมู่บ้าน
684 นางแฟ้ม ศรีสัจจา 148 หมู่ที่ 7 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 พัทลุง 55-00-0936
ชุมชนสีเขียวบรรยากาศสีขาว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรกรต้นแบบการใช้ปุ๋ยชีวภาพในแปลงผักสวนครัว
685 นางแวลี เมาะจารู 14 หมู่ที่ 3 ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 58-00-2216
โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำด้านการจัดการงานอาหารในกิจกรรมงานบุญต่างๆในพื้นที่
686 นางแสงจันทร์ รัตนภักดี 21 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190 ชุมพร 56-00-0473
โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข(ปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นบุคคลต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์
687 นางโฉมพยงค์ ชูแก้ 203 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรา นครศรีธรรมราช 57-00-1031
บ้านอู่แก้วเป็นหมู่บ้านวิถีพอเพียง (ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีความเสียสละ  โดยไปติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ ให้เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน มีการขอสนับสนุนวัสดุสิ่งของ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน
688 นางโฉมพยงค์ ชูแก้ว 203 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1031
บ้านอู่แก้วเป็นหมู่บ้านวิถีพอเพียง (ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีความเสียสละ โดยไปติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ ให้เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน มีการขอสนับสนุนวัสดุสิ่งของ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน
689 นางโสภา อัมโร 8 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-0868
เกษตรแนวใหม่ สร้างพลังใจ พลังคนสู่ชุมชนที่สดใส
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในการทำเครื่องใช้ในครัวเรือนแทนการซื้อจากตลาด และลดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรในการทำบัญชีครัวเรือน การทำน้ำยาเอนกประสงค์ การตั้งกลุ่มการเผยแพร่ความรู้
690 นางโสภา มากลับ 23 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-0099
ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สามารถนำวิธีการจัดการขยะอย่างครบวงจรถ่ายทอดไปยังสมาชิกในกลุ่มบ้าน และขยายเครือข่ายไปยังครัวเรือนอื่นที่ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
691 นางโสภายาชะรัด 173 ม.1 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง พัทลุง 57-00-0965
180 วัน สลัดมันเอาอยู่ ชาวต้นประดู่สู้สู้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำการออกกำลังกายในชุมชน
692 นางโสภิดา สมณะ 108 ม,7 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0871
ร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่ ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นครัวเรือนนำร่องในการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะ และ3R
693 นางโหรมรัก โต๊ะมุโด 44หมู่ที่ 1 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2021
คนเอาถ่านบ้านวัดโหนด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำในการทำน้ำยาเอนกประสงค์ สบู่
694 นางโอภา ขนานใต้ อสม.หมู่ที่ 3 บ้านคลองขนาน กระบี่ 58-00-1889
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้มีใจเสียสละเพื่อส่วนรวม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น สามารถเชื่อมประสานและนำแนวคิดการพัฒนาไปต่อยอดในชุมชนโดยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
695 นางไพฑูรย์ หวานทอง 8 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ นครศรีธรรมราช 56-00-1427
สร้างคน สร้างชุมชนทองพูนตามรอยพ่อ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นแกนนำชุมชน ที่นำความรุ้ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก ครู ข ไปพัฒนาบ้านตนเอง โดยการทำน้ำหมัก ปุ๋ยหมัก และปลูกผัก ทุกวันนี้ได้กินผักที่ตนเองปลูก นำไปขายและยังถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนบ้านอีกด้วย
696 นางไพเราะเกตุชู 131 หมู่ที่ 2ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัด พัทลุง เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 0824378190 พัทลุง 58-00-1935
ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำชุมชน เป้นรองประธานกลุ่ม เป็นคนทำนาที่ผลิตข้าวอินทรีย์ออกมาขายให้ชุมชนได้มากที่สุด เป็นผู้จัดการกลุ่ม เป็นแกนนำในการตรวจเฝ้าระวังการละเมิดกฎกติกาของกลุ่ม
697 นาย กระสาย สวัสดิโกมล 3 หมู่ที่ 2 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2199
บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
698 นาย กอริส โอกาส หมูที่ 6 ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สงขลา 58-00-0066
พลังเยาวชนร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชน: คนบ้านปริก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปราชญ์ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
699 นาย กุ๋ย แซ่บาง 160 หมู่ที่ 6 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-2074
ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่
700 นาย จวน คงชีภา 94/1 บ้านโคกไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ตรัง 58-00-0105
บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เศรษฐกิจพอเพียง
701 นาย จำลอง จันทสุวรรณโณ 61/1 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สงขลา 58-00-0094
ฟื้นชีวิตเล คืนวิถีชีวิตชุมชน บ้านหัวลำภู
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำกลุ่มฟาร์มทะเล และสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรทางทะเล
702 นาย ชื่อ นายโสพจน์ธรรมรักษา - แหลมแท่น หมู่ที่ 1 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ. ชุมพร ชุมพร 58-00-2082
กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีความมุ่งมั่นและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างดี เป็นนักพัฒนาที่เป็นวัยแรงงานเข็มแข็งและอดทนรวมทั้งมีความเสียสละอย่างสูง
703 นาย ณรงค์ รามศรี 45 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2201
กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่
704 นาย ณรงค์ แดงขวาง 53/1 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สงขลา 58-00-0094
ฟื้นชีวิตเล คืนวิถีชีวิตชุมชน บ้านหัวลำภู
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำกลุ่มฟาร์มทะเล และสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรทางทะเล
705 นาย ถาวร เถี่ยมไล้ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สงขลา 58-00-0094
ฟื้นชีวิตเล คืนวิถีชีวิตชุมชน บ้านหัวลำภู
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สภาผู้นำชุมชน และแกนนำกลุ่มฟาร์มทะเล และสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรทางทะเล
706 นาย ทวี ปานมาศ ม.4 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรืธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-0858
ชุมชนบ้านห้วยไทร นำขยะสร้างอาชีพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
707 นาย ทวีศักดิ์ กามูจันดี 39 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2196
มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สร้างเสริมกลุ่มออมทรัพย์
708 นาย ธงชัยสรรเสริญคุณ 81ม.9 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญจ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2153
พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลิกเหล้าและบุหรี่
709 นาย ธานินทร์ แก้วรัตน์ 38 /1 หมู่ที่ 12 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สงขลา 58-002117
สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สภาผู้นำชุมชน
710 นาย น้อยชูพันธ์ 100/1 ม.2 ต.ปากพุน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-0171
เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นำเศษอาหารที่เหลือกินในแต่ละวันมาหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ในสวน
711 นาย นิรันดร์ วงค์กลาง บ้านเลขที่ 142/1 หมู่ที่ 3 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 58-00-2245
สวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
712 นาย บรรหารกิมเซียะ 94/1 หมู่ที่ 5 ถนน เพชรเกษม ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร ชุมพร 59-00-0003
สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การจัดการสิ่งแวดล้อม
713 นาย บุญลือ สับปานา เลขที่ 8 หมู่ที่ 10 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ชุมพร 56-00-1407
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ำตกผานาง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำด้านการบริโภคปลอดภัยและเลิกบุหรี่และเหล้า
714 นาย บุญหลาย ชัยนาน เลขที่ 6/3 หมู่ที่ 10 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ชุมพร 56-00-1407
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ำตกผานาง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำด้านการบริโภคปลอดภัย
715 นาย บูรณะ อินทรบุตร 75 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2196
มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เศรษฐกิจพอเพียง
716 นาย ปภังกร จงไกรจักร 31 หมู่ที่ 4 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2252
บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำเลิกเหล้า และบุหรี่ เป็นตัวอย่างให้กับทุกๆคนในหมู่บ้าน
717 นาย ประนอม บรรจงสุทธิ์ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2252
บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่
718 นาย ประพันธ์ ศะศิเดโช 1 หมู่ที่ 5 ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 59-00-0001
ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- การยอมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้อื่น - การมองภาพรวมของการทำงาน และการกระจายบทบาทหน้าที่การทำงานตามความถนัด ความชำนาญ - การทำงานแบบมีส่วนร่วม
719 นาย ประสิทธฺ์ ชูพันธ์ 55 หมู่ที่ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2196
มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน
720 นาย ปรีชา ศิริรังษี 34/4 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สงขลา 58-00-2119
สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สร้างเสริมอาชีพ มีการเลี้ยงสัตว์
721 นาย ปิยพงษ์ ฮกทน 93 หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร ชุมพร 58-00-2078
บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
รองประธานสภาเด็กตำบลสองพี่น้อง
722 นาย พรรทวี มีแสง 9 หมู่ที่ 12 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58002356
บ้านไสใหญ่รายได้ดีชีวีมีสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
723 นาย พรศักดิ์ เกตกุล เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 10 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ชุมพร 56-00-1407
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ำตกผานาง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำด้านการบริโภคปลอดภัย
724 นาย พิมลจุลมูล 149 หมู่ที่ 5 ถนน เพชรเกษม ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร ชุมพร 59-00-0003
สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำชุมชน
725 นาย พิศิษฐ ชีวะ บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง ไทรทอง อำเภอ/เขต ชัยบุรี จังหวัด สุราษฏร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84350 สุราษฎร์ธานี 58-00-0093
อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- การประสานงาน การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายในพื้นที่มาหนุนเสริมการทำงาน - การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
726 นาย พิสุทธิ์ กฤตยพรพงศ์ 150 หมู่ที่ 5 ถนน เพชรเกษม ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร ชุมพร 59-00-0003
สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เศรษฐกิจพอเพียง
727 นาย ฟาริด เบ็ญมุสา ถนนสมานมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สงขลา 58-00-0066
พลังเยาวชนร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชน: คนบ้านปริก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปราชญ์ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
728 นาย รำพัน อินทคง บ้านเลขที่ 51 ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ 1 สงขลา 58-00-2119
สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ สภาผู้นำชุมชน
729 นาย วิจิตร อินทโร 8 หมู่ที่ 12 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สงขลา 58-002117
สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เศรษฐกิจพอเพียง
730 นาย วินัย ชูเปีย 15/2 หมู่ที่ 2 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สงขลา 58-00-2111
ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สภาผู้นำชุมชน
731 นาย วิรัตน์พุทถนอม 112 ม.2 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2154
เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรอินทรีย์
732 นาย วิเศษ คงไสยะ บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 5ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2200
บ้านคันเบ็ดปลอดสารพิษด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นต้นแบบในการทำเกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
733 นาย ศิริศักดิ์สุทธิ บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 8 ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง นาแว อำเภอ/เขต ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80260 นครศรีธรรมราช 58-00-2204
สุขสวรรค์ ที่ บ้านควนสวรรค์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้ใหญ่บ้านที่นำการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ การทำการเกษตรปลอดสารพิษ โดยใช้วิชาที่ตนเองได้ร่ำเรียนมาทางการเกษตรนำมาพัฒนาชุมชน เช่น การปลูกมะนาวทวาย การปลูกเรียน ปลูกมังคุด การปลูกผัก และเป็นผู้ริเริมในการตั้งกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ทำตัวและสาธิตให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกบ้าน
734 นาย สงัด ผลพฤกษา หมู่ที่ 6 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-2074
ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่
735 นาย สง่า ทุ่มก๊ก 114/3 หมู่ที่ 6 ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 58-00-1923
ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- ผู้ประสานงาน เชื่อมร้อยคนในชุมชน
736 นาย สมชาย ทองสุวรรณ์ 164/1 ม.4 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-0858
ชุมชนบ้านห้วยไทร นำขยะสร้างอาชีพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
737 นาย สมหมาย เขียวทอง 19ม.9 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2153
พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลุ่มออมทรัพย์ และบัญชีครัวเรือน
738 นาย สมโชค คงเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2252
บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สร้างเสริมอาชีพแนวเศรษฐกิจพอเพียง
739 นาย สวัสดิ์ รวยสูงเนิน 33/3 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สงขลา 58-00-2119
สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ สภาผู้นำชุมชน
740 นาย สันติ ดาราหมานเศษ สตูล 58-00-2187
ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เศรษฐกิจพอเพียง
741 นาย สัมพันธ์สังข์กาฬ 70ม.6 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมาราช นครศรีธรรมราช 58-00-2161
คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
อนุรักษ์ธรรมชาติ
742 นาย สายัณ บัวทอง 82 9 หมู่ที่ 4 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2252
บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สร้างความเข้มแข็งชุมชน
743 นาย สายัน หนูนวล 38 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2201
กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
744 นาย สาโรช ฆังคะมโน ุ60/1 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สงขลา 58-00-0094
ฟื้นชีวิตเล คืนวิถีชีวิตชุมชน บ้านหัวลำภู
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำกลุ่มฟาร์มทะเล และสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรทางทะเล
745 นาย สำเร็จ สารชู ม.5 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2158
โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรอินทรีย์
746 นาย สุธรรม ทิพย์สุวรรณ 152 หมู่ที่ 12 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58002356
บ้านไสใหญ่รายได้ดีชีวีมีสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เศรษฐกิจพอเพียง
747 นาย สุรชัย จันทร์แก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2154
เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลิกสุรา/สูบบุหรี่
748 นาย สุรีย์ เนียมสมบัติ หมู่ที่ 6 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-2074
ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่
749 นาย อนันต์ จุลพันธ์ 174/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2196
มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
750 นาย อนันต์ นาคงาม 4/3 หมู่ที่ 6 ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 58-00-1923
ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- ครูภูมิปัญญา การถ่ายทอดภูมิปัญญา
751 นาย อนันธพันธ์ สุมน 11 หมู่ที่ 2 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2199
บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน
752 นาย อภิชัย นาคเป้า 67 หมู่ที่ 4ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2195
บ้านบางคุระพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
753 นาย อภิวัฒน์ทองถนอมวงศ์ 329 ม.2 ต.ปากพุน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-0171
เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำกลุ่มเกลียวทองซึ่งอาสารวมตัวกับเพื่อนคอยสอดส่องดูแลความสะอาดในชุมชน
754 นาย อภิศักดิ์ดินแดง บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 5 ตำบล เขาทอง อำเภอ เมือง จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000เบอร์มือถือ 0816934865 กระบี่ 58-00-1892
เศรษกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้าน ก่อนรับโครงการนี้ท่านสูบบุหรี่จัดมาก แต่พอเริ่มดำเนินโครงการท่านเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างเด็จขาด เป็นตัวอย่างของคนในชุมชน
755 นาย อุดม อิ้นเซ่ง 31 หมู่ที่ 12 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สงขลา 58-002117
สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สภาผู้นำชุมชน
756 นาย ฮาหมิด แกสมาน - สตูล 58-00-2187
ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เศรษฐกิจพอเพียง
757 นาย เกียรติศักดิ์ สุขใส บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย ถนน ตำบล ปากพูน อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 โทร 086-2694553 นครศรีธรรมราช 58-00-0171
เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นบุคคลที่เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากว่าส่วนตน และมีจิตอาสาสนใจใฝ่เรียนรู้ เป็นนักประสานงาน นำเสนองานในที่ประชุมได้อย่างมีระบบระเบียบเข้าใจง่าย
758 นาย เฉลียว แก้วธวัชวิเศษ 58/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2196
มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สร้างเสริมครอบครัวอบอุ่น
759 นาย เปลื้อง ขุนประดิษฐ์ 86/2 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สงขลา 58-00-2119
สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
760 นาย เสริม นิ่มมณี หมู่ที่ 6 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-2074
ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่
761 นาย เสรี วิฑูรพันธ์ ม.4 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรืธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-0858
ชุมชนบ้านห้วยไทร นำขยะสร้างอาชีพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
762 นาย โกวิท ขวัญศรี 9 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2195
บ้านบางคุระพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เศรษฐกิจพอเพียง
763 นาย โกวิทย์ พรหมพันธ์ 4621 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสะกา จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2200
บ้านคันเบ็ดปลอดสารพิษด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำการเปลี่ยนแปลด้านหมอดิน การพัฒนาสภาพดินเสื่อมที่สามารถทำให้ดินกลับมีคุณภาพได้
764 นายกฤษ ศรีฟ้า หมู่2บ้านบางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา พังงา 57-00-1071
สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
-เป็นผู้มีจิตอาสา เป็นบุคคลที่ริเริ่มการก่อตัวโครงการโดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ -ร่วมดำเนินการและมีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
765 นายกฤษณ์ โต๊ะดี 1/10 หมู่ที่ 1 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2021
คนเอาถ่านบ้านวัดโหนด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำในการเลี้ยงไส้เดือนดิน
766 นายกฤษอรุณพลาชุน 81หมู่ที่4 ตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-2076
บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง เลิกเหล้าและบุหรี่
767 นายกลึง พนม ม.5 ม.5 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สตูล 57-00-0736
หุ่นกระบอก ออกเดิน ที่บ้านสวนเทศ(ต่อเนื่อง)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- แกนนำกลุ่มปลูกผัก ปลูกกินและขาย ได้เงินไปซื้อพันธุ์มาปลูกเพิ่ม ขายได้เก้าพันบาทเศษ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ หรือ สามีปลูกภรรยาขาย
768 นายกอซารี อุสมา 20 หมู่ที่8 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สตูล 58-00-2207
เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นเยาวชนที่มีลักษณะการเป็นผู้นำ รับผิดชอบงาน ดูแลน้องๆในสภาเยาวชนได้
769 นายกอเดชแกสมาน 169 หมู่ที่1 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล สตูล 58-00-2186
เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- เป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีวิสัยทัศน์ เสียสละ สามารถประสานงานได้ทั้งภายในภายนอก และมีความรู้เรื่องทางการเกษตรเป็นแกนนำให้ลูกบ้านได้
770 นายกอเส็ม พิชัยยุทธ 21 บ้านไร่ทอน หมู่ที่3 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สตูล 58-00-2190
บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นสมาชิก อบต.ที่มาให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรมโครงการทุกครั้ง ร่วมสรุปเอกสารการเงินโครงการ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน ถึงแม้อาจยังไม่คล่องแคล่ว แต่ทำให้ทีมเกิดกำลังใจในการทำงาน
771 นายกันตภณ ถาวะราภรณ์ 11/1หมู่ที่ 3 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2205
บ้านท่าแห้งปลอดโรค ปลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสังเคราะห์ ค้นหาปัญหาของชุมชน ที่ผ่านมา หมู่ที่ 3 ในกระบวนการจัดทำแผนชุมชนไม่สามารถกำหนดปัยหาของชุมชนได้ นายกันตภณ เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการในการแก้ปัญหาของชุมชน จนทำให้เกิดกิจกรรมที่เป็นความต้องการของชุมชนจริง ๆ และวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างระบบ
772 นายกำธรภูมิคง 25 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-0099
ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สามารถเป็นวิทยากรและเล่าถึงการทำงานในการขับเคลื่อนและจัดการขยะในชุมชนได้
773 นายกิตติ จิงู บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ กระบี่ 58-00-1878
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
774 นายคมศิลป์ แก้วมณี 159 มู่ที่ 3 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-0892
ตู้เย็นข้างบ้านปลอดสารพิษภัย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นผู้นำที่มีการพัฒนาตนเอง มีการศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา 2.พัฒนาของตนเองให้เป็นศูนย์เรียนรุู้ของหมู่บ้าน 3.ยกระดับศูนย์เรียนรู้ในบ้านของตนเองให้เป็นสถาบันเรียนรู้ชุมชน
775 นายคมศิลป์ แก้วมณี 184/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2026
ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นคณะทำงานที่มีความเสียสละ มีส่วนช่วยในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน มีความรับผิดชอบ เสียสละ
776 นายคล่อง-นางคล่อง เนียมรัตน์ 100 หมู่ที่ 7 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 พัทลุง 55-00-0936
ชุมชนสีเขียวบรรยากาศสีขาว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรกรต้นแบบการผลิตน้ำหมักและปุ๋ยชีวภาพใช้เองในพืชไร่ แปลงผัก
777 นายคำนึง คงศรี พัทลุง 58-00-1910
ร่วมมือร่วมใจสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้านหนองเพ็ง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแค
778 นายคำรณ ปานแก้ว 10 ม.6 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ตรัง 55-00-1046
โรงเรียนชุมชนจัดการตนเองบ้านสวนป่า
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- การสามารถเป็นวิทยากรในการทำสวนเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน (สวนสมรม)
779 นายคีเศรษฐ์จันทพันธ์ 40/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-0947
พลังแห่งความรัก ถักทอสายใย สานใจชุมชนบ้านปากคลอง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้แกนนำที่มีจิตอาสาทำงานเพื่อส่วนรวมของชุมชนผลัดดันให้ชุมชนจัดกิจกรรมชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
780 นายจตุพล ถิ่นเขาน้อย บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ตำบลครน ชุมพร 56-00-1076
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครัวเรือนเกษตรอินทรีย์
781 นายจรัญ คงเหลือ 322 ม.2 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2254
บ้านไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
782 นายจรัญจอมแก้ว 2. นายโสภณถึงเกื้อ 3. นายยุวเรศ ทองเนียม 4. นายสมศักดิ์ชมเชย 5. นายจักรกฤษ กลับวุ่น6. นายธีรภาพหวานแก้ว 7. นายวันทา ถึงเกื้อ 8. นายสมเกียรติ อ่อนมาก9. นายสุกฤษดิ์ทองเนียม 10.นายอาคม สุวรรณโณ 11. นายปัญญา ปัญจะเภรี 12. นายวรวุฒิเกื้อหน่วย 13 นิคมพัฒนา หมู่ 8 อ.ควนกาหลง สตูล 58-00-1986
ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครัวเรือนที่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เป็นตัวอย่างที่ดี จำนวน 20 ครัวเรือน
783 นายจรูญ ขวัญแก้ว 184/3 ม.6 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-0098
บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นบุคคลที่มีความเส่ียสละ มึความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นนักบริหารจัดการกลุ่ม ทำให้กลุ่มประสบความสำเร็จ
784 นายจรูญ บุญศิริ 95/2 ม.3 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง ตรัง 58-00-0085
โครงการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านควนตุ้งกู
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรทางทะเล
785 นายจันทรัตน์ รู้พันธ์ 93/2 ม.2 ต.กรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 55-00-0864
โครงการชุมชนคนไทดำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- การประสานงาน - การพัฒนาทักษะด้านการจัดการข้อมูล การสื่อสารข้อมูล
786 นายจำลอง บุญลา บ้านเลขที่ 169 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 58-00-0042
ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- การประยุกต์กิจกรรม ผนวกศาสนาและกิจกรรมทางสังคมเข้าด้วยกันได้
787 นายจำเรียง รอดรัตน์ 161/1 ม.1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-0992
มังคุดผิวลายลดได้โดยใช้สารอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปราชญ์ชาวบ้าน ด้าน ความรู้เรื่องประโยชน์และโทษของการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ เพื่อการดำเนินชีวิตที่พอเพียง
788 นายจิรชาติ กลิ่นจันทร์ 44/1 หมุ่ที่ 1 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1030
คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ 2.มีจิตอาสา และมีความพร้อมในการพัฒนา 3.เป็นบุคคลท่ี่คิดบวก 4.ชักชวน และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
789 นายจีระชาติ กลิ่นจันทร์ 44/1 หมุ่ที่ 1 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1030
คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ 2.มีจิตอาสา และมีความพร้อมในการพัฒนา 3.เป็นบุคคลท่ี่คิดบวก 4.ชักชวน และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
790 นายจูกอดลิงาลาห์ ม.1 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล สตูล 57-00-0855
รองแง็งเยาวชน ต่อลมหายใจป่าชายเลน บ้านท่าน้ำเค็มใต้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- บุคคลต้นแบบด้านการเล่นกีตาร์ในวงรองเง็งเยาวชน
791 นายชนินทร์ ย่าหลี 34/3 ม.4 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 55-00-0866
โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านเหนือน้ำให้น่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- นำในการจัดกิจกรรม - ประสานงาน
792 นายช่วง สิงโหพล 126 ม5 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ. นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-216
ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำด้านการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
793 นายชอบมากดำ บ้านผังปาล์ม 1 ต.ปาล์มพัฒนา สตูล 57-00-0958
สร้างคุณค่า พัฒนาแหล่งชุมชน จัดการขยะบ้านผังปาล์ม 1
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน
794 นายชั้นพรหมมุสิก 32 ม.6 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ชุมพร 58-00-0127
พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 )
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลิกบุหรี่ สุราได้
795 นายชัยณรงค์ นวลจันทร์ 78 ม.9 ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 55-00-0984
โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก ด้วยผักพื้นบ้าน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
081-3261564
796 นายชัยวัฒน์ รุณหิวา 16 หมู่ที่ตรอก/ซอยถนน พัฒนาการชายน้ำ ตำบล/แขวง ปากพนัง อำเภอ/เขต ปากพนัง จังหวัด นครศรีรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140 นครศรีธรรมราช 58-00-2160
ฝายกั้นขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การใช้ภูมิปัญญาในการประมงหาปลา คือการทำโพงพางดักปลา มาประยุกตืเป็นโพงพางดักขยะ และมีการเชื่อมโยงประสานงานกันระหว่าง กลุ่มกรรมการโครงการ และเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ กะกลุ่มกรรมการชุมชนเดิม รวมประชุมพูดคุยที่สภากาแฟ ทุกสัปดาห์ และเมื่อวางแผนทำกิจกรรม และกลุ่มเครือข่ายอสม.ชุมชนบางฉนาก และ กลุ่มพ่อค้า แม้ค่า ที่มาค้าขายในชุมชนบางฉน่ก เกิดข้อตกลงรวมกัน เพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่
797 นายชัยวัฒน์ ศรีสุวรรณ 117 ม.9 ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 55-00-0984
โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก ด้วยผักพื้นบ้าน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
086-2729646
798 นายชาคริต นิหะ 18016/66 หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0973
คูเชื่อมคนกองพลน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
วิทยากรพัฒนาเด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงโดยใช้การทำเกษตรผสมผสานบนพื้นฐานเศรษฐกิจกพอเพียง เป็นผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้ค่ายกะปาง
799 นายชาคริต นิหะ 18015/149 หมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0973
คูเชื่อมคนกองพลน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ หลังจากที่ได้ร่วมดำเนินการไปในระยะหนึ่ง เช่นการเลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด หันมาทำแปลงผักปลอดสารพิษ แปลงสาธิต ศก พอเพียงของค่ายทหาร อย่างจริงจังมากขึ้น เป็นตัวอย่างให้แก่เพื่อนทหาร ซึ่งส่วนมากมีนิสัยในการสูบบุหรี่ ดื่ม
800 นายชาญณรงค์ ศรีเพชร 31 ม.6 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโต จ.ชุมพร ชุมพร 55-00-0914
โครงการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำหลักในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในชุมชน
801 นายชาญณรงค์ศรีเพชร 31 ม.6 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ชุมพร 58-00-0127
พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 )
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลิกบุหรี่ สุราได้
802 นายชาญณรงค์ห้องเส้ง 94/1 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-0099
ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สามารถเป็นวิทยากรและเล่าถึงการทำงานในการขับเคลื่อนและจัดการขยะในชุมชนได้
803 นายชาตรี ศรีพุ่ม 387/1 ม. ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก นครศรีธรรมราช 55-00-0938
สินสืบสุขร่วมใจทำบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นคนชาวต่างจังหวัดมาจากภาคกลางอาศัยอยู่ในสินสืบสุขหลายปี และมีพฤติกรรมเด่นในการพกถุงเพื่อเก็บขยะตามถนนหนทางในขณะวิ่งออกกำลังกายทุกเช้า มาตลอดเป็น 10 ปี และสะสมขยะที่สามารถใช้ต่อ ขายต่อได้ และรวบรวมทิ้งในขยะที่สูญเปล่า แกบอกว่า ได้ทั้งสุขภาพ ได้ช่วยกันทำความสะอาดบ้านเมือง ใครไม่ทำก้ไม่ว่า แต่ผมทำตลอดชีวิต และผมใม่ได้บ้านะ
804 นายชาตรีรอดเรืองฤทะิ์ 184 ม.6 ต.ท่าประจะอ.ชะอวด จ.นครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-0098
บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยสละและเป็นปราชญ์ด้านการเลี้ยงปลาด้วยภูมิปัญญาชุมชน
805 นายชำนาญ ง่วนชู 23 หมู่ที่ 12ตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-2083
บ้านตรังสร้างสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลิกเหล้าและบุหรี่ปลูกผักกินเองและมีการจัดการขยะในครัวเรือน
806 นายชำนิ ยอดแก้วเรือง 32 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 93190 หมายเลขโทรศัพท์ 084 - 8907297 พัทลุง 58-00-1914
รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต ที่บ้านเขาปู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำครู ก เรื่องการจัดทำฝายมีชีวิตอย่างเป็นระบบ
807 นายชูเกียรติปรีชา 186 หมู่ที่ 12 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58002356
บ้านไสใหญ่รายได้ดีชีวีมีสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นต้นแบบในการทำเกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
808 นายซิ่นรามหนู 19 หมู่ที่ 12 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-1907
สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครัวเรือนผลิตอาหารปลอดภัย...เศรษฐกิจพอเพียง
809 นายซูฮันมี มะมิง 95 ม.6ตำบลยะรัง ปัตตานี 58-00-0088
ร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะและท้องถิ่นน่าอยู่บ้านต้นทุเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ตัวแทนนักกีฬาเยาวชนหมู่บ้าน
810 นายณรงค์ เดชศรี 33 ม.5 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-0869
บ่อร้างสร้างคุณค่า เลี้ยงปลากะชังเสริม ปลูกผักเพิ่ม เติมรายได้ให้ชาวเกาะพุด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้มีความรู้และความชำนาญในการทำน้ำหมักหอยเชอรี และน้ำหมักต่างๆและชาวบ้านให้การยอมรับ มีความน่าเชืาอถือ มีประสบการณ์สามารถแนะนำผู้สนใจอย่างมีรูปแบบและขั้นตอนง่ายๆ
811 นายณรงค์ สอนคง 78/1 ม. 2 ต.บ้านชะอวด อ.จุฬาภารณ์ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-1930
ตู้เย็นข้างเรินบ้านชายควน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลี้ยงไก่กินไข่และเนื้อพอกินเหลือขายแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้าน ทำนา 6 ไร่ พอกินในครัวเรือน
812 นายณรงค์ แก้วจินดา 40 หมู่ที่ 9 40 หมู่ที่ 9ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2153
พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมช
813 นายณรงค์แก้วทอง พัทลุง 58-00-1910
ร่วมมือร่วมใจสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้านหนองเพ็ง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่
814 นายณัฎพล คงตะโก 62/1 หมู่3 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ชุมพร 58-00-0076
คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนดี สู่วิถีพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นบุคคลต้นแบบในการเลิกสูบบุหรี่
815 นายณัฐพงศ์ คงสุดรู้ 276 หมู่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ กระบี่ 58-00-1895
รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล ใฝ่รู้และกระตือรือล้นในการทำงานเพื่อจัดการชุมชน มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนำมาใช้ในการจัดการปัญหาต่างๆของชุมชน เช่น ความเครียดจากการเกิดภัยพิบัติ ,การปลูกป่าทดแทนเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ในหมู่บ้าน , การดึงเยาวชนในหมู่บ้านมาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ทำให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น
816 นายณัฐพงษ์ คงสุดรู้ บ้านปลายทับใหม่ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ กระบี่ 58-00-1895
รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำทีมีแนวคิดทันสมัย นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาดำเนินงานและการประสานงานให้เกิดการพัฒนาในชุมชน
817 นายณัฐพงษ์ ยงกำลัง,นายอานนท์ ระลึกเย็น,นายณัฐพล อุปมา ชุมชนท่านางสังข์ ชุมพร 56-00-0883
ชุมชนท่านางสังข์น่าอยู่ เคียงคู่คลองสะอาด ชีวิตสดใส
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลิกยาเสพติด(น้ำกระท่อม)
818 นายณัฐพงษ์พรหมเทพ 134 หมู่ที่ 9ตำบล ท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัด ชุมพร ชุมพร 58-00-2072
อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การพัฒนาศักยภาพเยาวชน
819 นายดนุพล ยาง๊ะ โรงเรียนสาครพิทยาคาร สตูล 58-00-2207
เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นเยาวชนที่มีลักษณะการเป็นผู้นำ รับผิดชอบงาน ดูแลน้องๆในสภาเยาวชนได้
820 นายดลก้อเส็ม ผดุงชาติ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ที่ 3 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85120 ระนอง 58-00-0040
เยาวชนบางกล้วยนอกนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- วิทยากรการเรียนรู้ - นักประสานงานที่สามารถประสานหน่วยงานรัฐในพื้นที่ เช่น ทหาร ประมง มาหนุนเสริมการทำงานของชุมชน
821 นายดอเลาะ วิชา 61/1ม.2 ต.พิเทน ปัตตานี 58-00-0097
สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
รองประธาน/ผูช่วยผู้ใหญ่บ้าน
822 นายดัด ดิษฐรักษ์ 26/2 หมู่ที่ 9 ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง ท้องลำเจียก อำเภอ/เขต เชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80190 นครศรีธรรมราช 58-00-2153
พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำทางศาสนาจะให้ความสำคัญทุกกิจกรรมทางศาสนาเป้นที่ยอมรับของชุมชนทั่วไป
823 นายดาซูกี เจ๊ะหลง 15 ถนนมรรคาปินนิตย์ ม.7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 55-00-0857
โครงการร่วมสร้างสุขให้ชุมชนบ้านยี่งอน่าอยู่ บ้านยี่งอ หมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำเยาวชนจิตอาสาในชุมชน
824 นายตรึก ปลอดฤทธิ์ บ้านควนเกาะจันทร์ กระบี่ 58-00-1893
เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์
ยุติโครงการ
เป็นศิลปินแห่งชาติด้านลิเกป่า ทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีกิจกรรมเวลาว่างและเสริมสร้างความมีคุณค่าในตัวผู้สูงอายุ
825 นายตอเละ เจะเตะ 75/2 ม.9 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา ยะลา 58-00-0091
โครงการเยาวชนตัวอย่าง ร่วมสร้างชุมชนอุเปน่าอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำและค้นหาเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรม กีฬา จัดอนาซีด ฝึกทักษะฟุตบอล ฝึกอาชีพ เป็นต้น
826 นายถนอม จินดาพรหม 22/1 ม.1 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ชุมพร 57-00-0944
อนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย (พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) (ต่อเนื่อง)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำนักอนุรักษ์ป่าไม้
827 นายถนอม จินดาพรหม 55/2หมู่ 1ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ชุมพร 55-00-0916
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย(พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำในพื้นที่และเป็นบุคคลต้นแบบ
828 นายถนอมส่งถึง 3 หมู่ที่ 9ตำบล ท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัด ชุมพร ชุมพร 58-00-2072
อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
829 นายถาวร คงศรี 135 ม,7 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0871
ร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่ ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้วางกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการ และเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนงานตามโครงการ/เป็นครัวเรือนคัดแยกขยะและจัดการโดยครัวเรือนครบวงจร
830 นายถาวร คงนิล tel. 0898776025 พัทลุง 57-00-0955
เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวหน้าโครงการ ผู้นำการทำนาอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี
831 นายถาวร คงนิล 42 หมู่ที่ 2 ตำบล นาท่อม อำเภอ เมือง จังหวัด พัทลุง เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 089 877 6025 พัทลุง 58-00-1935
ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นประธานสภาผู้นำชุมชน เป็นประธานกลุ่มทำนาอินทรีย์เป็นชาวนาเป้นผู้นำการทำนา และประกาศชัดต่อที่ประชุม และในเวทีสรุปบทเรียนจากโครงการว่าจะผลักดันให้กลุ่มมีความเข็มแข็งอย่างเต็มความสามารถ
832 นายถาวรคงนิล 42 ม.2 ต.นาท่อม tel. 0898776025 พัทลุง 57-00-0955
เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวหน้าโครงการ ผู้นำการทำนาอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี
833 นายถาวรคงนิล 42 ม.2 ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง พัทลุง 58-00-1935
ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การทำนาอินทรีย์
834 นายทวิทย์เสียมสอน 2/2หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2202
บ้านห้วยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นต้นแบบ การจัดทำบัญชีครัวเรือน
835 นายทวี บุญพา 40/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ชุมพร 55-00-0996
โครงการร่วมปลูกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลิกบุหรี่
836 นายทวี ศรีเกตุ 57 ม.5 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-0869
บ่อร้างสร้างคุณค่า เลี้ยงปลากะชังเสริม ปลูกผักเพิ่ม เติมรายได้ให้ชาวเกาะพุด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทำความเข้าใจและการถ่ายทอดข้อมูล เป้นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
837 นายทวี ดวงมะลิ 93 ม.8 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา สงขลา 55-00125
โครงการทำเครื่องแกงสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความคิดริเริ่มในการจัดให้มีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดความตึงเครียด โดยใช้การจัดกิจกรรมทำเครื่องแกงสมุนไพรเป็นตัวเดินเรื่อง เพื่อให้สมาชิกเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมชิกโดยมีการ
838 นายทองเพิ่ม หีตชนา 15 หมู่ 12 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ชุมพร 57-00-0939
ห้วยคล้าชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีการติดต่อประสานงานกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานองค์กรต่างๆ และประชาชนในชุมชนได้ดี
839 นายทะนงศักดิ์ ช่วยทุก 235 หมู่ที่่ 3 ตำบลเขาขาวอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2022
บ้านสหกรณ์ เรียนรู้วิธีลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เดิมนั่งกินเหล้าตอนนี้ ชักชวนออกมาปลูกผัก กินเหล้าน้อยลงจับกลุ่มทำงาน ชวนคนมาทำงานเพิ่ม
840 นายทักษิณ หมินหมัน 17/4 ม.7 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-0925
บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มอนุกรักษ์ป่าชายเลน
841 นายทำนอง สมัย 34 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-1427
สร้างคน สร้างชุมชนทองพูนตามรอยพ่อ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.เป็นครูภูมิปัญญาและเป็นปราชญ์ชุมชน ได้เรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และนำมาใช้ในบ้านของตนเอง เป็นเวลา 15 ปี มีความรุ้เป็นอย่างดี ได้แก่ การทำสบู่ ยาสระผม น้ำยาซักผ้า น้ำส้มควันไม้ ฯลฯ 2.เป็นบุคคลที่มีความรู้ และมีจิตอาสาที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในหมู่บ้าน
842 นายทิพมนต์ ไสยพร ไสยพร 71 หมู่ท่ี 6 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2161
คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
843 นายทิวาปราบภัย 30 ม.6 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ชุมพร 58-00-0127
พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 )
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลิกบุหรี่ สุราได้
844 นายธงชัย ทองบุญส่ง .3 ม.5 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ชุมพร 55-00-0934
โครงการบ้านปากบ่อชุมชนต้นแบบสร้างสุขภาพเข้มแข็งแบบยั่งยืน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้ใหญ่บ้านที่เป้นแบบอย่างของชุมชน มีการกำหนดมาตรการชุมชน พร้อมทั้งติดประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบในที่เห็นเด่นชัดก่อนเข้าหมู่บ้าน และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทุกด้านอย่างชัดเจน ตลอดจนสามารได้ใจของทีมงานและผู้รับผิดชอบโครงการเป็นอย่างดี มีการรักษาวัฒนธรรมพื้นบ้าน การเคารพผู้สูงวัยให้เกียรติผู้ร่วมงานเป็นต้น
845 นายธนวัฒน์ สนองภักดิ์ 30/2 หมู่ที่ 1 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2021
คนเอาถ่านบ้านวัดโหนด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นบุคคลที่เสียสละ มีแนวคิดในการพัฒนา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานระยะยาว
846 นายธนเทพ วาสินธุ์ 261/1 ม.4 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 55-00-0843
โครงการการจัดการป่าชุมชนบ้านควนยูงแบบมีส่วนร่วม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- แกนนำด้านการเรียนรู้เรื่องป่าชุมชนในพื้นที่
847 นายธรรมนูญ วีระพันธุ์ บ้านทุ่งคา ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0939
บ้านทุ่งคาเรียนรู้บัญชีวิถีพ่อ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปราชญ์ชุมชน มีความรู้เรื่องต้นไม้ และการจัดทำบัญชีครัวเรือน เสียสละมาก อุทิศเวลาให้กับส่วนรวม
848 นายธรรมนูญ วีระพันธุ์ บ้านทุ่งคา ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0939
บ้านทุ่งคาเรียนรู้บัญชีวิถีพ่อ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปราชญ์ชุมชน มีความรู้เรื่องต้นไม้ และการจัดทำบัญชีครัวเรือน เสียสละมาก อุทิศเวลาให้กับส่วนรวม
849 นายธรรมวิชย์ คงชุม 188 หมู่ที่ 2 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ตรัง 55-00-0890
บ้านบางนาวจัดการแหล่งอาหารชุมชนสร้างสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
คุณสมบัติ คือ ความเสียสละ ซื่อสัตย์ เอาธุระกับเรื่องสาธารณะของชุมชน
850 นายธวัช เสาวรส หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190 ชุมพร 56-00-0473
โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข(ปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกบุุหรี่และเหล้า
851 นายธวัช แก้วแก่นเพชร 7 หมู่ 1 ตำบลคีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา ยะลา 58-00-0170
ชุมชนพิกุลทอง สุขภาพดี ด้วยสมุนไพรไทย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นสมาชิกอบต.คีรีเขต เป็นแกนนำในการชักชวนให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นถิ่น
852 นายธันวาคม หนูจันทร์ 101 หมู่ที่4 ตำบลหนองบัวอำเภอรัษฎาจังหวัดตรัง ตรัง 58-00-1936
ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายธันวาคมหนูจันทร์ เป็นผู้รับผิดโครงการทบทวนปลดหนีี้คนหมู่4 บ้านหน้าเขา เป็นแกนนำ สภาองค์กรชุมชน สามารถรวบรวมคนในชุมชนเข้าร่วมรับรู้รับฟังปัญหา แสดงความคิดเห็น แก้ปัญหา ก่อเกิดการร่วมมือร่วมใจ อย่างมีส่วนร่วม แสดงถึงความสามัคคีในชุมชนมากขึ้น
853 นายธีรวัฒน์ เรืองชรักษ์ 138/4 ม.5 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-0970
ปลูกผักปลอดสารพิษพิชิตโรค บ้านสำนักขัน หมู่ที่ 5 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความรู้ด้านการปลูกผักไว้รับประทานที่บ้าน,ทำปุ๋ยหมักใช้เองที่บ้าน ชอบศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่สมำเสมอ และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างง่าย
854 นายธีรวุฒ พุทธรักษา... 13/3.ม.2 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา.. พังงา 55-00-1055
สำนึกรักบ้านเกิด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
-เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเสียสละ และมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับชุมชน
855 นายนนทชัยเกาะเกตุ 24 หมู่ที่ 9ตำบล ท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัด ชุมพร ชุมพร 58-00-2072
อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การพัฒนาศักยภาพเยาวชน
856 นายนพนนท์เตโชวัติ 29/2 ม.4 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา สงขลา 57-00-1063
บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปราชญ์ชุมชนด้านมโนราห์
857 นายนพพร แก้วสม 63 ม,7 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0871
ร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่ ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นครัวเรือนนำร่องในการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะ และ3R
858 นายนพพร บวรสวัสดิ์ 15 ม. ต.หูล่อง องปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-0963
ชุมชนหอยราก สืบสานตำนานขนมลาสร้างสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความรู้ประสบการณ์ เข้าใจในบทบาทและงานที่รับผิดชอบ ขยันขันแข่งและมีศักยภาพในการดึงคน กลุ่ เครือข่ายต่างๆมาร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
859 นายนรินทร์รวดเร็ว 9 ม.6 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ชุมพร 58-00-0127
พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 )
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลิกบุหรี่ สุราได้
860 นายน้อยเเก่นเเท่น 209 ม.1 ต. จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง พัทลุง 57-00-0948
คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นเเกนนำที่มีความเสียสละในการทำงานเพื่อสังคมเเละเป็นตัวอย่างของเเกนนำที่ประมงอาชีพประมงมากกว่า 20 ปี สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาของตนในการทำประมงให้กับลูกหลานได้ รวมทั้งการดูทิศทางลม บริเวณในการจับปลาที่สามารถเป็นภูมิปัญญาให้กับลูกหลานต่อไปได้
861 นายนัธทวัฒน์ 53/7 ม.3 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง ตรัง 58-00-0085
โครงการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านควนตุ้งกู
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรทะเล
862 นายนิคมลำจวน หมู่2 บ้านบางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา พังงา 57-00-1071
สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
-มีความตั้งใจในการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ -เป็นผู้มีจิตอาสาและให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆแก่โครงการ
863 นายนิทัศน์ แก้วศรี 79 ม.5 ต.คูขุดอ.สทิงพระ จ.สงขลา สงขลา 58-00-2163
ร่วมสร้างสุขให้ชุมชน ด้วยการฟื้นเลบ้านคูขุด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นแกนนำที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการให้คนในชุมชนลด ละเลิก บุหรี่ เพราะผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อก่อนสูบบุหรีจัดมาก วันละ1-2 ซอง สุขภาพก็เริ่มไม่ดี ก่อนรับโครงการที่สนับสนุนจาก สสส. เขาหยุดสูบบุหรี่มาได้ 3-4 ปี สุขภาพดีขึ้นทันตาเห็น กล่าวคือ โรคหอบเริ่มดีขึ้น กำลังแรงดีขึ้นลูกหลานคนในครอบครัวก็มีความสุขขึ้น ไม่ต้องรับภัยจากควันบุหรี่มือสอง
864 นายนิพนธ์ เต็มแก้ว... สถานีประมงที่ 36 สตูล สตูล 55-00-0978
โครงการท่าพยอมร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความรู้ทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม่ชาติ มีความเป็นผุ้นำ เข้าถึงชาวบ้านได้ดี
865 นายนิพนธ์ นวลวัฒน์ 100/1 หมู่ที่ 4 ซอยหนองค้อ ถนนซอยสิบ-กงตาก ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี 58-00-2242
วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- การประสานงานเชื่อมร้อยคน
866 นายนิมิตร ช่วยรักษ์ 7 ม,7 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 55-00-0871
ร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่ ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นครัวเรือนนำร่องในการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะ และ3R
867 นายนิมิตร อาหมัน 64 บ้านไร่ทอน หมู่ที่3 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สตูล 58-00-2190
บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้ประสานงาน ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น พยายาม อดทนกับคำแนะนำของพี่เลี้ยง เมื่อได้รับคำแนะนำไปแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไข มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรมให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด
868 นายนิยม ทองดวง 49ถ.สะพานม้า ต.ตะลุบันอ.สายบุรี ปัตตานี 58-00-2179
โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปลูกพืชดูแลผู้บริโภค
869 นายนิยม มุสิกะ 41 ม.13 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา สงขลา 58-00-2120
ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การนำปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมาปรับใช้ในครัวเรือน มีการให้ความรู้กับบุคคลที่สนในการเลี้ยงผึ้งเพิ่มรายได้ และมีอาชีพเสริมนอกจากการทำสวนยางพารา
870 นายนิอาซูวัน นิมะ หมู่ 6 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 นราธิวาส 57-00-1069
โครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปี 2 ต่อเนื่อง)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- เป็นผู้นำเด็กและเยาวชนในชุมชนที่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชนได้ เพราะจากแรกเริ่มที่นายนิอาซูวัน เป็นผู้นำโดยธรรมชาติ ไม่มีตำแหน่งใดๆ แต่ก็ได้รับ การยอมรับจากกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนอยู่แล้ว มาถึงวันนี้การทำงานและวิธีการวางตัวก็ยังเหมือนเดิม นายนิอาซูวัน สร้างประสบการณ์การทำงานให้ตัวเอง สามารถเป็นผู้นำในด้านต่างๆ เช่น การสร้างเครือข่าย การประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพัฒนาในมิติของการบริหารจัดการโครงการ การวางแผนการทำงานในระยะต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันคนในชุมชนได้ยอมรับแล้วว่าอนาคตนายนิอาซูวัน สามารถเป็นตัวแทน ของชุมชนเพื่อเข้าสู่การเมืองภาคท้องถิ่น และยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านของตัวเองให้สูงขึ้นต่อไปได้
871 นายนุสนธิ์ ธรรมรัตน์ 37/2 หมู่ที่ 1 ซอยปลักควาย ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220 สงขลา 58-00-2120
ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การนำปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมาปรับใช้ในครัวเรือน มีการให้ความรู้กับบุคคลที่สนในการทำพลังงานทางเลือก แก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือน
872 นายบรรชา พรมบังเกิด หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190 ชุมพร 56-00-0473
โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข(ปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกบุุหรี่และเหล้า
873 นายบันลือศักดิ์ กาญจนโรจน์ บ้านเลขที่ 276/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-0980
ภูมิปัญญาเกษตรในครัวเรือนพัฒนาอาชีพรักษาสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การทำเกษตรครัวเรือน
874 นายบันลือศักดิ์ กาญจนโรจน์ บ้านเลขที่ 276/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-0980
ภูมิปัญญาเกษตรในครัวเรือนพัฒนาอาชีพรักษาสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การทำเกษตรครัวเรือน
875 นายบัสรี ดือเระ ๔๒/๑ ม.๔ ตำบลนาเกตุ ปัตตานี 58-00-0083
พลังชุมชน สร้างสัมพันธ์ สู่ฝันคนคลองช้าง ปี 2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มนุษยสัมพันธ์ดี
876 นายบาหรี มะสัน 99 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จัวหวัดสตูล สตูล 55-00-0922
โครงการหมู่บ้านสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มาช่วยในการดำเนินกิจกรรมเรื่องการจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงเร่ร่อนโดยเป็นรองประธาน คุณสมบัติ ด้านมวลชนเป็นที่นิยม และประชาสัมพันธ์เก่ง
877 นายบาหรี ยุวถวิล 267 หมู่ที่ 8ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล สตูล 57-00-1035
เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชุมชน คนปาล์มทอง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำในการทำกิจกรรมหรือประชุมสภาหมู่บ้าน
878 นายบำรุง พรหมเวช 46/1 ม.6 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโต จ.ชุมพร ชุมพร 55-00-0914
โครงการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำหลักในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในชุมชน
879 นายบำรุงพรหมเวช 46/2 ม.6 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ชุมพร 58-00-0127
พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 )
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลิกบุหรี่ สุราได้
880 นายบุญจริงทองศิริ 34 ม.6 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ชุมพร 58-00-0127
พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 )
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลิกบุหรี่ สุราได้
881 นายบุญจวนส่งเสริม 46/1 ม.6 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ชุมพร 58-00-0127
พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 )
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลิกสุราได้
882 นายบุญญา นาคเนตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช 55-00-1066
ศาลาเสวนาปลดหนี้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำในชุมชนคนแรกที่ยอมรับเรื่องหนี้สินในครัวเรือน ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและ นำการปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกผักสวนครัวมาใช้ในครัวเรือน เป็นบุคคลที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนบ้าน เป็นตัวอย่างให้ครัวเรือนอื่น ๆ ในเรื่องสุขภาพ การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
883 นายบุญฤทธิ์ เรนชนะ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190 ชุมพร 56-00-0473
โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข(ปี 2)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกบุุหรี่และเหล้า
884 นายบุญฤทธิ์ ช่วยชู 14 หมู่ 6 บ้านปลักจอก ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-1897
เกษตรอินทรีย์บ้านปลักจอกเสริมรายได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำด้านปุ๋ยชีวภาพ
885 นายบุญสงค์ เกิดเรือง 26/ หมู่ที่ 1 ตำบลกรุงชิง อำเภอนพพิตำ นครศรีธรรมราช 56-00-1065
ร่วมสร้าง เส้นทางลดความตาย มีได้ด้วยอาสาร่วมพัฒนาทีมช่วยเพื่อนบ้านทันเวลาและปลอดภัย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นสมาชิก อบต ที่สนใจด้านการป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน เป็นผู้ริเริมก่อตั้ง หน่วยกู้ภัยกรุงชิงทำให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับอุบัติเหตุ
886 นายบุญสงค์ เกิดเรือง 26/1 หมู่ที่ 1 ตำบลกรุงชิง อำเภอนพพิตำ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-1065
ร่วมสร้าง เส้นทางลดความตาย มีได้ด้วยอาสาร่วมพัฒนาทีมช่วยเพื่อนบ้านทันเวลาและปลอดภัย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำในการจุดประกายการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในชุมชน โดยมีความมุ่งหวังให้ประชาชนปลอดภัยด้านอุบัติเหตุ และหากได้รับอุบัติเหตุ สามารถช่วยเหลือได้ทัยท่วงทีและถูกต้อง ลดอัตราความพิการ และเสียชีวิตของประชาชน ทั้งยังเป็นผู้ฝึกสอนและให้ความรู้แก่ชุมชน เป็นอย่างดี
887 นายบุญสิน ผุดโรย 160 ม.6 ต.สลุยอ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ชุมพร 57-00-0940
ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายป้องกันปราบปราม ที่ทำงานอย่างเข็มแข็งประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงได้เป็นอย่างดี ทราบสถานการณ์ พื้นที่เสี่ยงและสามารถควบคุมได้อย่างไม่เป็นทางการ (ถ้าเป็นทางการกลุ่มเสี่ยงจะไม่ไว้ใจ)
888 นายบุญสิน ผุดโรย 160 หมู่ที่ 6 ตำบล สลุย อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร ชุมพร 58-00-2073
ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เศรษฐกิจพอเพียง
889 นายบุญสินผุดโรย 160 หมู่ที่ 6ตำบลสลุย อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร ชุมพร 58-00-2073
ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สร้างเสริมครอบครัวอบอุ่น และเศรษฐกิจพอเพียง
890 นายปภังกร นามสกุล จงไกรจักร 108 หมู่ที่ 4ตำบลท้องลำเจียก อำเภอ เชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80190 นครศรีธรรมราช 58-00-2252
บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเลิกจากการสูบบุหรี่เมื่อทำโครงการ
891 นายประกอบ จันทร์แก้ว 43 หมู่ที่ 3 ตำบลสามตำบล นครศรีธรรมราช 55-00-0981
คนวังฆ้องร่วมใจพัฒนาคลองสองสายน้ำเกิดสายน้ำแห่งความสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เสียสละ และเป็นผู้ที่มีแนวคิด ในเรื่องการรับผิดชอบ และหวงแหน ทรัพยากร ของชุมชน พร้อมที่จะ ปรับปรุงให้ดีขึ้น ไว้ใช้ต่อไป สู่รุ่นลูกหลาน และมีแนวคิดว่า ถ้าเราไม่ลงมือทำตั้งแต่วันนี้ สิ่ง ดี ๆ คงไม่ตกทอดไปถึงลูกหลานแน่นอน
892 นายประจวบ คงขวัญ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220 สงขลา 58-00-2120
ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำพัฒนาชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง
893 นายประจวบ รักบ้าน 92/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช 58-00-2023
ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำที่มีความสามารถในการประสานงาน และมีความตั้งใจในการพัฒนา
894 นายประจวบ เมฆเรือง 482 หมู่ที่ 5 ตำบล ปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอ ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1021
สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เรื่องการประยุกต์วัสดุเหลือใช้ และขยะมาเป็นอุปกรณ์ในการทำสวนผักคนเมือง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเรื่องการปลูกผักกินเองและเป็นตัวอย่างเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์
895 นายประจักร์ แขดวง 24/1 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-0099
ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแบบอย่างในการจัดการขยะแบบครบวงจร และมีจิตอาสา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับทุกครัวเรือนและชุมชนใกล้เคียง
896 นายประดิษฐ์ จันทร์เสถียร หมู่ที่ 1 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55-00-1059
คนนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ในการประยุกต์ใช้ วัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะการประหยัดพลังงาน และเป็นนักอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนการใช้มาอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ และการฝึกทักษะให้กับผู้ที่สนใจ และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์
897 นายประดิษฐ์ ขนานใต้ ม.3 บ้านคลองขนาน ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ กระบี่ 56-00-1117
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้นำทางธรรมชาติ มีประสพการณ์ที่ดีจากแม่ที่ใช้หลักคำสอนศาสนาอิสลาม ตลอดจนได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ ทำให้มีจิตใจที่อ่อนโยน และเคยผ่านประสพการณฺ์ใช้ชีวิตต่างประเทศมาก่อนทำให้ได้เรียนรู้ประสพการณ์ต่างๆนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนของตนเอง เป็นประธานกองทุนNCF มีความซื่อสัตย์ที่สามารุตรวจสอบความถูกต้องได้ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างและมีแนวคิดพัฒนาชุมชนตนเองตลอดเวลา
898 นายประดิษฐ์ เนาวพันธ์ 60 หมู่ที่ 3 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2066
ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปราชญ์ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
899 นายประทีป ทองคำ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต ยะลา 57-00-0932
โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เข้ามาใช้กลไกและเครื่องมือของหน่วยงานเพื่อการระดมความร่วมมือจากชาวบ้านมาช่วยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
900 นายประทีป สอนตะโก 75/2หมู่ที่ 12ตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-2083
บ้านตรังสร้างสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลิกบุหรี่ และลดเหล้า ปลูกผักกินเองและมีการจัดการขยะในครัวเรือน
901 นายประนอม ช่วยชัย 105 ม.10 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-1887
ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แกนนำด้านการทำปุ๋ยหมัก
902 นายประพนธ์เหล่าสุข 91หมู่ที่ 4ตำบลสวี อำเภอสวีจังหวัดชุมพร ชุมพร 58-00-2076
บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต เลี้ยงปลา เลี้ยงหมูปลูกผัก และที่สำคัญ เลิกเหล้า บุหรี่
903 นายประพิศ คงหนู 242 หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พัทลุง 55-00-1026
พัฒนาพื้นที่สาธารณะห้วยหนองถินเพื่อสุขภาพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำที่เชื่อมประสานงานในระดับตำบลได้เป็นอย่างดี เป็นประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะเต่า
904 นายประพิศ คงหนู 242 หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พัทลุง 55-00-1026
พัฒนาพื้นที่สาธารณะห้วยหนองถินเพื่อสุขภาพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำที่เชื่อมประสานงานในระดับตำบลได้เป็นอย่างดี เป็นประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะเต่า
905 นายประยงค์ พรหมประสงค์ บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง นาแว อำเภอ/เขต ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80260 นครศรีธรรมราช 58-00-2204
สุขสวรรค์ ที่ บ้านควนสวรรค์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็น อาสาสมัครสาธารณสุข เป็นผู้นำที่นพการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน การดำรงชีวติอยู่ด้วยความพอเพียงตามแนวทางของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรณรงค์ปลูกผักกินเอง และส่งเสริมให้ครัวเรือนกินทุกอย่างที่ปลูก และปลูกทุกอย่างที่กิน
906 นายประยุช ปั้นวงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-1067
สุขพอดีชีวิตพอเพียงกับเกษตรครัวเรือนผสมผสานวิถีชุมชนคนแพรกจูด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บ้านตัวอย่างปลูกผักได้ผลผลิตดี มีรายได้เพิ่ม
907 นายประยุช ปั้นวงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56-00-1067
สุขพอดีชีวิตพอเพียงกับเกษตรครัวเรือนผสมผสานวิถีชุมชนคนแพรกจูด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บ้านตัวอย่างปลูกผักได้ผลผลิตดี มีรายได้เพิ่ม
908 นายประสพ นพรัตน์ 28/2 ม.3 ต.คีรีเขตอ.ธารโตจ.ยะลา ยะลา 57-00-0932
โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการโครงการซึ่งมีความเสียสละและทุ่มเทในการทำงานเพื่อส่วนร่วมและชุมชน
909 นายประสพนพรัตน์ 28/2 ม.3 ต.คีรีเขตอ.ธารโตจ.ยะลา ยะลา 57-00-0932
โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการโครงการซึ่งมีความเสียสละและทุ่มเทในการทำงานเพื่อส่วนร่วมและชุมชน
910 นายประเดื่อง แก่นแก้ว 216 ม.2 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ตรัง 55-00-0890
บ้านบางนาวจัดการแหล่งอาหารชุมชนสร้างสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- เป็นแกนนำสุขภาพ มีการปลูกพืชผักอินทรีย์ การปลูกพืชสมุนไพร ทำปุ๋ยหมักใช้เองสำหรับการปลูกผัก และ สวนยางพารา
911 นายประเทือง มิ่งใหญ่ 149/3 หมู่ที่ 8 ตำบล หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 57-00-1019
สร้างงานสานรอยยิ้มบ้านบางไร่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนา ทำงานแบบมีส่วนร่วม สร้างความร่วมมือให้กับชาวบ้านได้ สร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ของหมู่้บาน
912 นายประเวช แก้วอัมพร 155ม.4 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา สงขลา 57-00-1063
บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปราชญ์ชุมชนด้านกลองยาว
913 นายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร ม.3 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ กระบี่ 58-00-0078
ชีวินทรีย์เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
914 นายประเสริฐ วัฒนครใหญ่ ชุมพร 55-00-0989
โครงการบ้านเขากล้วยน่าอยู่เคียงคู่บ่อขยะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำหมู่บ้านที่มีประชาชนยอมรับในความคิด/การกระทำ
915 นายประเสริฐ แสงจันทร์ 69 หมู่ที่ 2 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ชุมพร 55-00-0996
โครงการร่วมปลูกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประเสริฐก็เป็นอีกคนที่สามารถเลิกได้ทั้งเหล้าและบุหรี่ ประเสริฐบอกว่า เลิกได้สบายใจ มีเงินเหลือด้วย
916 นายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร ... ที่อยู่ 20/3 หมู่ที่ 3 ตําบลอ่าวลึกน้อย อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110...มือถือ 080-8876966 กระบี่ 55-00-0945
โครงการชีวินทรีย์ เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มีภาวะการเป็นผู้นำ มีประสบการณ์ด้านการทำเกษตร มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน มีทีมงานและเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่
917 นายประเสริฐ ทองนาคขาว 100 หมู่ที่ 12 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง พัทลุง 58-00-1907
สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ครัวเรือนผลิตอาหารปลอดภัย...เศรษฐกิจพอเพียง
918 นายประเสริฐ วัฒนครใหญ่ 94 หมู่ 10 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ชุมพร 55-00-0989
โครงการบ้านเขากล้วยน่าอยู่เคียงคู่บ่อขยะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นแกนนำในการศึกษาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากบ่อขยะ
919 นายประเสริฐ สัณฐมิตร ม.4 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58-00-2112
บ้านโปนปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิตพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการที่ไม่เคยปลูกพืชผักรับประทานในครัวเรือน แต่ขณะทำโครงการได้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และภรรยานำไปขายที่ทำงานในตัวเมือง มีรายได้วันละ 100-200 บาท ทุกวัน ทำให้เริ่มมองเห็นประโยชน์ของการปลูกพืชผัก จึงแนะนำให้คนในชุมชนทำแบบตน และบอกว่าจะปลูกไปเรื่อยๆ ให้มีพืชผักได้ขายตลอดทั้งปี
920 นายประเสริฐ สาทะกิจ 61/1หมู่ที่ 12ตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร 0629782352 ชุมพร 58-00-2083
บ้านตรังสร้างสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลิกเหล้าและบุหรี่ปลูกผักกินเองและมีการจัดการขยะในครัวเรือน
921 นายประเสริฐดำท่าคลอง 116 บ้านไร่ทอน หมู่ที่3 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สตูล 58-00-2190
บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นรองนายก อบต.ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตด้วยการสนับสนุนให้ทำอาชีพการเกษตร ดังนั้นจึงทำให้โครงการเคลื่อนงานได้ง่ายเนื่องจากมีแรงสนับสนุนจากฝ่ายปกครองด้วย
922 นายปรัชญา คำวิเศษณ์... 35/3 หมุ่ที่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พังงา 55-00-1056
งานสร้างคน เพื่อ พัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
- เป็นแกนนำเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านเทคดนดลยี - เป็นเยาวชนที่รักในชุมชนที่อยู่อาศัย - เป็นแกนนำเยาวชนในชุมชน - เป็นเยาวชนที่มีความกระตือรือร้น สามารถเข้ากับชาวบ้านในชุมชนได้
923 นายปราโมท บุญมา 9 ม.2 ต.บางเตย พังงา 55-00-1055
สำนึกรักบ้านเกิด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นผู้ที่สามารถทำลูกชกและน้ำตาลชก ที่เป็นภูมิปัญญของท้องถิ่นได้
924 นายปราโมทย์ อ่อนทุ่งนา 28 หมู่ที่ 2 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร ชุมพร 56-00-1073
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้