การประเมินคุณค่า (แผนที่)

กำลังโหลดแผนที่!!!!

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการ
1 61-01865 2561 พัทลุง ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง กำลังดำเนินโครงการ
2 58-00-1896 58-03815 2558 กระบี่ Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิก ยุติโครงการ
3 58-00-1879 58-03841 2558 กระบี่ การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 58-00-1889 58-03846 2558 กระบี่ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 58-00-1894 58-03830 2558 กระบี่ ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุขบ้านขุนสมุทร ยุติโครงการ
6 58-00-1890 58-03844 2558 กระบี่ โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 58-00-1893 58-03833 2558 กระบี่ เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์ ยุติโครงการ
8 58-00-1878 58-03840 2558 กระบี่ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
9 58-00-1891 58-03838 2558 กระบี่ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
10 58-00-1895 58-03824 2558 กระบี่ รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
11 58-00-1892 58-03835 2558 กระบี่ เศรษกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
12 58-00-1888 58-03849 2558 กระบี่ แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
13 58-00-2082 58-03809 2558 ชุมพร กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3 ดำเนินการเสร็จสิ้น
14 58-00-2077 58-03821 2558 ชุมพร ชุมชนเขาเจดีย์-ตลาดใน ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีพอเพียง ปี2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
15 58-00-2074 58-03829 2558 ชุมพร ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
16 58-00-2080 58-03812 2558 ชุมพร ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
17 58-00-2076 58-03823 2558 ชุมพร บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
18 58-00-2083 58-03808 2558 ชุมพร บ้านตรังสร้างสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 58-00-2084 58-03807 2558 ชุมพร บ้านนาเหนือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ยุติโครงการ
20 58-00-2079 58-03814 2558 ชุมพร บ้านวังทองน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
21 58-00-2078 58-03818 2558 ชุมพร บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
22 58-00-2075 58-03827 2558 ชุมพร ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
23 58-00-2081 58-03811 2558 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
24 58-00-2073 58-03834 2558 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
25 59-00-0003 58-03828 2558 ชุมพร สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง ดำเนินการเสร็จสิ้น
26 58-00-2072 58-03842 2558 ชุมพร อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
27 58-00-1936 58-03799 2558 ตรัง ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา ดำเนินการเสร็จสิ้น
28 58-00-1937 58-03789 2558 ตรัง พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
29 58-00-2258 58-03785 2558 ตรัง รักษา"ครัวทะเล"ที่บ้านบาตู ดำเนินการเสร็จสิ้น
30 58-00-2193 58-03907 2558 นครศรีธรรมราช กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม์ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ บ้านทุ่งจูด ดำเนินการเสร็จสิ้น
31 58-00-2067 58-03877 2558 นครศรีธรรมราช กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
32 58-00-2071 58-03853 2558 นครศรีธรรมราช กล้วยไข่บานลดสารเคมีบ้านพิตำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
33 58-00-2201 58-03872 2558 นครศรีธรรมราช กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
34 58-00-2070 58-03855 2558 นครศรีธรรมราช กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บ้านหลาแขก ดำเนินการเสร็จสิ้น
35 58-00-1897 58-03918 2558 นครศรีธรรมราช เกษตรอินทรีย์บ้านปลักจอกเสริมรายได้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
36 58-00-2191 58-03910 2558 นครศรีธรรมราช เกษตรอินทรีย์เพิ่มรายได้ส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองตูก ยุติโครงการ
37 58-00-1886 58-03895 2558 นครศรีธรรมราช เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน ดำเนินการเสร็จสิ้น
38 58-00-2155 58-03894 2558 นครศรีธรรมราช แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม ดำเนินการเสร็จสิ้น
39 58-00-2024 58-03899 2558 นครศรีธรรมราช ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล ดำเนินการเสร็จสิ้น
40 58-00-2198 58-03880 2558 นครศรีธรรมราช คนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
41 58-00-2021 58-03930 2558 นครศรีธรรมราช คนเอาถ่านบ้านวัดโหนด ดำเนินการเสร็จสิ้น
42 58-00-2043 58-03909 2558 นครศรีธรรมราช คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
43 58-00-2161 58-03867 2558 นครศรีธรรมราช คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
44 58-00-2025 58-03892 2558 นครศรีธรรมราช คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
45 58-00-2206 58-03854 2558 นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านชะเอียนยิ้มได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
46 58-00-1887 58-03885 2558 นครศรีธรรมราช ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
47 58-00-2115 58-03858 2558 นครศรีธรรมราช ชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2 ยุติโครงการ
48 58-00-2152 58-03949 2558 นครศรีธรรมราช ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตร่วมคิดร่วมทำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
49 58-00-2154 58-03911 2558 นครศรีธรรมราช เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
50 58-00-2159 58-03876 2558 นครศรีธรรมราช ตลาดร่วมใจปากท่าซอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
51 58-00-2184 58-03935 2558 นครศรีธรรมราช ตำรับอาหารเป็นยา ณ บ้านนาพา ดำเนินการเสร็จสิ้น
52 58-00-1930 58-03897 2558 นครศรีธรรมราช ตู้เย็นข้างเรินบ้านชายควน ดำเนินการเสร็จสิ้น
53 58-00-2255 58-03871 2558 นครศรีธรรมราช ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
54 58-00-2151 58-03950 2558 นครศรีธรรมราช นำศาสตร์พระราชา สร้างสุขสู่บ้านบางไทร ดำเนินการเสร็จสิ้น
55 58-00-2027 58-03883 2558 นครศรีธรรมราช บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
56 58-00-2200 58-03874 2558 นครศรีธรรมราช บ้านคันเบ็ดปลอดสารพิษด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
57 58-00-2157 58-03887 2558 นครศรีธรรมราช บ้านโคกใหญ่ร่วมใจส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ครอบครัว ดำเนินการเสร็จสิ้น
58 58-00-2252 58-03913 2558 นครศรีธรรมราช บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
59 58-00-2205 58-03857 2558 นครศรีธรรมราช บ้านท่าแห้งปลอดโรค ปลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
60 58-00-2254 58-03873 2558 นครศรีธรรมราช บ้านไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
61 58-00-2195 58-03903 2558 นครศรีธรรมราช บ้านบางคุระพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี ดำเนินการเสร็จสิ้น
62 58-00-2112 58-03888 2558 นครศรีธรรมราช บ้านโปนปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิตพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
63 58-00-2022 58-03927 2558 นครศรีธรรมราช บ้านสหกรณ์ เรียนรู้วิธีลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
64 58-00-2199 58-03878 2558 นครศรีธรรมราช บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
65 58002356 58-03916 2558 นครศรีธรรมราช บ้านไสใหญ่รายได้ดีชีวีมีสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
66 58-00-2202 58-03866 2558 นครศรีธรรมราช บ้านห้วยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
67 58-00-2020 58-03942 2558 นครศรีธรรมราช บ้านห้วยแหยง สืบสานภูมิปัญญา ดำเนินการเสร็จสิ้น
68 58-00-2069 58-03861 2558 นครศรีธรรมราช ปรับพื้นที่ว่างปลดหนี้บ้านท่าม่วง ดำเนินการเสร็จสิ้น
69 58-00-2066 58-03893 2558 นครศรีธรรมราช ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเล ดำเนินการเสร็จสิ้น
70 58-00-2116 58-03852 2558 นครศรีธรรมราช ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
71 58-00-1885 58-03917 2558 นครศรีธรรมราช ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขก ดำเนินการเสร็จสิ้น
72 58-00-216 58-03863 2558 นครศรีธรรมราช ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง ดำเนินการเสร็จสิ้น
73 58-00-2023 58-03922 2558 นครศรีธรรมราช ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
74 58-00-2160 58-03875 2558 นครศรีธรรมราช ฝายกั้นขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก ดำเนินการเสร็จสิ้น
75 58-00-2153 58-03946 2558 นครศรีธรรมราช พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
76 58-00-1931 58-03870 2558 นครศรีธรรมราช ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาบ้านควนเงิน ยุติโครงการ
77 58-00-2026 58-03889 2558 นครศรีธรรมราช ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
78 58-00-2196 58-03900 2558 นครศรีธรรมราช มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม ดำเนินการเสร็จสิ้น
79 58-00-2028 58-03859 2558 นครศรีธรรมราช ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บ้านกาโห่ใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
80 58-00-1929 58-03901 2558 นครศรีธรรมราช ร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะในชุมชุนบ้านตูล ดำเนินการเสร็จสิ้น
81 58-00-2257 58-03856 2558 นครศรีธรรมราช ร่วมสร้างผลไม้อินทรีย์จากสวนสมรมบ้านห้วยพาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
82 58-00-2068 58-03869 2558 นครศรีธรรมราช ร้านค้าคุณธรรมนำวิถีเดิมลดสารเคมีบ้านปากลง ดำเนินการเสร็จสิ้น
83 58-00-2114 58-03864 2558 นครศรีธรรมราช โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
84 58-00-2158 58-03884 2558 นครศรีธรรมราช โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
85 58-00-2044 58-03890 2558 นครศรีธรรมราช วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
86 58-00-2045 58-03879 2558 นครศรีธรรมราช ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
87 58-00-2113 58-03868 2558 นครศรีธรรมราช เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านทุ่งหล่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
88 58-00-2197 58-03881 2558 นครศรีธรรมราช เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้บ้านทุ่งกระจูด ดำเนินการเสร็จสิ้น
89 58-00-2042 58-03919 2558 นครศรีธรรมราช สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ ดำเนินการเสร็จสิ้น
90 58-00-1922 58-03932 2558 นครศรีธรรมราช สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
91 58-00-2118 58-03826 2558 นครศรีธรรมราช สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
92 58-00-2208 58-03843 2558 นครศรีธรรมราช สายน้ำสร้างสุขณ บ้านทุ่งโชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
93 58-00-2204 58-03860 2558 นครศรีธรรมราช สุขสวรรค์ ที่ บ้านควนสวรรค์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
94 58-00-2183 58-03938 2558 นครศรีธรรมราช อาชีพเสริมเพิ่มรายได้บ้านควนยูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
95 58-00-2218 58-03791 2558 นราธิวาส คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก ดำเนินการเสร็จสิ้น
96 58-00-2215 58-03796 2558 นราธิวาส ชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด ดำเนินการเสร็จสิ้น
97 58-00-2213 58-03801 2558 นราธิวาส ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา ดำเนินการเสร็จสิ้น
98 58-00-2177 58-03989 2558 นราธิวาส ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
99 58-00-2221 58-03782 2558 นราธิวาส ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ ดำเนินการเสร็จสิ้น
100 58-00-2219 58-03788 2558 นราธิวาส ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
101 59-00-0004 58-03784 2558 นราธิวาส เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
102 58-00-2222 58-03780 2558 นราธิวาส หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
103 58-00-2176 58-03994 2558 นราธิวาส หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
104 58-00-2214 58-03798 2558 ปัตตานี กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก ดำเนินการเสร็จสิ้น
105 58-00-2220 58-03787 2558 ปัตตานี โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว" ยุติโครงการ
106 58-00-2216 58-03794 2558 ปัตตานี โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา ดำเนินการเสร็จสิ้น
107 58-00-2179 58-03978 2558 ปัตตานี โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า ดำเนินการเสร็จสิ้น
108 58-00-2211 58-03805 2558 ปัตตานี โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา ดำเนินการเสร็จสิ้น
109 58-00-2217 58-03792 2558 ปัตตานี ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ ดำเนินการเสร็จสิ้น
110 58-00-2212 58-03804 2558 ปัตตานี สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน ดำเนินการเสร็จสิ้น
111 58-00-2210 58-03806 2558 ปัตตานี สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
112 58-00-2173 58-04009 2558 พัทลุง กล้วยเภาร่วมใจจัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
113 58-00-2174 58-04006 2558 พัทลุง เกษตรสีเขียวบ้านคลองลำหลิง ดำเนินการเสร็จสิ้น
114 58-00-2238 58-03990 2558 พัทลุง เกษตรอินทรีย์บนความพอเพียง บ้านสหกรณ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
115 58-00-1909 58-03998 2558 พัทลุง คนท่ายูงปลูกป่าในนาสหาย ดำเนินการเสร็จสิ้น
116 58-00-2175 58-03999 2558 พัทลุง โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
117 58-00-2240 58-03979 2558 พัทลุง ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
118 58-00-1934 58-03825 2558 พัทลุง ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3) ดำเนินการเสร็จสิ้น
119 58-00-1933 58-03832 2558 พัทลุง นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
120 58-00-1908 58-04001 2558 พัทลุง พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน ดำเนินการเสร็จสิ้น
121 58-00-1912 58-03982 2558 พัทลุง ฟื้นป่า รักษ์เคย ที่บ้านปากหวะ หมู่.10 ต.ลำปำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
122 58-00-1932 58-03837 2558 พัทลุง เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
123 58-00-2241 58-03976 2558 พัทลุง ร่วมใจคืนสุขบ้านเกาะเหรียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
124 58-00-2178 58-03980 2558 พัทลุง ร่วมใจรักษ์สภาพแวดล้อมสู่สุขภาวะบ้านควนปอม ดำเนินการเสร็จสิ้น
125 58-00-2209 58-03822 2558 พัทลุง รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
126 58-00-1910 58-03996 2558 พัทลุง ร่วมมือร่วมใจสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้านหนองเพ็ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
127 58-00-1914 58-03977 2558 พัทลุง รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต ที่บ้านเขาปู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
128 58-00-1911 58-03983 2558 พัทลุง รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ย ดำเนินการเสร็จสิ้น
129 58-00-1913 58-03981 2558 พัทลุง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอ ดำเนินการเสร็จสิ้น
130 58-00-1935 58-03820 2558 พัทลุง ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
131 58-00-1907 58-04005 2558 พัทลุง สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
132 58-00-2239 58-03985 2558 พัทลุง อยู่ดี กินดี มีสุข บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
133 58-00-1981 58-03997 2558 ภูเก็ต การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย ดำเนินการเสร็จสิ้น
134 58-00-1983 58-03991 2558 ภูเก็ต เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนบ้านพรุสมภาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
135 58-00-1980 58-04004 2558 ภูเก็ต ชุมชนชายฝั่ง สร้างพลังเศรษฐกิจพอเพียง บ้านยามู ดำเนินการเสร็จสิ้น
136 58-00-1982 58-03992 2558 ภูเก็ต สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
137 58-00-1984 58-03988 2558 ภูเก็ต อนุรักษ์ เพิ่ม สร้าง ทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเศรษฐกิจชุมชนอ่าวหลังแดง ยุติโครงการ
138 58-00-2030 58-03783 2558 ยะลา บ้านปากบางจัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดสารพิษ ดำเนินการเสร็จสิ้น
139 58-00-1988 58-03781 2558 ยะลา มัสยิดสร้าง เยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแต่น่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
140 58-00-2029 58-03802 2558 ยะลา เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
141 58-00-2111 58-03898 2558 สงขลา ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วย ดำเนินการเสร็จสิ้น
142 58-00-2164 58-03836 2558 สงขลา ชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อมดี ที่บ้านพังสาย หมู่ 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
143 58-00-2120 58-03813 2558 สงขลา ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
144 58-00-2156 58-03891 2558 สงขลา ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
145 58-00-1265 58-03817 2558 สงขลา ร่วมสร้างสุข ด้วยซั้งกอที่บ้านทะเลนอก ดำเนินการเสร็จสิ้น
146 58-00-2163 58-03847 2558 สงขลา ร่วมสร้างสุขให้ชุมชน ด้วยการฟื้นเลบ้านคูขุด ดำเนินการเสร็จสิ้น
147 58-00-2141 58-03886 2558 สงขลา ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น ดำเนินการเสร็จสิ้น
148 58-00-2119 58-03819 2558 สงขลา สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
149 58-002117 58-03850 2558 สงขลา สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
150 58-00-2143 58-03882 2558 สงขลา สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
151 58-00-2142 58-03816 2558 สงขลา อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
152 58-00-2185 58-03931 2558 สตูล คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
153 58-00-2203 58-03862 2558 สตูล ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
154 58-00-2248 58-03939 2558 สตูล โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง ดำเนินการเสร็จสิ้น
155 58-00-1920 58-03943 2558 สตูล โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู ดำเนินการเสร็จสิ้น
156 58-00-1926 58-03912 2558 สตูล โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว) ดำเนินการเสร็จสิ้น
157 58-00-1918 58-03947 2558 สตูล ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
158 58-00-2187 58-03928 2558 สตูล ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
159 58-00-2192 58-03908 2558 สตูล ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย ดำเนินการเสร็จสิ้น
160 58-00-1915 58-03964 2558 สตูล ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ ดำเนินการเสร็จสิ้น
161 58-00-1919 58-03945 2558 สตูล บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
162 58-00-1987 58-03923 2558 สตูล บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
163 58-00-2190 58-03914 2558 สตูล บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
164 58-00-1917 58-03948 2558 สตูล บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
165 58-00-2180 58-03971 2558 สตูล ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน ดำเนินการเสร็จสิ้น
166 58-00-2186 58-03929 2558 สตูล เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
167 58-00-2015 58-04023 2558 สตูล เปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ ยุติโครงการ
168 58-00-1986 58-03941 2558 สตูล ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
169 58-00-2188 58-03924 2558 สตูล พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
170 58-00-2243 58-03967 2558 สตูล พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในชุมชนบ้านบารายี ดำเนินการเสร็จสิ้น
171 58-00-1928 58-03902 2558 สตูล มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
172 58-00-2182 58-03968 2558 สตูล เยาวชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
173 58-00-2207 58-03848 2558 สตูล เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
174 59-00-0002 58-03851 2558 สตูล เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
175 58-00-1925 58-03921 2558 สตูล เยาวชนหมู่ 6 บ้านหัวทางร่วมใจอนุรักษ์คลองละงู ดำเนินการเสร็จสิ้น
176 58-00-1985 58-03972 2558 สตูล เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากร ยุติโครงการ
177 58-00-2246 58-03944 2558 สตูล รวมใจ สานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ ดำเนินการเสร็จสิ้น
178 58-00-2256 58-03865 2558 สตูล ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
179 58-00-1916 58-03963 2558 สตูล รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ดำเนินการเสร็จสิ้น
180 58-00-2244 58-03961 2558 สตูล ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
181 58-00-2250 58-03934 2558 สตูล สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร ดำเนินการเสร็จสิ้น
182 58-00-2189 58-03920 2558 สตูล สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
183 58-00-2181 58-03969 2558 สตูล หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
184 58-00-1921 58-03936 2558 สตูล หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7บ้านนาข่าใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
185 58-00-2194 58-03904 2558 สตูล หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง ดำเนินการเสร็จสิ้น
186 58-00-2251 58-03915 2558 สุราษฎร์ธานี ควนสูงน่าอยู่ ครอบครัวสดใส ห่างไกลอบายมุข ยุติโครงการ
187 58-00-2249 58-03937 2558 สุราษฎร์ธานี ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
188 58-00-2247 58-03940 2558 สุราษฎร์ธานี บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร ดำเนินการเสร็จสิ้น
189 59-00-0001 58-03959 2558 สุราษฎร์ธานี ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน ดำเนินการเสร็จสิ้น
190 58-00-1924 58-03925 2558 สุราษฎร์ธานี ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
191 58-00-1923 58-03926 2558 สุราษฎร์ธานี ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
192 58-00-2242 58-03970 2558 สุราษฎร์ธานี วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก ดำเนินการเสร็จสิ้น
193 58-00-1927 58-03905 2558 สุราษฎร์ธานี สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด ดำเนินการเสร็จสิ้น
194 58-00-2253 58-03906 2558 สุราษฎร์ธานี สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
195 58-00-2245 58-03958 2558 สุราษฎร์ธานี สวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลง ดำเนินการเสร็จสิ้น
196 58-00-0079 57-02583 2557 กระบี่ เกษตรพอเพียงตามวิถีมุสลิมบ้านคลองยาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
197 58-00-0078 57-02584 2557 กระบี่ ชีวินทรีย์เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย ดำเนินการเสร็จสิ้น
198 57-00-0934 57-01510 2557 กระบี่ ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน ตามหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไสยง ดำเนินการเสร็จสิ้น
199 57-00-0938 57-01505 2557 ชุมพร คนคลองลาดร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
200 58-00-0076 57-02586 2557 ชุมพร คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนดี สู่วิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
201 57-00-0945 57-01494 2557 ชุมพร ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
202 57-00-1072 57-01499 2557 ชุมพร บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
203 57-00-0937 57-01506 2557 ชุมพร บ้านพังเหาสดใส ห่างไกลยาเสพติด มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
204 57-00-0941 57-01501 2557 ชุมพร บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
205 58-00-0096 57-02556 2557 ชุมพร บ้านห้วยใหญ่ วิถีชุมชนพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
206 58-00-0100 57-02550 2557 ชุมพร ปรับพฤติกรรมการกิน สร้างสุขคนควนทัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
207 58-00-0127 57-02589 2557 ชุมพร พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
208 57-00-1073 57-01495 2557 ชุมพร ร่วมปลุกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค(ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
209 57-00-0940 57-01502 2557 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ดำเนินการเสร็จสิ้น
210 57-00-0942 57-01500 2557 ชุมพร รักษาสิ่งแวดล้อมและประมงชายฝั่งบ้านสามเสียม ดำเนินการเสร็จสิ้น
211 57-00-0943 57-01497 2557 ชุมพร ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
212 58-00-0126 57-02590 2557 ชุมพร ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
213 58-00-0082 57-02579 2557 ชุมพร สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2) ระงับโครงการ
214 57-00-1027 57-01504 2557 ชุมพร สามพลัง ร่วมสร้างคนวัดพระขวางให้อบอุ่น ดำเนินการเสร็จสิ้น
215 57-00-0939 57-01503 2557 ชุมพร ห้วยคล้าชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
216 57-00-0944 57-01496 2557 ชุมพร อนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย (พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
217 58-00-0044 57-02536 2557 ตรัง คนเขาแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
218 58-00-0085 57-02575 2557 ตรัง โครงการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านควนตุ้งกู ดำเนินการเสร็จสิ้น
219 58-00-0109 57-02533 2557 ตรัง โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านน้ำราบ ดำเนินการเสร็จสิ้น
220 58-00-0105 57-02543 2557 ตรัง บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
221 58-00-0043 57-02539 2557 ตรัง สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
222 58-00-0108 57-02535 2557 ตรัง สร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านทุ่งทวย ดำเนินการเสร็จสิ้น
223 57-00-1029 57-01477 2557 นครศรีธรรมราช บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
224 58-00-0154 57-02622 2557 นครศรีธรรมราช กลองยาวเกษตรอินทรีย์ บ้านสาคูเหนือ(ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
225 58-00-0077 57-02585 2557 นครศรีธรรมราช เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี ดำเนินการเสร็จสิ้น
226 57-00-0924 57-01538 2557 นครศรีธรรมราช เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
227 57-00-1087 57-01473 2557 นครศรีธรรมราช เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด ดำเนินการเสร็จสิ้น
228 58-00-0099 57-02551 2557 นครศรีธรรมราช ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
229 58-00-0075 57-02587 2557 นครศรีธรรมราช ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
230 57-00-1079 57-01470 2557 นครศรีธรรมราช ข้าวสังหยดขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
231 57-00-1018 57-01542 2557 นครศรีธรรมราช คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา ดำเนินการเสร็จสิ้น
232 57-00-0962 57-01469 2557 นครศรีธรรมราช ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในดอน ดำเนินการเสร็จสิ้น
233 57-00-0858 57-01463 2557 นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านห้วยไทร นำขยะสร้างอาชีพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
234 57-00-0963 57-01467 2557 นครศรีธรรมราช ชุมชนหอยราก สืบสานตำนานขนมลาสร้างสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
235 57-00-1020 57-01540 2557 นครศรีธรรมราช บ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้านหนองนกไข่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
236 57-00-1077 57-01475 2557 นครศรีธรรมราช บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
237 58-00-0129 57-02568 2557 นครศรีธรรมราช บ้านโคกเคี่ยมสะอาดถูกหลัก คนที่รักปลอดโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
238 57-00-1024 57-01532 2557 นครศรีธรรมราช บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
239 58-00-0098 57-02553 2557 นครศรีธรรมราช บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
240 57-00-1032 57-01472 2557 นครศรีธรรมราช บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น
241 57-00-0964 57-01466 2557 นครศรีธรรมราช บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
242 57-00-0925 57-01537 2557 นครศรีธรรมราช บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ ดำเนินการเสร็จสิ้น
243 57-00-0857 57-01464 2557 นครศรีธรรมราช บ้านป่าไหม้ร่วมใจนำป่าสาคูสร้างสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
244 57-00-1078 57-01471 2557 นครศรีธรรมราช บ้านไม้มูกปลอดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ด้วยสมุนไพร ดำเนินการเสร็จสิ้น
245 57-00-1033 57-01462 2557 นครศรีธรรมราช บ้านศาลาบางปู พัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพเพาะเห็ดสู่สวัสดิการชุมชน ( ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
246 57-00-0856 57-01468 2557 นครศรีธรรมราช บ้านเหนือทุ่งคลองสวยรวยสมุนไพร ดำเนินการเสร็จสิ้น
247 57-00-1031 57-01474 2557 นครศรีธรรมราช บ้านอู่แก้วเป็นหมู่บ้านวิถีพอเพียง (ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
248 57-00-0991 57-01533 2557 นครศรีธรรมราช ปฏิรูปหัวลำภูสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง(ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
249 58-00-0102 57-02546 2557 นครศรีธรรมราช ปราชญ์ตัวน้อยช่วยเศรษฐกิจที่บ้านไสหร้า ยุติโครงการ
250 58-00-0025 57-02625 2557 นครศรีธรรมราช ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
251 57-00-0923 57-01539 2557 นครศรีธรรมราช ปลุกพลังผู้สูงวัยบ้านลำคลอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
252 57-00-1028 57-01481 2557 นครศรีธรรมราช ป่าต้นน้ำบ้านห้วยยวนเหนือ ดำเนินการเสร็จสิ้น
253 57-00-1075 57-01483 2557 นครศรีธรรมราช ฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด ดำเนินการเสร็จสิ้น
254 57-00-0947 57-01479 2557 นครศรีธรรมราช พลังแห่งความรัก ถักทอสายใย สานใจชุมชนบ้านปากคลอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
255 57-00-0961 57-01478 2557 นครศรีธรรมราช รวมพลัง สานสัมพันธ์สร้างสุขภาพคนเขาปูน ดำเนินการเสร็จสิ้น
256 58-00-0081 57-02581 2557 นครศรีธรรมราช รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอย ดำเนินการเสร็จสิ้น
257 57-00-1019 57-01541 2557 นครศรีธรรมราช สร้างงานสานรอยยิ้มบ้านบางไร่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
258 57-00-1021 57-01536 2557 นครศรีธรรมราช สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
259 57-00-1022 57-01535 2557 นครศรีธรรมราช สามวัยสานใจดูแลชุมชนสนามกีฬา ดำเนินการเสร็จสิ้น
260 57-00-1080 57-01465 2557 นครศรีธรรมราช สินสืบสุขร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ต่อยอด) กำลังดำเนินโครงการ
261 57-00-0946 57-01484 2557 นครศรีธรรมราช สืบสานวิถีชีวิตคนต้นน้ำบ้านขุนคีรี ดำเนินการเสร็จสิ้น
262 57-00-1023 57-01534 2557 นครศรีธรรมราช หนังตะลุงโขนสดลดสารเคมีบ้านปากเหมือง(ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
263 58-00-0171 57-02555 2557 นครศรีธรรมราช เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
264 57-00-0929 57-01519 2557 นราธิวาส ครอบครัวสร้างสุขยี่งอน่าอยู่ด้วยกระบวนการสภาซูรอ (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
265 58-00-0251 57-02599 2557 นราธิวาส ความดันโลหิตสูง เบาหวาน บ้านสูแกเราเปลี่ยนได้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
266 57-00-0927 57-01523 2557 นราธิวาส คืนเยาวชนคนดีสู่ชุมชนอาตะบือเระ ดำเนินการเสร็จสิ้น
267 57-00-0928 57-01522 2557 นราธิวาส โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
268 57-00-1069 57-01520 2557 นราธิวาส โครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปี 2 ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
269 58-00-0071 57-02594 2557 นราธิวาส ชุมชนบูเกะสูดอร่วมใจจัดการขยะ สร้างสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
270 58-00-0149 57-02623 2557 นราธิวาส ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ ดำเนินการเสร็จสิ้น
271 58-00-0150 57-02542 2557 นราธิวาส นำคุณธรรม ลดอบายมุข คืนสันติสุขสู่บ้านตันหยง ดำเนินการเสร็จสิ้น
272 58-00-0144 57-02562 2557 นราธิวาส ปือมูดอบือราเป๊ะ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
273 57-00-1068 57-01524 2557 นราธิวาส พัฒนาศักยภาพเยาวชนและชุมชนบ้านลาแปให้น่าอยู่อย่างมีคุณธรรม ดำเนินการเสร็จสิ้น
274 57-00-1086 57-01521 2557 นราธิวาส ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเจาะเกาะให้น่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
275 58-00-0069 57-02606 2557 นราธิวาส เยาวชนธรมมะบ้านบางน้อยใส่ใจสุขภาพสูงวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
276 58-00-0087 57-02571 2557 นราธิวาส ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านสะแตน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
277 58-00-0143 57-02577 2557 ปัตตานี กติกาชุมชนคนนาเกตุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
278 58-00-0083 57-02578 2557 ปัตตานี พลังชุมชน สร้างสัมพันธ์ สู่ฝันคนคลองช้าง ปี 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
279 58-00-0124 57-02607 2557 ปัตตานี เมล็ดพันธุ์สารวัน สานพลังสร้างสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
280 58-00-0131 57-02549 2557 ปัตตานี เยาวชนต้นแบบบ้านลาเกาะ ม.2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
281 58-00-0088 57-02570 2557 ปัตตานี ร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะและท้องถิ่นน่าอยู่บ้านต้นทุเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
282 58-00-0155 57-02604 2557 ปัตตานี รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
283 58-00-0095 57-02558 2557 ปัตตานี ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
284 58-00-0104 57-02544 2557 ปัตตานี สานฝันชุมชนสุขภาวะบ้านดอนรัก ยุติโครงการ
285 58-00-0097 57-02554 2557 ปัตตานี สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
286 57-00-1026 57-01513 2557 พังงา ทุ่งนางดำน่าอยู่ คู่ป่าชายเลน ดำเนินการเสร็จสิ้น
287 57-00-1070 57-01512 2557 พังงา บ้านห้วยทรัพย์น่าอยู่ คู่พลับพลึงธาร ร่วมต้านโรคติดต่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
288 57-00-1025 57-01514 2557 พังงา ปลุกพลังสังคมคนสวนใหม่ชุมชนในเกาะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
289 58-00-0103 57-02545 2557 พังงา พัฒนาชุมชนราษฏร์บำรุงแบบเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
290 58-00-0125 57-02600 2557 พังงา พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
291 57-00-1071 57-01511 2557 พังงา สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
292 57-00-0965 57-01447 2557 พัทลุง 180 วัน สลัดมันเอาอยู่ ชาวต้นประดู่สู้สู้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
293 57-00-0956 57-01415 2557 พัทลุง เกาะทองสมใหม่เกษตรอินทรีย์สร้างสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
294 57-00-0746 57-01429 2557 พัทลุง ข้าวพื้นเมืองคืนชีวิตชาวนาปะขอ ดำเนินการเสร็จสิ้น
295 57-00-0948 57-01446 2557 พัทลุง คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล ดำเนินการเสร็จสิ้น
296 57-00-1081 57-01441 2557 พัทลุง คนสร้างคลอง คลองสร้างคนด้วยชุมชนคนบ้านกลาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
297 57-00-0954 57-01417 2557 พัทลุง คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
298 57-00-0738 57-01437 2557 พัทลุง ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
299 57-000-739 57-01436 2557 พัทลุง ความมั่นคงทางด้านอาหารวิถีบ้านท่าช้าง ( ต่อเนื่อง ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
300 57-00-0952 57-01424 2557 พัทลุง โครงการตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชน ม.13 บ้านนา ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ดำเนินการเสร็จสิ้น
301 57-00-1170 57-01418 2557 พัทลุง ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม ดำเนินการเสร็จสิ้น
302 57-00-0950 57-01440 2557 พัทลุง ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
303 57-00-0744 57-01431 2557 พัทลุง บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอยู่ (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
304 57-00-1169 57-01420 2557 พัทลุง บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
305 57-00-0951 57-01438 2557 พัทลุง ป่าฟื้น คนฟื้น ที่บ้านทุ่งยูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
306 57-00-0949 57-01445 2557 พัทลุง ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด ดำเนินการเสร็จสิ้น
307 57-00-0741 57-01434 2557 พัทลุง ยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตความจน คนนาพร้าว (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
308 57-00-0742 57-01433 2557 พัทลุง เยาวชนวัยใส ใส่ใจ ป้องกันภัยยาเสพติดบ้านหูเล่ (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
309 57-00-0953 57-01422 2557 พัทลุง เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
310 57-00-0743 57-01432 2557 พัทลุง รวมพลังจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว ยุติโครงการ
311 57-00-0745 57-01430 2557 พัทลุง ร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง ยุติโครงการ
312 57-00-0740 57-01435 2557 พัทลุง โรงเรียนชาวนาบ้านควนขี้แรด (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
313 57-00-0957 57-01414 2557 พัทลุง สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
314 57-00-0737 57-01448 2557 พัทลุง สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
315 57-00-0955 57-01416 2557 พัทลุง เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม ดำเนินการเสร็จสิ้น
316 57-00-0931 57-01517 2557 ยะลา คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
317 57-00-0932 57-01516 2557 ยะลา โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร ดำเนินการเสร็จสิ้น
318 58-00-0091 57-02565 2557 ยะลา โครงการเยาวชนตัวอย่าง ร่วมสร้างชุมชนอุเปน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
319 57-00-0933 57-01515 2557 ยะลา ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
320 58-00-0170 57-02557 2557 ยะลา ชุมชนพิกุลทอง สุขภาพดี ด้วยสมุนไพรไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น
321 58-00-0123 57-02624 2557 ยะลา มัสยิดกุนุงจนองสร้างสุข สู่สองวัยใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
322 57-00-0930 57-01518 2557 ยะลา ศรีท่าน้ำสุขภาวะดี วิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
323 58-00-0040 57-02598 2557 ระนอง เยาวชนบางกล้วยนอกนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
324 58-00-0080 57-02582 2557 สงขลา คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
325 58-00-0067 57-02626 2557 สงขลา ตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ชุมชนบ้านสนี ปี 3 : ชุมชนท้องถิ่่นจัดการตนเอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
326 57-00-1064 57-01528 2557 สงขลา แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
327 58-00-0084 57-02576 2557 สงขลา บ้านดอนขี้เหล็กอุ่นใจ ห่างไกลภัยในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
328 57-00-1063 57-01530 2557 สงขลา บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
329 58-00-0066 57-02627 2557 สงขลา พลังเยาวชนร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชน: คนบ้านปริก ดำเนินการเสร็จสิ้น
330 57-001065 57-01527 2557 สงขลา พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน บ้านไทรขึง ดำเนินการเสร็จสิ้น
331 58-00-0094 57-02559 2557 สงขลา ฟื้นชีวิตเล คืนวิถีชีวิตชุมชน บ้านหัวลำภู ดำเนินการเสร็จสิ้น
332 58-00-0073 57-02591 2557 สงขลา ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ปี 3 : ชุมชนจัดการตนเองตามวิถีพอเพียง ยุติโครงการ
333 57-00-1067 57-01526 2557 สงขลา วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
334 58-00-0070 57-02595 2557 สงขลา ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
335 58-00-0130 57-02564 2557 สงขลา สร้างคลอง สร้างฅน สร้างสุขภาวะชุมชนฅนหนองบัว ดำเนินการเสร็จสิ้น
336 58-00-0041 57-02573 2557 สงขลา อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้้นบ้าน : บ้านคลองทราย ยุติโครงการ
337 57-00-1082 57-01407 2557 สตูล กลุ่มเยาวชนดนตรี ต้นกล้าแห่งหนองราโพธิ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
338 57-00-0773 57-01456 2557 สตูล ความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา (ต่อยอดโครงการ 3 ออมฯ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
339 57-00-1088 57-01458 2557 สตูล โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชนขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ (ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
340 57-00-0734 57-01491 2557 สตูล จากผืนนา สู่ผืนป่าชายเลนที่ควนโต๊ะเจ๊ะ (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
341 57-00-1083 57-01410 2557 สตูล ฉีดวัคซีนต้านรายจ่าย เพิ่มรายได้ ชุมชนบ้านปาล์ม 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
342 57-00-1139 57-01454 2557 สตูล ชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม (ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
343 57-00-0859 57-01459 2557 สตูล ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
344 57-00-1074 57-01490 2557 สตูล เด็กน้อยเกาะโตดนุ้ย เล่านิทานปูม้า ปูทะเล(ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
345 58-00-0180 57-02563 2557 สตูล เด็กและเยาวชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านหาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป ดำเนินการเสร็จสิ้น
346 57-00-0959 57-01406 2557 สตูล บ้านควนไสน รวมพลังสร้างสุขภาพ ปลูกและใช้สมุนไพรใกล้ตัว ดำเนินการเสร็จสิ้น
347 58-00-0101 57-02547 2557 สตูล บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
348 58-00-0072 57-02592 2557 สตูล บ้านปลักใหญ่ใจดี สานสัมพันธ์ เชิดชูผู้สูงวัย สู่สุขภาวะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
349 57-00-1036 57-01408 2557 สตูล บุโหลนเล ปลอดขยะ (ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
350 57-00-1037 57-01405 2557 สตูล ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 ดำเนินการเสร็จสิ้น
351 58-00-0089 57-02569 2557 สตูล ประกายฝันผู้สูงวัยบ้านควนโพธิ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
352 58-00-0107 57-02538 2557 สตูล เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
353 57-001212 57-01453 2557 สตูล ภูมิปัญญา สานสามัคคี (ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
354 58-00-0068 57-02621 2557 สตูล เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
355 57-00-0855 57-01487 2557 สตูล รองแง็งเยาวชน ต่อลมหายใจป่าชายเลน บ้านท่าน้ำเค็มใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
356 57-00-1453 57-01452 2557 สตูล ร้อยเรียงวิถีชุมชน ชุบชีวิตแบบยั่งยืน คืนชุมชนสู่ธรรมชาติ ดำเนินการเสร็จสิ้น
357 57-00-1089 57-01411 2557 สตูล ศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ำ บ้านผังปาล์ม 4,5 ดำเนินการเสร็จสิ้น
358 57-00-1035 57-01409 2557 สตูล เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชุมชน คนปาล์มทอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
359 57-00-0732 57-01493 2557 สตูล สภาทุ่งพัก นำพาตามหลักพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
360 57-00-0958 57-01413 2557 สตูล สร้างคุณค่า พัฒนาแหล่งชุมชน จัดการขยะบ้านผังปาล์ม 1 ดำเนินการเสร็จสิ้น
361 57-00-1454 57-01451 2557 สตูล สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( ต่อยอด ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
362 57-00-1455 57-01450 2557 สตูล สร้างสุขภาวะ ชุมชนน่าอยู่ สานสามัคคี หมู่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
363 57-00-0772 57-01461 2557 สตูล สี่แยกวัดใจลูกหลาน ม.5 บ้านปลักแรด ดำเนินการเสร็จสิ้น
364 57-000-735 57-01489 2557 สตูล สุไหงมาตี พลิกฟื้นชีวี ด้วยความพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
365 58-00-0086 57-02572 2557 สตูล หมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี วิถีพอเพียง บ้านทุ่งมะปรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
366 57-00-1097 57-01449 2557 สตูล อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชนถ้ำภูผาเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
367 58-00-0045 57-02534 2557 สุราษฎร์ธานี คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น
368 57-00-0936 57-01507 2557 สุราษฎร์ธานี บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา ดำเนินการเสร็จสิ้น
369 58-00-0042 57-02548 2557 สุราษฎร์ธานี ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
370 57-00-0935 57-01508 2557 สุราษฎร์ธานี พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา ดำเนินการเสร็จสิ้น
371 58-00-0093 57-02560 2557 สุราษฎร์ธานี อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
372 56-00-1117 56-01491 2556 กระบี่ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
373 56-00-1077 56-02531 2556 กระบี่ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โครงการ เยาวชนคนสร้างสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
374 56-00-1068 56-02517 2556 ชุมพร กลุ่มชุมชนพันวาลร่วมใจพัฒนาอาชีพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
375 56-00-1084 56-02522 2556 ชุมพร เก็บขยะถูกที่ ดูดีต่อชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
376 56-00-0473 56-00258 2556 ชุมพร โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข(ปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
377 56-00-0478 56-00263 2556 ชุมพร โครงการถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ศรียาภัยน่าอยู่(ปี2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
378 56-00-0378 56-00242 2556 ชุมพร โครงการบ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
379 56-00-0477 56-00255 2556 ชุมพร โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านปากคลองบางสน ด้วยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบางสนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน(ปี2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
380 56-00-0481 56-00273 2556 ชุมพร โครงการสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข็มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค ดำเนินการเสร็จสิ้น
381 56-00-0472 56-00262 2556 ชุมพร โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
382 56-00-0388 56-00243 2556 ชุมพร โครงการอนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ดำเนินการเสร็จสิ้น
383 56-00-0883 56-01495 2556 ชุมพร ชุมชนท่านางสังข์น่าอยู่ เคียงคู่คลองสะอาด ชีวิตสดใส ดำเนินการเสร็จสิ้น
384 56-00-1060 56-02519 2556 ชุมพร ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
385 56-00-0898 56-01327 2556 ชุมพร บ้านคูน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
386 56-00-1058 56-02520 2556 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
387 56-00-0864 56-01332 2556 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านดอนรักร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
388 56-00-1407 56-02521 2556 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ำตกผานาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
389 56-00-1073 56-02524 2556 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ศาลาขาวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
390 56-00-1076 56-02534 2556 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
391 56-00-1071 56-02523 2556 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่โครงการหน้าบ้านดูดี หลังบ้าน สะอาดตา ดำเนินการเสร็จสิ้น
392 56-00-1059 56-01586 2556 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้าน:ชุมชนปลอดอบายมุข บ้านจัดสรรมีสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
393 56-00-0862 56-01325 2556 ชุมพร ห้วยแห้งเดินตามรอยเท้าพ่อ สร้างความสมานฉันท์ความสามัคคีในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
394 56-00-0511 56-00282 2556 ตรัง โครงการลิพังโมเดล สร้างพังให้น่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
395 56-00-0868 56-01500 2556 นครศรีธรรมราช เกษตรแนวใหม่ สร้างพลังใจ พลังคนสู่ชุมชนที่สดใส ดำเนินการเสร็จสิ้น
396 56-00-0960 56-01521 2556 นครศรีธรรมราช เกษตรปลอดสารพิษ ลดต้นทุนการผลิต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
397 56-00-1050 56-01530 2556 นครศรีธรรมราช ขยะเป็นปุ๋ยเพิ่มผลผลิตลดสารเคมี ดำเนินการเสร็จสิ้น
398 56-00-0282 56-00277 2556 นครศรีธรรมราช ขยะสร้างคนข้างถนนกินได้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
399 56-00-0497 56-00246 2556 นครศรีธรรมราช คืนน้ำคืนป่าให้แผ่นดินคืนที่ทำกินให้ชุมชน ยุติโครงการ
400 56-00-0279 56-00249 2556 นครศรีธรรมราช โคกเหล็กสะอาดจัดการขยะดีทุกชีวีมีสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
401 56-00-1075 56-01520 2556 นครศรีธรรมราช ชาววารีสวัสดิ์พัฒนา คนร่วมสร้างชุมชนสีเขียว ดำเนินการเสร็จสิ้น
402 56-00-0982 56-01528 2556 นครศรีธรรมราช ชุมชนคนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อต่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
403 56-00-0283 56-00244 2556 นครศรีธรรมราช ชุมชนคลายทุกข์ร่วมสร้างสุขคนปากเหมือง ดำเนินการเสร็จสิ้น
404 56-00-0902 56-01496 2556 นครศรีธรรมราช ชุมชนต้นแบบสุขภาพดี ตามวิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
405 56-00-0934 56-01497 2556 นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
406 56-00-0970 56-01512 2556 นครศรีธรรมราช ดอนโรงสร้างสุข ด้วยวิถีเกษตรพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
407 56-00-0892 56-01481 2556 นครศรีธรรมราช ตู้เย็นข้างบ้านปลอดสารพิษภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
408 56-00-1063 56-01507 2556 นครศรีธรรมราช นาควารีคนสุขภาพดีชุมชนสีเขียว ดำเนินการเสร็จสิ้น
409 56-00-0869 56-01504 2556 นครศรีธรรมราช บ่อร้างสร้างคุณค่า เลี้ยงปลากะชังเสริม ปลูกผักเพิ่ม เติมรายได้ให้ชาวเกาะพุด ดำเนินการเสร็จสิ้น
410 56-00-0980 56-01508 2556 นครศรีธรรมราช ภูมิปัญญาเกษตรในครัวเรือนพัฒนาอาชีพรักษาสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
411 56-00-0992 56-01532 2556 นครศรีธรรมราช มังคุดผิวลายลดได้โดยใช้สารอินทรีย์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
412 56-00-0947 56-01505 2556 นครศรีธรรมราช เยาวชนต้นกล้ารักษ์สะอาด ดำเนินการเสร็จสิ้น
413 56-00-1065 56-01514 2556 นครศรีธรรมราช ร่วมสร้าง เส้นทางลดความตาย มีได้ด้วยอาสาร่วมพัฒนาทีมช่วยเพื่อนบ้านทันเวลาและปลอดภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
414 56-00-0977 56-01510 2556 นครศรีธรรมราช ร่วมอนุรักษ์คลองบางไทร ล้อมรั้วด้วยใจ ถักทอสวนสายใยด้วยภูมิปัญญา นำพาสุขภาวะชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
415 56-00-1055 56-01581 2556 นครศรีธรรมราช โรงเรียนร้างสร้างชีวิต ดำเนินการเสร็จสิ้น
416 56-00-1427 56-01506 2556 นครศรีธรรมราช สร้างคน สร้างชุมชนทองพูนตามรอยพ่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
417 56-00-1096 56-01524 2556 นครศรีธรรมราช สานสัมพันธ์คนสามวัยจัดการขยะชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
418 56-00-0480 56-00278 2556 นครศรีธรรมราช สามประสานร่วมพัฒนาองค์ความรู้นำสู่การแลกเปลี่ยนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
419 56-00-1067 56-01509 2556 นครศรีธรรมราช สุขพอดีชีวิตพอเพียงกับเกษตรครัวเรือนผสมผสานวิถีชุมชนคนแพรกจูด ดำเนินการเสร็จสิ้น
420 56-00-0867 56-01502 2556 นครศรีธรรมราช หน้าบ้านน่ามองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นลดการใช้สารเคมีในสวนของเกษตรกร ดำเนินการเสร็จสิ้น
421 56-00-1109 56-01209 2556 นครศรีธรรมราช หมอชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
422 56-00-0281 56-00247 2556 นครศรีธรรมราช เห็ดศาลาบางปู ลดหนี้ ลดขยะ สร้างอาชีพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
423 56-00-0045 55-01677 2556 นราธิวาส ฟื้นฟูความรู้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชนและสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรสู่เยาวชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
424 56-00-1061 56-01542 2556 นราธิวาส เยาวชนตัวอย่าง ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
425 56-00-0512 56-00275 2556 ปัตตานี โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่5บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีปี2(โรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนลดเสี่ยงบ้านโคกวัดอบอุ่น) ดำเนินการเสร็จสิ้น
426 56-00-0479 56-00270 2556 ปัตตานี ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
427 56-00-0005 55-01541 2556 พังงา โครงการสร้างเสริมสุขภาพ รู้เท่าทันไข้เลือดออก และมาลาเรีย ดำเนินการเสร็จสิ้น
428 56-00-0901 56-01494 2556 พังงา วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
429 56-00-1768 56-01501 2556 พังงา ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน ป่าชายเลน ลำคลองและเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำชุมชนบ้านท่าจูด ดำเนินการเสร็จสิ้น
430 56-00-1053 56-02537 2556 พัทลุง การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านทอนตรน ดำเนินการเสร็จสิ้น
431 56-00-0475 56-00269 2556 พัทลุง โครงการลด คัด แยก ขยะ ต้นทาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
432 56 -00-102 56-02536 2556 พัทลุง จากอาหารปลอดภัยสู่เมนูเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดำเนินการเสร็จสิ้น
433 56-00-0490 56-00264 2556 พัทลุง ชวนลูกหลานเรียนรู้วิถีชาวนาอินทรีย์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
434 56-00-0474 56-00268 2556 พัทลุง ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
435 56-00-0730 56-00549 2556 พัทลุง อาสาสมัครฝ่ายพลเรือน เฝ้าระวังเตือนภัยพิบัติเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
436 56-00-0601 56-00272 2556 ระนอง ใกล้บ้านใกล้ใจ สร้างจิตสดใส สุขภาพแข็งแรง ดำเนินการเสร็จสิ้น
437 56-00-0496 56-00391 2556 สงขลา โครงการตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ปี 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
438 56-00-0377 56-00245 2556 สงขลา โครงการพัฒนาศักยภาพ เยาวชนนักพัฒนา (ผลัดกันแลลูกเธอลูกฉัน) ดำเนินการเสร็จสิ้น
439 56-00-0075 55-00871 2556 สงขลา โครงการเยาวชนเครือข่ายโรงเรียนปริกอาสาทำดีตามรอยเท้าพ่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
440 56-00-0513 56-00393 2556 สงขลา โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ ปี2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
441 56-00-0515 56-00274 2556 สงขลา โครงการสานพลัง สร้างบ้านสีขาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
442 56-00-0393 55-01192 2556 สงขลา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากลไกการทำงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคระดับพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
443 56-00-1116 56-01324 2556 สงขลา ส่งเสริมและฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยพลังชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
444 56-00-1056 56-02526 2556 สตูล คลองสองปากน่าอยู่ ลูกหลานปลอดยา ดำเนินการเสร็จสิ้น
445 56-00-1054 56-02530 2556 สตูล ควนเก รีไซเคิล ดำเนินการเสร็จสิ้น
446 56-00-1074 56-02528 2556 สตูล นาโต๊ะขุนน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
447 56-00-1125 56-02527 2556 สตูล บ้านโคกประดู่พัฒนาคลองมำบัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
448 56-00-1062 56-02533 2556 สตูล เยาวชนรักถิ่น บ้านหัวเขา ดำเนินการเสร็จสิ้น
449 56-00-0289 56-00254 2556 สตูล ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
450 56-00-0600 56-00281 2556 สตูล สร้างต้นทุนชีวิต ผลิตเยาวชนต้นกล้า ดำเนินการเสร็จสิ้น
451 56-00-0273 56-00252 2556 สตูล อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประเพณีและวัฒนธรรม ดำเนินการเสร็จสิ้น
452 56-00-0115 55-01603 2556 สุราษฎร์ธานี โครงการพลังจิตอาสา เพื่อสวนสาธารณะสีขาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
453 56-00-0306 56-00348 2556 สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร และผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ ดำเนินการเสร็จสิ้น
454 56-00-1066 56-01838 2556 สุราษฎร์ธานี สร้างชุมชนอยู่ดีมีสุขที่บ้านเขาเพ-ลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
455 55-00-0945 55-01783 2555 กระบี่ โครงการชีวินทรีย์ เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย ดำเนินการเสร็จสิ้น
456 55-00-0931 55-01812 2555 กระบี่ โครงการปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก หมู่ที่3 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
457 55-00-0417 55-00221 2555 ชุมพร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนเพื่อชุมชนอำเภอปะทิว ดำเนินการเสร็จสิ้น
458 55-00-0650 55-00997 2555 ชุมพร โครงการเครือข่ายสามแกนขับเคลื่อน"หลังสวนเมืองน่าอยู่" ดำเนินการเสร็จสิ้น
459 55-00-0920 55-01862 2555 ชุมพร โครงการชุมชนท่าแขกน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
460 55-00-0924 55-01842 2555 ชุมพร โครงการชุมชนบ้านเจริญทรัพย์ปลอดหนี้สิน ทำกินกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
461 55-00-0989 55-01853 2555 ชุมพร โครงการบ้านเขากล้วยน่าอยู่เคียงคู่บ่อขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
462 55-00-0885 55-01859 2555 ชุมพร โครงการบ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
463 55-00-0912 55-01861 2555 ชุมพร โครงการบ้านน่ามอง คลองน่าดู ชุมชนน่าอยู่ หมู่ประชาเข้มแข็ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
464 55-00-0934 55-01841 2555 ชุมพร โครงการบ้านปากบ่อชุมชนต้นแบบสร้างสุขภาพเข้มแข็งแบบยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
465 55-00-0994 55-01856 2555 ชุมพร โครงการพัฒนาคน สร้างสวัสดิการชุมชน สู่ชุมชนบ้านในกริมเป็นสุขอย่างยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
466 55-00-0914 55-01840 2555 ชุมพร โครงการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน ดำเนินการเสร็จสิ้น
467 55-00-0944 55-01911 2555 ชุมพร โครงการพิศิษฐ์ฯ ร่วมใจ เสริมใยรักษ์ ไร้พรมแดน ดำเนินการเสร็จสิ้น
468 55-00-0996 55-01855 2555 ชุมพร โครงการร่วมปลูกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค ดำเนินการเสร็จสิ้น
469 55-00-1016 55-01875 2555 ชุมพร โครงการร่วมสร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
470 55-00-0990 55-01906 2555 ชุมพร โครงการลดหนี้เพิ่มรายได้สู่ชุมชนบ้านทอนจันทร์น่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
471 55-00-1205 55-01835 2555 ชุมพร โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
472 55-00-0943 55-01903 2555 ชุมพร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
473 55-00-1034 55-01852 2555 ชุมพร โครงการสุขภาวะชุมชนหน้าสวนสาธารณะน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
474 55-00-0883 55-01858 2555 ชุมพร โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
475 55-00-0916 55-01857 2555 ชุมพร โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย(พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) ดำเนินการเสร็จสิ้น
476 55-00-0854 55-01894 2555 ตรัง โครงการบ้านท่าด่านน่าอยู่ สุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
477 55-00-0873 55-01813 2555 ตรัง โครงการสมุนไพรไทยทางเลือกใหม่ของชุมชน ระงับโครงการ
478 55-00-0852 55-01895 2555 ตรัง ชุมชนน่าอยู่ รู้จักคุณค่าทรัพยากรท้องถิ่น ดำเนินการเสร็จสิ้น
479 55-00-0890 55-01777 2555 ตรัง บ้านบางนาวจัดการแหล่งอาหารชุมชนสร้างสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
480 55-00-0869 55-01837 2555 ตรัง รายได้มั่นคง สุขภาพแข็งแรง บ้านป่ากอพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
481 55-00-1046 55-01778 2555 ตรัง โรงเรียนชุมชนจัดการตนเองบ้านสวนป่า ดำเนินการเสร็จสิ้น
482 55-00-0865 55-01889 2555 ตรัง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สิทธิชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
483 55-00-0967 55-01907 2555 นครศรีธรรมราช เกษตรปลูกผักและสมุนไพรปลอดสารเคมีไม่มีสารพิษใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
484 55-00-1059 55-01823 2555 นครศรีธรรมราช คนนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
485 55-00-0981 55-01828 2555 นครศรีธรรมราช คนวังฆ้องร่วมใจพัฒนาคลองสองสายน้ำเกิดสายน้ำแห่งความสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
486 55-00-1058 55-01821 2555 นครศรีธรรมราช ครัวเรือนสุขภาพดีตามวิถีควนตราบ ดำเนินการเสร็จสิ้น
487 55-00-0973 55-01998 2555 นครศรีธรรมราช คูเชื่อมคนกองพลน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
488 55-00-1067 55-01870 2555 นครศรีธรรมราช โครงการชุมชนน่าอยู่เรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
489 55-00-1030 55-01872 2555 นครศรีธรรมราช โครงการชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
490 55-00-0879 55-01781 2555 นครศรีธรรมราช โครงการบ้านดอนทะเลร่วมใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
491 55-00-0968 55-01918 2555 นครศรีธรรมราช โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านควนสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
492 55-00-1025 55-01871 2555 นครศรีธรรมราช โครงการเยาวชนตลาดใน-จานเรียวรักครอบครัวรักษ์ชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
493 55-00-0974 55-01922 2555 นครศรีธรรมราช โครงการวัฒนธรรมสร้างใจ ศิลปินสร้างงาน ชุมชนสร้างสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
494 55-00-0972 55-01929 2555 นครศรีธรรมราช โครงการวิถีชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูแพทย์แผนไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น
495 55-00-1068 55-01908 2555 นครศรีธรรมราช โครงการสระสร้างสุขชุมชนคนสระบัว ดำเนินการเสร็จสิ้น
496 55-00-1032 55-01810 2555 นครศรีธรรมราช โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อบ้านพรุขี้กลาน่าอยู่เข้มแข็ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
497 55-00-1050 55-01782 2555 นครศรีธรรมราช ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตบ้านสมควร ดำเนินการเสร็จสิ้น
498 55-00-0956 55-01915 2555 นครศรีธรรมราช ตู้เย็นข้างบ้านคลังอาหารในสวนลดโรคอ้วนในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
499 55-00-0550 55-00875 2555 นครศรีธรรมราช ทุ่งสงรักษ์สะอาดลดโลกร้อน ดำเนินการเสร็จสิ้น
500 55-00-0043 54-01843 2555 นครศรีธรรมราช บ่อกุ้งร้างสร้างสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
501 55-00-0900 55-01824 2555 นครศรีธรรมราช บางสระสัมพันธ์ออกกำลังกายร่วมกันผูกพันครอบครัว ดำเนินการเสร็จสิ้น
502 55-00-0939 55-01780 2555 นครศรีธรรมราช บ้านทุ่งคาเรียนรู้บัญชีวิถีพ่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
503 55-00-0897 55-01826 2555 นครศรีธรรมราช บ้านเปี๊ยะหัวเนินน่าอยู่สะอาดตาปลอดภัยปลอดโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
504 55-00-1073 55-01896 2555 นครศรีธรรมราช ประเพณีเชื่อมร้อยจิตใจสร้างสายใยชุมชน(การทำกระจาด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
505 55-00-0970 55-01829 2555 นครศรีธรรมราช ปลูกผักปลอดสารพิษพิชิตโรค บ้านสำนักขัน หมู่ที่ 5 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ดำเนินการเสร็จสิ้น
506 55-00-0955 55-01868 2555 นครศรีธรรมราช พัฒนาอาชีพเกษตรผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้บ้านกะโสม ดำเนินการเสร็จสิ้น
507 55-00-0714 55-00995 2555 นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู ดำเนินการเสร็จสิ้น
508 55-00-0619 55-00996 2555 นครศรีธรรมราช ริมบาทวิถีสองฝั่งนทีเพื่อชีวีลูกเกาะเสือ ดำเนินการเสร็จสิ้น
509 55-00-0969 55-01933 2555 นครศรีธรรมราช เรียนรู้อยู่ได้ห่างไกลโรคอ้วน ดำเนินการเสร็จสิ้น
510 55-00-1066 55-01827 2555 นครศรีธรรมราช ศาลาเสวนาปลดหนี้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
511 55-00-0964 55-01833 2555 นครศรีธรรมราช สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ชีวิตที่ปลอดโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
512 55-00-0057 54-01742 2555 นครศรีธรรมราช สวนพ่อเฒ่าสร้างสุขภาวะชุมชน ยุติโครงการ
513 55-00-1015 55-01822 2555 นครศรีธรรมราช สานสัมพันธ์คนสามวัยสืบสานตำรับสมุนไพรพื้นบ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
514 55-00-0965 55-01832 2555 นครศรีธรรมราช สามวัยเพื่อสายน้ำท่าดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
515 55-00-0938 55-01779 2555 นครศรีธรรมราช สินสืบสุขร่วมใจทำบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
516 55-00-0901 55-01785 2555 นราธิวาส โครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการเสร็จสิ้น
517 55-00-0857 55-01786 2555 นราธิวาส โครงการร่วมสร้างสุขให้ชุมชนบ้านยี่งอน่าอยู่ บ้านยี่งอ หมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการเสร็จสิ้น
518 55-00-0863 55-01787 2555 นราธิวาส โครงการลดปัญหายาเสพติดเพื่อหมู่บ้านตันหยงน่าอยู่ บ้านตันหยง หมู่ที่ 4 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการเสร็จสิ้น
519 55-00-1070 55-01898 2555 ปัตตานี โครงการชุมชน 2 วิถีนำชุมชนน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
520 55-00-1065 55-01866 2555 ปัตตานี โครงการตาดีกายุคใหม่ ใส่ใจพัฒนาสุขภาวะเยาวชนมุสลิมอย่างยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
521 55-00-1027 55-01899 2555 ปัตตานี โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
522 55-00-1039 55-01865 2555 ปัตตานี โครงการสร้างชุมชนให้มีสุขด้วยสภาซูรอ ดำเนินการเสร็จสิ้น
523 55-00-1056 55-01795 2555 พังงา งานสร้างคน เพื่อ พัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
524 55-00-0992 55-01839 2555 พังงา ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าชุมชน ลำคลอง และเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
525 55-00-0976 55-01923 2555 พังงา สร้างพลังด้วย 2 มือ เพื่อลดขยะชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
526 55-00-1055 55-01796 2555 พังงา สำนึกรักบ้านเกิด ดำเนินการเสร็จสิ้น
527 55-00-0855 55-01925 2555 พังงา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำเนินการเสร็จสิ้น
528 55-00-0891 55-01924 2555 พัทลุง การมีส่วนร่วมป้องกันภัยยาเสพติดเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านหูเล่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
529 55-00-1033 55-01864 2555 พัทลุง โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
530 55-00-0752 55-00993 2555 พัทลุง โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ด้วยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ห้วยหนุนปาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
531 55-00-0868 55-01934 2555 พัทลุง จัดการขยะชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านชะรัด ดำเนินการเสร็จสิ้น
532 55-00-0902 55-01919 2555 พัทลุง จัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว ดำเนินการเสร็จสิ้น
533 55-00-0936 55-01816 2555 พัทลุง ชุมชนสีเขียวบรรยากาศสีขาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
534 55-00-0888 55-01916 2555 พัทลุง ฐานทรัพยากรมั่นคง ชุมชนในโป๊ะท่าน้ำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
535 55-00-1026 55-01863 2555 พัทลุง พัฒนาพื้นที่สาธารณะห้วยหนองถินเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
536 55-00-0871 55-01932 2555 พัทลุง ร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่ ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
537 55-00-0715 55-00992 2555 พัทลุง รักษ์นาต้องรักษ์คลอง ชวนน้องมาช่วยทำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
538 55-00-0910 55-01913 2555 พัทลุง ริมคลองสวย น้ำคลองใสไหลริน ถิ่นบ้านโตระ ดำเนินการเสร็จสิ้น
539 55-00-0993 55-01817 2555 พัทลุง สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อชุมชนม่วงทวนน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
540 55-00-0925 55-01819 2555 พัทลุง สร้างการสุขภาวะชุมชนโดยการ"กวาดเกาะเพื่อให้ทะเลสะอาดที่บ้านช่องฟืน" ดำเนินการเสร็จสิ้น
541 55-00-0915 55-01921 2555 พัทลุง สุขภาพดีด้วยวิถีมุสลิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
542 55-00-0935 55-01818 2555 พัทลุง อาหารดีสุขภาพแข็งแรง สู่ชุมชนน่าอยู่บ้านควนขี้แรด ดำเนินการเสร็จสิ้น
543 55-00-0919 55-01797 2555 ยะลา การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
544 55-00-0240 55-00227 2555 ยะลา โครงการองค์กรเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลวังพญา ดำเนินการเสร็จสิ้น
545 55-00-0962 55-01897 2555 ยะลา ชุมชนบ้านนครธรรม นักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
546 55-00-1053 55-01843 2555 ระนอง โครงการชาวบางหินร่วมใจ นำวิถีชีวิตไทย สู่สุขภาวะชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
547 55-00-1072 55-01844 2555 ระนอง โครงการโตนกลอยรักษ์สายชล ต้นแบบวิถีสุขภาวะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
548 55-00119 54-00367 2555 ระนอง โครงการย่อย ส.ส.ส. ชมรมผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติกำพวน ดำเนินการเสร็จสิ้น
549 55-00-1037 55-01891 2555 สงขลา การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
550 55-00-0718 55-00991 2555 สงขลา โครงการ"จากโรงเรียนสู่บ้าน สืบสานความพอเพียง" หมู่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
551 55-00082 54-00270 2555 สงขลา โครงการขยายเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน" รุ่นที่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
552 55-00-0986 55-01892 2555 สงขลา โครงการชาวปากช่องประสานใจ สร้างถนนสายหลัก สานใยรักษ์สุขภาพชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
553 55-00-0608 55-00251 2555 สงขลา โครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการอย่างยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
554 55-00-1049 55-01792 2555 สงขลา โครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
555 55-00-0708 55-00990 2555 สงขลา โครงการบ้านวัดเลียบพอเพียง ทำ กิน อยู่ใช้ ด้วยปัญญา(หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตพอเพียง) "พันธุกรรมนำชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง" ดำเนินการเสร็จสิ้น
556 55-00-1047 55-01791 2555 สงขลา โครงการบูรณาการชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียงของชาวสะกอม ดำเนินการเสร็จสิ้น
557 56-00-0024 55-00869 2555 สงขลา โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยนอนติดเตียงที่บ้านแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
558 55-00-0988 55-01790 2555 สงขลา โครงการพัฒนาสวัสดิการชุมชนจากกองทุนขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
559 55-00-1064 55-01794 2555 สงขลา โครงการฟื้นคืนชีวิตใหม่ คลองสองสะอาด สู่ชุมชนน่ามอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
560 55-00-0985 55-01928 2555 สงขลา โครงการมุสลิมะห์ประสานใจต้านภัยยาเสพติดด้วยวิถีชีวิตพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
561 55-00-1045 55-01793 2555 สงขลา โครงการวิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
562 55-00124 54-00363 2555 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
563 55-00-0987 55-01789 2555 สงขลา โครงการสร้างสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร ดำเนินการเสร็จสิ้น
564 55-00-0716 55-00994 2555 สงขลา โครงการหมู่บ้านสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขารัดปูน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
565 55-00-0633 55-00877 2555 สงขลา ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี ดำเนินการเสร็จสิ้น
566 55-00-0995 55-01917 2555 สงขลา วงเวียนสุขภาพลดเสี่ยงลดโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
567 55-00-0582 55-00876 2555 สงขลา อาหารปลอดภัยในนาอินทรีย์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
568 55-00-0952 55-01874 2555 สตูล โครงการ 3 ออม ด้วยพืชผักพื้นบ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
569 55-00-0950 55-01992 2555 สตูล โครงการการจัดการอ่าวทุ่งนุ่ย ดำเนินการเสร็จสิ้น
570 55-00-0980 55-01883 2555 สตูล โครงการเกาะบุโหลนเลปลอดขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
571 55-00-1029 55-01800 2555 สตูล โครงการครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
572 55-00-1010 55-01802 2555 สตูล โครงการควนโดนใน ร่วมใจสร้างชุมชนปลอดขยะ สู่ชุมชนสุขภาวะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
573 55-00-0953 55-01881 2555 สตูล โครงการชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม ดำเนินการเสร็จสิ้น
574 55-00-0951 55-01873 2555 สตูล โครงการเชื่อมร้อยยกระดับศักยภาพศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
575 55-00-0978 55-01882 2555 สตูล โครงการท่าพยอมร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
576 55-00-1042 55-01926 2555 สตูล โครงการภูมิปัญญา สานสามัคคี ดำเนินการเสร็จสิ้น
577 55-00-1054 55-01836 2555 สตูล โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชน ขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
578 55-00-1043 55-01806 2555 สตูล โครงการสร้างความมั่นคงและคุ้มครองแหล่งผลิตอาหารของชุมชนชายฝั่ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
579 55-00-1040 55-01909 2555 สตูล โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
580 55-00-1052 55-01838 2555 สตูล โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ของหมู่ที่ 2 บ้านปากละงู ดำเนินการเสร็จสิ้น
581 55-00-0922 55-01138 2555 สตูล โครงการหมู่บ้านสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
582 55-00-0958 55-01799 2555 สตูล จูงมือลูก จูงมือหลาน สร้างสำนึกอนุรักษ์ป่าชายเลน ดำเนินการเสร็จสิ้น
583 55-00-0949 55-01886 2555 สตูล ด้วยรัก สามัคคี ด้วยวิถีชีวิตคนบ้านมุด ดำเนินการเสร็จสิ้น
584 55-00-1057 55-01814 2555 สตูล โตดนุ้ยรักษ์ถิ่น - เล - ป่า ดำเนินการเสร็จสิ้น
585 55-00-0947 55-01867 2555 สตูล บ้านลุ่มรักษ์ปลัก เพื่อชุมชนน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
586 55-00-0006 55-01803 2555 สตูล บ้านสวนเทศน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ด้วยสองมือเรา ดำเนินการเสร็จสิ้น
587 55-00-1041 55-01887 2555 สตูล พลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์ ชีวียั่งยืนกลับคืนวิถีชีวิต ดำเนินการเสร็จสิ้น
588 55-00-0960 55-01801 2555 สตูล ร่วมด้วยช่วยกัน สานฝัน พัฒนาบ้านเรา ดำเนินการเสร็จสิ้น
589 55-00-0946 55-01805 2555 สตูล สร้างสัมพันธ์เยาวชนให้รักคลองดาหลำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
590 55-00-0843 55-01850 2555 สุราษฎร์ธานี โครงการการจัดการป่าชุมชนบ้านควนยูงแบบมีส่วนร่วม ดำเนินการเสร็จสิ้น
591 55-00-1008 55-01904 2555 สุราษฎร์ธานี โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านนางกำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
592 55-00-0864 55-01848 2555 สุราษฎร์ธานี โครงการชุมชนคนไทดำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ดำเนินการเสร็จสิ้น
593 55-00-0859 55-01851 2555 สุราษฎร์ธานี โครงการชุมชนบ้านดอนหารเพื่อการจัดการทรัพยากรมะพร้าว ดำเนินการเสร็จสิ้น
594 55-00-0984 55-01847 2555 สุราษฎร์ธานี โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก ด้วยผักพื้นบ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
595 55-00-0866 55-01849 2555 สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านเหนือน้ำให้น่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น