แผนที่การประเมินคุณค่าโครงการ

กำลังโหลดแผนที่!!!!
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการ
1 65-10018-12 2565 นครศรีธรรมราช โครงการ “คลังอาหารข้างบ้าน สร้างสุข” พื้นที่ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังดำเนินโครงการ
2 65-00232-0034 2565 พัทลุง โครงการนาปลอดภัยที่ดอนทราย กำลังดำเนินโครงการ
3 65-00232-0026 2565 พัทลุง โครงการฟื้นเล ฟื้นคลอง ที่บ้านชายคลองพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ
4 65-00232-0027 2565 พัทลุง โครงการฟื้นเลปากประ รักษาระบบนิเวศน์ ขยายแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ กำลังดำเนินโครงการ
5 2565 พัทลุง โครงการฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่อ่าวแหลมดิน หมู่ที่ 6 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ
6 64-00214-0013 2564 นราธิวาส การฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ ในผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ชุมชนซรีจาฮายา ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 64-00214-0014 2564 นราธิวาส การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 บ้านสันติ ดำเนินการเสร็จสิ้น
8 64002140015 2564 นราธิวาส เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปปลาส้มเพื่อการสร้างรายได้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
9 64-00214-0011 2564 ปัตตานี ส่งเสริมอาชีพ บ้านกาโต ดำเนินการเสร็จสิ้น
10 64-00214-00 2564 ยะลา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนตำบลหน้าถ้ำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
11 64-00214-0009 2564 สตูล ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้บ้านวังประจัน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ดำเนินการเสร็จสิ้น
12 64-00214-0008 2564 สตูล เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านเกาะใหญ่ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ดำเนินการเสร็จสิ้น
13 63001740012 2563 ตรัง การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ
14 63001740013 2563 ตรัง การจัดการขยะโดยชุมชนบ้านโหล๊ะท่อม ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ
15 63001740007 2563 ตรัง การจัดการขยะที่ต้นทางชุมชนป่าไม้ เทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ
16 63-00174-0009 2563 ตรัง การจัดการปัญหาขยะสู่ปุ๋ยอินทรีย์ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ
17 63001740019 2563 ตรัง โครงการจัดการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลหนองบ่อ กำลังดำเนินโครงการ
18 63001740020 2563 ตรัง โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมรองรับสังคมสูงวัยโดยการมีส่วนร่วมในตำบลท่าพญา กำลังดำเนินโครงการ
19 63001740025 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาข้าวเสีย กำลังดำเนินโครงการ
20 63001740021 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาตาล่วง กำลังดำเนินโครงการ
21 63001740017 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาหมื่นศรี กำลังดำเนินโครงการ
22 63001740018 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางกุ้ง กำลังดำเนินโครงการ
23 63001740016 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน กำลังดำเนินโครงการ
24 63001740023 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลควนกุน กำลังดำเนินโครงการ
25 63001610015 2563 ตรัง โครงการบ้านปลอดภัยเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลกันตังใต้ กำลังดำเนินโครงการ
26 63-00174-0002 2563 ตรัง รวมพลังจัดการขยะโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร "ชลวาสวย ด้วยมือเรา" กำลังดำเนินโครงการ
27 63-00174-0001 2563 ตรัง รวมพลังชาวท่าข้ามลดขยะ แบบ “Banthakham Zero Waste” ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ
28 63-00169-0012 2563 พัทลุง ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านควนคง กำลังดำเนินโครงการ
29 63-00175-0014 2563 ยะลา ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วอุดมศาสน์ กำลังดำเนินโครงการ
30 61-01865 2561 พัทลุง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต กำลังดำเนินโครงการ
31 61-01865 2561 พัทลุง ควนเหลงร่วมใจ จัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ
32 61-0186 2561 พัทลุง โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ
33 61-01865 2561 พัทลุง โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง กำลังดำเนินโครงการ
34 61-01865 2561 พัทลุง โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ กำลังดำเนินโครงการ
35 61-01865 2561 พัทลุง โครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวสุขภาวะอำเภอกงหรา กำลังดำเนินโครงการ
36 61-01865 2561 พัทลุง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นด้วยเกษตรผสมผสานแบบธรรมชาติที่บ้านโคกไทร กำลังดำเนินโครงการ
37 61-01865 2561 พัทลุง บ้านเขาแดงร่วมใจเป็นชุมชนไร้ถังขยะ กำลังดำเนินโครงการ
38 61-01865 2561 พัทลุง ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ
39 61-01865 2561 พัทลุง ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง กำลังดำเนินโครงการ
40 61-01865 2561 พัทลุง ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านใสประดู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ
41 61-01865 2561 พัทลุง สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง กำลังดำเนินโครงการ
42 61-01856 2561 พัทลุง อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ
43 58-00-1896 58-03815 2558 กระบี่ Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิก ยุติโครงการ
44 58-00-1879 58-03841 2558 กระบี่ การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน ดำเนินการเสร็จสิ้น
45 58-00-1889 58-03846 2558 กระบี่ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
46 58-00-1894 58-03830 2558 กระบี่ ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุขบ้านขุนสมุทร ยุติโครงการ
47 58-00-1890 58-03844 2558 กระบี่ โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
48 58-00-1893 58-03833 2558 กระบี่ เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์ ยุติโครงการ
49 58-00-1878 58-03840 2558 กระบี่ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
50 58-00-1891 58-03838 2558 กระบี่ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
51 58-00-1895 58-03824 2558 กระบี่ รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
52 58-00-1892 58-03835 2558 กระบี่ เศรษกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
53 58-00-1888 58-03849 2558 กระบี่ แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
54 58-00-2082 58-03809 2558 ชุมพร กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3 ดำเนินการเสร็จสิ้น
55 58-00-2077 58-03821 2558 ชุมพร ชุมชนเขาเจดีย์-ตลาดใน ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีพอเพียง ปี2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
56 58-00-2074 58-03829 2558 ชุมพร ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
57 58-00-2080 58-03812 2558 ชุมพร ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
58 58-00-2076 58-03823 2558 ชุมพร บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
59 58-00-2083 58-03808 2558 ชุมพร บ้านตรังสร้างสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
60 58-00-2084 58-03807 2558 ชุมพร บ้านนาเหนือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ยุติโครงการ
61 58-00-2079 58-03814 2558 ชุมพร บ้านวังทองน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
62 58-00-2078 58-03818 2558 ชุมพร บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
63 58-00-2075 58-03827 2558 ชุมพร ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
64 58-00-2081 58-03811 2558 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
65 58-00-2073 58-03834 2558 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
66 59-00-0003 58-03828 2558 ชุมพร สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง ดำเนินการเสร็จสิ้น
67 58-00-2072 58-03842 2558 ชุมพร อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
68 58-00-1936 58-03799 2558 ตรัง ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา ดำเนินการเสร็จสิ้น
69 58-00-1937 58-03789 2558 ตรัง พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
70 58-00-2258 58-03785 2558 ตรัง รักษา"ครัวทะเล"ที่บ้านบาตู ดำเนินการเสร็จสิ้น
71 58-00-2193 58-03907 2558 นครศรีธรรมราช กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม์ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ บ้านทุ่งจูด ดำเนินการเสร็จสิ้น
72 58-00-2067 58-03877 2558 นครศรีธรรมราช กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
73 58-00-2071 58-03853 2558 นครศรีธรรมราช กล้วยไข่บานลดสารเคมีบ้านพิตำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
74 58-00-2201 58-03872 2558 นครศรีธรรมราช กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
75 58-00-2070 58-03855 2558 นครศรีธรรมราช กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บ้านหลาแขก ดำเนินการเสร็จสิ้น
76 58-00-1897 58-03918 2558 นครศรีธรรมราช เกษตรอินทรีย์บ้านปลักจอกเสริมรายได้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
77 58-00-2191 58-03910 2558 นครศรีธรรมราช เกษตรอินทรีย์เพิ่มรายได้ส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองตูก ยุติโครงการ
78 58-00-1886 58-03895 2558 นครศรีธรรมราช เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน ดำเนินการเสร็จสิ้น
79 58-00-2155 58-03894 2558 นครศรีธรรมราช แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม ดำเนินการเสร็จสิ้น
80 58-00-2024 58-03899 2558 นครศรีธรรมราช ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล ดำเนินการเสร็จสิ้น
81 58-00-2198 58-03880 2558 นครศรีธรรมราช คนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
82 58-00-2021 58-03930 2558 นครศรีธรรมราช คนเอาถ่านบ้านวัดโหนด ดำเนินการเสร็จสิ้น
83 58-00-2043 58-03909 2558 นครศรีธรรมราช คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
84 58-00-2161 58-03867 2558 นครศรีธรรมราช คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
85 58-00-2025 58-03892 2558 นครศรีธรรมราช คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
86 58-00-2206 58-03854 2558 นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านชะเอียนยิ้มได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
87 58-00-1887 58-03885 2558 นครศรีธรรมราช ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
88 58-00-2115 58-03858 2558 นครศรีธรรมราช ชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2 ยุติโครงการ
89 58-00-2152 58-03949 2558 นครศรีธรรมราช ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตร่วมคิดร่วมทำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
90 58-00-2154 58-03911 2558 นครศรีธรรมราช เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
91 58-00-2159 58-03876 2558 นครศรีธรรมราช ตลาดร่วมใจปากท่าซอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
92 58-00-2184 58-03935 2558 นครศรีธรรมราช ตำรับอาหารเป็นยา ณ บ้านนาพา ดำเนินการเสร็จสิ้น
93 58-00-1930 58-03897 2558 นครศรีธรรมราช ตู้เย็นข้างเรินบ้านชายควน ดำเนินการเสร็จสิ้น
94 58-00-2255 58-03871 2558 นครศรีธรรมราช ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
95 58-00-2151 58-03950 2558 นครศรีธรรมราช นำศาสตร์พระราชา สร้างสุขสู่บ้านบางไทร ดำเนินการเสร็จสิ้น
96 58-00-2027 58-03883 2558 นครศรีธรรมราช บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
97 58-00-2200 58-03874 2558 นครศรีธรรมราช บ้านคันเบ็ดปลอดสารพิษด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
98 58-00-2157 58-03887 2558 นครศรีธรรมราช บ้านโคกใหญ่ร่วมใจส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ครอบครัว ดำเนินการเสร็จสิ้น
99 58-00-2252 58-03913 2558 นครศรีธรรมราช บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
100 58-00-2205 58-03857 2558 นครศรีธรรมราช บ้านท่าแห้งปลอดโรค ปลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
101 58-00-2254 58-03873 2558 นครศรีธรรมราช บ้านไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
102 58-00-2195 58-03903 2558 นครศรีธรรมราช บ้านบางคุระพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี ดำเนินการเสร็จสิ้น
103 58-00-2112 58-03888 2558 นครศรีธรรมราช บ้านโปนปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิตพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
104 58-00-2022 58-03927 2558 นครศรีธรรมราช บ้านสหกรณ์ เรียนรู้วิธีลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
105 58-00-2199 58-03878 2558 นครศรีธรรมราช บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
106 58002356 58-03916 2558 นครศรีธรรมราช บ้านไสใหญ่รายได้ดีชีวีมีสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
107 58-00-2202 58-03866 2558 นครศรีธรรมราช บ้านห้วยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
108 58-00-2020 58-03942 2558 นครศรีธรรมราช บ้านห้วยแหยง สืบสานภูมิปัญญา ดำเนินการเสร็จสิ้น
109 58-00-2069 58-03861 2558 นครศรีธรรมราช ปรับพื้นที่ว่างปลดหนี้บ้านท่าม่วง ดำเนินการเสร็จสิ้น
110 58-00-2066 58-03893 2558 นครศรีธรรมราช ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเล ดำเนินการเสร็จสิ้น
111 58-00-2116 58-03852 2558 นครศรีธรรมราช ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
112 58-00-1885 58-03917 2558 นครศรีธรรมราช ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขก ดำเนินการเสร็จสิ้น
113 58-00-216 58-03863 2558 นครศรีธรรมราช ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง ดำเนินการเสร็จสิ้น
114 58-00-2023 58-03922 2558 นครศรีธรรมราช ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
115 58-00-2160 58-03875 2558 นครศรีธรรมราช ฝายกั้นขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก ดำเนินการเสร็จสิ้น
116 58-00-2153 58-03946 2558 นครศรีธรรมราช พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
117 58-00-1931 58-03870 2558 นครศรีธรรมราช ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาบ้านควนเงิน ยุติโครงการ
118 58-00-2026 58-03889 2558 นครศรีธรรมราช ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
119 58-00-2196 58-03900 2558 นครศรีธรรมราช มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม ดำเนินการเสร็จสิ้น
120 58-00-2028 58-03859 2558 นครศรีธรรมราช ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บ้านกาโห่ใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
121 58-00-1929 58-03901 2558 นครศรีธรรมราช ร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะในชุมชุนบ้านตูล ดำเนินการเสร็จสิ้น
122 58-00-2257 58-03856 2558 นครศรีธรรมราช ร่วมสร้างผลไม้อินทรีย์จากสวนสมรมบ้านห้วยพาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
123 58-00-2068 58-03869 2558 นครศรีธรรมราช ร้านค้าคุณธรรมนำวิถีเดิมลดสารเคมีบ้านปากลง ดำเนินการเสร็จสิ้น
124 58-00-2114 58-03864 2558 นครศรีธรรมราช โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
125 58-00-2158 58-03884 2558 นครศรีธรรมราช โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
126 58-00-2044 58-03890 2558 นครศรีธรรมราช วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
127 58-00-2045 58-03879 2558 นครศรีธรรมราช ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
128 58-00-2113 58-03868 2558 นครศรีธรรมราช เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านทุ่งหล่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
129 58-00-2197 58-03881 2558 นครศรีธรรมราช เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้บ้านทุ่งกระจูด ดำเนินการเสร็จสิ้น
130 58-00-2042 58-03919 2558 นครศรีธรรมราช สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ ดำเนินการเสร็จสิ้น
131 58-00-1922 58-03932 2558 นครศรีธรรมราช สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
132 58-00-2118 58-03826 2558 นครศรีธรรมราช สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
133 58-00-2208 58-03843 2558 นครศรีธรรมราช สายน้ำสร้างสุขณ บ้านทุ่งโชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
134 58-00-2204 58-03860 2558 นครศรีธรรมราช สุขสวรรค์ ที่ บ้านควนสวรรค์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
135 58-00-2183 58-03938 2558 นครศรีธรรมราช อาชีพเสริมเพิ่มรายได้บ้านควนยูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
136 58-00-2218 58-03791 2558 นราธิวาส คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก ดำเนินการเสร็จสิ้น
137 58-00-2215 58-03796 2558 นราธิวาส ชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด ดำเนินการเสร็จสิ้น
138 58-00-2213 58-03801 2558 นราธิวาส ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา ดำเนินการเสร็จสิ้น
139 58-00-2177 58-03989 2558 นราธิวาส ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
140 58-00-2221 58-03782 2558 นราธิวาส ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ ดำเนินการเสร็จสิ้น
141 58-00-2219 58-03788 2558 นราธิวาส ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
142 59-00-0004 58-03784 2558 นราธิวาส เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
143 58-00-2222 58-03780 2558 นราธิวาส หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
144 58-00-2176 58-03994 2558 นราธิวาส หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
145 58-00-2214 58-03798 2558 ปัตตานี กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก ดำเนินการเสร็จสิ้น
146 58-00-2220 58-03787 2558 ปัตตานี โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว" ยุติโครงการ
147 58-00-2216 58-03794 2558 ปัตตานี โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา ดำเนินการเสร็จสิ้น
148 58-00-2179 58-03978 2558 ปัตตานี โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า ดำเนินการเสร็จสิ้น
149 58-00-2211 58-03805 2558 ปัตตานี โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา ดำเนินการเสร็จสิ้น
150 58-00-2217 58-03792 2558 ปัตตานี ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ ดำเนินการเสร็จสิ้น
151 58-00-2212 58-03804 2558 ปัตตานี สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน ดำเนินการเสร็จสิ้น
152 58-00-2210 58-03806 2558 ปัตตานี สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
153 58-00-2173 58-04009 2558 พัทลุง กล้วยเภาร่วมใจจัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
154 58-00-2174 58-04006 2558 พัทลุง เกษตรสีเขียวบ้านคลองลำหลิง ดำเนินการเสร็จสิ้น
155 58-00-2238 58-03990 2558 พัทลุง เกษตรอินทรีย์บนความพอเพียง บ้านสหกรณ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
156 58-00-1909 58-03998 2558 พัทลุง คนท่ายูงปลูกป่าในนาสหาย ดำเนินการเสร็จสิ้น
157 58-00-2175 58-03999 2558 พัทลุง โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
158 58-00-2240 58-03979 2558 พัทลุง ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
159 58-00-1934 58-03825 2558 พัทลุง ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3) ดำเนินการเสร็จสิ้น
160 58-00-1933 58-03832 2558 พัทลุง นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
161 58-00-1908 58-04001 2558 พัทลุง พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน ดำเนินการเสร็จสิ้น
162 58-00-1912 58-03982 2558 พัทลุง ฟื้นป่า รักษ์เคย ที่บ้านปากหวะ หมู่.10 ต.ลำปำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
163 58-00-1932 58-03837 2558 พัทลุง เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
164 58-00-2241 58-03976 2558 พัทลุง ร่วมใจคืนสุขบ้านเกาะเหรียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
165 58-00-2178 58-03980 2558 พัทลุง ร่วมใจรักษ์สภาพแวดล้อมสู่สุขภาวะบ้านควนปอม ดำเนินการเสร็จสิ้น
166 58-00-2209 58-03822 2558 พัทลุง รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
167 58-00-1910 58-03996 2558 พัทลุง ร่วมมือร่วมใจสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้านหนองเพ็ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
168 58-00-1914 58-03977 2558 พัทลุง รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต ที่บ้านเขาปู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
169 58-00-1911 58-03983 2558 พัทลุง รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ย ดำเนินการเสร็จสิ้น
170 58-00-1913 58-03981 2558 พัทลุง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอ ดำเนินการเสร็จสิ้น
171 58-00-1935 58-03820 2558 พัทลุง ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
172 58-00-1907 58-04005 2558 พัทลุง สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
173 58-00-2239 58-03985 2558 พัทลุง อยู่ดี กินดี มีสุข บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
174 58-00-1981 58-03997 2558 ภูเก็ต การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย ดำเนินการเสร็จสิ้น
175 58-00-1983 58-03991 2558 ภูเก็ต เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนบ้านพรุสมภาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
176 58-00-1980 58-04004 2558 ภูเก็ต ชุมชนชายฝั่ง สร้างพลังเศรษฐกิจพอเพียง บ้านยามู ดำเนินการเสร็จสิ้น
177 58-00-1982 58-03992 2558 ภูเก็ต สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
178 58-00-1984 58-03988 2558 ภูเก็ต อนุรักษ์ เพิ่ม สร้าง ทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเศรษฐกิจชุมชนอ่าวหลังแดง ยุติโครงการ
179 58-00-2030 58-03783 2558 ยะลา บ้านปากบางจัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดสารพิษ ดำเนินการเสร็จสิ้น
180 58-00-1988 58-03781 2558 ยะลา มัสยิดสร้าง เยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแต่น่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
181 58-00-2029 58-03802 2558 ยะลา เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
182 58-00-2111 58-03898 2558 สงขลา ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วย ดำเนินการเสร็จสิ้น
183 58-00-2164 58-03836 2558 สงขลา ชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อมดี ที่บ้านพังสาย หมู่ 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
184 58-00-2120 58-03813 2558 สงขลา ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
185 58-00-2156 58-03891 2558 สงขลา ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
186 58-00-1265 58-03817 2558 สงขลา ร่วมสร้างสุข ด้วยซั้งกอที่บ้านทะเลนอก ดำเนินการเสร็จสิ้น
187 58-00-2163 58-03847 2558 สงขลา ร่วมสร้างสุขให้ชุมชน ด้วยการฟื้นเลบ้านคูขุด ดำเนินการเสร็จสิ้น
188 58-00-2141 58-03886 2558 สงขลา ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น ดำเนินการเสร็จสิ้น
189 58-00-2119 58-03819 2558 สงขลา สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
190 58-002117 58-03850 2558 สงขลา สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
191 58-00-2143 58-03882 2558 สงขลา สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
192 58-00-2142 58-03816 2558 สงขลา อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
193 58-00-2185 58-03931 2558 สตูล คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
194 58-00-2203 58-03862 2558 สตูล ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
195 58-00-2248 58-03939 2558 สตูล โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง ดำเนินการเสร็จสิ้น
196 58-00-1920 58-03943 2558 สตูล โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู ดำเนินการเสร็จสิ้น
197 58-00-1926 58-03912 2558 สตูล โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว) ดำเนินการเสร็จสิ้น
198 58-00-1918 58-03947 2558 สตูล ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
199 58-00-2187 58-03928 2558 สตูล ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
200 58-00-2192 58-03908 2558 สตูล ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย ดำเนินการเสร็จสิ้น
201 58-00-1915 58-03964 2558 สตูล ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ ดำเนินการเสร็จสิ้น
202 58-00-1919 58-03945 2558 สตูล บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
203 58-00-1987 58-03923 2558 สตูล บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
204 58-00-2190 58-03914 2558 สตูล บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
205 58-00-1917 58-03948 2558 สตูล บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
206 58-00-2180 58-03971 2558 สตูล ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน ดำเนินการเสร็จสิ้น
207 58-00-2186 58-03929 2558 สตูล เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
208 58-00-2015 58-04023 2558 สตูล เปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ ยุติโครงการ
209 58-00-1986 58-03941 2558 สตูล ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
210 58-00-2188 58-03924 2558 สตูล พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
211 58-00-2243 58-03967 2558 สตูล พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในชุมชนบ้านบารายี ดำเนินการเสร็จสิ้น
212 58-00-1928 58-03902 2558 สตูล มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
213 58-00-2182 58-03968 2558 สตูล เยาวชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
214 58-00-2207 58-03848 2558 สตูล เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
215 59-00-0002 58-03851 2558 สตูล เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
216 58-00-1925 58-03921 2558 สตูล เยาวชนหมู่ 6 บ้านหัวทางร่วมใจอนุรักษ์คลองละงู ดำเนินการเสร็จสิ้น
217 58-00-1985 58-03972 2558 สตูล เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากร ยุติโครงการ
218 58-00-2246 58-03944 2558 สตูล รวมใจ สานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ ดำเนินการเสร็จสิ้น
219 58-00-2256 58-03865 2558 สตูล ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
220 58-00-1916 58-03963 2558 สตูล รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ดำเนินการเสร็จสิ้น
221 58-00-2244 58-03961 2558 สตูล ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
222 58-00-2250 58-03934 2558 สตูล สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร ดำเนินการเสร็จสิ้น
223 58-00-2189 58-03920 2558 สตูล สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
224 58-00-2181 58-03969 2558 สตูล หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
225 58-00-1921 58-03936 2558 สตูล หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7บ้านนาข่าใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
226 58-00-2194 58-03904 2558 สตูล หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง ดำเนินการเสร็จสิ้น
227 58-00-2251 58-03915 2558 สุราษฎร์ธานี ควนสูงน่าอยู่ ครอบครัวสดใส ห่างไกลอบายมุข ยุติโครงการ
228 58-00-2249 58-03937 2558 สุราษฎร์ธานี ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
229 58-00-2247 58-03940 2558 สุราษฎร์ธานี บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร ดำเนินการเสร็จสิ้น
230 59-00-0001 58-03959 2558 สุราษฎร์ธานี ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน ดำเนินการเสร็จสิ้น
231 58-00-1924 58-03925 2558 สุราษฎร์ธานี ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
232 58-00-1923 58-03926 2558 สุราษฎร์ธานี ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
233 58-00-2242 58-03970 2558 สุราษฎร์ธานี วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก ดำเนินการเสร็จสิ้น
234 58-00-1927 58-03905 2558 สุราษฎร์ธานี สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด ดำเนินการเสร็จสิ้น
235 58-00-2253 58-03906 2558 สุราษฎร์ธานี สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
236 58-00-2245 58-03958 2558 สุราษฎร์ธานี สวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลง ดำเนินการเสร็จสิ้น
237 58-00-0079 57-02583 2557 กระบี่ เกษตรพอเพียงตามวิถีมุสลิมบ้านคลองยาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
238 58-00-0078 57-02584 2557 กระบี่ ชีวินทรีย์เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย ดำเนินการเสร็จสิ้น
239 57-00-0934 57-01510 2557 กระบี่ ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน ตามหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไสยง ดำเนินการเสร็จสิ้น
240 57-00-0938 57-01505 2557 ชุมพร คนคลองลาดร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
241 58-00-0076 57-02586 2557 ชุมพร คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนดี สู่วิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
242 57-00-0945 57-01494 2557 ชุมพร ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
243 57-00-1072 57-01499 2557 ชุมพร บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
244 57-00-0937 57-01506 2557 ชุมพร บ้านพังเหาสดใส ห่างไกลยาเสพติด มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
245 57-00-0941 57-01501 2557 ชุมพร บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
246 58-00-0096 57-02556 2557 ชุมพร บ้านห้วยใหญ่ วิถีชุมชนพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
247 58-00-0100 57-02550 2557 ชุมพร ปรับพฤติกรรมการกิน สร้างสุขคนควนทัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
248 58-00-0127 57-02589 2557 ชุมพร พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
249 57-00-1073 57-01495 2557 ชุมพร ร่วมปลุกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค(ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
250 57-00-0940 57-01502 2557 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ดำเนินการเสร็จสิ้น
251 57-00-0942 57-01500 2557 ชุมพร รักษาสิ่งแวดล้อมและประมงชายฝั่งบ้านสามเสียม ดำเนินการเสร็จสิ้น
252 57-00-0943 57-01497 2557 ชุมพร ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
253 58-00-0126 57-02590 2557 ชุมพร ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
254 58-00-0082 57-02579 2557 ชุมพร สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2) ระงับโครงการ
255 57-00-1027 57-01504 2557 ชุมพร สามพลัง ร่วมสร้างคนวัดพระขวางให้อบอุ่น ดำเนินการเสร็จสิ้น
256 57-00-0939 57-01503 2557 ชุมพร ห้วยคล้าชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
257 57-00-0944 57-01496 2557 ชุมพร อนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย (พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
258 58-00-0044 57-02536 2557 ตรัง คนเขาแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
259 58-00-0085 57-02575 2557 ตรัง โครงการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านควนตุ้งกู ดำเนินการเสร็จสิ้น
260 58-00-0109 57-02533 2557 ตรัง โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านน้ำราบ ดำเนินการเสร็จสิ้น
261 58-00-0105 57-02543 2557 ตรัง บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
262 58-00-0043 57-02539 2557 ตรัง สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
263 58-00-0108 57-02535 2557 ตรัง สร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านทุ่งทวย ดำเนินการเสร็จสิ้น
264 57-00-1029 57-01477 2557 นครศรีธรรมราช บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
265 58-00-0154 57-02622 2557 นครศรีธรรมราช กลองยาวเกษตรอินทรีย์ บ้านสาคูเหนือ(ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
266 58-00-0077 57-02585 2557 นครศรีธรรมราช เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี ดำเนินการเสร็จสิ้น
267 57-00-0924 57-01538 2557 นครศรีธรรมราช เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
268 57-00-1087 57-01473 2557 นครศรีธรรมราช เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด ดำเนินการเสร็จสิ้น
269 58-00-0099 57-02551 2557 นครศรีธรรมราช ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
270 58-00-0075 57-02587 2557 นครศรีธรรมราช ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
271 57-00-1079 57-01470 2557 นครศรีธรรมราช ข้าวสังหยดขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
272 57-00-1018 57-01542 2557 นครศรีธรรมราช คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา ดำเนินการเสร็จสิ้น
273 57-00-0962 57-01469 2557 นครศรีธรรมราช ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในดอน ดำเนินการเสร็จสิ้น
274 57-00-0858 57-01463 2557 นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านห้วยไทร นำขยะสร้างอาชีพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
275 57-00-0963 57-01467 2557 นครศรีธรรมราช ชุมชนหอยราก สืบสานตำนานขนมลาสร้างสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
276 57-00-1020 57-01540 2557 นครศรีธรรมราช บ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้านหนองนกไข่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
277 57-00-1077 57-01475 2557 นครศรีธรรมราช บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
278 58-00-0129 57-02568 2557 นครศรีธรรมราช บ้านโคกเคี่ยมสะอาดถูกหลัก คนที่รักปลอดโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
279 57-00-1024 57-01532 2557 นครศรีธรรมราช บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
280 58-00-0098 57-02553 2557 นครศรีธรรมราช บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
281 57-00-1032 57-01472 2557 นครศรีธรรมราช บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น
282 57-00-0964 57-01466 2557 นครศรีธรรมราช บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
283 57-00-0925 57-01537 2557 นครศรีธรรมราช บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ ดำเนินการเสร็จสิ้น
284 57-00-0857 57-01464 2557 นครศรีธรรมราช บ้านป่าไหม้ร่วมใจนำป่าสาคูสร้างสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
285 57-00-1078 57-01471 2557 นครศรีธรรมราช บ้านไม้มูกปลอดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ด้วยสมุนไพร ดำเนินการเสร็จสิ้น
286 57-00-1033 57-01462 2557 นครศรีธรรมราช บ้านศาลาบางปู พัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพเพาะเห็ดสู่สวัสดิการชุมชน ( ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
287 57-00-0856 57-01468 2557 นครศรีธรรมราช บ้านเหนือทุ่งคลองสวยรวยสมุนไพร ดำเนินการเสร็จสิ้น
288 57-00-1031 57-01474 2557 นครศรีธรรมราช บ้านอู่แก้วเป็นหมู่บ้านวิถีพอเพียง (ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
289 57-00-0991 57-01533 2557 นครศรีธรรมราช ปฏิรูปหัวลำภูสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง(ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
290 58-00-0102 57-02546 2557 นครศรีธรรมราช ปราชญ์ตัวน้อยช่วยเศรษฐกิจที่บ้านไสหร้า ยุติโครงการ
291 58-00-0025 57-02625 2557 นครศรีธรรมราช ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
292 57-00-0923 57-01539 2557 นครศรีธรรมราช ปลุกพลังผู้สูงวัยบ้านลำคลอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
293 57-00-1028 57-01481 2557 นครศรีธรรมราช ป่าต้นน้ำบ้านห้วยยวนเหนือ ดำเนินการเสร็จสิ้น
294 57-00-1075 57-01483 2557 นครศรีธรรมราช ฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด ดำเนินการเสร็จสิ้น
295 57-00-0947 57-01479 2557 นครศรีธรรมราช พลังแห่งความรัก ถักทอสายใย สานใจชุมชนบ้านปากคลอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
296 57-00-0961 57-01478 2557 นครศรีธรรมราช รวมพลัง สานสัมพันธ์สร้างสุขภาพคนเขาปูน ดำเนินการเสร็จสิ้น
297 58-00-0081 57-02581 2557 นครศรีธรรมราช รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอย ดำเนินการเสร็จสิ้น
298 57-00-1019 57-01541 2557 นครศรีธรรมราช สร้างงานสานรอยยิ้มบ้านบางไร่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
299 57-00-1021 57-01536 2557 นครศรีธรรมราช สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
300 57-00-1022 57-01535 2557 นครศรีธรรมราช สามวัยสานใจดูแลชุมชนสนามกีฬา ดำเนินการเสร็จสิ้น
301 57-00-1080 57-01465 2557 นครศรีธรรมราช สินสืบสุขร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ต่อยอด) กำลังดำเนินโครงการ
302 57-00-0946 57-01484 2557 นครศรีธรรมราช สืบสานวิถีชีวิตคนต้นน้ำบ้านขุนคีรี ดำเนินการเสร็จสิ้น
303 57-00-1023 57-01534 2557 นครศรีธรรมราช หนังตะลุงโขนสดลดสารเคมีบ้านปากเหมือง(ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
304 58-00-0171 57-02555 2557 นครศรีธรรมราช เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
305 57-00-0929 57-01519 2557 นราธิวาส ครอบครัวสร้างสุขยี่งอน่าอยู่ด้วยกระบวนการสภาซูรอ (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
306 58-00-0251 57-02599 2557 นราธิวาส ความดันโลหิตสูง เบาหวาน บ้านสูแกเราเปลี่ยนได้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
307 57-00-0927 57-01523 2557 นราธิวาส คืนเยาวชนคนดีสู่ชุมชนอาตะบือเระ ดำเนินการเสร็จสิ้น
308 57-00-0928 57-01522 2557 นราธิวาส โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
309 57-00-1069 57-01520 2557 นราธิวาส โครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปี 2 ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
310 58-00-0071 57-02594 2557 นราธิวาส ชุมชนบูเกะสูดอร่วมใจจัดการขยะ สร้างสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
311 58-00-0149 57-02623 2557 นราธิวาส ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ ดำเนินการเสร็จสิ้น
312 58-00-0150 57-02542 2557 นราธิวาส นำคุณธรรม ลดอบายมุข คืนสันติสุขสู่บ้านตันหยง ดำเนินการเสร็จสิ้น
313 58-00-0144 57-02562 2557 นราธิวาส ปือมูดอบือราเป๊ะ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
314 57-00-1068 57-01524 2557 นราธิวาส พัฒนาศักยภาพเยาวชนและชุมชนบ้านลาแปให้น่าอยู่อย่างมีคุณธรรม ดำเนินการเสร็จสิ้น
315 57-00-1086 57-01521 2557 นราธิวาส ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเจาะเกาะให้น่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
316 58-00-0069 57-02606 2557 นราธิวาส เยาวชนธรมมะบ้านบางน้อยใส่ใจสุขภาพสูงวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
317 58-00-0087 57-02571 2557 นราธิวาส ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านสะแตน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
318 58-00-0143 57-02577 2557 ปัตตานี กติกาชุมชนคนนาเกตุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
319 58-00-0083 57-02578 2557 ปัตตานี พลังชุมชน สร้างสัมพันธ์ สู่ฝันคนคลองช้าง ปี 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
320 58-00-0124 57-02607 2557 ปัตตานี เมล็ดพันธุ์สารวัน สานพลังสร้างสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
321 58-00-0131 57-02549 2557 ปัตตานี เยาวชนต้นแบบบ้านลาเกาะ ม.2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
322 58-00-0088 57-02570 2557 ปัตตานี ร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะและท้องถิ่นน่าอยู่บ้านต้นทุเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
323 58-00-0155 57-02604 2557 ปัตตานี รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
324 58-00-0095 57-02558 2557 ปัตตานี ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
325 58-00-0104 57-02544 2557 ปัตตานี สานฝันชุมชนสุขภาวะบ้านดอนรัก ยุติโครงการ
326 58-00-0097 57-02554 2557 ปัตตานี สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
327 57-00-1026 57-01513 2557 พังงา ทุ่งนางดำน่าอยู่ คู่ป่าชายเลน ดำเนินการเสร็จสิ้น
328 57-00-1070 57-01512 2557 พังงา บ้านห้วยทรัพย์น่าอยู่ คู่พลับพลึงธาร ร่วมต้านโรคติดต่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
329 57-00-1025 57-01514 2557 พังงา ปลุกพลังสังคมคนสวนใหม่ชุมชนในเกาะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
330 58-00-0103 57-02545 2557 พังงา พัฒนาชุมชนราษฏร์บำรุงแบบเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
331 58-00-0125 57-02600 2557 พังงา พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
332 57-00-1071 57-01511 2557 พังงา สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
333 57-00-0965 57-01447 2557 พัทลุง 180 วัน สลัดมันเอาอยู่ ชาวต้นประดู่สู้สู้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
334 57-00-0956 57-01415 2557 พัทลุง เกาะทองสมใหม่เกษตรอินทรีย์สร้างสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
335 57-00-0746 57-01429 2557 พัทลุง ข้าวพื้นเมืองคืนชีวิตชาวนาปะขอ ดำเนินการเสร็จสิ้น
336 57-00-0948 57-01446 2557 พัทลุง คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล ดำเนินการเสร็จสิ้น
337 57-00-1081 57-01441 2557 พัทลุง คนสร้างคลอง คลองสร้างคนด้วยชุมชนคนบ้านกลาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
338 57-00-0954 57-01417 2557 พัทลุง คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
339 57-00-0738 57-01437 2557 พัทลุง ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
340 57-000-739 57-01436 2557 พัทลุง ความมั่นคงทางด้านอาหารวิถีบ้านท่าช้าง ( ต่อเนื่อง ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
341 57-00-0952 57-01424 2557 พัทลุง โครงการตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชน ม.13 บ้านนา ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ดำเนินการเสร็จสิ้น
342 57-00-1170 57-01418 2557 พัทลุง ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม ดำเนินการเสร็จสิ้น
343 57-00-0950 57-01440 2557 พัทลุง ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
344 57-00-0744 57-01431 2557 พัทลุง บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอยู่ (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
345 57-00-1169 57-01420 2557 พัทลุง บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
346 57-00-0951 57-01438 2557 พัทลุง ป่าฟื้น คนฟื้น ที่บ้านทุ่งยูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
347 57-00-0949 57-01445 2557 พัทลุง ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด ดำเนินการเสร็จสิ้น
348 57-00-0741 57-01434 2557 พัทลุง ยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตความจน คนนาพร้าว (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
349 57-00-0742 57-01433 2557 พัทลุง เยาวชนวัยใส ใส่ใจ ป้องกันภัยยาเสพติดบ้านหูเล่ (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
350 57-00-0953 57-01422 2557 พัทลุง เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
351 57-00-0743 57-01432 2557 พัทลุง รวมพลังจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว ยุติโครงการ
352 57-00-0745 57-01430 2557 พัทลุง ร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง ยุติโครงการ
353 57-00-0740 57-01435 2557 พัทลุง โรงเรียนชาวนาบ้านควนขี้แรด (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
354 57-00-0957 57-01414 2557 พัทลุง สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
355 57-00-0737 57-01448 2557 พัทลุง สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
356 57-00-0955 57-01416 2557 พัทลุง เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม ดำเนินการเสร็จสิ้น
357 57-00-0931 57-01517 2557 ยะลา คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
358 57-00-0932 57-01516 2557 ยะลา โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร ดำเนินการเสร็จสิ้น
359 58-00-0091 57-02565 2557 ยะลา โครงการเยาวชนตัวอย่าง ร่วมสร้างชุมชนอุเปน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
360 57-00-0933 57-01515 2557 ยะลา ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
361 58-00-0170 57-02557 2557 ยะลา ชุมชนพิกุลทอง สุขภาพดี ด้วยสมุนไพรไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น
362 58-00-0123 57-02624 2557 ยะลา มัสยิดกุนุงจนองสร้างสุข สู่สองวัยใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
363 57-00-0930 57-01518 2557 ยะลา ศรีท่าน้ำสุขภาวะดี วิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
364 58-00-0040 57-02598 2557 ระนอง เยาวชนบางกล้วยนอกนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
365 58-00-0080 57-02582 2557 สงขลา คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
366 58-00-0067 57-02626 2557 สงขลา ตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ชุมชนบ้านสนี ปี 3 : ชุมชนท้องถิ่่นจัดการตนเอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
367 57-00-1064 57-01528 2557 สงขลา แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
368 58-00-0084 57-02576 2557 สงขลา บ้านดอนขี้เหล็กอุ่นใจ ห่างไกลภัยในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
369 57-00-1063 57-01530 2557 สงขลา บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
370 58-00-0066 57-02627 2557 สงขลา พลังเยาวชนร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชน: คนบ้านปริก ดำเนินการเสร็จสิ้น
371 57-001065 57-01527 2557 สงขลา พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน บ้านไทรขึง ดำเนินการเสร็จสิ้น
372 58-00-0094 57-02559 2557 สงขลา ฟื้นชีวิตเล คืนวิถีชีวิตชุมชน บ้านหัวลำภู ดำเนินการเสร็จสิ้น
373 58-00-0073 57-02591 2557 สงขลา ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ปี 3 : ชุมชนจัดการตนเองตามวิถีพอเพียง ยุติโครงการ
374 57-00-1067 57-01526 2557 สงขลา วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
375 58-00-0070 57-02595 2557 สงขลา ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
376 58-00-0130 57-02564 2557 สงขลา สร้างคลอง สร้างฅน สร้างสุขภาวะชุมชนฅนหนองบัว ดำเนินการเสร็จสิ้น
377 58-00-0041 57-02573 2557 สงขลา อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้้นบ้าน : บ้านคลองทราย ยุติโครงการ
378 57-00-1082 57-01407 2557 สตูล กลุ่มเยาวชนดนตรี ต้นกล้าแห่งหนองราโพธิ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
379 57-00-0773 57-01456 2557 สตูล ความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา (ต่อยอดโครงการ 3 ออมฯ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
380 57-00-1088 57-01458 2557 สตูล โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชนขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ (ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
381 57-00-0734 57-01491 2557 สตูล จากผืนนา สู่ผืนป่าชายเลนที่ควนโต๊ะเจ๊ะ (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
382 57-00-1083 57-01410 2557 สตูล ฉีดวัคซีนต้านรายจ่าย เพิ่มรายได้ ชุมชนบ้านปาล์ม 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
383 57-00-1139 57-01454 2557 สตูล ชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม (ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
384 57-00-0859 57-01459 2557 สตูล ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
385 57-00-1074 57-01490 2557 สตูล เด็กน้อยเกาะโตดนุ้ย เล่านิทานปูม้า ปูทะเล(ต่อเนื่อง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
386 58-00-0180 57-02563 2557 สตูล เด็กและเยาวชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านหาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป ดำเนินการเสร็จสิ้น
387 57-00-0959 57-01406 2557 สตูล บ้านควนไสน รวมพลังสร้างสุขภาพ ปลูกและใช้สมุนไพรใกล้ตัว ดำเนินการเสร็จสิ้น
388 58-00-0101 57-02547 2557 สตูล บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
389 58-00-0072 57-02592 2557 สตูล บ้านปลักใหญ่ใจดี สานสัมพันธ์ เชิดชูผู้สูงวัย สู่สุขภาวะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
390 57-00-1036 57-01408 2557 สตูล บุโหลนเล ปลอดขยะ (ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
391 57-00-1037 57-01405 2557 สตูล ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 ดำเนินการเสร็จสิ้น
392 58-00-0089 57-02569 2557 สตูล ประกายฝันผู้สูงวัยบ้านควนโพธิ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
393 58-00-0107 57-02538 2557 สตูล เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
394 57-001212 57-01453 2557 สตูล ภูมิปัญญา สานสามัคคี (ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
395 58-00-0068 57-02621 2557 สตูล เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
396 57-00-0855 57-01487 2557 สตูล รองแง็งเยาวชน ต่อลมหายใจป่าชายเลน บ้านท่าน้ำเค็มใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
397 57-00-1453 57-01452 2557 สตูล ร้อยเรียงวิถีชุมชน ชุบชีวิตแบบยั่งยืน คืนชุมชนสู่ธรรมชาติ ดำเนินการเสร็จสิ้น
398 57-00-1089 57-01411 2557 สตูล ศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ำ บ้านผังปาล์ม 4,5 ดำเนินการเสร็จสิ้น
399 57-00-1035 57-01409 2557 สตูล เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชุมชน คนปาล์มทอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
400 57-00-0732 57-01493 2557 สตูล สภาทุ่งพัก นำพาตามหลักพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
401 57-00-0958 57-01413 2557 สตูล สร้างคุณค่า พัฒนาแหล่งชุมชน จัดการขยะบ้านผังปาล์ม 1 ดำเนินการเสร็จสิ้น
402 57-00-1454 57-01451 2557 สตูล สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( ต่อยอด ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
403 57-00-1455 57-01450 2557 สตูล สร้างสุขภาวะ ชุมชนน่าอยู่ สานสามัคคี หมู่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
404 57-00-0772 57-01461 2557 สตูล สี่แยกวัดใจลูกหลาน ม.5 บ้านปลักแรด ดำเนินการเสร็จสิ้น
405 57-000-735 57-01489 2557 สตูล สุไหงมาตี พลิกฟื้นชีวี ด้วยความพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
406 58-00-0086 57-02572 2557 สตูล หมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี วิถีพอเพียง บ้านทุ่งมะปรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
407 57-00-1097 57-01449 2557 สตูล อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชนถ้ำภูผาเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
408 58-00-0045 57-02534 2557 สุราษฎร์ธานี คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น
409 57-00-0936 57-01507 2557 สุราษฎร์ธานี บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา ดำเนินการเสร็จสิ้น
410 58-00-0042 57-02548 2557 สุราษฎร์ธานี ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
411 57-00-0935 57-01508 2557 สุราษฎร์ธานี พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา ดำเนินการเสร็จสิ้น
412 58-00-0093 57-02560 2557 สุราษฎร์ธานี อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
413 56-00-1117 56-01491 2556 กระบี่ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
414 56-00-1077 56-02531 2556 กระบี่ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โครงการ เยาวชนคนสร้างสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
415 56-00-1068 56-02517 2556 ชุมพร กลุ่มชุมชนพันวาลร่วมใจพัฒนาอาชีพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
416 56-00-1084 56-02522 2556 ชุมพร เก็บขยะถูกที่ ดูดีต่อชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
417 56-00-0473 56-00258 2556 ชุมพร โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข(ปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
418 56-00-0478 56-00263 2556 ชุมพร โครงการถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ศรียาภัยน่าอยู่(ปี2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
419 56-00-0378 56-00242 2556 ชุมพร โครงการบ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
420 56-00-0477 56-00255 2556 ชุมพร โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านปากคลองบางสน ด้วยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบางสนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน(ปี2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
421 56-00-0481 56-00273 2556 ชุมพร โครงการสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข็มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค ดำเนินการเสร็จสิ้น
422 56-00-0472 56-00262 2556 ชุมพร โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อยอด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
423 56-00-0388 56-00243 2556 ชุมพร โครงการอนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ดำเนินการเสร็จสิ้น
424 56-00-0883 56-01495 2556 ชุมพร ชุมชนท่านางสังข์น่าอยู่ เคียงคู่คลองสะอาด ชีวิตสดใส ดำเนินการเสร็จสิ้น
425 56-00-1060 56-02519 2556 ชุมพร ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
426 56-00-0898 56-01327 2556 ชุมพร บ้านคูน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
427 56-00-1058 56-02520 2556 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
428 56-00-0864 56-01332 2556 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านดอนรักร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
429 56-00-1407 56-02521 2556 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ำตกผานาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
430 56-00-1073 56-02524 2556 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ศาลาขาวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
431 56-00-1076 56-02534 2556 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
432 56-00-1071 56-02523 2556 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่โครงการหน้าบ้านดูดี หลังบ้าน สะอาดตา ดำเนินการเสร็จสิ้น
433 56-00-1059 56-01586 2556 ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้าน:ชุมชนปลอดอบายมุข บ้านจัดสรรมีสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
434 56-00-0862 56-01325 2556 ชุมพร ห้วยแห้งเดินตามรอยเท้าพ่อ สร้างความสมานฉันท์ความสามัคคีในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
435 56-00-0511 56-00282 2556 ตรัง โครงการลิพังโมเดล สร้างพังให้น่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
436 56-00-0868 56-01500 2556 นครศรีธรรมราช เกษตรแนวใหม่ สร้างพลังใจ พลังคนสู่ชุมชนที่สดใส ดำเนินการเสร็จสิ้น
437 56-00-0960 56-01521 2556 นครศรีธรรมราช เกษตรปลอดสารพิษ ลดต้นทุนการผลิต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
438 56-00-1050 56-01530 2556 นครศรีธรรมราช ขยะเป็นปุ๋ยเพิ่มผลผลิตลดสารเคมี ดำเนินการเสร็จสิ้น
439 56-00-0282 56-00277 2556 นครศรีธรรมราช ขยะสร้างคนข้างถนนกินได้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
440 56-00-0497 56-00246 2556 นครศรีธรรมราช คืนน้ำคืนป่าให้แผ่นดินคืนที่ทำกินให้ชุมชน ยุติโครงการ
441 56-00-0279 56-00249 2556 นครศรีธรรมราช โคกเหล็กสะอาดจัดการขยะดีทุกชีวีมีสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
442 56-00-1075 56-01520 2556 นครศรีธรรมราช ชาววารีสวัสดิ์พัฒนา คนร่วมสร้างชุมชนสีเขียว ดำเนินการเสร็จสิ้น
443 56-00-0982 56-01528 2556 นครศรีธรรมราช ชุมชนคนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อต่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
444 56-00-0283 56-00244 2556 นครศรีธรรมราช ชุมชนคลายทุกข์ร่วมสร้างสุขคนปากเหมือง ดำเนินการเสร็จสิ้น
445 56-00-0902 56-01496 2556 นครศรีธรรมราช ชุมชนต้นแบบสุขภาพดี ตามวิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
446 56-00-0934 56-01497 2556 นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
447 56-00-0970 56-01512 2556 นครศรีธรรมราช ดอนโรงสร้างสุข ด้วยวิถีเกษตรพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
448 56-00-0892 56-01481 2556 นครศรีธรรมราช ตู้เย็นข้างบ้านปลอดสารพิษภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
449 56-00-1063 56-01507 2556 นครศรีธรรมราช นาควารีคนสุขภาพดีชุมชนสีเขียว ดำเนินการเสร็จสิ้น
450 56-00-0869 56-01504 2556 นครศรีธรรมราช บ่อร้างสร้างคุณค่า เลี้ยงปลากะชังเสริม ปลูกผักเพิ่ม เติมรายได้ให้ชาวเกาะพุด ดำเนินการเสร็จสิ้น
451 56-00-0980 56-01508 2556 นครศรีธรรมราช ภูมิปัญญาเกษตรในครัวเรือนพัฒนาอาชีพรักษาสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
452 56-00-0992 56-01532 2556 นครศรีธรรมราช มังคุดผิวลายลดได้โดยใช้สารอินทรีย์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
453 56-00-0947 56-01505 2556 นครศรีธรรมราช เยาวชนต้นกล้ารักษ์สะอาด ดำเนินการเสร็จสิ้น
454 56-00-1065 56-01514 2556 นครศรีธรรมราช ร่วมสร้าง เส้นทางลดความตาย มีได้ด้วยอาสาร่วมพัฒนาทีมช่วยเพื่อนบ้านทันเวลาและปลอดภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
455 56-00-0977 56-01510 2556 นครศรีธรรมราช ร่วมอนุรักษ์คลองบางไทร ล้อมรั้วด้วยใจ ถักทอสวนสายใยด้วยภูมิปัญญา นำพาสุขภาวะชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
456 56-00-1055 56-01581 2556 นครศรีธรรมราช โรงเรียนร้างสร้างชีวิต ดำเนินการเสร็จสิ้น
457 56-00-1427 56-01506 2556 นครศรีธรรมราช สร้างคน สร้างชุมชนทองพูนตามรอยพ่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
458 56-00-1096 56-01524 2556 นครศรีธรรมราช สานสัมพันธ์คนสามวัยจัดการขยะชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
459 56-00-0480 56-00278 2556 นครศรีธรรมราช สามประสานร่วมพัฒนาองค์ความรู้นำสู่การแลกเปลี่ยนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
460 56-00-1067 56-01509 2556 นครศรีธรรมราช สุขพอดีชีวิตพอเพียงกับเกษตรครัวเรือนผสมผสานวิถีชุมชนคนแพรกจูด ดำเนินการเสร็จสิ้น
461 56-00-0867 56-01502 2556 นครศรีธรรมราช หน้าบ้านน่ามองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นลดการใช้สารเคมีในสวนของเกษตรกร ดำเนินการเสร็จสิ้น
462 56-00-1109 56-01209 2556 นครศรีธรรมราช หมอชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
463 56-00-0281 56-00247 2556 นครศรีธรรมราช เห็ดศาลาบางปู ลดหนี้ ลดขยะ สร้างอาชีพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
464 56-00-0045 55-01677 2556 นราธิวาส ฟื้นฟูความรู้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชนและสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรสู่เยาวชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
465 56-00-1061 56-01542 2556 นราธิวาส เยาวชนตัวอย่าง ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
466 56-00-0512 56-00275 2556 ปัตตานี โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่5บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีปี2(โรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนลดเสี่ยงบ้านโคกวัดอบอุ่น) ดำเนินการเสร็จสิ้น
467 56-00-0479 56-00270 2556 ปัตตานี ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
468 56-00-0005 55-01541 2556 พังงา โครงการสร้างเสริมสุขภาพ รู้เท่าทันไข้เลือดออก และมาลาเรีย ดำเนินการเสร็จสิ้น
469 56-00-0901 56-01494 2556 พังงา วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
470 56-00-1768 56-01501 2556 พังงา ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน ป่าชายเลน ลำคลองและเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำชุมชนบ้านท่าจูด ดำเนินการเสร็จสิ้น
471 56-00-1053 56-02537 2556 พัทลุง การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านทอนตรน ดำเนินการเสร็จสิ้น
472 56-00-0475 56-00269 2556 พัทลุง โครงการลด คัด แยก ขยะ ต้นทาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
473 56 -00-102 56-02536 2556 พัทลุง จากอาหารปลอดภัยสู่เมนูเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดำเนินการเสร็จสิ้น
474 56-00-0490 56-00264 2556 พัทลุง ชวนลูกหลานเรียนรู้วิถีชาวนาอินทรีย์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
475 56-00-0474 56-00268 2556 พัทลุง ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
476 56-00-0730 56-00549 2556 พัทลุง อาสาสมัครฝ่ายพลเรือน เฝ้าระวังเตือนภัยพิบัติเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
477 56-00-0601 56-00272 2556 ระนอง ใกล้บ้านใกล้ใจ สร้างจิตสดใส สุขภาพแข็งแรง ดำเนินการเสร็จสิ้น
478 56-00-0496 56-00391 2556 สงขลา โครงการตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ปี 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
479 56-00-0377 56-00245 2556 สงขลา โครงการพัฒนาศักยภาพ เยาวชนนักพัฒนา (ผลัดกันแลลูกเธอลูกฉัน) ดำเนินการเสร็จสิ้น
480 56-00-0075 55-00871 2556 สงขลา โครงการเยาวชนเครือข่ายโรงเรียนปริกอาสาทำดีตามรอยเท้าพ่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
481 56-00-0513 56-00393 2556 สงขลา โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ ปี2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
482 56-00-0515 56-00274 2556 สงขลา โครงการสานพลัง สร้างบ้านสีขาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
483 56-00-0393 55-01192 2556 สงขลา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากลไกการทำงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคระดับพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
484 56-00-1116 56-01324 2556 สงขลา ส่งเสริมและฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยพลังชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
485 56-00-1056 56-02526 2556 สตูล คลองสองปากน่าอยู่ ลูกหลานปลอดยา ดำเนินการเสร็จสิ้น
486 56-00-1054 56-02530 2556 สตูล ควนเก รีไซเคิล ดำเนินการเสร็จสิ้น
487 56-00-1074 56-02528 2556 สตูล นาโต๊ะขุนน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
488 56-00-1125 56-02527 2556 สตูล บ้านโคกประดู่พัฒนาคลองมำบัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
489 56-00-1062 56-02533 2556 สตูล เยาวชนรักถิ่น บ้านหัวเขา ดำเนินการเสร็จสิ้น
490 56-00-0289 56-00254 2556 สตูล ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
491 56-00-0600 56-00281 2556 สตูล สร้างต้นทุนชีวิต ผลิตเยาวชนต้นกล้า ดำเนินการเสร็จสิ้น
492 56-00-0273 56-00252 2556 สตูล อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประเพณีและวัฒนธรรม ดำเนินการเสร็จสิ้น
493 56-00-0115 55-01603 2556 สุราษฎร์ธานี โครงการพลังจิตอาสา เพื่อสวนสาธารณะสีขาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
494 56-00-0306 56-00348 2556 สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร และผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ ดำเนินการเสร็จสิ้น
495 56-00-1066 56-01838 2556 สุราษฎร์ธานี สร้างชุมชนอยู่ดีมีสุขที่บ้านเขาเพ-ลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
496 55-00-0945 55-01783 2555 กระบี่ โครงการชีวินทรีย์ เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย ดำเนินการเสร็จสิ้น
497 55-00-0931 55-01812 2555 กระบี่ โครงการปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก หมู่ที่3 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
498 55-00-0417 55-00221 2555 ชุมพร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนเพื่อชุมชนอำเภอปะทิว ดำเนินการเสร็จสิ้น
499 55-00-0650 55-00997 2555 ชุมพร โครงการเครือข่ายสามแกนขับเคลื่อน"หลังสวนเมืองน่าอยู่" ดำเนินการเสร็จสิ้น
500 55-00-0920 55-01862 2555 ชุมพร โครงการชุมชนท่าแขกน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
501 55-00-0924 55-01842 2555 ชุมพร โครงการชุมชนบ้านเจริญทรัพย์ปลอดหนี้สิน ทำกินกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
502 55-00-0989 55-01853 2555 ชุมพร โครงการบ้านเขากล้วยน่าอยู่เคียงคู่บ่อขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
503 55-00-0885 55-01859 2555 ชุมพร โครงการบ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
504 55-00-0912 55-01861 2555 ชุมพร โครงการบ้านน่ามอง คลองน่าดู ชุมชนน่าอยู่ หมู่ประชาเข้มแข็ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
505 55-00-0934 55-01841 2555 ชุมพร โครงการบ้านปากบ่อชุมชนต้นแบบสร้างสุขภาพเข้มแข็งแบบยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
506 55-00-0994 55-01856 2555 ชุมพร โครงการพัฒนาคน สร้างสวัสดิการชุมชน สู่ชุมชนบ้านในกริมเป็นสุขอย่างยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
507 55-00-0914 55-01840 2555 ชุมพร โครงการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน ดำเนินการเสร็จสิ้น
508 55-00-0944 55-01911 2555 ชุมพร โครงการพิศิษฐ์ฯ ร่วมใจ เสริมใยรักษ์ ไร้พรมแดน ดำเนินการเสร็จสิ้น
509 55-00-0996 55-01855 2555 ชุมพร โครงการร่วมปลูกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค ดำเนินการเสร็จสิ้น
510 55-00-1016 55-01875 2555 ชุมพร โครงการร่วมสร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
511 55-00-0990 55-01906 2555 ชุมพร โครงการลดหนี้เพิ่มรายได้สู่ชุมชนบ้านทอนจันทร์น่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
512 55-00-1205 55-01835 2555 ชุมพร โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
513 55-00-0943 55-01903 2555 ชุมพร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
514 55-00-1034 55-01852 2555 ชุมพร โครงการสุขภาวะชุมชนหน้าสวนสาธารณะน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
515 55-00-0883 55-01858 2555 ชุมพร โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
516 55-00-0916 55-01857 2555 ชุมพร โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย(พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) ดำเนินการเสร็จสิ้น
517 55-00-0854 55-01894 2555 ตรัง โครงการบ้านท่าด่านน่าอยู่ สุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
518 55-00-0873 55-01813 2555 ตรัง โครงการสมุนไพรไทยทางเลือกใหม่ของชุมชน ระงับโครงการ
519 55-00-0852 55-01895 2555 ตรัง ชุมชนน่าอยู่ รู้จักคุณค่าทรัพยากรท้องถิ่น ดำเนินการเสร็จสิ้น
520 55-00-0890 55-01777 2555 ตรัง บ้านบางนาวจัดการแหล่งอาหารชุมชนสร้างสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
521 55-00-0869 55-01837 2555 ตรัง รายได้มั่นคง สุขภาพแข็งแรง บ้านป่ากอพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
522 55-00-1046 55-01778 2555 ตรัง โรงเรียนชุมชนจัดการตนเองบ้านสวนป่า ดำเนินการเสร็จสิ้น
523 55-00-0865 55-01889 2555 ตรัง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สิทธิชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
524 55-00-0967 55-01907 2555 นครศรีธรรมราช เกษตรปลูกผักและสมุนไพรปลอดสารเคมีไม่มีสารพิษใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
525 55-00-1059 55-01823 2555 นครศรีธรรมราช คนนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
526 55-00-0981 55-01828 2555 นครศรีธรรมราช คนวังฆ้องร่วมใจพัฒนาคลองสองสายน้ำเกิดสายน้ำแห่งความสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
527 55-00-1058 55-01821 2555 นครศรีธรรมราช ครัวเรือนสุขภาพดีตามวิถีควนตราบ ดำเนินการเสร็จสิ้น
528 55-00-0973 55-01998 2555 นครศรีธรรมราช คูเชื่อมคนกองพลน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
529 55-00-1067 55-01870 2555 นครศรีธรรมราช โครงการชุมชนน่าอยู่เรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
530 55-00-1030 55-01872 2555 นครศรีธรรมราช โครงการชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
531 55-00-0879 55-01781 2555 นครศรีธรรมราช โครงการบ้านดอนทะเลร่วมใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
532 55-00-0968 55-01918 2555 นครศรีธรรมราช โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านควนสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
533 55-00-1025 55-01871 2555 นครศรีธรรมราช โครงการเยาวชนตลาดใน-จานเรียวรักครอบครัวรักษ์ชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
534 55-00-0974 55-01922 2555 นครศรีธรรมราช โครงการวัฒนธรรมสร้างใจ ศิลปินสร้างงาน ชุมชนสร้างสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
535 55-00-0972 55-01929 2555 นครศรีธรรมราช โครงการวิถีชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูแพทย์แผนไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น
536 55-00-1068 55-01908 2555 นครศรีธรรมราช โครงการสระสร้างสุขชุมชนคนสระบัว ดำเนินการเสร็จสิ้น
537 55-00-1032 55-01810 2555 นครศรีธรรมราช โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อบ้านพรุขี้กลาน่าอยู่เข้มแข็ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
538 55-00-1050 55-01782 2555 นครศรีธรรมราช ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตบ้านสมควร ดำเนินการเสร็จสิ้น
539 55-00-0956 55-01915 2555 นครศรีธรรมราช ตู้เย็นข้างบ้านคลังอาหารในสวนลดโรคอ้วนในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
540 55-00-0550 55-00875 2555 นครศรีธรรมราช ทุ่งสงรักษ์สะอาดลดโลกร้อน ดำเนินการเสร็จสิ้น
541 55-00-0043 54-01843 2555 นครศรีธรรมราช บ่อกุ้งร้างสร้างสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
542 55-00-0900 55-01824 2555 นครศรีธรรมราช บางสระสัมพันธ์ออกกำลังกายร่วมกันผูกพันครอบครัว ดำเนินการเสร็จสิ้น
543 55-00-0939 55-01780 2555 นครศรีธรรมราช บ้านทุ่งคาเรียนรู้บัญชีวิถีพ่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
544 55-00-0897 55-01826 2555 นครศรีธรรมราช บ้านเปี๊ยะหัวเนินน่าอยู่สะอาดตาปลอดภัยปลอดโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
545 55-00-1073 55-01896 2555 นครศรีธรรมราช ประเพณีเชื่อมร้อยจิตใจสร้างสายใยชุมชน(การทำกระจาด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
546 55-00-0970 55-01829 2555 นครศรีธรรมราช ปลูกผักปลอดสารพิษพิชิตโรค บ้านสำนักขัน หมู่ที่ 5 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ดำเนินการเสร็จสิ้น
547 55-00-0955 55-01868 2555 นครศรีธรรมราช พัฒนาอาชีพเกษตรผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้บ้านกะโสม ดำเนินการเสร็จสิ้น
548 55-00-0714 55-00995 2555 นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู ดำเนินการเสร็จสิ้น
549 55-00-0619 55-00996 2555 นครศรีธรรมราช ริมบาทวิถีสองฝั่งนทีเพื่อชีวีลูกเกาะเสือ ดำเนินการเสร็จสิ้น
550 55-00-0969 55-01933 2555 นครศรีธรรมราช เรียนรู้อยู่ได้ห่างไกลโรคอ้วน ดำเนินการเสร็จสิ้น
551 55-00-1066 55-01827 2555 นครศรีธรรมราช ศาลาเสวนาปลดหนี้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
552 55-00-0964 55-01833 2555 นครศรีธรรมราช สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ชีวิตที่ปลอดโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
553 55-00-0057 54-01742 2555 นครศรีธรรมราช สวนพ่อเฒ่าสร้างสุขภาวะชุมชน ยุติโครงการ
554 55-00-1015 55-01822 2555 นครศรีธรรมราช สานสัมพันธ์คนสามวัยสืบสานตำรับสมุนไพรพื้นบ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
555 55-00-0965 55-01832 2555 นครศรีธรรมราช สามวัยเพื่อสายน้ำท่าดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
556 55-00-0938 55-01779 2555 นครศรีธรรมราช สินสืบสุขร่วมใจทำบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
557 55-00-0901 55-01785 2555 นราธิวาส โครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการเสร็จสิ้น
558 55-00-0857 55-01786 2555 นราธิวาส โครงการร่วมสร้างสุขให้ชุมชนบ้านยี่งอน่าอยู่ บ้านยี่งอ หมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการเสร็จสิ้น
559 55-00-0863 55-01787 2555 นราธิวาส โครงการลดปัญหายาเสพติดเพื่อหมู่บ้านตันหยงน่าอยู่ บ้านตันหยง หมู่ที่ 4 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการเสร็จสิ้น
560 55-00-1070 55-01898 2555 ปัตตานี โครงการชุมชน 2 วิถีนำชุมชนน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
561 55-00-1065 55-01866 2555 ปัตตานี โครงการตาดีกายุคใหม่ ใส่ใจพัฒนาสุขภาวะเยาวชนมุสลิมอย่างยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
562 55-00-1027 55-01899 2555 ปัตตานี โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
563 55-00-1039 55-01865 2555 ปัตตานี โครงการสร้างชุมชนให้มีสุขด้วยสภาซูรอ ดำเนินการเสร็จสิ้น
564 55-00-1056 55-01795 2555 พังงา งานสร้างคน เพื่อ พัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
565 55-00-0992 55-01839 2555 พังงา ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าชุมชน ลำคลอง และเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
566 55-00-0976 55-01923 2555 พังงา สร้างพลังด้วย 2 มือ เพื่อลดขยะชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
567 55-00-1055 55-01796 2555 พังงา สำนึกรักบ้านเกิด ดำเนินการเสร็จสิ้น
568 55-00-0855 55-01925 2555 พังงา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำเนินการเสร็จสิ้น
569 55-00-0891 55-01924 2555 พัทลุง การมีส่วนร่วมป้องกันภัยยาเสพติดเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านหูเล่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
570 55-00-1033 55-01864 2555 พัทลุง โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
571 55-00-0752 55-00993 2555 พัทลุง โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ด้วยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ห้วยหนุนปาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
572 55-00-0868 55-01934 2555 พัทลุง จัดการขยะชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านชะรัด ดำเนินการเสร็จสิ้น
573 55-00-0902 55-01919 2555 พัทลุง จัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว ดำเนินการเสร็จสิ้น
574 55-00-0936 55-01816 2555 พัทลุง ชุมชนสีเขียวบรรยากาศสีขาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
575 55-00-0888 55-01916 2555 พัทลุง ฐานทรัพยากรมั่นคง ชุมชนในโป๊ะท่าน้ำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
576 55-00-1026 55-01863 2555 พัทลุง พัฒนาพื้นที่สาธารณะห้วยหนองถินเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
577 55-00-0871 55-01932 2555 พัทลุง ร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่ ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
578 55-00-0715 55-00992 2555 พัทลุง รักษ์นาต้องรักษ์คลอง ชวนน้องมาช่วยทำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
579 55-00-0910 55-01913 2555 พัทลุง ริมคลองสวย น้ำคลองใสไหลริน ถิ่นบ้านโตระ ดำเนินการเสร็จสิ้น
580 55-00-0993 55-01817 2555 พัทลุง สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อชุมชนม่วงทวนน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
581 55-00-0925 55-01819 2555 พัทลุง สร้างการสุขภาวะชุมชนโดยการ"กวาดเกาะเพื่อให้ทะเลสะอาดที่บ้านช่องฟืน" ดำเนินการเสร็จสิ้น
582 55-00-0915 55-01921 2555 พัทลุง สุขภาพดีด้วยวิถีมุสลิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
583 55-00-0935 55-01818 2555 พัทลุง อาหารดีสุขภาพแข็งแรง สู่ชุมชนน่าอยู่บ้านควนขี้แรด ดำเนินการเสร็จสิ้น
584 55-00-0919 55-01797 2555 ยะลา การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
585 55-00-0240 55-00227 2555 ยะลา โครงการองค์กรเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลวังพญา ดำเนินการเสร็จสิ้น
586 55-00-0962 55-01897 2555 ยะลา ชุมชนบ้านนครธรรม นักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
587 55-00-1053 55-01843 2555 ระนอง โครงการชาวบางหินร่วมใจ นำวิถีชีวิตไทย สู่สุขภาวะชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
588 55-00-1072 55-01844 2555 ระนอง โครงการโตนกลอยรักษ์สายชล ต้นแบบวิถีสุขภาวะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
589 55-00119 54-00367 2555 ระนอง โครงการย่อย ส.ส.ส. ชมรมผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติกำพวน ดำเนินการเสร็จสิ้น
590 55-00-1037 55-01891 2555 สงขลา การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
591 55-00-0718 55-00991 2555 สงขลา โครงการ"จากโรงเรียนสู่บ้าน สืบสานความพอเพียง" หมู่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
592 55-00082 54-00270 2555 สงขลา โครงการขยายเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน" รุ่นที่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
593 55-00-0986 55-01892 2555 สงขลา โครงการชาวปากช่องประสานใจ สร้างถนนสายหลัก สานใยรักษ์สุขภาพชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
594 55-00-0608 55-00251 2555 สงขลา โครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการอย่างยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
595 55-00-1049 55-01792 2555 สงขลา โครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
596 55-00-0708 55-00990 2555 สงขลา โครงการบ้านวัดเลียบพอเพียง ทำ กิน อยู่ใช้ ด้วยปัญญา(หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตพอเพียง) "พันธุกรรมนำชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง" ดำเนินการเสร็จสิ้น
597 55-00-1047 55-01791 2555 สงขลา โครงการบูรณาการชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียงของชาวสะกอม ดำเนินการเสร็จสิ้น
598 56-00-0024 55-00869 2555 สงขลา โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยนอนติดเตียงที่บ้านแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
599 55-00-0988 55-01790 2555 สงขลา โครงการพัฒนาสวัสดิการชุมชนจากกองทุนขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
600 55-00-1064 55-01794 2555 สงขลา โครงการฟื้นคืนชีวิตใหม่ คลองสองสะอาด สู่ชุมชนน่ามอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
601 55-00-0985 55-01928 2555 สงขลา โครงการมุสลิมะห์ประสานใจต้านภัยยาเสพติดด้วยวิถีชีวิตพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
602 55-00-1045 55-01793 2555 สงขลา โครงการวิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
603 55-00124 54-00363 2555 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
604 55-00-0987 55-01789 2555 สงขลา โครงการสร้างสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร ดำเนินการเสร็จสิ้น
605 55-00-0716 55-00994 2555 สงขลา โครงการหมู่บ้านสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขารัดปูน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
606 55-00-0633 55-00877 2555 สงขลา ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี ดำเนินการเสร็จสิ้น
607 55-00-0995 55-01917 2555 สงขลา วงเวียนสุขภาพลดเสี่ยงลดโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
608 55-00-0582 55-00876 2555 สงขลา อาหารปลอดภัยในนาอินทรีย์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
609 55-00-0952 55-01874 2555 สตูล โครงการ 3 ออม ด้วยพืชผักพื้นบ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
610 55-00-0950 55-01992 2555 สตูล โครงการการจัดการอ่าวทุ่งนุ่ย ดำเนินการเสร็จสิ้น
611 55-00-0980 55-01883 2555 สตูล โครงการเกาะบุโหลนเลปลอดขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
612 55-00-1029 55-01800 2555 สตูล โครงการครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
613 55-00-1010 55-01802 2555 สตูล โครงการควนโดนใน ร่วมใจสร้างชุมชนปลอดขยะ สู่ชุมชนสุขภาวะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
614 55-00-0953 55-01881 2555 สตูล โครงการชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม ดำเนินการเสร็จสิ้น
615 55-00-0951 55-01873 2555 สตูล โครงการเชื่อมร้อยยกระดับศักยภาพศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
616 55-00-0978 55-01882 2555 สตูล โครงการท่าพยอมร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
617 55-00-1042 55-01926 2555 สตูล โครงการภูมิปัญญา สานสามัคคี ดำเนินการเสร็จสิ้น
618 55-00-1054 55-01836 2555 สตูล โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชน ขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
619 55-00-1043 55-01806 2555 สตูล โครงการสร้างความมั่นคงและคุ้มครองแหล่งผลิตอาหารของชุมชนชายฝั่ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
620 55-00-1040 55-01909 2555 สตูล โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
621 55-00-1052 55-01838 2555 สตูล โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ของหมู่ที่ 2 บ้านปากละงู ดำเนินการเสร็จสิ้น
622 55-00-0922 55-01138 2555 สตูล โครงการหมู่บ้านสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
623 55-00-0958 55-01799 2555 สตูล จูงมือลูก จูงมือหลาน สร้างสำนึกอนุรักษ์ป่าชายเลน ดำเนินการเสร็จสิ้น
624 55-00-0949 55-01886 2555 สตูล ด้วยรัก สามัคคี ด้วยวิถีชีวิตคนบ้านมุด ดำเนินการเสร็จสิ้น
625 55-00-1057 55-01814 2555 สตูล โตดนุ้ยรักษ์ถิ่น - เล - ป่า ดำเนินการเสร็จสิ้น
626 55-00-0947 55-01867 2555 สตูล บ้านลุ่มรักษ์ปลัก เพื่อชุมชนน่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
627 55-00-0006 55-01803 2555 สตูล บ้านสวนเทศน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ด้วยสองมือเรา ดำเนินการเสร็จสิ้น
628 55-00-1041 55-01887 2555 สตูล พลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์ ชีวียั่งยืนกลับคืนวิถีชีวิต ดำเนินการเสร็จสิ้น
629 55-00-0960 55-01801 2555 สตูล ร่วมด้วยช่วยกัน สานฝัน พัฒนาบ้านเรา ดำเนินการเสร็จสิ้น
630 55-00-0946 55-01805 2555 สตูล สร้างสัมพันธ์เยาวชนให้รักคลองดาหลำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
631 55-00-0843 55-01850 2555 สุราษฎร์ธานี โครงการการจัดการป่าชุมชนบ้านควนยูงแบบมีส่วนร่วม ดำเนินการเสร็จสิ้น
632 55-00-1008 55-01904 2555 สุราษฎร์ธานี โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านนางกำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
633 55-00-0864 55-01848 2555 สุราษฎร์ธานี โครงการชุมชนคนไทดำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ดำเนินการเสร็จสิ้น
634 55-00-0859 55-01851 2555 สุราษฎร์ธานี โครงการชุมชนบ้านดอนหารเพื่อการจัดการทรัพยากรมะพร้าว ดำเนินการเสร็จสิ้น
635 55-00-0984 55-01847 2555 สุราษฎร์ธานี โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก ด้วยผักพื้นบ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
636 55-00-0866 55-01849 2555 สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านเหนือน้ำให้น่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น